Hotărârea nr. 182/2018

HCL 182 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


loaaaGKttf-sE

isosocii


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice si al Direcției Generale Investiții si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018 în sumă de 956.845 mii Iei la cheltuieli și în sumă de 950.067 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I și II ce cuprind Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, la și lb, Anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Investiții, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 182

Data: 30.08.2018SEMNEAZĂ itru legalitate

rul Sectorului 6,


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevneinr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro email: prim6(a),primarie6.ro

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2018

mii lei

Nr.

crt.

Explicatii

U/M

Cantita

te

Pret

Unitar

Valoare

2018

TOTAL, din care:

143.601

A.

Lucrari in continuare

7.141

B.

Lucrari noi

103.863

C.

Alte cheltuieli de investitii

32.597

I.

CAPITOLUL 51.02 AUTORITATI PUBLICE

9.105

PRIMARIE

4.747

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

1.038

ADMINISTRATIA SCOLILOR

3.320

A.

Lucrari in continuare

2.702

PRIMARIE

0

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

2.702

1

Amenajari extindere amfiteatru in curtea Scolii Gimnaziale nr.198

554

2

Rampe handicap

500

3

Scari incendiu

300

4

Constructie usoara atelier Colegiul Tehnic "Gh.Asachi"

1.348

B.

Lucrari noi

250

PRIMARIE

250

1

Reabilitare cladire Primarie Sector 6 (Eficientizarea consumului de energie cladiri publice)

50

2

Reparatie capitala centru Relatii cu Cetatenii - Bd. Timisoara

200

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

6.153

PRIMARIE

4.497

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

1.905

1

Upgrade soft baze-date grafice

buc.

3

386

2

Softuri si licente

buc.

50

390

3

Servere

buc.

2

160

4

Sistem informatic integrat, inclusiv softurile si licentele aferente

buc.

1

187

5

Sistem desfumare

147

6

Usa separatie intre corpul principal si sala de consiliu a Primariei Sector 6

50

7

Container modular

158

8

Sistem pontaj acces Primarie Sector 6

50

9

Autoturism (Autoutilitara)

buc.

2

156

10

Module interventie si informare inclusiv bransamente si racorduri

buc.

3

158

11

Bariera acces sediul Primariei Sectorului 6

50

12

Flip chart

buc.

1

13

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

842

1

Elaborare caiet de sarcini pentru sistem informatic integrat

72

2

Documentatie tehnico-economica in vederea accesarii de fonduri europene in cadrul POR, inclusiv consultanta

131

3

Consultanta in vederea accesarii de fonduri prin PNDL

131

4

Actualizare documentatie si caiet sarcini in vederea concesionarii serviciilor de salubritate

50

5

SF Constructie noua cladire Primarie Sector 6

156

6

Servicii actualizare PUZ Coordonator sector 6

145

7

SF in vedere implementarii unui sistem de supraveghere/monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6

157

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

1.750

1

Servicii optimizare lichiditati financiare

1.600

2

Consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru derularea procedurii de concesionare a serviciilor de salubritate

150

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

1.038

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

826

1

Statii de lucru

buc

32

128

2

Sisteme antiincendiu Centrul 2 Sos. Virtutii, nr. 1-3

buc

1

12

3

Extindere sistem antiincendiu Centrul 1 Dr Taberei, nr. 18

buc

1

12

4

Centrala termica Centrul 3 Calea Giulesti, nr. 125

buc

1

4

5

Sistem supraveghere video Centrul 2 Sos Virtutii nr. 1-3, Centrul 3 Calea Giulesti, nr 125

buc

2

12

6

Panou luminos firma 96/192

buc

1

9

7

Copiator multifunctional

buc

2

16

8

Echipament stocare date N.A.S

buc

2

5

9

Compresor

buc

1

5

10

Sistem supraveghere video

48

11

Sistem control acces

24

12

Sistem antiefractie

24

13

Sistem privind emiterea bonurilor de ordine

143

14

Soft-uri si licente

384

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

212

1

Proiect tehnic "Bransament alimentare cu apa potabila pentru spatiul din Calea Giulesti nr. 125 - C3"

12

2

Studiu geotehnic, studiu topografic, expertiza tehnica si audit energetic pentru reabilitare cladire Orizont, Dr.Taberei nr.18

42

3

Servicii de proiectare - faza D.A.L.I. pentru reabilitare cladire Orizont , Dr.Taberei, nr,18

158

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

618

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

218

1

Server

13

2

Soft

13

3

Bariera acces Administratia Scolilor

50

4

Calculatoare

50

5

Licente calculatoare

12

6

Autoturism

80

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

400

1

Consolidare sala de sport Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

50

2

Proiectare si consolidare cladire Colegiul tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

50

3

Expertiza cladire Gradinita "Hillary Clinton"

30

4

SF + PT Constructie usoara atelier Colegiul Tehnic "Gh. Asachi"

70

5

Expertiza cladire Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

50

6

Bransament gaze Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii " Gh.Airinei"

150

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

II.

CAPITOLUL 60.02 CENTRUL MILITAR

100

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

100

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

100

1

Masina de spalat

buc

1

3

2

Sistem de supraveghere si control acces

buc

1

50

3

Centrala telefonica

buc

1

47

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

III

CAPITOLUL 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

100

Primarie

100

A.

Lucrari in continuare

0

Primarie

0

B.

Lucrari noi

0

Primarie

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

100

Primarie

100

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

100

1

Autoutilitara

buc

1

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

IV

CAPITOLUL 65.02 INVATAMANT

32.215

Primarie

26.583

INVATAMANT

5.632

A.

Lucrari in continuare

0

Primarie

0

INVATAMANT

0

B.

Lucrari noi

23.590

Primarie

23.190

1

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Adrian Păunescu

900

2

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 197

600

3

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Sfintii Constantin si Elena

900

4

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 59

400

5

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 117 (cu sala de sport) si Gradinita nr. 170 ( in incinta sc.117)

2.000

6

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Sfantul Andrei

1.000

7

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 309

900

8

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Liceul Petru Poni

1.200

9

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Liceul Mircea Eliade

500

10

PT+Construcție Corp gradinita in incinta Gradinitei nr. 272

300

11

PT+Construcție Corp gradinita in incinta Cartierului A.N.L. Brancusi

800

12

PT+Construcție Corp gradinita in incinta Scolii Sfintii Constantin si Elena

1.400

13

PT+Construcție Scoala gimnaziala Sfantul Andrei (AFTER-SCHOOL)

2.500

14

PT+Construcție Scoala gimnaziala Nr. 117 (AFTER-SCHOOL)

2.500

15

PT+Construcție Scoala gimnaziala Nr. 197 (AFTER-SCHOOL)

2.500

16

PT+Construcție Scoala gimnaziala Nr. 156 (AFTER-SCHOOL)

1.800

17

Proiectare si executie Gradinita Albinuta

2.990

INVATAMANT

400

1

Amenajare locuri de joaca in gradinite

400

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

8.625

Primarie

3.393

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

3.393

1

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Adrian Păunescu

105

2

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 197

80

3

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Sfintii Constantin si Elena

105

4

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 59

65

5

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 117 (cu sala de sport) si Gradinita nr.170 ( in incinta sc.117)

158

6

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Sfantul Andrei

158

7

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 309

87

8

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Liceul Petru Poni

140

9

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Liceul Mircea Eliade

78

10

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Gradinita nr. 274

68

11

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Gradinita nr. 230

59

12

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Gradinita nr. 208

68

13

SF Construcție Corp gradinita in incinta Gradinitei nr. 274

156

14

SF Construcție Corp gradinita in incinta Cartierului A.N.L. Brancusi

151

15

SF Construcție Corp gradinita in incinta Scolii Sfintii Constantin si Elena

150

16

SF Construcție Corp gradinita in incinta Liceului Tehnologic Antim Ivireanu

93

17

SF Construcție Scoala gimnaziala Nr. 193 (AFTER-SCHOOL)

156

18

SF Construcție Scoala gimnaziala Sfantul Andrei (AFTER-SCHOOL)

151

19

SF Construcție Scoala gimnaziala Nr. 117 (AFTER-SCHOOL)

151

20

SF Construcție Scoala gimnaziala Nr. 197 (AFTER-SCHOOL)

151

21

SF Construcție Scoala gimnaziala Nr. 156 (AFTER-SCHOOL)

151

22

SF Constructie cresa str. Rusetu

151

23

PT Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 197

150

24

PT Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta Scolii Gimnaziale “Sfintii Constantin si Elena”

150

25

PT Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 167 (fosta nr. 202)

153

26

PT Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta Liceului Teoretic “Tudor Vladimirescu”

153

27

PT Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta Colegiului National “Grigore Moisil”

155

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

INVATAMANT

5.232

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

3.298

1

Echipamente profesionale pentru bucatarie

698

2

Dotari unitati de invatamant

2.000

3

Licente calculatoare

366

4

Soft contabilitate

234

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

1.934

1

SF+PT+DALI in vederea cresterii eficientei energetice la Scoala Gimnaziala 169

144

2

SF+PT+DALI in vederea cresterii eficientei energetice la Colegiul National "Elena Cuza"

157

3

SF+PT+DALI in vederea cresterii eficientei energetice la Liceul Teoretic "Eugen Lovinescu"

143

4

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Scoala Gimnaziala nr.164

120

5

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Scoala Profesionala pentru deficienti de auz Sfanta Maria

120

6

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Scoala Gimnaziala Speciala Constantin Paunescu

120

7

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Colegiul Tehnic Petru Maior

120

8

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi

120

9

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Colegiul Economic Costin C. Kiritescu

120

10

Expertiza+DALI+audit energetic pentru lucrari de reparatii si reabilitari la Scoala Gimnaziala " Constantin Brancusi"

100

11

Expertiza+DALI+audit energetic pentru lucrari de reparatii si reabilitari la Scoala Gimnaziala " Sfanta Treime"

100

12

Expertiza+DALI+audit energetic pentru lucrari de reparatii si reabilitari la Scoala Gimnaziala Orizont

100

13

Expertiza+DALI+audit energetic pentru lucrari de reparatii si reabilitari la Scoala Gimnaziala 169

100

14

Expertiza+DALI+audit energetic pentru lucrari de reparatii si reabilitari la Scoala Gimnaziala 163

100

15

Expertiza tehnica + Studiu geotehnic + Studiu Topo pentru Colegiul National Elena Cuza

50

16

Expertiza tehnica + Studiu geotehnic + Studiu Topo pentru Liceul Teoretic Eugen Lovinescu

50

17

Expertiza tehnica + Studiu geotehnic + Studiu Topo pentru Scoala Gimnaziala 169

50

18

Studiu de fezabilitate in vederea extinderii (after school) la Scoala Gimnaziala " Sfanta Treime"

120

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

V

CAPITOLUL 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

26.828

Primarie

21.373

A.D.P.D.U.

5.455

A.

Lucrari in continuare

4.147

Primarie

0

A.D.P.D.U.

4.147

1

Lucrari de amenajare teren sport

83

2

Lucrari de amenajare a spatiilor verzi cu sistem de irigatii

2.313

3

Lucrari de modernizare iluminat ambiental

1.265

4

Lucrari de construire foisor

35

5

Lucrari de amenajare sediu brigada

267

6

Lucrari de irigatii din sursa proprie ( puturi forate)

184

B.

Lucrari noi

18.404

Primarie

18.191

1

Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit, inclusiv consultanta

4.300

2

Lucrări de amenajare Cinematograf Giulesti

2.250

3

Reabilitare aleei Parcul Drumul Taberei

2.000

4

Lucrari suplimentare instalatie climatizare sere Drumul Taberei inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

2.000

5

Imprejmuire de protectie Cinematograf Favorit

156

6

Imprejmuire de protectie Cinematograf Giulesti

66

7

Sistem de colectare a apei pluviale si drenaj Parc Drumul Taberei

520

8

Amenajare teren gazon rulou

mp

17500

525

9

Lucrari de amenajare a terenului in vederea prevenirii colectarilor de apa in urma precipitatiilor

525

10

Executie puturi monitorizare Parcul Drumul Taberei - pentru Administratia Nationala ”Apele Romane”

150

11

Lucrari de reparatie capitala stalpi dinamici

225

12

Lucrari de reparatie capitala terenuri sport Parc Drumul Taberei

525

13

Lucrari de reparatie capitala sistem de iluminat public Parc Drumul Taberei

524

14

Lucrari de reparatie capitala scena Parc Drumul Taberei

300

15

Lucrari de amenajare taluzuri, poduri (siteme de irigatii prin picurare incluse)

420

16

Lucrari de amenajare terenuri prin decopertare/frezare

525

17

Amenajare sistem de irigatii (suprafata 20.000 mp)

525

18

Amenajare nisipare locuri de joaca

buc

2

50

19

Lucrari de reparatie capitala teren minisport (skate)

280

20

Imprejmuire terenuri sport

200

21

Imprejmuire teren skate

55

22

Repatatii capitale trepte acces - Parc Drumul Taberei

50

23

Reparatii capitale WC public - Parc Drumul Taberei

120

24

Lucrari de vopsitorie elemnte de constructii - pavilioane sport

50

25

Amenajare rampa acces persoane dizabilitati

100

26

Reparatie capitala teren fitness

250

27

Constructie gard protectie labirint

100

28

Lucrare monumentala de sculptura - Tudor Vladimirescu

700

29

Constructie catarg

140

30

Amenajare debarcader

560

A.D.P.D.U.

213

1

Lucrari de irigatii din sursa proprie ( puturi forate) etapa II

130

2

Lucrari de modernizare sera + proiect tehnic

83

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

4.277

Primarie

3.182

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

2.540

1

Toalete ecologice

buc

6

18

2

Constructie gard locuri de joaca, locuri special amenajate pentru caini, terenuri de sport, precum si achizitia de diverse elemente pentru mobilierul urban

156

3

Constructie gard pavilion sah

75

4

Amenajare suprafete antitrauma (tartan) locuri de joaca

mp

1650

520

5

Achizitie corpuri de iluminat (lampi, banda leduri, proiectoare, etc)

buc/mp

400

156

6

Achizitie mese tenis

buc

28

134

7

Achizitie cismele

buc

5

22

8

Achizitie mese sah

buc

8

39

9

Achizitie ansamblu mese sah

buc

10

82

10

Achizitie pompe

buc

2

100

11

Achizitie panouri baschet

buc

2

50

12

Achizitie leagane

buc

2

40

13

Achizitie jucarie pe arc

buc

2

10

14

Achizitie echipament de gimnastica CLIMBER

buc

2

23

15

Achizitie aparat de gimnastica HOCKEY

buc

2

22

16

Achizitie aparat de gimnastica ROWING

buc

1

11

17

Achizitie Thuja

buc

300

120

18

Grup electrogen automat

buc

1

500

19

Tactilopavele

buc

1600

105

20

Banci

buc

60

45

21

Lucrari de amenajare alei prin bordurare

buc

1600

152

22

Hidrobicicleta

buc

20

160

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

372

1

SF amenajare zona de promenada Lacul Morii + studii cadastrale

166

2

SF+PT Sistem wireless Parc Drumul Taberei

50

3

SF amenajare zona agrement de la Pasajul Lujerului zona CFR și Gara CFR Cotroceni

156

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

270

1

Achizitie material dendrologic pentru Parcul Drumul Taberei

buc

300

270

A.D.P.D.U.

1.095

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

952

1

Autoutilitara

buc

6

305

2

Sistem monitorizare video parcuri si locuri de joaca

buc

1

143

3

Aparate de joaca pentru copii si alte echipamente pentru parcuri

buc

27

117

4

Ceas public stradal

buc

1

200

5

Aplicatie online pentru monitorizarea video a parcurilor si locurilor de joaca

60

6

Generator

buc

1

53

7

Transpalet electric

buc

1

49

8

Fierastrau circular

buc

1

10

9

Masina debitat

buc

1

5

10

Schela telescopica

buc

1

10

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

143

1

Studiu de fezabilitate privind instalarea de sisteme de supraveghere video pe raza sectorului 6 in parcuri, gradini de cartier, locuri de joaca, locuri de odihna, pasaje subterane, etc

22

2

Studiu de fezabilitate privind lucrari de amenajare peisagistica pe raza sectorului 6 in parcuri, gradini de cartier, locuri de joaca, locuri de odihna

121

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VI.

CAPITOLUL 68.02 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

11.837

A.

Lucrari in continuare

278

B.

Lucrari noi

7.685

C.

Alte cheltuieli de investitii

3.874

CAPITOLUL 68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

339

A.

Lucrari in continuare

278

1

Vestiar CRDP Conacul Golescu Grant

278

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

61

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

61

1

Masina curatat cartofi

buc

1

9

2

Masina taiat legume

buc

1

8

3

Masina tocat profesionala

buc

2

6

4

Generator

buc

1

38

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - Floarea Rosie

72

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

72

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

72

1

Masina de spalat profesionala

buc

2

50

2

Masina de tocat profesionala

buc

2

6

3

Centrala termica

buc

1

16

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.11 CRESE

9.553

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

7.685

1

Constructie Cresa Ingerasii

7.685

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

1.868

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

1.502

1

Masina de tocat carne

buc

3

9

2

Robot profesional pt legume

buc

1

6

3

Plita

buc

2

46

4

Feliator mezeluri

buc

1

3

5

Camera frigorifica + motor

buc

1

30

6

Dotari Cresa Ingerasii

1.175

7

Inverter si acumulator instalatii fotovoltaice

buc

1

45

8

Aragaz profesional cu 8 ochiuri si 2 cuptoare

buc

1

40

9

Hota profesionala cu 2 motoare

buc

1

30

10

Cuptor electric profesional 5 tavi

buc

1

18

11

Centrale termice

buc

3

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

366

1

Expertiza tehnica C de zi Neghinita

8

2

Proiectare C de zi Neghinita

70

3

Proiect tehnic Cresa Ingerasii

141

4

Documentatie tehnico-economica de avizare Cresa Ingerasii

47

5

Proiect tehnic C de zi Brancusi

100

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.12 CMS SF NECTARIE

1.110

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

1.110

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

1.110

1

Software medical specific cabinetelor medicale

buc

1

122

2

Software license

buc

124

3

Software CAS

buc

18

4

Echipamente retea

buc

57

5

Echipamente medicale

buc

221

6

Autoclav

buc

1

9

7

EKG

buc

1

4

8

Ecograf

buc

1

66

9

Electrocauter

buc

1

10

10

Fotoliu ginecologie

buc

1

4

11

Masa ginecologica

buc

2

7

12

Unitate ORL

buc

1

195

13

Unitate Oftalmologica

buc

1

273

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

CAPITOLUL 68.02.50 - DIRECTIE

763

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

763

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

683

1

Xerox

buc

2

45

2

Server de aplicatii

buc

2

108

3

Imprimante color mari

buc

4

30

4

Achizitie Salvare

buc

1

190

5

Containere

buc

3

160

6

Licente Bitdefender - antivirus

24

7

Licente software

126

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

80

1

Proiect tehnic CP Sf. Andrei

50

2

Proiectare Cernisoara nr.38 - 40

30

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VII.

CAPITOLUL 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

19.330

Primarie

19.249

A.D.P.D.U.

81

A.

Lucrari in continuare

0

Primarie

0

A.D.P.D.U.

0

B.

Lucrari noi

13.527

Primarie

13.527

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanta si cote isc

10.977

2

Constructie cladire spatiu tehnic Parcul Drumul Taberei

410

3

Extindere retea de alimentare cu apa str. Dedulesti

23

4

Extindere retea de alimentare cu apa intr. Movilelor

20

5

Extindere retea de alimentare cu apa intr. Poltava

23

6

Extindere retea de alimentare cu apa str. Vizitiu Stoica

50

7

Imprejmuire de protectie teren Drumul Taberei 7B

61

8

Imprejmuire de protectie teren Alexandru Ivasiuc

134

9

PT+Executie Blocuri de locuinte sociale teren str. Alexandru Ivasiuc

1.829

A.D.P.D.U.

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

5.803

Primarie

5.722

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

156

1

Sistem monitorizarea a calitatii aerului

156

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

5.516

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

5.000

2

Elaborare strategie de dezvoltare locala a sectorului 6 Bucuresti - 2016-2025

150

3

Intocmire caiet de sarcini pentru acord-cadru Reabilitare termica a 357 de imobile din Sectorul 6

50

4

SF Constructii blocuri locuinte sociale teren str. Alexandru Ivasiuc

155

5

SF Constructii blocuri locuinte sociale teren str. Drumul Taberei 7B

156

6

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Vizitiu Stoica

5

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

50

1

Cote ISC + Cote CSC

50

A.D.P.D.U.

81

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

81

1

Program informatic derulare contracte

66

2

Masina de numarat bani

15

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VIII.

CAPITOLUL 74.02 PROTECTIA MEDIULUI

1.122

Primarie

1.122

A.D.P.D.U.

0

A.

Lucrari in continuare

0

Primarie

0

A.D.P.D.U.

0

B.

Lucrari noi

1.062

Primarie

1.062

1

Extindere retea canalizare str. Dedulesti, inclusiv consultanta si cote isc

320

2

Extindere retea canalizare intr. Poltava, inclusiv consultanta si cote isc

391

3

Extindere retea canalizare intr. Movilelor, inclusiv consultanta si cote isc

251

4

Extindere retea de canalizare cu apa str. Vizitiu Stoica

100

A.D.P.D.U.

0

C.

Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii,din care:

60

Primarie

60

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10

1

SF+PT Extindere retea de canalizare cu apa str. Vizitiu Stoica

10

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

50

1

Cote ISC + Cote CSC

50

A.D.P.D.U.

0

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

IX.

CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTURI

42.964

Primarie

42.366

A.D.P.D.U.

598

A.

Lucrari in continuare

14

Primarie

14

1

Reabilitare sistem rutier intr. Tudor Flondor, inclusiv consultanta si cote isc

2

2

Reabilitare sistem rutier str. Ajustorului, inclusiv consultanta si cote isc

12

A.D.P.D.U.

0

B.

Lucrari noi

39.345

Primarie

39.345

1

Reabilitare sistem rutier str. Pascani, inclusiv consultanta si cote isc

1.412

2

Reabilitare sistem rutier aleea Dumbravita, inclusiv consultanta si cote isc

899

3

Reabilitare sistem rutier aleea Lunca Siretului, inclusiv consultanta si cote isc

597

4

Reabilitare sistem rutier aleea Compozitorilor, inclusiv consultanta si cote isc

2.205

5

Reabilitare sistem rutier aleea Cumintenia Pamantului nr.8 - nr.10, inclusiv consultanta si cote isc

482

6

Reabilitare sistem rutier str. Albitei de la Nr. 1N pana in Drumul Ciorogarla, inclusiv consultanta si cote isc

212

7

Reabilitare sistem rutier str.Valea Cerbului, inclusiv consultanta si cote isc

326

8

Reabilitare sistem rutier intr. Vorona, inclusiv consultanta si cote isc

128

9

Reabilitare sistem rutier str. Stufului, inclusiv consultanta si cote isc

120

10

Reabilitare sistem rutier str. Spilcutei, inclusiv consultanta si cote isc

136

11

Reabilitare sistem rutier str. Sandulesti, inclusiv consultanta si cote isc

452

12

Reabilitare sistem rutier strada Simion Mehedinti, inclusiv consultanta si cote isc

1.687

13

Reabilitare sistem rutier aleea Alesd, inclusiv consultanta si cote isc

2.376

14

Reabilitare sistem rutier strada Bozieni, inclusiv consultanta si cote isc

4.690

15

Reabilitare sistem rutier str. Drajna, inclusiv consultanta si cote isc

705

16

Reabilitare sistem rutier str. Lucacesti, inclusiv consultanta si cote isc

2.150

17

Reabilitare sistem rutier aleea Valea Siretului, inclusiv consultanta si cote isc

1.250

18

Reabilitare sistem rutier str. Boja, inclusiv consultanta si cote isc

50

19

Reabilitare sistem rutier str. Furtunei, inclusiv consultanta si cote isc

1.033

20

Reabilitare sistem rutier str. Sergent Stefan Crisan, inclusiv consultanta si cote isc

1.134

21

Reabilitare sistem rutier aleea Dreptatii, inclusiv consultanta si cote isc

576

22

Reabilitare sistem rutier aleea Arheologilor, inclusiv consultanta si cote isc

930

23

Reabilitare sistem rutier str. Serg. Ion Marcu, inclusiv consultanta si cote isc

1.176

24

Reabilitare sistem rutier alee spate bl. A+B Calea Giulesti nr.125, inclusiv consultanta si cote isc

579

25

Reabilitare sistem rutier str. Serg. Apostol Constantin, inclusiv consultanta si cote isc

562

26

Reabilitare sistem rutier str. Popescu Stoian, inclusiv consultanta si cote isc

787

27

Reabilitare sistem rutier str. Torcatoarelor, inclusiv consultanta si cote isc

312

28

Reabilitare sistem rutier str. Govodarva, inclusiv consultanta si cote isc

221

29

Reabilitare sistem rutier aleea Bujoreni, inclusiv consultanta si cote isc

280

30

Reabilitare sistem rutier str. Nicolae Oncescu, inclusiv consultanta si cote isc

197

31

Reabilitare sistem rutier str. Muntii Apuseni, inclusiv consultanta si cote isc

438

32

Reabilitare sistem rutier str. Crinul de Padure, inclusiv consultanta si cote isc

3.700

33

Reabilitare sistem rutier str. Trenului, inclusiv consultanta si cote isc

1.099

34

Reabilitare sistem rutier aleea Haiducului, inclusiv consultanta si cote isc

287

35

Reabilitare sistem rutier aleea Poiana Muntelui, inclusiv consultanta si cote isc

165

36

Reabilitare sistem rutier str. Spartachiadei, inclusiv consultanta si cote isc

50

37

Reabilitare sistem rutier aleea Sandulesti, inclusiv consultanta si cote isc

196

38

Reabilitare sistem rutier str. 9 Mai, inclusiv consultanta si cote isc

246

39

Reabilitare sistem rutier str. Drumul Bacriului de la intr. Schitu Golesti pana la str. Drumul Belsugului

100

40

Executie Soseaua de legatura intre Calea Crangasi si str. Cornului

300

41

Reabilitare sistem rutier str. Donitei, inclusiv consultanta si cote isc

100

42

Reabilitare sistem rutier str. Floarea Galbena, inclusiv consultanta si cote isc

100

43

Reabilitare sistem rutier str. Padurea Tauzului, inclusiv consultanta si cote isc

100

44

Reabilitare sistem rutier Aleea Valea Prahovei, inclusiv consultanta si cote isc

100

45

Reabilitare sistem rutier Strada Raul Dorna, inclusiv consultanta si cote isc

100

46

Reabilitare sistem rutier Strada Iridiului, inclusiv consultanta si cote isc

100

47

Reabilitare sistem rutier Strada Cetatea Histria, inclusiv consultanta si cote isc

100

48

Reabilitare sistem rutier Strada Chitila Triaj, inclusiv consultanta si cote isc

100

49

Reabilitare sistem rutier Strada Delinesti, inclusiv consultanta si cote isc

100

50

Reabilitare sistem rutier Strada Timisul de Sus, inclusiv consultanta si cote isc

100

51

Reabilitare sistem rutier Strada Mohorului, inclusiv consultanta si cote isc

100

52

Reabilitare sistem rutier Strada Cheile Orzei, inclusiv consultanta si cote isc

100

53

Reabilitare sistem rutier Strada Minodora, inclusiv consultanta si cote isc

100

54

Reabilitare sistem rutier Strada Valea Rosie, inclusiv consultanta si cote isc

100

55

Reabilitare sistem rutier Strada Vidra, inclusiv consultanta si cote isc

100

56

Reabilitare sistem rutier Strada Costisa, inclusiv consultanta si cote isc

100

57

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. 1 Mai, str. Vladeasa, str. Titel Petrescu si bd. Ghencea (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

58

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: aleea Valea Florilor,aleea Pravat, str. Brasov si str. Drumul Taberei (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

59

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. Fratilor, str. Ceahlau, str. Nicolae Oncescu si str. Zboina Neagra (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

60

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. Margelelor, str. Ghirlandei si str. Apusului (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

61

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. Romancierilor, str. Drumul Taberei, str. Brasov si bd. Timisoara (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

62

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. Rasaritului, str. Liniei, str. Timonierului si bd. Iuliu Maniu (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

63

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. Mehadia, bd. Constructorilor si str. Crangasi (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

A.D.P.D.U.

0

C.

Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii,din care:

3.605

Primarie

3.007

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.907

1

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Trenului

41

2

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Drumul Bacriului de la intr. Schitu Golesti pana la str. Drumul Belsugului

26

3

SF+PT Reabilitare sistem rutier Aleea Valea Prahovei

158

4

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Raul Dorna

132

5

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Iridiului

8

6

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Cetatea Histria

158

7

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Chitila Triaj

70

8

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Mohorului

105

9

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Delinesti

55

10

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Timisul de Sus

70

11

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Cheile Orzei

12

12

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Minodora

5

13

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Vidra

45

14

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 1: Str. Ghirlandei - Str. Dezrobirii - Bd. Uverturii - Str. Apusului

128

15

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 2: Str. Ghirlandei - Str. Cernisoara - Bd. Iuliu Maniu - Str. Apusului

156

16

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 3: Str. Moinesti - Bd. Iuliu Maniu - Str. Rasaritului - Str. Murguta

156

17

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 4: Str. Orsova - Sos. Virtutii - Bd. Uverturii - Str. Dreptatii

156

18

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 5: Str. Valea Oltului - Str. Valea Argesului - Str. Drumul Taberei - Str. Raul Doamnei - Prelungirea Ghencea

130

19

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 6: Bd. Constructorilor - Str. George Valsan - Str. Ceahlau - Calea Crangasi

150

20

SF Reabilitare sistem rutier Strada Valea Furcii

156

21

SF Reabilitare sistem rutier Strada Mihaela Ruxandra Marcu

156

22

SF Reabilitare sistem rutier Aleea Parva

156

23

SF Reabilitare sistem rutier Aleea Baiut pe alei secundare

156

24

Studiu de prefezabilitate Strapungerea Ghencea

156

25

Studiu de prefezabilitate pentru identificarea situatiei juridice si initierea procedurilor de expropriere pentru str. Valea Larga

80

26

Studiu de prefezabilitate pentru identificarea situatiei juridice si initierea procedurilor de expropriere pentru Drumul Osiei

78

27

Studiu de prefezabilitate pentru identificarea situatiei juridice si initierea procedurilor de expropriere pentru Strada Viscolului

78

28

Studiu de prefezabilitate pentru identificarea situatiei juridice si initierea procedurilor de expropriere pentru Drumul Valea Cricovului

70

29

Documentatie tehnico-economica si caiet de sarcini si expertiza in vederea evaluarii ofertelor in vederea atribuirii unui acord cadru pentru reabilitari si modernizari sisteme rutiere

60

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

100

1

Cote ISC + Cote CSC

100

A.D.P.D.U.

598

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

598

1

Sistem de gaurire diamantata pentru montaj stalpisori

buc

1

48

2

Freza asfalt

buc

1

315

3

Cilindru compactor

buc

1

55

4

Ciocan demolator

buc

1

43

5

Taietor rosturi

buc

1

16

6

Talpa vibrocompactoare

buc

1

11

7

Pulverizator bitum (X2)

buc

1

48

8

Compresor elicoidal

buc

1

62

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Ordonator principal de credite, GABRIEL MUTU

Director General, DORU MANOLACHE


MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ANEXA 1a

Aprobat,

Ordonator principal de credite

GABRIEL MUTU

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2018 cu finantare de la bugetul local

INV

C+M mii lei

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Chel

tuieli

totale

(col. 5 la col.9)

Finantat din:

Capa

citati

Ter-

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

men

PIF

De la bugetul local

Pe

seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL,din care:

143.601

0

0

0

0

143.601

143.601

0

A

Investitii in continuare

7.141

0

0

0

0

7.141

7.141

0

B

Investitii noi

103.863

0

0

0

0

103.863

103.863

0

C

Alte cheltuieli de investitii

32.597

0

0

0

0

32.597

32.597

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

I.

51.02 -AUTORITATI PUBLICE

TOTAL, din care:

9.105

0

0

0

0

9.105

9.105

0

PRIMARIE

4.747

0

0

0

0

4.747

4.747

0

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

1.038

0

0

0

0

1.038

1.038

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

3.320

0

0

0

0

3.320

3.320

0

A

Investitii in continuare, din care:

2.702

0

0

0

0

2.702

2.702

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

2.702

0

0

0

0

2.702

2.702

0

1

Amenajari extindere amfiteatru in curtea Scolii Gimnaziale nr.198

554

0

0

0

0

554

554

2

Rampe handicap

500

0

0

0

0

500

500

3

Scari incendiu

300

0

0

0

0

300

300

4

Constructie usoara atelier Colegiul Tehnic "Gh.Asachi"

1.348

0

0

0

0

1.348

1.348

B

Investitii noi, din care:

250

0

0

0

0

250

250

0

PRIMARIE

250

0

0

0

0

250

250

0

1

Reabilitare cladire Primarie Sector 6 (Eficientizarea consumului de energie cladiri publice)

50

0

0

0

0

50

50

2

Reparatie capitala centru Relatii cu Cetatenii - Bd. Timisoara

200

0

0

0

0

200

200

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

6.153

0

0

0

0

6.153

6.153

0

PRIMARIE

4.497

0

0

0

0

4.497

4.497

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

1.905

1.905

1.905

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

842

842

842

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

1.750

1.750

1.750

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

1.038

0

0

0

0

1.038

1.038

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

826

826

826

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

212

212

212

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

618

0

0

0

0

618

618

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

218

218

218

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

400

400

400

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

II.

60.02 - CENTRUL MILITAR

100

0

0

0

0

100

100

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

100

0

0

0

0

100

100

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

100

100

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

III.

61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

PRIMARIE

100

0

0

0

0

100

100

A.

Lucrari in continuare

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

B.

Lucrari noi

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

PRIMARIE

100

0

0

0

0

100

100

a.

Achizitii imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

100

0

0

0

0

100

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate,

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

IV.

65.02 -INVATAMANT

32.215

0

0

0

0

32.215

32.215

0

PRIMARIE

26.583

0

0

0

0

26.583

26.583

0

INVATAMANT

5.632

0

0

0

0

5.632

5.632

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

INVATAMANT

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

23.590

0

0

0

0

23.590

23.590

0

PRIMARIE

23.190

0

0

0

0

23.190

23.190

0

1

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Adrian Păunescu

900

0

0

0

0

900

900

2

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 197

600

0

0

0

0

600

600

3

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Sfintii Constantin si Elena

900

0

0

0

0

900

900

4

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 59

400

0

0

0

0

400

400

5

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 117 (cu sala de sport) si Gradinita nr. 170 ( in incinta sc.117)

2.000

0

0

0

0

2.000

2.000

6

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Sfantul Andrei

1.000

0

0

0

0

1.000

1.000

7

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 309

900

0

0

0

0

900

900

8

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Liceul Petru Poni

1.200

0

0

0

0

1.200

1.200

9

PT+Executie Eficientizarea consumului de energie Liceul Mircea Eliade

500

0

0

0

0

500

500

10

PT+Construcție Corp gradinita in incinta Gradinitei nr.

272

300

0

0

0

0

300

300

11

PT+Construcție Corp gradinita in incinta Cartierului

A.N.L. Brancusi

800

0

0

0

0

800

800

12

PT+Construcție Corp gradinita in incinta Scolii Sfintii Constantin si Elena

1.400

0

0

0

0

1.400

1.400

13

PT+Construcție Scoala gimnaziala Sfantul Andrei (AFTER-SCHOOL)

2.500

0

0

0

0

2.500

2.500

14

PT+Construcție Scoala gimnaziala Nr. 117 (AFTER-SCHOOL)

2.500

0

0

0

0

2.500

2.500

15

PT+Construcție Scoala gimnaziala Nr. 197 (AFTER-SCHOOL)

2.500

0

0

0

0

2.500

2.500

16

PT+Construcție Scoala gimnaziala Nr. 156 (AFTER-SCHOOL)

1.800

0

0

0

0

1.800

1.800

17

Proiectare si executie Gradinita Albinuta

2.990

0

0

0

0

2.990

2.990

INVATAMANT

400

0

0

0

0

400

400

0

1

Amenajare locuri de joaca in gradinite

400

0

0

0

0

400

400

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

8.625

0

0

0

0

8.625

8.625

0

PRIMARIE

3.393

0

0

0

0

3.393

3.393

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

3.393

3.393

3.393

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

INVATAMANT

5.232

0

0

0

0

5.232

5.232

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

3.298

3.298

3.298

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

1.934

0

0

0

0

1.934

1.934

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

V.

67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

TOTAL, din care:

26.828

0

0

0

0

26.828

26.828

0

PRIMARIE

21.373

0

0

0

0

21.373

21.373

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

5.455

0

0

0

0

5.455

5.455

0

A

Investitii in continuare, din care:

4.147

0

0

0

0

4.147

4.147

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

4.147

0

0

0

0

4.147

4.147

0

1

Lucrari de amenajare teren sport

83

0

0

0

0

83

83

2

Lucrari de amenajare a spatiilor verzi cu sistem de irigatii

2.313

0

0

0

0

2.313

2.313

3

Lucrari de modernizare iluminat ambiental

1.265

0

0

0

0

1.265

1.265

4

Lucrari de construire foisor

35

0

0

0

0

35

35

5

Lucrari de amenajare sediu brigada

267

0

0

0

0

267

267

6

Lucrari de irigatii din sursa proprie ( puturi forate)

184

0

0

0

0

184

184

B

Investitii noi, din care:

18.404

0

0

0

0

18.404

18.404

0

PRIMARIE

18.191

0

0

0

0

18.191

18.191

0

1

Consolidare, extindere si modernizare cinematograf

Favorit, inclusiv consultanta

5.000

5.000

5.000

2

Lucrări de amenajare Cinematograf Giulesti

2.250

0

0

0

0

2.250

2.250

3

Reabilitare aleei Parcul Drumul Taberei

2.000

0

0

0

0

2.000

2.000

4

Lucrari suplimentare instalatie climatizare sere Drumul Taberei inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

2.000

0

0

0

0

2.000

2.000

5

Imprejmuire de protectie Cinematograf Favorit

156

156

156

6

Imprejmuire de protectie Cinematograf Giulesti

66

66

66

7

Sistem de colectare a apei pluviale si drenaj Parc Drumul Taberei

520

520

520

8

Amenajare teren gazon rulou

525

525

525

9

Lucrari de amenajare a terenului in vederea prevenirii colectarilor de apa in urma precipitatiilor

525

525

525

10

Executie puturi monitorizare Parcul Drumul Taberei -pentru Administratia Nationala ”Apele Romane”

150

150

150

11

Lucrari de reparatie capitala stalpi dinamici

225

225

225

12

Lucrari de reparatie capitala terenuri sport Parc Drumul Taberei

525

525

525

13

Lucrari de reparatie capitala sistem de iluminat public Parc Drumul Taberei

524

524

524

14

Lucrari de reparatie capitala scena Parc Drumul Taberei

300

300

300

15

Lucrari de amenajare taluzuri, poduri (siteme de irigatii prin picurare incluse)

420

420

420

16

Lucrari de amenajare terenuri prin decopertare/frezare

525

525

525

17

Amenajare sistem de irigatii (suprafata 20.000 mp)

525

525

525

18

Amenajare nisipare locuri de joaca

50

50

50

19

Lucrari de reparatie capitala teren minisport (skate)

280

280

280

20

Imprejmuire terenuri sport

200

200

200

21

Imprejmuire teren skate

55

55

55

22

Repatatii capitale trepte acces - Parc Drumul Taberei

50

50

50

23

Reparatii capitale WC public - Parc Drumul Taberei

120

120

120

24

Lucrari de vopsitorie elemnte de constructii - pavilioane sport

50

50

50

25

Amenajare rampa acces persoane dizabilitati

100

100

100

26

Reparatie capitala teren fitness

250

250

250

27

Constructie gard protectie labirint

100

100

100

28

Lucrare monumentala de sculptura - Tudor Vladimirescu

700

700

700

29

Constructie catarg

140

140

140

30

Amenajare debarcader

560

560

560

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

213

0

0

0

0

213

213

0

1

Lucrari de irigatii din sursa proprie ( puturi forate) etapa II

130

130

130

0

2

Lucrari de modernizare sera + proiect tehnic

83

83

83

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

4.277

0

0

0

0

4.277

4.277

0

PRIMARIE

3.182

0

0

0

0

3.182

3.182

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

2.540

2.540

2.540

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

372

0

0

0

0

372

372

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

270

0

0

0

0

270

270

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

1.095

0

0

0

0

1.095

1.095

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

952

0

0

0

0

952

952

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

143

0

0

0

0

143

143

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

VI.

68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

11.837

0

0

0

0

11.837

11.837

A

Lucrari in continuare

278

278

278

B

Lucrari noi

7.685

7.685

7.685

C

Alte cheltuieli de investitii

3.874

3.874

3.874

*

68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

339

0

0

0

0

339

339

0

A

Investitii in continuare, din care:

278

0

0

0

0

278

278

1

Vestiar CRDP Conacul Golescu Grant

278

278

278

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

61

61

61

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

61

61

61

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

68.02.04 Floarea Rosie

72

0

0

0

0

72

72

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

72

72

72

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

72

72

72

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

*

68.02.11 CRESE

9.553

0

0

0

0

9.553

9.553

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

7.685

7.685

7.685

1

Constructie Cresa Ingerasii

7.685

7.685

7.685

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

1.868

1.868

1.868

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

1.502

1.502

1.502

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

366

366

366

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 68.02.12 CMS SF NECTARIE

1.110

0

0

0

0

1.110

1.110

0

A.

Lucrari in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Lucrari noi

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

1.110

0

0

0

0

1.110

1.110

0

a.

Achizitii imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

1.110

0

0

0

0

1.110

1.110

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

*

68.02.50 DIRECTIE

763

0

0

0

0

763

763

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

763

763

763

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

683

683

683

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

80

0

0

0

0

80

80

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

VII.

70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

19.330

0

0

0

0

19.330

19.330

0

PRIMARIE

19.249

0

0

0

0

19.249

19.249

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

81

0

0

0

0

81

81

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

13.527

0

0

0

0

13.527

13.527

0

PRIMARIE

13.527

0

0

0

0

13.527

13.527

0

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanta si cote isc

10.977

0

0

0

0

10.977

10.977

2

Constructie cladire spatiu tehnic Parcul Drumul Taberei

410

0

0

0

0

410

410

3

Extindere retea de alimentare cu apa str. Dedulesti

23

0

0

0

0

23

23

4

Extindere retea de alimentare cu apa intr. Movilelor

20

0

0

0

0

20

20

5

Extindere retea de alimentare cu apa intr. Poltava

23

0

0

0

0

23

23

6

Extindere retea de alimentare cu apa str. Vizitiu Stoica

50

0

0

0

0

50

50

7

Imprejmuire de protectie teren Drumul Taberei 7B

61

0

0

0

0

61

61

8

Imprejmuire de protectie teren Alexandru Ivasiuc

134

0

0

0

0

134

134

9

PT+Executie Blocuri de locuinte sociale teren str. Alexandru Ivasiuc

1.829

0

0

0

0

1.829

1.829

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

5.803

0

0

0

0

5.803

5.803

0

PRIMARIE

5.722

0

0

0

0

5.722

5.722

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

156

156

156

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

5.516

5.516

5.516

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

50

50

50

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

81

0

0

0

0

81

81

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

81

81

81

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

VIII.

74.02 PROTECTIA MEDIULUI

TOTAL, din care:

1.122

0

0

0

0

1.122

1.122

0

PRIMARIE

1.122

0

0

0

0

1.122

1.122

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

1.062

0

0

0

0

1.062

1.062

0

PRIMARIE

1.062

0

0

0

0

1.062

1.062

0

1

Extindere retea canalizare str. Dedulesti, inclusiv consultanta si cote isc

320

0

0

0

0

320

320

2

Extindere retea canalizare intr. Poltava, inclusiv consultanta si cote isc

391

0

0

0

0

391

391

3

Extindere retea canalizare intr. Movilelor, inclusiv consultanta si cote isc

251

0

0

0

0

251

251

4

Extindere retea de canalizare cu apa str. Vizitiu Stoica

100

0

0

0

0

100

100

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

60

0

0

0

0

60

60

0

PRIMARIE

60

0

0

0

0

60

60

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10

10

10

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

50

50

50

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

IX.

84.02 TRANSPORTURI

TOTAL, din care:

42.964

0

0

0

0

42.964

42.964

0

PRIMARIE

42.366

0

0

0

0

42.366

42.366

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

598

0

0

0

0

598

598

0

A

Investitii in continuare, din care:

14

0

0

0

0

14

14

0

PRIMARIE

14

0

0

0

0

14

14

0

1

Reabilitare sistem rutier intr. Tudor Flondor, inclusiv consultanta si cote isc

2

0

0

0

0

2

2

2

Reabilitare sistem rutier str. Ajustorului, inclusiv consultanta si cote isc

12

0

0

0

0

12

12

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

39.345

0

0

0

0

39.345

39.345

0

PRIMARIE

39.345

0

0

0

0

39.345

39.345

0

1

Reabilitare sistem rutier str. Pascani, inclusiv consultanta si cote isc

1.412

0

0

0

0

1.412

1.412

2

Reabilitare sistem rutier aleea Dumbravita, inclusiv consultanta si cote isc

899

0

0

0

0

899

899

3

Reabilitare sistem rutier aleea Lunca Siretului, inclusiv consultanta si cote isc

597

0

0

0

0

597

597

4

Reabilitare sistem rutier aleea Compozitorilor, inclusiv consultanta si cote isc

2.205

0

0

0

0

2.205

2.205

5

Reabilitare sistem rutier aleea Cumintenia Pamantului nr.8 -nr.10, inclusiv consultanta si cote isc

482

0

0

0

0

482

482

6

Reabilitare sistem rutier str. Albitei de la Nr. 1N pana in Drumul Ciorogarla, inclusiv consultanta si cote isc

212

0

0

0

0

212

212

7

Reabilitare sistem rutier str.Valea Cerbului, inclusiv consultanta si cote isc

326

0

0

0

0

326

326

8

Reabilitare sistem rutier intr. Vorona, inclusiv consultanta si cote isc

128

0

0

0

0

128

128

9

Reabilitare sistem rutier str. Stufului, inclusiv consultanta si cote isc

120

0

0

0

0

120

120

10

Reabilitare sistem rutier str. Spilcutei, inclusiv consultanta si cote isc

136

0

0

0

0

136

136

11

Reabilitare sistem rutier str. Sandulesti, inclusiv consultanta si cote isc

452

0

0

0

0

452

452

12

Reabilitare sistem rutier strada Simion Mehedinti, inclusiv consultanta si cote isc

1.687

0

0

0

0

1.687

1.687

13

Reabilitare sistem rutier aleea Alesd, inclusiv consultanta si cote isc

2.376

0

0

0

0

2.376

2.376

14

Reabilitare sistem rutier strada Bozieni, inclusiv consultanta si cote isc

4.690

0

0

0

0

4.690

4.690

15

Reabilitare sistem rutier str. Drajna, inclusiv consultanta si cote isc

705

0

0

0

0

705

705

16

Reabilitare sistem rutier str. Lucacesti, inclusiv consultanta si cote isc

2.150

0

0

0

0

2.150

2.150

17

Reabilitare sistem rutier aleea Valea Siretului, inclusiv consultanta si cote isc

1.250

0

0

0

0

1.250

1.250

18

Reabilitare sistem rutier str. Boja, inclusiv consultanta si cote isc

50

0

0

0

0

50

50

19

Reabilitare sistem rutier str. Furtunei, inclusiv consultanta si cote isc

1.033

0

0

0

0

1.033

1.033

20

Reabilitare sistem rutier str. Sergent Stefan Crisan, inclusiv consultanta si cote isc

1.134

0

0

0

0

1.134

1.134

21

Reabilitare sistem rutier aleea Dreptatii, inclusiv consultanta si cote isc

576

0

0

0

0

576

576

22

Reabilitare sistem rutier aleea Arheologilor, inclusiv consultanta si cote isc

930

0

0

0

0

930

930

23

Reabilitare sistem rutier str. Serg. Ion Marcu, inclusiv consultanta si cote isc

1.176

0

0

0

0

1.176

1.176

24

Reabilitare sistem rutier alee spate bl. A+B Calea Giulesti nr.125, inclusiv consultanta si cote isc

579

0

0

0

0

579

579

25

Reabilitare sistem rutier str. Serg. Apostol Constantin, inclusiv consultanta si cote isc

562

0

0

0

0

562

562

26

Reabilitare sistem rutier str. Popescu Stoian, inclusiv consultanta si cote isc

787

0

0

0

0

787

787

27

Reabilitare sistem rutier str. Torcatoarelor, inclusiv consultanta si cote isc

312

0

0

0

0

312

312

28

Reabilitare sistem rutier str. Govodarva, inclusiv consultanta si cote isc

221

0

0

0

0

221

221

29

Reabilitare sistem rutier aleea Bujoreni, inclusiv consultanta si cote isc

280

0

0

0

0

280

280

30

Reabilitare sistem rutier str. Nicolae Oncescu, inclusiv consultanta si cote isc

197

0

0

0

0

197

197

31

Reabilitare sistem rutier str. Muntii Apuseni, inclusiv consultanta si cote isc

438

0

0

0

0

438

438

32

Reabilitare sistem rutier str. Crinul de Padure, inclusiv consultanta si cote isc

3.700

0

0

0

0

3.700

3.700

33

Reabilitare sistem rutier str. Trenului, inclusiv consultanta si cote isc

1.099

0

0

0

0

1.099

1.099

34

Reabilitare sistem rutier aleea Haiducului, inclusiv consultanta si cote isc

287

0

0

0

0

287

287

35

Reabilitare sistem rutier aleea Poiana Muntelui, inclusiv consultanta si cote isc

165

0

0

0

0

165

165

36

Reabilitare sistem rutier str. Spartachiadei, inclusiv consultanta si cote isc

50

0

0

0

0

50

50

37

Reabilitare sistem rutier aleea Sandulesti, inclusiv consultanta si cote isc

196

0

0

0

0

196

196

38

Reabilitare sistem rutier str. 9 Mai, inclusiv consultanta si cote isc

246

0

0

0

0

246

246

39

Reabilitare sistem rutier str. Drumul Bacriului de la intr. Schitu Golesti pana la str. Drumul Belsugului

100

0

0

0

0

100

100

40

Executie Soseaua de legatura intre Calea Crangasi si str. Cornului

300

0

0

0

0

300

300

41

Reabilitare sistem rutier str. Donitei, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

42

Reabilitare sistem rutier str. Floarea Galbena, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

43

Reabilitare sistem rutier str. Padurea Tauzului, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

44

Reabilitare sistem rutier Aleea Valea Prahovei, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

45

Reabilitare sistem rutier Strada Raul Dorna, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

46

Reabilitare sistem rutier Strada Iridiului, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

47

Reabilitare sistem rutier Strada Cetatea Histria, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

48

Reabilitare sistem rutier Strada Chitila Triaj, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

49

Reabilitare sistem rutier Strada Delinesti, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

50

Reabilitare sistem rutier Strada Timisul de Sus, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

51

Reabilitare sistem rutier Strada Mohorului, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

52

Reabilitare sistem rutier Strada Cheile Orzei, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

53

Reabilitare sistem rutier Strada Minodora, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

54

Reabilitare sistem rutier Strada Valea Rosie, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

55

Reabilitare sistem rutier Strada Vidra, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

56

Reabilitare sistem rutier Strada Costisa, inclusiv consultanta si cote isc

100

0

0

0

0

100

100

57

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. 1 Mai, str. Vladeasa, str. Titel Petrescu si bd. Ghencea (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

0

0

0

0

500

500

58

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: aleea Valea Florilor,aleea Pravat, str. Brasov si str. Drumul Taberei (fara strazile cu nume), inclusiv

consultanta si cote isc

500

0

0

0

0

500

500

59

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. Fratilor, str. Ceahlau, str. Nicolae Oncescu si str. Zboina Neagra (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

0

0

0

0

500

500

60

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. Margelelor, str. Ghirlandei si str. Apusului (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

0

0

0

0

500

500

61

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. Romancierilor, str. Drumul Taberei, str. Brasov si bd. Timisoara (fara strazile cu nume), inclusiv

consultanta si cote isc

500

0

0

0

0

500

500

62

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. Rasaritului, str. Liniei, str. Timonierului si bd. Iuliu Maniu (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

0

0

0

0

500

500

63

Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona: str. Mehadia, bd. Constructorilor si str. Crangasi (fara strazile cu nume), inclusiv consultanta si cote isc

500

0

0

0

0

500

500

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

3.605

0

0

0

0

3.605

3.605

0

PRIMARIE

3.007

0

0

0

0

3.007

3.007

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.907

2.907

2.907

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

100

100

100

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

598

0

0

0

0

598

598

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

598

0

0

0

0

598

598

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

Director General, DORU MANOLACHE

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 1 b


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii",

defalcate pe categorii de bunuri, pentru anul 2018 finantate din bugetul local

mii lei

Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

C

Alte cheltuieli de investitii, TOTAL

32.597

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

14.202

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

13.841

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

2.334

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

2.220

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

I.

51.02 -AUTORITATI PUBLICE

TOTAL, din care:

6.153

PRIMARIE

4.497

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

1.038

ADMINISTRATIA SCOLILOR

618

PRIMARIE

4.497

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

1.905

1

Upgrade soft baze-date grafice

buc.

3

386

2

Softuri si licente

buc.

50

390

3

Servere

buc.

2

160

4

Sistem informatic integrat, inclusiv softurile si licentele aferente

buc.

1

187

5

Sistem desfumare

147

6

Usa separatie intre corpul principal si sala de consiliu a Primariei Sector 6

50

7

Container modular

158

8

Sistem pontaj acces Primarie Sector 6

50

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

9

Autoturism (Autoutilitara)

buc.

2

156

10

Module interventie si informare inclusiv bransamente si racorduri

buc.

3

158

11

Bariera acces sediul Primariei Sectorului 6

50

12

Flip chart

buc.

1

13

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

842

1

Elaborare caiet de sarcini pentru sistem informatic integrat

72

2

Documentatie tehnico-economica in vederea accesarii de fonduri europene in cadrul POR, inclusiv consultanta

131

3

Consultanta in vederea accesarii de fonduri prin PNDL

131

4

Actualizare documentatie si caiet sarcini in vederea concesionarii serviciilor de salubritate

50

5

SF Constructie noua cladire Primarie Sector 6

156

6

Servicii actualizare PUZ Coordonator sector 6

145

7

SF in vedere implementarii unui sistem de supraveghere/monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6

157

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

1.750

1

Servicii optimizare lichiditati financiare

1.600

2

Consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru derularea procedurii de concesionare a serviciilor de salubritate

150

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

1.038

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

826

1

Statii de lucru

buc

32

128

2

Sisteme antiincendiu Centrul 2 Sos. Virtutii, nr. 1-3

buc

1

12

3

Extindere sistem antiincendiu Centrul 1 Dr Taberei, nr. 18

buc

1

12

4

Centrala termica Centrul 3 Calea Giulesti, nr. 125

buc

1

4

5

Sistem supraveghere video Centrul 2 Sos Virtutii nr. 1-3, Centrul 3 Calea Giulesti, nr 125

buc

2

12

6

Panou luminos firma 96/192

buc

1

9

7

Copiator multifunctional

buc

2

16

8

Echipament stocare date N.A.S

buc

2

5

9

Compresor

buc

1

5

10

Sistem supraveghere video

48

11

Sistem control acces

24

12

Sistem antiefractie

24

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

13

Sistem privind emiterea bonurilor de ordine

143

14

Soft-uri si licente

384

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

212

1

Proiect tehnic "Bransament alimentare cu apa potabila pentru spatiul din Calea Giulesti nr. 125 - C3"

12

2

Studiu geotehnic, studiu topografic, expertiza tehnica si audit energetic pentru reabilitare cladire Orizont, Dr.Taberei nr.18

42

3

Servicii de proiectare - faza D.A.L.I. pentru reabilitare cladire Orizont , Dr.Taberei, nr,18

158

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

618

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

218

1

Server

13

2

Soft

13

3

Bariera acces Administratia Scolilor

50

4

Calculatoare

50

5

Licente calculatoare

12

6

Autoturism

80

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

400

1

Consolidare sala de sport Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

50

2

Proiectare si consolidare cladire Colegiul tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

50

3

Expertiza cladire Gradinita "Hillary Clinton"

30

4

SF + PT Constructie usoara atelier Colegiul Tehnic "Gh. Asachi"

70

5

Expertiza cladire Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

50

6

Bransament gaze Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii " Gh.Airinei"

150

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

II.

CAPITOLUL 60.02 CENTRUL MILITAR

100

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

100

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

100

1

Masina de spalat

buc

1

3

2

Sistem de supraveghere si control acces

buc

1

50

3

Centrala telefonica

buc

1

47

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

III.

61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

100

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

100

Primarie

100

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

100

1

Autoutilitara

buc

1

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

IV.

65.02 INVATAMANT

TOTAL, din care:

8.625

Primarie

3.393

INVATAMANT

5.232

Primarie

3.393

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

3.393

1

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Adrian Păunescu

105

2

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 197

80

3

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Sfintii Constantin si Elena

105

4

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 59

65

5

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 117 (cu sala de sport) si Gradinita nr.170 ( in incinta sc.117)

158

6

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Sfantul Andrei

158

7

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Scoala Nr. 309

87

8

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Liceul Petru Poni

140

9

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Liceul Mircea Eliade

78

10

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Gradinita nr. 274

68

11

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Gradinita nr. 230

59

12

AE+SF+ET Eficientizarea consumului de energie Gradinita nr. 208

68

13

SF Construcție Corp gradinita in incinta Gradinitei nr. 274

156

14

SF Construcție Corp gradinita in incinta Cartierului A.N.L. Brancusi

151

15

SF Construcție Corp gradinita in incinta Scolii Sfintii Constantin si Elena

150

16

SF Construcție Corp gradinita in incinta Liceului Tehnologic Antim Ivireanu

93

17

SF Construcție Scoala gimnaziala Nr. 193 (AFTER-SCHOOL)

156

18

SF Construcție Scoala gimnaziala Sfantul Andrei (AFTER-SCHOOL)

151

19

SF Construcție Scoala gimnaziala Nr. 117 (AFTER-SCHOOL)

151

20

SF Construcție Scoala gimnaziala Nr. 197 (AFTER-SCHOOL)

151

21

SF Construcție Scoala gimnaziala Nr. 156 (AFTER-SCHOOL)

151

22

SF Constructie cresa str. Rusetu

151

23

PT Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 197

150

24

PT Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta Scolii Gimnaziale “Sfintii Constantin si Elena”

150

25

PT Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 167 (fosta nr. 202)

153

26

PT Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta Liceului Teoretic “Tudor Vladimirescu”

153

27

PT Construire sala de sport cu bazin de inot inclus, in incinta Colegiului National “Grigore Moisil”

155

INVATAMANT

5.232

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

3.298

1

Echipamente profesionale pentru bucatarie

698

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

2

Dotari unitati de invatamant

2.000

3

Licente calculatoare

366

4

Soft contabilitate

234

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

1.934

1

SF+PT+DALI in vederea cresterii eficientei energetice la Scoala Gimnaziala 169

144

2

SF+PT+DALI in vederea cresterii eficientei energetice la Colegiul National "Elena Cuza"

157

3

SF+PT+DALI in vederea cresterii eficientei energetice la Liceul Teoretic "Eugen Lovinescu"

143

4

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Scoala Gimnaziala nr.164

120

5

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Scoala Profesionala pentru deficienti de auz Sfanta

120

6

EMxapreiartiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Scoala Gimnaziala Speciala Constantin Paunescu

120

7

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Colegiul Tehnic Petru Maior

120

8

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi

120

9

Expertiza+DALI+audit energetic in vederea accesarii AXA 10.1 POR pentru Colegiul Economic Costin C. Kiritescu

120

10

Expertiza+DALI+audit energetic pentru lucrari de reparatii si reabilitari la Scoala Gimnaziala " Constantin Brancusi"

100

11

Expertiza+DALI+audit energetic pentru lucrari de reparatii si reabilitari la Scoala Gimnaziala " Sfanta Treime"

100

12

Expertiza+DALI+audit energetic pentru lucrari de reparatii si reabilitari la Scoala Gimnaziala Orizont

100

13

Expertiza+DALI+audit energetic pentru lucrari de reparatii si reabilitari la Scoala Gimnaziala 169

100

14

Expertiza+DALI+audit energetic pentru lucrari de reparatii si reabilitari la Scoala Gimnaziala 163

100

15

Expertiza tehnica + Studiu geotehnic + Studiu Topo pentru Colegiul National Elena Cuza

50

16

Expertiza tehnica + Studiu geotehnic + Studiu Topo pentru Liceul Teoretic Eugen Lovinescu

50

17

Expertiza tehnica + Studiu geotehnic + Studiu Topo pentru Scoala Gimnaziala 169

50

18

Studiu de fezabilitate in vederea extinderii (after school) la Scoala Gimnaziala " Sfanta Treime"

120

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

V.

67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

TOTAL, din care:

4.277

PRIMARIE

3.182

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

2.540

1

Toalete ecologice

buc

6

18

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

2

Constructie gard locuri de joaca, locuri special amenajate pentru caini, terenuri de sport, precum si achizitia de diverse elemente pentru mobilierul urban

156

3

Constructie gard pavilion sah

75

4

Amenajare suprafete antitrauma (tartan) locuri de joaca

mp

1650

520

5

Achizitie corpuri de iluminat (lampi, banda leduri, proiectoare, etc)

buc/

mp

400

156

6

Achizitie mese tenis

buc

28

134

7

Achizitie cismele

buc

5

22

8

Achizitie mese sah

buc

8

39

9

Achizitie ansamblu mese sah

buc

10

82

10

Achizitie pompe

buc

2

100

11

Achizitie panouri baschet

buc

2

50

12

Achizitie leagane

buc

2

40

13

Achizitie jucarie pe arc

buc

2

10

14

Achizitie echipament de gimnastica CLIMBER

buc

2

23

15

Achizitie aparat de gimnastica HOCKEY

buc

2

22

16

Achizitie aparat de gimnastica ROWING

buc

1

11

17

Achizitie Thuja

buc

300

120

18

Grup electrogen automat

buc

1

500

19

Tactilopavele

buc

1600

105

20

Banci

buc

60

45

21

Lucrari de amenajare alei prin bordurare

buc

1600

152

22

Hidrobicicleta

buc

20

160

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

372

1

SF amenajare zona de promenada Lacul Morii + studii cadastrale

166

2

SF+PT Sistem wireless Parc Drumul Taberei

50

3

SF amenajare zona agrement de la Pasajul Lujerului zona CFR și Gara CFR Cotroceni

156

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

270

1

Achizitie material dendrologic pentru Parcul Drumul Taberei

buc

300

270

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

1.095

a.

Achizitii de imobile

0

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

b.

Dotari independente

952

1

Autoutilitara

buc

6

305

2

Sistem monitorizare video parcuri si locuri de joaca

buc

1

143

3

Aparate de joaca pentru copii si alte echipamente pentru parcuri

buc

27

117

4

Ceas public stradal

buc

1

200

5

Aplicatie online pentru monitorizarea video a parcurilor si locurilor de joaca

60

6

Generator

buc

1

53

7

Transpalet electric

buc

1

49

8

Fierastrau circular

buc

1

10

9

Masina debitat

buc

1

5

10

Schela telescopica

buc

1

10

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

143

1

Studiu de fezabilitate privind instalarea de sisteme de supraveghere video pe raza sectorului 6 in parcuri, gradini de cartier, locuri de joaca, locuri de odihna, pasaje subterane, etc

22

2

Studiu de fezabilitate privind lucrari de amenajare peisagistica pe raza sectorului 6 in parcuri, gradini de cartier, locuri de joaca, locuri de odihna

121

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VI.

68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

3.874

D.G.A.S.P.C.

763

CRESE

1.868

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

61

CMS SF NECTARIE

1.110

FLOAREA ROSIE

72

DIRECTIE

763

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

683

1

Xerox

buc

2

45

2

Server de aplicatii

buc

2

108

3

Imprimante color mari

buc

4

30

4

Achizitie Salvare

buc

1

190

5

Containere

buc

3

160

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

6

Licente Bitdefender - antivirus

24

7

Licente software

126

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor

80

1

Proiect tehnic CP Sf. Andrei

50

2

Proiectare Cernisoara nr.38 - 40

30

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

FLOAREA ROSIE

72

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

72

1

Masina de spalat profesionala

buc

2

50

2

Masina de tocat profesionala

buc

2

6

3

Centrala termica

buc

1

16

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CRESE

1.868

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

1.502

1

Masina de tocat carne

buc

3

9

2

Robot profesional pt legume

buc

1

6

3

Plita

buc

2

46

4

Feliator mezeluri

buc

1

3

5

Camera frigorifica + motor

buc

1

30

6

Dotari Cresa Ingerasii

1.175

7

Inverter si acumulator instalatii fotovoltaice

buc

1

45

8

Aragaz profesional cu 8 ochiuri si 2 cuptoare

buc

1

40

9

Hota profesionala cu 2 motoare

buc

1

30

10

Cuptor electric profesional 5 tavi

buc

1

18

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

11

Centrale termice

buc

3

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

366

1

Expertiza tehnica C de zi Neghinita

8

2

Proiectare C de zi Neghinita

70

3

Proiect tehnic Cresa Ingerasii

141

4

Documentatie tehnico-economica de avizare Cresa Ingerasii

47

5

Proiect tehnic C de zi Brancusi

100

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

61

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

61

1

Masina curatat cartofi

buc

1

9

2

Masina taiat legume

buc

1

8

3

Masina tocat profesionala

buc

2

6

4

Generator

buc

1

38

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CMS SF NECTARIE

1.110

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

1.110

1

Software medical specific cabinetelor medicale

buc

1

122

2

Software license

buc

124

3

Software CAS

buc

18

4

Echipamente retea

buc

57

5

Echipamente medicale

buc

221

6

Autoclav

buc

1

9

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

7

EKG

buc

1

4

8

Ecograf

buc

1

66

9

Electrocauter

buc

1

10

10

Fotoliu ginecologie

buc

1

4

11

Masa ginecologica

buc

2

7

12

Unitate ORL

buc

1

195

13

Unitate Oftalmologica

buc

1

273

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

VI.

70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

5.803

PRIMARIE

5.722

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

156

1

Sistem monitorizarea a calitatii aerului

156

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

5.516

1

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

5.000

2

Elaborare strategie de dezvoltare locala a sectorului 6 Bucuresti - 2016-2025

150

3

Intocmire caiet de sarcini pentru acord-cadru Reabilitare termica a 357 de imobile din Sectorul 6

50

4

SF Constructii blocuri locuinte sociale teren str. Alexandru Ivasiuc

155

5

SF Constructii blocuri locuinte sociale teren str. Drumul Taberei 7B

156

6

SF+PT Extindere retea de alimentare cu apa str. Vizitiu Stoica

5

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

50

1

Cote ISC + cote CSC

50

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

81

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

81

1

Program informatic derulare contracte

66

2

Masina de numarat bani

15

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VII.

74.02 PROTECTIA MEDIULUI

TOTAL, din care:

60

PRIMARIE

60

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

10

1

SF+PT Extindere retea de canalizare cu apa str. Vizitiu Stoica

10

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

50

1

Cote ISC + cote CSC

50

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VIII.

84.02 TRANSPORTURI

TOTAL, din care:

3.605

PRIMARIE

3.007

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.907

1

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Trenului

41

2

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Drumul Bacriului de la intr. Schitu Golesti pana la str. Drumul Belsugului

26

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

3

SF+PT Reabilitare sistem rutier Aleea Valea Prahovei

158

4

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Raul Dorna

132

5

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Iridiului

8

6

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Cetatea Histria

158

7

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Chitila Triaj

70

8

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Mohorului

105

9

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Delinesti

55

10

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Timisul de Sus

70

11

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Cheile Orzei

12

12

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Minodora

5

13

SF+PT Reabilitare sistem rutier Strada Vidra

45

14

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 1: Str. Ghirlandei - Str. Dezrobirii - Bd. Uverturii - Str. Apusului

128

15

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 2: Str. Ghirlandei - Str. Cernisoara - Bd. Iuliu Maniu - Str. Apusului

156

16

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 3: Str. Moinesti - Bd. Iuliu Maniu - Str. Rasaritului - Str.

Murguta

156

17

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 4: Str. Orsova - Sos. Virtutii - Bd. Uverturii - Str. Dreptatii

156

18

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 5: Str. Valea Oltului - Str. Valea Argesului - Str. Drumul Taberei - Str. Raul Doamnei - Prelungirea Ghencea

130

19

SF Modernizare sistem rutier alei fara denumire, intre blocuri zona 6: Bd. Constructorilor - Str. George Valsan - Str. Ceahlau - Calea Crangasi

150

20

SF Reabilitare sistem rutier Strada Valea Furcii

156

21

SF Reabilitare sistem rutier Strada Mihaela Ruxandra Marcu

156

22

SF Reabilitare sistem rutier Aleea Parva

156

23

SF Reabilitare sistem rutier Aleea Baiut pe alei secundare

156

24

Studiu de prefezabilitate Strapungerea Ghencea

156

25

Studiu de prefezabilitate pentru identificarea situatiei juridice si initierea procedurilor de expropriere pentru str. Valea Larga

80

26

Studiu de prefezabilitate pentru identificarea situatiei juridice si initierea procedurilor de expropriere pentru Drumul Osiei

78

27

Studiu de prefezabilitate pentru identificarea situatiei juridice si initierea procedurilor de expropriere pentru Strada Viscolului

78

28

Studiu de prefezabilitate pentru identificarea situatiei juridice si initierea procedurilor de expropriere pentru Drumul Valea

Cricovului

70

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

29

Documentatie tehnico-economica si caiet de sarcini si expertiza in vederea evaluarii ofertelor in vederea atribuirii unui acord cadru

60

d.

p

Cehnetlrtuu ireelai bdieli teaxrpi esri tmizao,d perrnoiizeacrtai rseis stei mdee erxueticeurteie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

100

1

Cote ISC + cote CSC

100

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

598

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

598

1

Sistem de gaurire diamantata pentru montaj stalpisori

buc

1

48

2

Freza asfalt

buc

1

315

3

Cilindru compactor

buc

1

55

4

Ciocan demolator

buc

1

43

5

Taietor rosturi

buc

1

16

6

Talpa vibrocompactoare

buc

1

11

7

Pulverizator bitum (X2)

buc

1

48

8

Compresor elicoidal

buc

1

62

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Ordonator principal de credite,

Director General,

GABRIEL MUTU


DORU MANOLACHE

Page 53

JUDEȚUL:_

Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular: 11/01 I


ANEXA I


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02 )

00.01

950.067

243.084

199.687

275.703

231.593

1.096.229

1.158.716

1.216.654

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

508.980

165.556

107.044

141.296

95.084

704.357

744.508

781.735

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

702.222

223.538

165.018

179.943

133.723

966.890

1.022.005

1.073.107

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

677.989

218.704

158.429

173.401

127.455

942.951

996.702

1.046.538

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283.940

67.124

75.340

76.089

65.387

469.353

496.107

520.913

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

283.940

67.124

75.340

76.089

65.387

469.353

496.107

520.913

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

283.940

67.124

75.340

76.089

65.387

469.353

496.107

520.913

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243.026

67.124

51.119

59.396

65.387

351.290

371.314

389.880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.914

0

24.221

16.693

0

118.063

124.793

131.033

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.451

71.222

14.100

47.300

13.829

159.911

169.027

177.478

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

146.451

71.222

14.100

47.300

13.829

159.911

169.027

177.478

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300

61.650

10.000

42.000

10.650

136.046

143.801

150.991

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12.801

5.782

2.100

3.300

1.619

14.498

15.325

16.091

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7.000

2.362

1.700

1.700

1.238

6.691

7.072

7.426

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.350

1.428

300

300

322

2.676

2.829

2.970

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238.098

75.757

67.889

48.262

46.190

302.870

320.134

336.141

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193.282

57.985

57.984

38.657

38.656

262.535

277.499

1 291.374

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

83.953

25.186

25.186

16.791

16.790

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344

28.903

28.903

19.269

19.269

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985

3.896

3.895

2.597

2.597

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

16

0

5

5

6

23

24

25

|Taxe hoteliere-restante

12.02.07

16

0

5

5

6

23

24

25

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800

214

200

200

186

836

884

928

Impozit pe spectacole

15.02.01

800

214

200

200

186

836

884

928

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02

44.000

17.558

9.700

9.400

7.342

39.476

41.727

43.814

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000

15.258

4.700

5.400

4.642

30.778

32.533

34.160

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

2.300

5.000

4.000

2.700

8.698

9.194

9.654

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500

4.601

1.100

1.750

2.049

10.817

11.434

12.006

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500

4.601

1.100

1.750

2.049

10.817

11.434

12.006

| Alte impozite si taxe

18.02.50

9.500

4.601

1.100

1.750

2.049

10.817

11.434

12.006

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

24.233

4.834

6.589

6.542

6.268

23.939

25.303

26.569

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

21.233

4.519

5.889

5.842

4.983

19.255

20.352

21.370

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

6

2

2

1

1

57

60

63

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

5

2

1

1

1

56

59

62

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

0

1

0

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

65

24

16

14

11

190

201

211

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10

5

2

2

1

145

153

161

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55

19

14

12

10

45

48

50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002

3.971

5.001

5.000

4.030

16.872

17.833

18.725

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000

3.970

5.000

5.000

4.030

16.727

17.680

18.564

| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000

3.970

5.000

5.000

4.030

16.727

17.680

18.564

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

1

1

0

0

145

153

161

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47 +36.02.50)

36.02

3.160

522

870

827

941

2.136

2.258

2.371

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

60

0

50

7

3

28

30

32

| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

60

0

50

7

3

28

30

32

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

100

58

20

20

2

190

201

211

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.000

464

800

800

936

1.918

2.027

2.128

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Donații si sponsorizări **)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-136.420

-4.859

-38.558

-47.825

-45.178

-69.781

-73.759

-77.447

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

136.420

4.859

38.558

47.825

45.178

69.781

73.759

77.447

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

40

3

10

10

17

2

2

2

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

40

3

10

10

17

2

2

2

| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

40

3

10

10

17

2

2

32

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

244.011

19.443

34.559

92.219

97.790

128.891

136.238

143.050

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

244.011

19.443

34.559

92.219

97.790

128.891

136.238

143.050

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

241.852

17.900

34.559

92.219

97.174

126.483

133.693

140.378

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180

17.400

33.609

11.745

17.426

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200

500

950

750

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

159.472

0

0

79.724

79.748

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

159.472

0

0

79.724

79.748

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si

unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

2.159

1.543

0

0

616

2.408

2.545

2.672

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543

1.543

0

0

0

2.408

2.545

2.672

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de

învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616

0

0

0

616

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

363

100

100

100

63

446

471

495

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363

100

100

100

63

446

471

495

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

6

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii

Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

3.431

0

0

3.431

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

415

0

0

415

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

415

0

0

415

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Instr

Prefinanțare

umentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Instr

Prefinanțare

umentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

3.016

0

0

3.016

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

3.016

0

0

3.016

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-

2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod O0.02+O0.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

809.813

238.122

161.019

224.337

186.335

1.026.000

1.084.484

1.138.710

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

508.940

165.553

107.034

141.286

95.067

704.355

744.506

781.733

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

565.802

218.679

126.460

132.118

88.545

897.109

948.246

995.660

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

677.989

218.704

158.429

173.401

127.455

942.951

996.702

1.046.538

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283.940

67.124

75.340

76.089

65.387

469.353

496.107

520.913

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

283.940

67.124

75.340

76.089

65.387

469.353

496.107

520.913

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

283.940

67.124

75.340

76.089

65.387

469.353

496.107

520.913

| Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243.026

67.124

51.119

59.396

65.387

351.290

371.314

9 389.880

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.914

0

24.221

16.693

0

118.063

124.793

131.033

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod O5.O2.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.451

71.222

14.100

47.300

13.829

159.911

169.027

177.478

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

146.451

71.222

14.100

47.300

13.829

159.911

169.027

177.478

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300

61.650

10.000

42.000

10.650

136.046

143.801

150.991

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12.801

5.782

2.100

3.300

1.619

14.498

15.325

16.091

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7.000

2.362

1.700

1.700

1.238

6.691

7.072

7.426

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.350

1.428

300

300

322

2.676

2.829

2.970

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238.098

75.757

67.889

48.262

46.190

302.870

320.134

336.141

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193.282

57.985

57.984

38.657

38.656

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

83.953

25.186

25.186

16.791

16.790

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344

28.903

28.903

19.269

19.269

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985

3.896

3.895

2.597

2.597

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

16

0

5

5

6

23

24

25

|Taxe hoteliere-restante

12.02.07

16

0

5

5

6

23

24

25

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800

214

200

200

186

836

884

928

Impozit pe spectacole

15.02.01

800

214

200

200

186

836

884

928

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02

44.000

17.558

9.700

9.400

7.342

39.476

41.727

43.814

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000

15.258

4.700

5.400

4.642

30.778

32.533

34.160

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

2.300

5.000

4.000

2.700

8.698

9.194

9.654

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9500

4601

1100

1750

2049

10817

11434

12006

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500

4.601

1.100

1.750

2.049

10.817

11.434

12.006

| Alte impozite si taxe

18.02.50

9.500

4.601

1.100

1.750

2.049

10.817

11.434

12.006

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-112.187

-25

-31.969

-41.283

-38.910

-45.842

-48.456

-50.878

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

io 5.199

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

3.000

315

700

700

1.285

4.684

4.951

5.199

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-115.187

-340

-32.669

-41.983

-40.195

-50.526

-53.407

-56.077

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

6

2

2

1

1

57

60

63

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

5

2

1

1

1

56

59

62

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

0

1

0

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

65

24

16

14

11

190

201

211

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10

5

2

2

1

145

153

161

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55

19

14

12

10

45

48

50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002

3.971

5.001

5.000

4.030

16.872

17.833

18.725

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000

3.970

5.000

5.000

4.030

16.727

17.680

18.564

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000

3.970

5.000

5.000

4.030

16.727

17.680

18.564

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

(cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

1

1

0

0

145

153

161

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

3.160

522

870

827

941

2.136

2.258

2.371

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

60

0

50

7

3

28

30

32

| Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

60

0

50

7

3

28

30

32

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

100

58

20

20

2

190

201

211

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Alte venituri

36.02.50

3.000

464

800

800

936

1.918

2.027

2.128

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-136.420

-4.859

-38.558

-47.825

-45.178

-69.781

-73.759

-77.447

Donatii si sponsorizari**)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-136.420

-4.859

-38.558

-47.825

-45.178

-69.781

-73.759

-77.447

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților d