Hotărârea nr. 181/2018

HCL 181 – Hotarare privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare din bugetul local, in anul 2019, pentru asociatiile, fundatiile si cultele recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum si categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subventii din bugetul local

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare din bugetul local, în anul 2019, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local

Văzând Raportul de specialitate nr. D/l 8620/30.08.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    Prevederile art. 2 din H.G. nr. 942/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

-    Art. 1 alin. (1), lit. b), c) și d) și alin. (3) din H.G. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice a Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul local al se pot acorda subvenții asociațiilor, fundațiilor, cultelor recunoscute în România cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 -2018;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă liniile de subvenționare prioritare din bugetul local, pentru anul 2019, respectiv unitățile de asistență socială și categoriile de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială pot solicita subvenții din bugetul local, prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Data limită de depunerea a documentației de solicitare a subvenției pentru anul 2019 este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a anului 2018.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 181

Data: 30.08.2018
emirel Sriiridon    ”-*--


BIROUL ASISTENȚĂ /TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376704446, www.primarie6.ro email: prim6(a),primarie6.ro

la H.C.L.S. 6 nr.


y    ANEXA

/£/ i3adâ2&/&


LINIILE DE SUBVENȚIONARE PRIORITARE

în domeniul asistenței sociale, pentru anul 2019, respectiv unitățile de asistență socială și categoriile de cheltuieli pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii pot solicita subvenții din bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de

asistență socială

Unități de asistență socială

-x-—----

încadrarea în Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială 1

Categorii de cheltuieli eligibile

Cu cazare

Centre rezidențiale copii,

centrele care acordă cazare mai mult de 24 ore

8790CR-C-I (centre de plasament, case de tip familial, apartamente, etc.); 8790CR-PD-I (centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente: bolnavi cronici, bolnavi în faza terminală etc.); 8790CR-PD-II (centre rezidențiale recuperare/reabilitare persoane dependente-altele decât persoanele vâstnice și persoanele cu dizabilități)

1 .cheltuieli de personal

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.cheltuieli cu iluminatul

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor3

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Centre rezidențiale adulți,

centrele care acordă cazare mai mult de 24 ore

8730CR-V-I (cămine pentru persoane vârstnice); 8790CR-D-I (centre de îngrijire și asistență); 8790CR-D-II (centre de recuperare și reabilitare); 8790CR-PFA-II (adăposturi de noapte); 8790CR-VD-I (cetre de primire în regim de urgență); 8730CR-V-III (locuințe protejate); 8710CRMS-II (centre rezidențiale de îngrijiri paliative)

1 .cheltuieli de personal4

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.cheltuieli cu iluminatul

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

' Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor2

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11.cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Fără cazare


Cantine sociale și alte servicii de acordare a hranei (masa pe roți)


8899CPDH-I


(cantine sociale)


1 .cheltuieli de personal

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate copii


3. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate adulți


3.    cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.    cheltuieli cu iluminatul

5.    cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor3

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Centre de zi care acordă: servicii de îngrijire și supraveghere, servicii de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională,


8810CZ-V-I (centre de zi de asistență și recuperare adulți); 8899CZ-D-I (centre de zi adulți); 8891CZ-C-II (centre de zi pentru copii aflați în risc de separare de părinți); 8891CZ-C-IV (centre de zi pentru pregătirea și sprijinirea

1 .cheltuieli de personal4

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.cheltuieli cu iluminatul

servicii de sprijin pentru familiile aflate în situații de dificultate


integrării sau reintegrării copilului în familie); 8891CZ-C-VI (centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă); 8899CZ-F-I (centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii)

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate


7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10.cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Unități socio-medicale

pentru acordarea de servicii de recuperare și terapii de recuperare,    terapii

ocupaționale


8810ID-I (unități de îngrijire la domiciliu adulți); 8891CZ-C-III (centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități);

1.    cheltuieli de personal5 6

2.    cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.cheltuieli cu iluminatul

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.    cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.    cheltuieli de transport

pentru persoanele asistate și însoțitorii lor7

9.    cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10.    cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11 .cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

Notă: Nivelul mediu lunar/beneficiar nu poate depăși nivelul mediu tunar aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, în

conformitate cu art.l, alin.3 din Hotărârea 1153/2001 cu modificărilefoi completările ulterioare


DIRECT

Gabr


PREȘEDINTE DE


6

1

Conform H.G. nr. 867/14.10.2015, cu modificările și completările ulterioare.

" Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

2

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3

   Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare.

4

   Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate pentru fiecare unitate

5

Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituțiilor publice și vor ține cont de standardele specifice de calitate

6

pentru fiecare unitate

7

' Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 1860/2006, cu modificările și completările