Hotărârea nr. 179/2018

HCL 179 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică nr. 1157/27.08.2018 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții; - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 29 lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

-    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

-    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 165/18.07.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înlocuirea Anexei menționată la Art. 2 litera b) din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

'ernirel Spiridon

Nr.: 179

Data: 30.08.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL C alea Plevnei nr. 147-149, tel.: 03762043 ! 9/fax:0376204446, www. primar ie6.ro email: prim6(a),primarie6.ro

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 179/30.08.2018

Nr. crt

Co-finantare Programul de Reabilitare Terminca II derulat cu Banca Europeana de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27.04.2017

Valoare investiție

TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

1

Bloc 13-14. Str. Dealul Tugulea, nr. 38-40

3.198,55

265/2016; 44/ 2017

2

Bloc 1. Bd. luliu Maniu, nr.79

4.265,97

270/2016; 44/2017

3

Bloc 9. Bd. Uverturii, nr. 51-55

3.557,37

283/2016; 44/2017

4

Bloc C68, Str. Vladeasa, nr. 3

1.975,09

284/2016; 44/2017

5

Bloc C48, Str. Vladeasa, nr 8

2.161,92

285/2016; 44/2017

6

BlocZ13, Str. Sibiu, nr. 37

1.735,91

277/2016; 44/ 2017

7

Bloc E19, Aleea Romancierilor, nr. 6

1.741,28

276/2016; 44/2017

8

Bloc 18, Bd. luliu Maniu, nr. 94-100

4.883,78

271/2016; 44/ 2017

9

Bloc A41, Aleea Dealul Macinului, nr. 2

3.755,50

266/2016; 44/ 2017

10

Bloc P14, Bd. Timișoara, nr. 41

4.877,25

280/2016; 44/2017

11

Bloc P13, Bd. Timișoara, nr. 43

4 874,90

281/2016; 44/2017

12

Bloc P15, Bd. Timișoara, nr. 39

4.915,62

279/2016; 44/2017

13

Bloc C2, Bd Timișoara, nr. 53

1.743,10

282/2016; 44/2017

14

Bloc C6, Bd. Timișoara, nr. 19

5.571,13

278/2016; 44/2017

15

Bloc C4, Str. Romancierilor, nr. 2

4.509,14

39/2017

16

Bloc 20, Bd. luliu Maniu, nr. 102-104

6.547,09

15/2017

17

Bloc C7, Str. Drumul Taberei, nr. 92

12.402,18

28/2017

18

Bloc P7, Aleea Pravat, nr. 14

4.910,02

237/2016; 44/2017

19

Bloc P1, Aleea Bujoreni, nr. 2

4.868,52

238/2016; 44/2017

20

Bloc P3, Aleea Valea Șiretului, nr. 2

4.910,87

239/2016; 44/2017

21

Bloc P5, Str Pravat, nr. 8

4.867,24

240/2016; 44/2017

22

Bloc P8, Str. Pravat, nr. 18

4.927,58

241 / 2016; 44/2017

23

Bloc P10, Aleea Valea Florilor, nr. 4

4.955,76

242/2016; 44/2017

24

Bloc P4, Str. Pravat, nr. 6

4.913,96

243/2016; 44/2017

25

Bloc 05, Str. Roșia Montana, nr. 4

6.747,49

244/2016; 44/2017

26

BlocA43, Str. Valea Oltului, nr. 20

3.810,11

245/2016; 44/ 2017

27

Bloc 43, Str. Ghirlandei, nr. 9

4.828,72

246/2016; 44/2017

28

Bloc 44, Str. Ghirlandei, nr. 9A

4.736,24

247/2016; 44/2017

29

Bloc D48, Aleea Lunca Cernei, nr. 2

3.233,80

248/2016; 44/2017

30

Bloc C10, Str. Valea lalomitei, nr.6

4.281,37

249/2016; 44/2017

31

Bloc 113, Str. Centurii, nr. 9

5.796,86

261/2016; 44/2017

32

Bloc 16, Str. Dealul Tugulea, nr. 24-30

2422,28

264/2016; 44/2017

33

Bloc TS9-TS10, Prelungirea Ghencea, nr. 20-20A

3.169,67

267/2016, 44/2017

34

BlocAI, Str. Râul Dorna, nr. 2A

1.000,41

275/2016; 44/2017

35

Bloc G6, Str. Constructorilor, nr. 6

1.286,83

262/2016; 44/2017

36

Bloc F5, Str. Nera, nr. 1

2.495,09

272/2016; 44/2017

37

Bloc D1, Str. Părăluțelor, nr. 2B

1.176,29

274/2016; 44/2017

38

Bloc A4, Bd. Vasile Milea, nr, 6

1.367,44

269/2016; 44/2017

39

Bloc B1-B4, Intrarea Av. Caranda, nr. 2-8

3.909,61

260/2016; 44/2017

40

Bloc F4, Str Obcina Mare, nr. 3

2.533,69

273/2016; 44/2017

41

Bloc 78, Str. Ghirlandei, nr. 32

3.211,66

268/2016; 44/2017

42

BlocGI, Bd. Constructorilor, nr. 9

1.293,40

263/2016; 44/2017

43

Bloc J2, Bd. Constructorilor, nr. 19

1.794,83

21/2017

44

Bloc G5, Bd. Constructorilor, nr. 4

1.273,13

19/2017

45

Bloc F2, Bd. Constructorilor, nr. 7

1.268,27

20/2017

46

BlocA1-A2, Str. Rusetu, nr. 2

2.362,49

40/2017

47

Bloc 51, Str. Floare Roșie, nr. 7

6.126,60

12/2017

48

Bloc B7, Aleea Poiana Mare, nr. 4

2.267,95

17/2017

49

Bloc B2, Calea Giulesti, nr. 60

2.133,66

14/2017

50

BlocGIO, Bd. Constructorilor, nr. 12

1.478,03

10/2017

51

Bloc T5, Str. Drumul Taberei, nr. 40

2.146,35

11/2017

52

Bloc F4, Str. Drumul Taberei, nr. 64

3.797,03

33/2017

53

Bloc B3, Str. Drumul Taberei, nr. 14

1.886,25

31/2017

54

Bloc OS4, Str. Drumul Taberei, nr. 56

4.425,39

32/2017

55

Bloc A, Calea Giulesti, nr. 123

1.745,06

23/2017

56

Bloc E, Calea Giulesti, nr. 133

1.771,90

26/2017

57

Bloc B, Calea Giulesti, nr. 125

1.625,50

25/2017

58

Bloc B1, Calea Giulesti, nr. 62

1.263,90

24/2017

59

Bloc2S14, Str. Brașov, nr. 14

1.868,55

34/2017

60

Bloc C11, Str. Valea lalomitei, nr. 4

6.316,36

42/2017

61

Bloc OD2, Str. Drumul Taberei, nr. 122

5 231,05

29/2017

62

Bloc OD7, Bd, Timișoara, nr. 31

3.898,18

41/2017

63

Bloc OD4, Str. Drumul Taberei, nr. 38

6.285,36

30/2017

64

BlocODI, Str. Drumul Taberei, nr. 120

7.716,61

27/2017

65

Bloc C37, Aleea Parva, nr. 6

8.429,10

18/2017

66

BlocOD5, Str. Brașov, nr. 19

7.473,86

22/2017

67

Bloc 62, Str. Partiturii, nr. 8

6.612,36

16/2017

68

Bloc6S14, Bd. 1 Mai, nr. 26

1.838.68

9/2017

69

Bloc 1, Calea Giulesti, nr. 115

6.228,66

38/2017

70

Bloc 6, Calea Giulesti, nr. 109

7.630,35

37/2017

71

Bloc 10, Calea Giulesti, nr. 107

5.588,24

36/2017

72

Bloc 7, Calea Giulesti, nr. 44

3.726,81

35/2017

73

Bloc B3, Calea Giulesti, nr. 58

2.161,96

13/2017

TOTAL 73 blocuri (mii RON)

282.743,16

-

Nr. crt.

Obiective de investiții cuprinse in Programul Local Multianual de Investiții 2016-2030 in scopul reducerii consumului de energie si a emisiei de CO2

Valoare investiție

TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

1

Bloc 12, Str. Dealul Tugulea, nr. 46-50

3.749,49

2

Bloc 830BIS, Str. Bozieni, nr. 9

6.123,68

3

Bloc A6, Str. Valea Calugareasca, nr. 5-7

2.923,53

4

BlocA19, Aleea Baiut, nr. 2

3.030,28

5

Bloc M7, Str. Lacul Zanoaga, nr. 31

3.169,65

6

Bloc AMA, Strada Callatis, nr. 1

3.814,50

7

Bloc 53, Sc. A-E, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 21

2.512,69

8

Bloc P39, Str. Ghirlandei, nr. 8

2.913,90

9

Bloc 12, Sc. A-B, Str. Baia De Aries, nr. 7

2.681,04

10

Bloc 55, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 15

2.359,63

11

Bloc 108A, sc. 1- 2, Str. Basmului, nr. 3-5

2.831,72

12

Bloc N34, Str. Mărgelelor, nr. 104-110

2.318,71

13

BlocA3, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 6

1.806.10

14

Bloc A7, Str. Poiana Campina, nr. 5

1.768,03

15

Bloc A6, Str. Poiana Campina, nr. 3

1.749,43

16

Bloc 7S14, Aleea Valea Prahovei, nr. 2

1.781,44

17

Bloc 17, Str. Roșia Montana, nr. 1

4.711,73

18

Bloc5S14, Bd. 1 Mai, nr. 24

1.784,60

19

Bloc 11, Bd. Uverturii, nr. 71-73

3.743,82

20

Bloc F17, Aleea Compozitorilor, nr. 4

3.833,54

21

Bloc 64, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 1

2.302,37

22

Bloc F7, Str. Tincani, nr. 4

2.060,08

23

Bloc 5, Bd. luliu Maniu, nr. 74-76

4.810,21

24

Bloc OD3, Drumul Taberei, nr. 30

6.274,74

25

Bloc B5, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 4

2.622,19

26

Bloc 4, Bd. luliu Maniu, nr. 52-72

3.652,03

27

Bloc 45, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 7

2.333,81

28

Bloc 106, Str. Cupolei, nr. 1

7.686,04

29

Bloc 13, Aleea Arinii Dornei, nr. 6

1.792,99

30

Bloc A8, Str. Poiana Campina, nr. 7

1.748,31

31

Bloc 74. Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 58

2.296,62

32

Bloc 75, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 56

2.337,51

33

Bloc 82, Sc. 1-3, Str. Estacadei, nr. 13

2.331,86

34

Bloc 68, Str. Floare Roșie, nr. 8

1.705,89

35

Bloc F3, Str. Obcina Mare, nr. 1

2.488,90

36

Bloc 73, Sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 60

2.330,04

37

Bloc 15, Str. Dealul Tugulea, nr. 32-36

3.241,20

164/18.07.2018;

178/30.08.2018

38

Bloc 6P, Bd. luliu Maniu, nr. 67

20.947,29

39

Bloc 3, Sc. 1-8, Bd. luliu Maniu, nr. 73

18.015,09

40

Bloc C8, Drumul Taberei, nr. 90

11.661,51

41

Bloc H1, Bd. Constructorilor, nr. 15

2.049,11

42

Bloc 451, Aleea Dealul Macinului, nr. 1B

8.805,44

43

BlocA5, Str. Valea Roșie, nr. 1

3 264,90

44

BlocTD24, sc. 1, Str. Targu Neamț, nr. 12

1.741,97

45

Bloc 21, sc. A-B, Str. Mehadia, nr. 18

4.031,11

46

Bloc 1ICEM, sc 1-2, Str. Mehadiei, nr 12

2.860,77

47

Bloc 11ICEM, Calea Crangasi, nr. 40

3.172,27

48

Bloc 10ICEM, Calea Crangasi, nr. 42

1.557,94

49

Bloc M43, Aleea Dealul Macinului, nr. 12

3.955,13

50

Bloc 77, Str. Ghirlandei, nr. 52

2.850,48

51

Bloc C7, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5

4.116,44

52

Bloc 8A, Aleea Zorelelor, nr. 8A

3.988,40

53

Bloc M51, Aleea Valea Boteni, nr. 4

3.984,85

54

Bloc E12, sc. 1, Aleea Bucsenesti, nr. 1

1.895,88

55

BlocG11, Str. Rusetu, nr. 3

1.362,23

56

Bloc C6, Prelungirea Ghencea, nr. 32

7.432,57

57

Bloc C1, sc. A-D, Str. Valea Argeșului, nr. 5

7.422,48

58

Bloc M9, Str. Pașcani, nr. 2

2.832,35

59

Bloc E4, Aleea Poiana Cernei, nr. 4

2.235,11

60

Bloc 39, Bd. luliu Maniu, nr. 168

3.254,43

61

Bloc 37, Bd. luliu Maniu, nr. 158

3.284,05

62

Bloc E6, Aleea Poiana Cernei, nr. 6

1.897,53

63

Bloc M2B8/6, Str. Tirgu Neamț, nr. 7

2.867,40

64

Bloc 38, Bd. luliu Maniu, nr. 166

3.291,26

65

Bloc M48, Aleea Cimpul cu Flori, nr. 5

4.395,90

66

Bloc TS8, Str Râul Doamnei, nr. 2

1.840,21

67

Bloc 42, Str. Apusului, nr. 93-101

3.287,57

68

Bloc 36, Bd. luliu Maniu, nr. 154-156

3.290,89

69

Bloc 20, sc. A,B, Calea Giulesti, nr. 117

1.356,11

70

Bloc E25, Aleea Poiana Sibiului, nr. 6

1.897,72

71

Bloc E10, Str. Brașov, nr. 13

1.891,72

72

Bloc E27, Aleea Poiana Cernei, nr. 3

1.898,35

73

Bloc E32, sc. 1, Str. Tincani, nr. 9

1.903,41

74

Bloc E7, sc. 1, Aleea Valea Florilor, nr. 3

1.899,10

75

Bloc E2, Str. Valea Calugareasca, nr. 20

1.889,88

76

Bloc 15D, Str. Fabricii, Nr. 2B4

3.437,50

77

Bloc 19, Calea Giulesti, Nr. 119

1.523,89

78

Bloc 24, Sc. 1-2, Sc. C, Str. 9 Mai, Nr. 7, Str. Porumbacu, Nr.1

6.228,06

79

Bloc 28, Aleea Dumbravita, Nr. 2

5.160,47

80

Bloc 36, Sc. 1-2, Bd. Timișoara, Nr. 39

3.695,09

81

Bloc 41, Bd. luliu Maniu, Nr. 176-180

2.771,15

82

Bloc 108, Sc. 1-4, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, Nr. 3

7.491,52

83

Bloc 155, Str. Vistiernicul Stavrinos, Nr. 25

3.835,76

84

Bloc 159, Sc. 1-3, Aleea Birsanesti, Nr. 1

3.816,56

85

Bloc417D, Str. Valea lalomitei, Nr. 2A

7.285,96

86

Bloc 832, Str. Bozieni, Nr. 6

5.994,80

87

Bloc A2, Prelungirea Ghencea, Nr. 8-10

3.365,10

88

BlocA2, Str. Cetatea Histria, Nr. 10

3.280,63

89

BlocA12, Str. Segarcea, Nr. 3

3.382,29

90

BlocA13, Str. Segarcea, Nr. 5

3.308,78

91

BlocA14, Str Segarcea, Nr. 2-4

3.367,40

92

BlocC12, Bd. Timișoara, Nr. 73

7.384,94

93

Bloc D23B, Aleea Parva, Nr 5

3.966,74

94

Bloc E21, Aleea Compozitorilor, Nr. 1

1.988,28

95

Bloc E26, Aleea Poiana Vadului, Nr. 3

1.989,04

96

Bloc G11, Aleea Compozitorilor, Nr. 9

1.293,12

97

BlocG15, Str. Rusetu, Nr. 10

1.354,45

98

Bloc 112, Str. Ariesul Mare, Nr. 5

3.204,49

99

Bloc M17, Str. Romancierilor, Nr. 2A

3.099,54

100

Bloc M52, Aleea Lunca Cernei, Nr. 6

4.020,73

101

Bloc MIIB8/2, Str. Tirgu Neamț, Nr. 13

3.091,91

102

Bloc OD5, Calea Giulesti, Nr. 22

1.396,28

103

Bloc P2, Sc. 1-4, Aleea Istru, Nr. 1

2.197,28

104

Bloc R1, Prelungirea Ghencea, Nr. 14

2.883,64

105

BlocTS2, Sc. 1, Str. Riul Doamnei, Nr. 8A

1.893,28

106

Bloc TS3, Str. Riul Doamnei, Nr. 6B

1.848,27

107

Bloc TS4, Str. Riul Doamnei, Nr. 6A

1.892,51

108

BlocZ3, Str. Valea Calugareasca, Nr. 11

2.057,51

109

Bloc Z5, Aleea Pravat, Nr. 4

2.049,92

110

BlocZ6, Aleea Pravat, Nr 2

2.046,77

111

BlocZ9, Aleea Valea Florilor, Nr. 6

2.048,10

112

BlocZ11, Str. Sandulesti, Nr. 1

2.047,70

113

BlocZ15, Aleea Sandulesti, Nr. 11

2.050,45

114

BlocZ19, Sc. A, Str. Tincani, Nr. 6

2.026,42

115

BlocZ21, Aleea Compozitorilor, Nr. 10

2.038,47

116

BlocZ24, Str. Tincani, Nr. 5

2.048,30

117

BlocZ36, Drumul Taberei, Nr. 31

2.052,63

118

Bloc Z38, Aleea Compozitorilor, Nr. 2

2.024,75

119

BlocZ44, Str. Tincani, Nr. 2

2.029,07

120

Bloc A42,Aleea Zvoristea, Nr. 3

3.659,25

121

Bloc M11, Str Delinesti,Nr. 6

3.087,28

122

Bloc TD12, Drumul Taberei, Nr. 97

1.855,70

123

Bloc TD16, Str. Chilia Veche , Nr. 3

1.839,73

124

Bloc TD46, Drumul Taberei, Nr. 63

1.844,72

125

Bloc 5A, Aleea Politehnicii, Nr. 2

5.870,05

126

Bloc 10, Sc. 1-3/ Bloc 10A Sc. 1 ,Str Baia de Aries, Nr. 9/ Str. Baia de Aries nr. 9A

6.957,07

127

Bloc 21P, Bd. luliu Maniu, Nr 17

10.270,31

128

Bloc 23, Sc. 1-3, Str. Lt. Gheorqhe Saidac, Nr. 15

5.610,54

129

Bloc 25-1, Aleea Cetatuia, Nr. 10

4.180,34

130

Bloc 34, Bd. Timișoara, Nr. 43

3.322,63

131

Bloc 59, Str. Vintila Mihailescu, Nr 3

5.803,24

132

Bloc 64, Sc 1-3, Str Vintila Mihailescu , Nr20

5.714.68

133

Bloc65-65A, Sc. A-C, Str. George Valsan, Nr. 6

5.966,88

134

Bloc 114A, Sc. A-C, Str. Azurului, Nr. 3

5.840,24

135

Bloc 129, Sc. A-D. Str. Ion Manolescu, Nr. 2

7.970,14

178/30.08.2018

136

Bloc 142, Sc. A-D, Str. Valea Lunqa, Nr. 3

8.459,50

137

Bloc 151,Str. Birsanesti,Nr. 3

3.015,00

138

Bloc 153A, Str. Vistiernicul Stavrinos, Nr. 28

3.124,35

139

Bloc 312, Str. Apele Vii, Nr. 2A

1.129,08

140

Bloc A15BIS, Aleea Callatis, Nr. 8

2.435,97

141

Bloc A2, Aleea Sandava, Nr. 2

2.382,38

142

Bloc A4, Str. Cetatea Histria, Nr. 6

3.450,17

143

BlocA20, Aleea Parva, Nr. 2

3.670,35

144

Bloc A28, Str. Valea Oltului, Nr. 16

3.535,67

145

BlocA35, Aleea Parva, Nr. 8

2.520,50

146

Bloc A47, Aleea Craiesti, Nr. 2

3.732,34

147

Bloc A53, Aleea Valea Viilor, Nr. 2

2.462,97

148

Bloc D6, Aleea Valea Sălciei, Nr. 3

3.037,13

149

Bloc D7, Sc. 1-8, Aleea Istru, Nr. 9

4.066,45

150

Bloc D21, Str. Valea lalomitei, Nr. 5

3.082,09

151

Bloc D22, Str. Valea lalomitei, Nr. 3

3.062,45

152

Bloc D30, Str. Valea Oltului, Nr. 22

2.006,41

153

Bloc D32, Str. Valea Oltului, Nr 26

2.034,79

154

Bloc D41, Aleea Craiesti, Nr. 6

3.046,90

155

Bloc F3, Str. Preciziei, Nr. 16

1.587,49

156

Bloc M4, Aleea Potaisa, Nr. 2

3.736,77

157

Bloc M41, Str. Valea Oltului, Nr. 28

3.717,12

158

Bloc 08, Str. Dezrobirii, Nr. 40

5.666.76

159

Bloc P10, Sc. 1-6, Str. Cetatea de Balta, Nr. 26

4.947,40

160

Bloc R7, Str. Tarqu Neamț, Nr. 2

2.636,39

161

Bloc TD6, Str. Valea lui Mihai, Nr. 14

1.830,10

162

Bloc TD11, Str. Valea lui Mihai, Nr. 9

1.813,80

163

Bloc TD17, Str. Topolovat, Nr. 2

1.842,35

164

Bloc TD20, Str. Topolovat, Nr. 8

1.833,55

165

BlocTD22, Str. Topolovat, Nr. 12

1.872,83

166

Bloc TD44, Drumul Taberei, Nr. 67

1.868,66

167

Bloc Z6, Str. Sibiu, Nr. 19

2.114,44

168

BlocZ12,Sc. A,Str. Sibiu, Nr. 35

2.082,13

169

Bloc2ICEM, Calea Cranqasi, Nr. 58C

1.366,19

170

Bloc 3, luliu Maniu, Nr. 52-72

5.733,99

171

Bloc 3, Sc. 1-6/c. 7,8, Aleea Politehnicii, Nr 6/Str Baia de Aries nr. 3

4.103,57

172

Bloc 4+4ANEXA, Calea Giulesti, Nr. 46-48

11.276,71

173

Bloc 5, Calea Giulesti, Nr. 111

5.564,47

174

Bloc 5P, Sc. 1-10, Bd. luliu Maniu, nr. 69

14.980,57

175

Bloc 7P, Sc. 1-11, Bd. luliu Maniu, Nr. 65

19.252,98

176

Bloc 10A, Bd. luliu Maniu, Nr. 59

16.250,02

177

Bloc 13ICEM, Sc. 1-3, Calea Cranqasi, Nr. 36

5.136,53

178

Bloc 14, Sc. A-D, Bd. luliu Maniu, Nr. 16

8.049,03

179

Bloc 15A+B, Sc. A-B, Bd. luliu Maniu, Nr. 18-20

8.978,10

180

Bloc 16, Sc. A-C, Calea Cranqasi, Nr. 32

5.874,83

181

Bloc 16B, Str. Centurii, Nr. 1

1.966,06

182

Bloc 17, Bd. luliu Maniu, Nr. 55

15.066,11

183

Bloc 21, Calea Cranqasi, Nr. 27

1.807,90

184

Bloc 31, Aleea Ariesul Mare, Nr. 7

3.046,89

185

Bloc 50, Calea Cranqasi, Nr. 30

3.662,91

186

Bloc 105, Sc. A-F, Str. Cupolei, Nr. 2

9.789,86

187

Bloc 107, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, Nr. 5A

1.918,29

188

Bloc 131, Ion Manolescu, Nr. 4

3.982,10

189

Bloc D9, Str. Tirqu Neamț, Nr.1

3.201,51

190

Bloc H, Sc. A-D, Bd. luliu Maniu, Nr. 170A

10.080,05

191

Bloc M21, Sc. 1-7, Aleea Cetatuia, Nr. 1

13.396,59

192

Bloc OD3, Aleea Poiana Muntelui, Nr. 2

7.933,07

193

Bloc OD5, Str Nera, Nr. 2

7.984,66

194

Bloc Roșu, Str. Portocalelor, Nr. 2

2.407,66

195

BlocZ13-Z14, Str. Crainicului, Nr. 15

1.864,91

TOTAL 195 blocuri (mii RON)

780.193,35