Hotărârea nr. 176/2018

HCL 176 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

l2»I?JiltSS«£-2K


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
MM


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9;

în temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege dl consilier local Pană Traian în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6. ro email: prim6(a),primarie6. ro