Hotărârea nr. 175/2018

HCL 175 – Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pe anul 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice și al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale nr. 5376/8.08.2018 și nr. 5381/8.08.2018 și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018, în sumă de 62.443 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele nr. 2, 1, 1 a și 1 b, Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Investiții, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 175

Data: 23.08.2018

JUDEȚUL:_

Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular! 11/04


ANEXA I


BUGETUL CREDITELOR INTERNE

PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SURSĂ DE FINANȚARE-TOTAL

62.443

7.443

0

5.000

50.000

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

62.443

x

7.443

0

5.000

50.000

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

62.443

x

7.443

0

5.000

50.000

0

0

0

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 + 41.07.02.04 )

41.07.02

62.443

x

7.443

0

5.000

50.000

0

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

62.443

x

7.443

0

5.000

50.000

0

0

0

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

x

0

0

0

0

0

0

0

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

0

x

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

0

x

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.04)

41.07.02

0

x

0

0

0

0

0

0

0

|Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

x

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

62.443

7.443

0

5.000

50.000

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

62.443

x

7.443

0

5.000

50.000

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

62.443

x

7.443

0

5.000

50.000

0

0

0

Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01)

41.07.02

62.443

x

7.443

0

5.000

50.000

0

0

0

|Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

62.443

x

7.443

0

5.000

50.000

TOTAL CHELTUIELI

(cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

62.443

0

2.337

10.106

50.000

0

0

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07)

50,07

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.07+61.07)

59,07

Aparare (cod 60.07.02)

60,07

Din total capitol:

Aparare nationala

60.07.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61,07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

57.443

0

2.337

5.106

50.000

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

Învatamânt primar

65.07.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

Invatamant profesional

65.07.04.03

Învatamant postliceal

65.07.05

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

Învatamânt special

65.07.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

Spitale generale

66.07.06.01

Unități medico-sociale

66.07.06.03

Servicii de sanatate publica

66.07.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

57.443

0

2.337

5.106

50.000

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

57.443

0

2.337

5.106

50.000

0

0

0

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

57.443

0

2.337

5.106

50.000

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

5.000

0

0

5.000

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

5.000

0

0

5.000

0

Din total capitol:

Locuinte ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

5.000

0

0

5.000

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

5.000

0

0

5.000

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificari

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79,07

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Alti combustibili

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83,07

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

Drumuri si poduri

84.07.03.01

Transport în comun

84.07.03.02

Strazi

84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

Aviatia civila

84.07.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

Alte actiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87,07

Din total capitol:

Turism

87.07.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.07.05

Alte actiuni economice

87.07.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

deficit

99.07

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.07+54.07) 50,07

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.07+61.07)

59,07

Aparare (cod 60.07.02)

60,07

Din total capitol:

Aparare nationala

60.07.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61,07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

Învatamânt primar

65.07.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

Invatamant profesional

65.07.04.03

Învatamant postliceal

65.07.05

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

Învatamânt special

65.07.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

Spitale generale

66.07.06.01

Unități medico-sociale

66.07.06.03

Servicii de sanatate publica

66.07.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Locuinte ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificari

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79,07

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Alti combustibili

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83,07

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

Drumuri si poduri

84.07.03.01

Transport în comun

84.07.03.02

Strazi

84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

Aviatia civila

84.07.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

Alte actiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87,07

Din total capitol:

Turism

87.07.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.07.05

Alte actiuni economice

87.07.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

DEFICIT

99.07

TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNIEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

62.443

0

2.337

10.106

50.000

0

0

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07) 50,07

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)

51.07

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.07.01.03)

51.07.01

Autorități executive

51.07.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50)

54.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.07.10

Alte servicii publice generale

54.07.50

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.07+61.07)

59,07

Aparare (cod 60.07.02)

60,07

Din total capitol:

Aparare nationala

60.07.02

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.07.03+61.07.05+61.07.50)

61,07

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.07.03.04)

61.07.03

Politie locala

61.07.03.04

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.07.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.07.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

57.443

0

2.337

5.106

50.000

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.07.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.07.11.03+65.07.11.30)

65.07.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.07.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.07.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)

66.07

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)

66.07.06

0

Spitale generale

66.07.06.01

0

Unități medico-sociale

66.07.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.07.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

57.443

0

2.337

5.106

50.000

0

0

0

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

Muzee

67.07.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

Case de cultura

67.07.03.06

Camine culturale

67.07.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

Alte servicii culturale

67.07.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.01+67.07.05.02+67.07.05.03 )

67.07.05

57.443

0

2.337

5.106

50.000

0

0

0

Sport

67.07.05.01

Tineret

67.07.05.02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

57.443

0

2.337

5.106

50.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)

68.07

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșe

68.07.11

Unități de asistență medico-sociale

68.07.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale( cod 68.07.50.50)

68.07.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.07.50.50

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

5.000

0

0

5.000

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

5.000

0

0

5.000

0

0

Din total capitol:

Locuinte ( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

5.000

0

0

5.000

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

5.000

5.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

Alimentare cu apa

70.07.05.01

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

Iluminat public si electrificari

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.07.03

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

Salubritate

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)

79,07

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06+80.07.01.10 )

80.07.01

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

Combustibil și energie (cod 81.07.06+81.07.07+81.07.50 )

81.07

Din total capitol:

Energie termică

81.07.06

Alti combustibili

81.07.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.07.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03)

83,07

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

Camere agricole

83.07.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50 )

84.07

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

Drumuri si poduri

84.07.03.01

Transport în comun

84.07.03.02

Strazi

84.07.03.03

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

Aviatia civila

84.07.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

Alte actiuni economice (cod 87.07.04 +87.07.05+87.07.50)

87,07

Din total capitol:

Turism

87.07.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.07.05

Alte actiuni economice

87.07.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

DEFICIT

99.07

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

* Deficitul va fi acoperit din sursa de finanțare "Sume aferente creditelor interne"

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE