Hotărârea nr. 171/2018

HCL 171 – Hotarare de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuință și Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției

Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale art. 14 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă propunerea privind Criteriile de acces la locuință și Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe.

(2)    Criteriile și condițiile menționate la alin. (1) sunt prevăzute în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces la locuință, precum și cele ce vor sta la baza evaluării conform Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, sunt prevăzute în Anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4)    Vechimea cererii se calculează începând cu data depunerii dosarului complet (când solicitantul a prezentat toate actele necesare).

(5)    La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 333/2016.

Art. 2. Repartizarea locuințelor se va face urmărindu-se respectarea exigențelor minimale în asigurarea spațiului locativ pe număr de persoane, conform dispozițiilor conținute de Anexa nr. 1 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată și cu evitarea acordării de spații excedentare.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul Bucureștii TONSiLiUL LOCALI SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ, pentru legalitate

Secretarul Sectorului


Nr.: 171

Data: 26.07.2018'M“L


ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 171/26.07.2018

CRITERII

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului București

A. Criterii de acces la locuință:

1.    Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

2.    Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuință. Pentru sectoarele municipiului București această restricție se referă la locuințe care au fost sau sunt deținute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în sensul și în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.

Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.

NOTĂ:

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

3.    Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea pe raza Sectorului 6 al Municipiului București.

4.    Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare, atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTE:

-    Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

-    Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situația locativă actuală

1.1.    Chiriaș în spațiu din fond locativ privat.................. 10 puncte

1.2.    Tolerat în spațiu.......................................................7 puncte

1.3.    Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - m.p./locatar

a)    mai mare de 15 m.p. și până la 18 m.p. inclusiv......5 puncte

b)    mai mare de 12 m.p. și până la 15 m.p. inclusiv......7 puncte

c)    8 m.p. și până la 12 m.p. inclusiv............................9 puncte

d)    mai mică de 8 m.p.................................................10 puncte

NOTĂ:

In cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. In cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală

2.1.    Starea civilă:

a)    căsătorit.......................................... 10 puncte

b)    necăsătorit...................................... 8 puncte

2.2.    Nr. de persoane în întreținere:

a)    Copii

-    1 copil.......................................... 2    puncte

-    2 copii......................................... 3    puncte

-    3 copii......................................... 4    puncte

-    4 copii.......................................... 5    puncte

-    > 4 copii....................................... 5    puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b)    alte persoane, indiferent de numărul acestora...........................2 puncte

3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus........................................2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului

4.1.    până    la 1    an................................. 1    punct

4.2.    între    1 și    2 ani..............................3    puncte

4.3.    între    2 și    3 ani..............................6    puncte

4.4.    între    3 și    4 ani..............................9    puncte

4.5.    pentru fiecare an peste 4 ani..........4 puncte

5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

5.1.    fără studii și fără pregătire profesională...........5 puncte

5.2.    cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă ..............8 puncte

5.3.    cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă ..............10 puncte

5.4.    cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin

studii superioare de scurtă durată............................... 13 puncte

5.5. cu studii superioare......................................... 15 puncte


NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

6. Situații locative sau sociale deosebite

6.1.    tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani...... 15 puncte

6.2.    tineri care au adoptat sau adoptă copii...................................................10 puncte

6.3.    tineri evacuați din case naționalizate......................................................5 puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

7.1.    mai mic decât salariul minim pe economie.......................................... 15 puncte

7.2.    între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie..... 10 puncte

NOTE:

-    Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

-    In cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană _____

iMunicipiu! București

' ^^^ICONSLiUL LOCAL ■ SECTOR 6

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 171/26.07.2018

ACTELE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ CERERILE PENTRU LOCUINȚELE, DESTINATE ÎNCHIRIERII DE CĂTRE TINERI,

CONSTRUITE DE A.N.L.

PENTRU CA CEREREA SĂ FIE ANALIZATĂ, ESTE NECESAR CA ACEASTA SĂ SE DEPUNĂ INDIVIDUAL ȘI ÎN NUME PROPRIU, ÎNSOȚITĂ DE ACTELE MAI JOS MENȚIONATE, CARE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE SAU ÎN CAZURILE IMPUSE DE LEGE, COPII LEGALIZATE LA DATA DEPUNERII CERERII:

1.    DECLARAȚIE NOTARIALĂ, DATĂ LA DATA DEPUNERII CERERII DE CĂTRE SOLICITANT ȘI MEMBRII MAJORI AI FAMILIEI ACESTUIA, DIN CARE SĂ REZULTE CĂ SOLICITANTUL ȘI FAMILIA SA (PRIN FAMILIE SE ÎNȚELEGE SOLICITANT, SOȚ/SOȚIE ȘI COPIL CARE VOR FI NOMINALIZAȚI, IAR PENTRU SOLICITANTUL NECĂSĂTORIT, SE VA PRECIZA STAREA CIVILĂ) PÂNĂ LA DATA DEPUNERII CERERII, NU AU DEȚINUT ȘI NU DEȚIN, PE RAZA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, O LOCUINȚĂ ÎN PROPRIETATE ȘI/SAU NU BENEFICIAZĂ DE O LOCUINȚĂ CU CHIRIE, PROPRIETATE DE STAT, A MUNICIPIUL BUCUREȘTI SAU A UNITĂȚII ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA. TOT ÎN DECLARAȚIE, SOLICITANTUL VA PRECIZA UNDE ȘI ÎN CE CALITATE LOCUIEȘTE ÎN FAPT FAMILIA SA - ORIGINAL;

2.    CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL SOLICITANTULUI SAU DUPĂ CAZ, ACTE PRIVITOARE LA DESFACEREA CĂSĂTORIEI - COPIE ȘI ORIGINAL;

3.    ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI ȘI SOȚULUI/SOȚIEI (DUPĂ CAZ) -

COPIE ȘI ORIGINAL

- DOVADA DOMICTLIILOR AVUTE PÂNĂ LA DATA DEPUNERII CERERII SE VA FACE, PENTRU SOLICITANTĂ) ȘI, DUPĂ CAZ, SOȚIA/SOȚUL ACESTUIA/ACESTEIA, PE BAZA ADEVERINȚEI ELIBERATĂ DE SERVICIUL PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR. DIN CADRUL SECȚIEI DE POLIȚIE PE RAZA CĂREIA SOLICITANTUL(A) ARE DOMICILIUL STABIL - ORIGINAL;

4.    CERTIFICATELE DE NAȘTERE ALE COPIILOR SAU ACTELE DE IDENTITATE (DUPĂ CAZ) - COPIE ȘI ORIGINAL;

5.    SENTINȚA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINȚARE A MINORILOR, PENTRU COPIII REZULTAȚI DIN CONCUBINAJ. RECUNOSCUT! DE AMBII PĂRINȚI - COPIE ȘI ORIGINAL:

6. DOVADA CALITĂȚII ÎN CARE SOLICITANTUL (ȘI SOȚUL/SOȚIA, DACĂ ESTE CAZUL) LOCUIEȘTE LA ADRESA UNDE FIGUREAZĂ CU DOMICILIUL STABIL. SE VA PREZENTA, DUPĂ CAZ:

-    ACTUL DE PROPRIETATE SAU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE, DACĂ LOCUIEȘTE ÎN CALITATE DE TOLERAT LA PĂRINȚI SAU ALTE PERSOANE, INCLUSIV SCHIȚA LOCUINȚEI CU SUPRAFAȚA LOCUIBILĂ A ACESTEIA - COPIE ȘI ORIGINAL;

-    CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE (ÎN CARE SE VA PRECIZA SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ), DACĂ LOCUIEȘTE ÎN CALITATE DE CHIRIAȘ ÎN SPAȚIU DIN FONDUL LOCATIV PRIVAT. PENTRU CAZURILE ÎN CARE NU SE PRECIZEAZĂ ÎN CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ, SE VA PREZENTA ȘI SCHIȚA LOCUINȚEI - COPIE ȘI ORIGINAL;

7. ACTELE DE IDENTITATE ALE PERSOANELOR CARE AU DOMICILIUL ȘI LOCUIESC LA ACEEAȘI ADRESĂ CU SOLICITANTUL. PENTRU COPIII CU VÂRSTA SUB 14 ANI, SE VOR PREZENTA CERTIFICATELE DE NAȘTERE - COPIE ȘI ORIGINAL;

8.    SOLICITANȚII CARE AU DOMICILIAT ÎN LOCUINȚĂ NAȚIONALIZATĂ ȘI AU FOST EVACUAȚI DE LA ADRESA DE DOMICILIU VOR PREZENTA HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DE EVACUARE/NOTIFICARE ÎN VEDEREA EVACUĂRII, PRECUM ȘI PROCESUL VERBAL DE PUNERE ÎN APLICARE A HOTĂRÂRII/NOTIFICĂRII - COPIE ȘI ORIGINAL;

9.    DACĂ SOLICITANTUL NU LOCUIEȘTE LA ADRESA LA CARE ARE DOMICILIUL, VA PRECIZA ACEST LUCRU ÎN DECLARAȚIA NOTARIALĂ ȘI VA PREZENTA CONTRACTUL LOCUINȚEI UNDE LOCUIEȘTE ÎN FAPT, LA CARE ANEXEAZĂ SCHIȚA ACESTEIA ȘI ACTELE DE IDENTITATE ALE PERSOANELOR CARE AU DOMICILIUL ȘI LOCUIESC LA RESPECTIVA ADRESĂ - COPIE ȘI ORIGINAL;

10.    ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI A BLOCULUI ÎN CARE SOLICITANTUL LOCUIEȘTE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN CARE SĂ SE PRECIZEZE PERSOANELE PENTRU CARE S-AU PLĂTIT COTE DE ÎNTREȚINERE ÎN ULTIMELE 12 LUNI-ORIGINAL;

11.    SOLICITANTUL ȘI/SAU SOȚUL/SOȚIA ACESTUIA, CARE AU AVUT DOMICILIUL ÎN BUCUREȘTI ȘI LA ALTE ADRESE FAȚĂ DE CEA DE LA DATA DEPUNERII DOSARULUI, URMEAZĂ SĂ PREZINTE ACTELE DOMICILIILOR ANTERIOARE, ASTFEL:

-    ACTUL DE PROPRIETATE SAU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE ȘI ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR, DACĂ AU DOMICILIAT LA ACEȘTIA - COPIE ȘI ORIGINAL;

-    CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE, DACĂ AU LOCUIT ÎN CALITATE DE CHIRIAȘ LA PROPRIETAR - COPIE ȘI ORIGINAL;

-    DACĂ NU POT FI PREZENTATE ACTELE DE PROPRIETATE SAU CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE ALE LOCUINȚELOR, SE VOR PREZENTA ADEVERINȚE DE LA DIRECȚIILE/SERVICIILOR DE TAXE LOCALE ÎN CIRCUMSCRIPȚIA CĂRORA IMOBILELE RESPECTIVE SE AFLĂ, ÎN CARE SĂ SE MENȚIONEZE DACĂ SOLICITANȚII AU FIGURAT SAU FIGUREAZĂ ÎN CALITATE DE PROPRIETAR LA ADRESELE RESPECTIVE - COPIE ȘI ORIGINAL;

12.    DOVADA STUDIILOR ABSOLVITE DE SOLICITANT(Ă) - SE VA PREZENTA DIPLOMA ELIBERATĂ, POTRIVIT LEGII, PENTRU ULTIMUL NIVEL DE STUDII FINALIZAT. CEI CARE NU AU URMAT O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VOR FACE MENȚIUNE ÎN DECLARAȚIA NOTARIALĂ ÎN ACEST SENS. PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU DIPLOMA DE BACALAUREAT VA FI ÎNSOȚITĂ, DUPĂ CAZ, DE ATESTATUL PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ OBȚINUT LA ABSOLVIRE -COPIE ȘI ORIGINAL;

13.    DACĂ ESTE CAZUL:

13.1.    DOCUMENTE PRIVITOARE LA STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ, POTRIVIT CĂRORA SE ACORDĂ DREPTUL LA ÎNSOȚITOR SAU O CAMERĂ ÎN PLUS, PENTRU SOLICITANT SAU UN ALT MEMBRU AL FAMILIEI (SOȚ, SOȚIE, COPII) - COPIE ȘI ORIGINAL;

13.2.    TINERII PROVENIȚI DIN CASE DE OCROTIRE SOCIALĂ ȘI CARE AU ÎMPLINIT 18 ANI, VOR PREZENTA ACTE DOVEDITOARE ÎN ACEST SENS - COPIE ȘI ORIGINAL;

13.3. TINERII CARE AU ADOPTAT SAU ADOPTĂ COPII VOR PREZENTA ACTE CARE ATESTĂ ACEST LUCRU - COPIE ȘI ORIGINAL;

14. DOVADA VENITULUI NET LUNAR REALIZAT DE FAMILIA SOLICITANTULUI (SOLICITANTUL, SOȚUL/SOȚIA ȘL DACĂ ESTE CAZUL, COPIII):

-    ADEVERINȚE DE LA LOCURILE DE MUNCĂ CU VENITUL NET REALIZAT ÎN ULTIMELE 12 LUNI PENTRU FIECARE MEMBRU DE FAMILIE SALARIAT;

-    PERSOANELE SALARIATE ÎN SECTORUL PRIVAT/PERSONALUL CONTRACTUAL DIN SECTORUL PUBLIC, VOR PREZENTA ȘI CONTRACTUL DE MUNCĂ - COPIE ȘI ORIGINAL SAU COPIE ELIBERATĂ DE ANGAJATOR PURTÂND VIZA „CONFORM CU ORIGINALUL”, DATA, SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA ANGAJATORULUI, PRECUM ȘI EXTRASUL DIN REGISTRUL DE SALARIAȚI CERTIFICAT DE ANGAJATOR (REVISAL);

-    PERSOANELE ANGAJATE ÎN SECTORUL PUBLIC VOR PREZENTA, PE LÂNGĂ ADEVERINȚĂ ȘI ORDINUL/DISPOZIȚIA DE NUMIRE ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ;

-    DACĂ ÎN PERIOADA MAI SUS MENȚIONATĂ, UN MEMBRU AL FAMILIEI SOLICITANTULUI NU A AVUT LOC DE MUNCĂ ȘI NU A REALIZAT VENITURI. VA PREZENTA DECLARAȚIE NOTARIALĂ DATĂ ÎN ACEST SENS.

DIN CONTRACTUL DE MUNCĂ, ACTELE ADIȚIONALE LA ACESTA ȘI ADEVERINȚA ELIBERATĂ DE ANGAJATOR TREBUIE SĂ REZULTE CU CLARITATE ADRESA COMPLETĂ A LOCULUI DE MUNCĂ UNDE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA SOLICITANTUL.

NOTĂ:

CERERILE PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚELOR VOR FI ANALIZATE DE CĂTRE COMISIA SOCIALĂ, CONSTITUITĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, CARE VA STABILI PUNCTAJELE ÎN BAZA CRITERIILOR DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ PREVĂZUTE DE ANEXA NR. 11 LA NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 152/1998 APROBATE PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 592/2006.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană


București L local.


IU

'TOR 8