Hotărârea nr. 170/2018

HCL 170 – Hotarare privind aprobarea repartizării unei locuinţe realizată în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării unei locuințe realizată în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) și (9) din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 modificată și completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 333/2016;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea unei locuințe realizată în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămasă vacantă pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contestațiile cu privire la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afișarea listei.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul București CONSILIUL LOCAL L__ SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ, pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Nr.: 170

Data: 26.07.2018


ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 170/26.07.2018

LISTA DE REPARTIZARE LOCUINȚE ANL, MIȘCAREA A II A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian PanăNr.

Crt.

Nume și prenume

Nr. și data registratură

Punctajul

total

Punctajul

SL

Data nașterii

Nr. camere repartizate

1.

BĂNICĂ TATIANA

4466/19.02.2007

38

16

19.11.1981

GARSONIERĂ

întocmit conform „art. 15” din H.G. nr. 962/2001.

Municipiul București! CONSILIUL LOCALf SECTOR 6