Hotărârea nr. 168/2018

HCL 168 – Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Protocolului de colaborare între Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă, Filiala Sector 6, București și în Retragere și Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea promovării unor interese comune

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CaleaPlevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Protocolului de colaborare între Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala Sector 6, București și Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea promovării unor interese comune

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Comunicare si Relații Publice;

5    9    7

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând Raportul de specialitate al comisiei nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f) și ale art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la încheierea Protocolului de colaborare între Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala Sector 6, București și Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea promovării unor interese comune, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Comunicare și Relații Publice și Centrul Cultural European vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul București CONSILIUL LOCAL SEu1 OR 6


CONTRASEMNEAZĂ, pehtru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.: 168

Data: 26.07.2018

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 168/26.07.2018

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE Filiala Sector 6, București

Nr._din_

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr._din__

PROTOCOL DE COLABORARE

Părțile:

Filiala Sectorului 6 a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (A.N.C.M.R.R.) cu sediul în București, Serviciul Muzicilor Militare, Bd. Iuliu Maniu nr. 13-15, Pavilion B, parter, camera 8, reprezentată prin președintele fdialei, Gl. Bg. (r) Marin CHIOȚEA

și

Sectorul 6 al Municipiului București, cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, reprezentată prin Primar Gabriel MUTU.

recunoscând importanța menținerii unor legături strânse între A.N.C.M.R.R. Filiala Sector 6 și Sectorul 6 al Municipiului București, stabilesc următoarele:

Art. 1: Obiectivele Protocolului de Colaborare

1.    Derularea de activități comune cu prilejul unor evenimente de interes național sau local.

2.    Participarea membrilor Filialei Sectorului 6 a A.N.C.M.R.R. la unele activități de interes comun organizate de Sectorul 6 al Municipiului București.

3.    Participarea reprezentanților Sectorului 6 al Municipiului București la unele activități specifice organizate de A.N.C.M.R.R, Filiala Sector 6.

4.    Sectorul 6 al Municipiului București va sprijini A.N.C.M.R.R. Filiala Sector 6 în semnarea unui protocol de colaborare cu Asociația similară a cadrelor militare în rezervă și în retragere din Raionul Hîncești, Republica Moldova.

Art. 2: Părțile semnatare convin asupra următoarelor modalități de lucru:

1.    Programul de activități de colaborare între A.N.C.M.R.R. Filiala Sector 6 și Sectorul 6 al Municipiului București.

2.    Constituirea de grupe mixte de lucru pentru elaborarea și punerea în practică a acțiunilor prevăzute în programele comune.

3.    Mediatizarea acțiunilor comune.

4.    Semestrial, părțile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor convenite și vor identifica eventualele probleme apărute în derularea Protocolului de Colaborare.

Art. 3: Rezilierea Protocolului


în caz de nerespectare de către părțile contractante a prevederilor prezentului Protocol, fiecare parte poate solicita celeilalte părți rezilierea acestuia, cu anunțarea și motivarea în scris, cu minim 30 zile înainte, a unei asemenea inițiative.

Art. 4: Dispoziții finale

Prezentul Protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Protocolul are o valabilitate de 1 (un) an de la data semnării sale, cu prelungirea automată, dacă niciuna dintre părți nu solicită încetarea valabilității acestuia.

Prezentul Protocol poate fi actualizat, cu acordul scris al părților semnatare, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.

Partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.

încheiat la București, astăzi....................................... în 2 (două) exemplare, ambele cu

valoare de original, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.


Președinte al A.N.C.M.R.R. Filiala Sector 6,


Primar al Sectorului 6,


Gl. bg. (r) Marin CHIOȚEA


Gabriel MUTU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

’    9    9    ~


Traian Pană


Municipiul Bucureștii CONSILIUL LOCAL

.3Eu TOR 6