Hotărârea nr. 165/2018

HCL 165 – Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ 16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare:

-    Art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. b), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înlocuirea Anexei menționată la Art. 2 litera b) din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian PanăMunicipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ, pentru legalitate

SecretaruPSefctprului 6/,

clLZ

Demirel SpiridonNr.: 165

Data: 18.07.2018

ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr. 165/18.07.2018

Nr. crt

Co-finantare Programul de Reabilitare Terminca II derulat cu Banca Europeana de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27.04.2017

Valoare investiție

TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

1

Bloc 13-14, Str. Dealul Tugulea, nr. 38-40

3.198,55

265/2016; 44/2017

2

Bloc 1, Bd. luliu Maniu, nr.79

4.265,97

270/2016; 44/2017

3

Bloc 9, Bd. Uverturii, nr. 51-55

3.557,37

283/2016; 44/2017

4

Bloc C68, Str. Vladeasa, nr. 3

1.975,09

284/2016; 44/2017

5

Bloc C48, Str. Vladeasa, nr. 8

2.161,92

285/2016; 44/2017

6

BlocZ13, Str. Sibiu, nr. 37

1.735,91

277/2016; 44/2017

7

Bloc E19, Aleea Romancierilor, nr. 6

1.741,28

276/2016; 44/2017

8

Bloc 18, Bd. luliu Maniu, nr. 94-100

4.883,78

271/2016; 44/2017

9

BlocA41, Aleea Dealul Macinului, nr. 2

3.755,50

266/2016; 44/2017

10

Bloc P14, Bd. Timișoara, nr. 41

4.877,25

280/2016; 44/ 2017

11

Bloc P13, Bd. Timișoara, nr. 43

4.874,90

281/2016; 44/ 2017

12

Bloc P15, Bd. Timișoara, nr. 39

4.915,62

279/2016; 44/2017

13

Bloc C2, Bd. Timișoara, nr. 53

1.743,10

282/2016; 44/2017

14

Bloc C6, Bd. Timișoara, nr. 19

5.571,13

278/2016; 44/2017

15

Bloc C4, Str. Romancierilor, nr. 2

4.509,14

39/2017

16

Bloc 20, Bd. luliu Maniu, nr. 102-104

6.547,09

15/2017

17

Bloc C7, Str. Drumul Taberei, nr. 92

12.402,18

28/2017

18

Bloc P7, Aleea Pravat, nr. 14

4.910,02

237/2016; 44/2017

19

Bloc P1, Aleea Bujoreni, nr. 2

4.868,52

238/2016; 44/2017

20

Bloc P3, Aleea Valea Șiretului, nr. 2

4.910,87

239/2016; 44/ 2017

21

Bloc P5, Str. Pravat, nr. 8

4.867,24

240/2016; 44/2017

22

Bloc P8, Str. Pravat, nr. 18

4.927,58

241 / 2016; 44/2017

23

Bloc P10, Aleea Valea Florilor, nr. 4

4.955,76

242/2016; 44/2017

24

Bloc P4, Str. Pravat, nr. 6

4.913,96

243/2016; 44/2017

25

Bloc 05, Str. Roșia Montana, nr. 4

6.747,49

244/2016; 44/2017

26

BlocA43, Str. Valea Oltului, nr. 20

3.810,11

245/2016; 44/2017

27

Bloc 43, Str. Ghirlandei, nr. 9

4.828,72

246/2016; 44/2017

28

Bloc 44, Str. Ghirlandei, nr. 9A

4.736,24l

247/2016; 44/ 2017

29

Bloc D48, Aleea Lunca Cernei, nr. 2

3.233,80

248/2016; 44/2017

30

Bloc C10, Str. Valea lalomitei, nr.6

4.281.371

249/2016; 44/2017

31

Bloc 113, Str. Centurii, nr. 9

5.796,86

261/2016; 44/2017

32

Bloc 16, Str. Dealul Tugulea, nr. 24-30

2.422,28

264/2016; 44/2017

33

Bloc TS9-TS10, Prelungirea Ghencea, nr. 20-20A

3.169,67

267/2016; 44/ 2017

34

BlocAI, Str. Râul Dorna, nr. 2A

1.000,41

275/2016; 44/ 2017

35

Bloc G6, Str. Constructorilor, nr. 6

1.286,83

262/2016; 44/ 2017

36

Bloc F5, Str. Nera, nr. 1

2.495,09

272/2016; 44/2017

37

Bloc D1, Str. Părăluțelor, nr. 2B

1.176,29

274/2016; 44/2017

38

Bloc A4, Bd. Vasile Milea, nr. 6

1.367,44

269/2016; 44/2017

39

Bloc B1-B4, Intrarea Av. Caranda, nr. 2-8

3.909,61

260/2016; 44/2017

40

Bloc F4, Str. Obcina Mare, nr. 3

2.533,69

273/2016; 44/2017

41

Bloc 78, Str. Ghirlandei, nr. 32

3.211,66

268/2016; 44/2017

42

Bloc G1, Bd. Constructorilor, nr. 9

1.293,40

263/2016; 44/ 2017

43

Bloc J2, Bd. Constructorilor, nr. 19

1.794,83

21/2017

44

Bloc G5, Bd. Constructorilor, nr. 4

1.273,13

19/2017

45

Bloc F2, Bd. Constructorilor, nr. 7

1.268,27

20/2017

46

BlocA1-A2, Str. Rusetu, nr. 2

2.362,49

40/2017

47

Bloc 51, Str. Floare Roșie, nr. 7

6.126,60

12/2017

48

Bloc B7, Aleea Poiana Mare, nr. 4

2.267,95

17/2017

49

Bloc B2, Calea Giulesti, nr. 60

2.133,66

14/2017

50

BlocGIO, Bd. Constructorilor, nr. 12

1.478,03

10/2017

51

BlocT5, Str. Drumul Taberei, nr. 40

2.146,35

11/2017

52

Bloc F4, Str. Drumul Taberei, nr. 64

3.797,03

33/2017

53

Bloc B3, Str. Drumul Taberei, nr. 14

1.886,25

31/2017

54

Bloc OS4, Str. Drumul Taberei, nr. 56

4.425,39

32/2017

55

Bloc A, Calea Giulesti, nr. 123

1.745,06

23/2017

56

Bloc E, Calea Giulesti, nr. 133

1.771,90

26/2017

57

Bloc B, Calea Giulesti, nr. 125

1.625,50

25/2017

58

Bloc B1, Calea Giulesti, nr. 62

1.263,90

24/2017

59

Bloc2S14, Str Brașov, nr. 14

1.868,55

34/2017

60

Bloc C11, Str. Valea lalomitei, nr. 4

6.316,36

42/2017

61

BlocOD2, Str. Drumul Taberei, nr. 122

5.231,05

29/2017

62

BlocOD7, Bd. Timișoara, nr. 31

3.898,18

41/2017

63

Bloc OD4, Str. Drumul Taberei, nr. 38

6.285,36

30/2017

64

Bloc OD1, Str. Drumul Taberei, nr. 120

7.716,61

27/2017

65

Bloc C37, Aleea Parva, nr. 6

8.429,10

18/2017

66

Bloc OD5, Str. Brașov, nr. 19

7.473,86

22/2017

67

Bloc 62, Str. Partiturii, nr. 8

6.612,36

16/2017

68

Bloc6S14, Bd. 1 Mai, nr. 26

1.838,68

9/2017

69

Bloc 1, Calea Giulesti, nr. 115

6.228,66

38/2017

70

Bloc 6, Calea Giulesti, nr. 109

7.630,35

37/2017

71

Bloc 10, Calea Giulesti, nr. 107

5.588,24

36/2017

72

Bloc 7, Calea Giulesti, nr. 44

3.726,81

35/2017

73

Bloc B3, Calea Giulesti, nr. 58

2.161,96

13/2017

TOTAL 73 blocuri (mii RON)

282.743,16

-

Nr. crt.

Obiective de investiții cuprinse in Programul Local Multianual de Investiții 2016-2030 in scopul reducerii consumului de energie si a emisiei de CO2

Valoare investiție

TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

1

Bloc 12, Str. Dealul Tuqulea, nr. 46-50

3.749,49

2

Bloc 830BIS, Str. Bozieni, nr. 9

6.123,68

3

BlocA6, Str. Valea Calugareasca, nr. 5-7

2.923,53

4

BlocA19, Aleea Baiut, nr. 2

3.030,28

5

Bloc M7, Str. Lacul Zanoaqa, nr. 31

3.169,65

6

Bloc A14A, Aleea Callatis, nr. 1

3.814,50

7

Bloc 53, Sc. A-E, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 21

2.512,69

8

Bloc P39, Str. Ghirlandei, nr. 8

2.913,90

9

Bloc 12, Sc. A-B, Str. Baia De Aries, nr. 7

2.681,04

10

Bloc 55, Str. Vistiernicul Stavrinos, nr. 15

2.359,63

11

Bloc 108A, sc. 1, 2, Str. Basmului, nr. 3-5

2.831,72

12

Bloc N34, Str. Mărgelelor, nr. 104-110

2.318,71

13

Bloc A3, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 6

1.806,10

14

BlocA7, Str. Poiana Campina, nr. 5

1.768,03

15

Bloc A6, Str. Poiana Campina, nr. 3

1.749,43

16

Bloc 7S14, Aleea Valea Prahovei, nr. 2

1.781,44

17

Bloc 17, Str. Roșia Montana, nr. 1

4.711,73

18

Bloc5S14, Bd. 1 Mai, nr. 24

1.784,60

19

Bloc 11, Bd. Uverturii, nr. 71-73

3.743,82

20

Bloc F17, Aleea Compozitorilor, nr. 4

3.833,54

21

Bloc 64, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 1

2.302,37

22

Bloc F7, Str. Tincani, nr. 4

2.060,08

23

Bloc 5, Bd. luliu Maniu, nr. 74-76

4.810,21

24

Bloc OD3, Drumul Taberei, nr. 30

6.274,74

25

Bloc B5, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 4

2.622,19

26

Bloc 4, Bd. luliu Maniu, nr. 52-72

3.652,03

27

Bloc 45, sc. 1-3, Str. Ghirlandei, nr. 7

2.333,81

28

Bloc 106, Str. Cupolei, nr. 1

7.686,04

29

Bloc 13, Aleea Arinii Dornei, nr. 6

1.792,99

30

BlocA8, Str. Poiana Campina, nr. 7

1.748,31

31

Bloc 74. Str. Ghirlandei, nr. 58

2.296,62

32

Bloc 75, Str. Ghirlandei, nr. 56

2.337,51

33

Bloc 82, Str. Estacadei, nr. 13

2.331,86

34

Bloc 68, Str. Floare Roșie, nr. 8

1.705,89

35

Bloc F3, Str. Obcina Mare, nr. 1

2.488,90

36

Bloc 73, Str. Ghirlandei, nr. 60

2.330,04

37

Bloc 15, Str. Dealul Tugulea, nr. 32-36

3.241,20

H.C.L. Sector 6 nr. 164/18.07.2018

38

Bloc 6P, Bd. luliu Maniu, nr. 67

20.947,29

39

Bloc 3, Sc. 1-8, Bd. luliu Maniu, nr. 73

18.015,09

40

Bloc C8, Drumul Taberei, nr. 90

11.661,51

41

BlocHI, Bd. Constructorilor, nr. 15

2.049,11

42

Bloc 451, Aleea Dealul Macinului, nr. 1B

8.805,44

43

BlocA5, Str. Valea Roșie, nr. 1

3.264,90

44

Bloc TD24, sc. 1, Str. Targu Neamț, nr. 12

1.741,97

45

Bloc 21, sc. A-B, Str. Mehadia, nr. 18

4.031,11

46

Bloc 1ICEM, sc. 1-2, Str. Mehadiei, nr. 12

2.860,77

47

BlocHICEM, Calea Crangasi, nr. 40

3.172,27

48

BloclOICEM, Calea Crangasi, nr. 42

1.557,94

49

Bloc M43, Aleea Dealul Macinului, nr. 12

3.955,13

50

Bloc 77, Str. Ghirlandei, nr. 52

2.850,48

51

Bloc C7, Str. Ruxandra Mihaela Marcu, nr. 5

4.116,44

52

Bloc 8A, Aleea Zorelelor, nr. 8A

3.988,40

53

Bloc M51, Aleea Valea Boteni, nr. 4

3.984,85

54

Bloc E12, sc. 1, Aleea Bucsenesti, nr. 1

1.895,88

55

BlocG11, Str. Rusetu, nr. 3

1.362,23

56

Bloc C6, Prelunqirea Ghencea, nr. 32

7.432,57

57

Bloc C1, sc. A-D, Str. Valea Argeșului, nr. 5

7.422,48

58

Bloc M9, Str. Pașcani, nr. 2

2.832,35

59

Bloc E4, Aleea Poiana Cernei, nr. 4

2.235,11

60

Bloc 39, Bd. luliu Maniu, nr. 168

3 254,43

61

Bloc 37, Bd. luliu Maniu, nr. 158

3.284,05

62

Bloc E6, Aleea Poiana Cernei, nr. 6

1.897,53

63

Bloc M2B8-6, Str. Tirqu Neamț, nr. 7

2.867,40

64

Bloc 38, Bd. luliu Maniu, nr. 166

3.291,26

65

Bloc M48, Aleea Cimpul cu Flori, nr. 5

4.395,90

66

BlocTS8, Str. Râul Doamnei, nr. 2

1.840,21

67

Bloc 42, Str. Apusului, nr. 93-101

3.287,57

68

Bloc 36, Bd. luliu Maniu, nr. 154-156

3290,89

69

Bloc 20, sc. A,B, Calea Giulesti, nr. 117

1.356,11

70

Bloc E25, Aleea Poiana Sibiului, nr. 6

1.897,72

71

Bloc E10, Str. Brașov, nr. 13

1.891,72

72

Bloc E27, Aleea Poiana Cernei, nr. 3

1.898,35

73

Bloc E32, sc. 1, Str. Tincani, nr. 9

1.903,41

74

Bloc E7, sc. 1, Aleea Valea Florilor, nr. 3

1.899,10

75

Bloc E2, Str. Valea Calugareasca, nr. 20

1 889,88

TOTAL 75 blocuri (mii RON)

271.951,14

-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană