Hotărârea nr. 163/2018

HCL 163 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/exteme în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va

fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 alin. (1) lit. g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

- Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 81 alin. (2) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) și alin. (3), precum și art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018 privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 100/24.05.2018, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ, pentru legalitate ,

SecretaruFSe^toruIui 6,

Cău cXv

/ Demirel Spiridon


Nr.: 163

Data: 18.07.2018

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 163/18.07.2018

PREȘEDINTE DE,ȘEDINȚĂ,__

TraiajilVkwiicipiul București --^3@N5ILIUL LOCAL -    SECTOR 6_

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII INCLUSE ÎN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE INVESTIȚII ÎN SCOPUL REGENERĂRII URBANE A SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN PERIOADA 2018 - 2020

Nr. crt.

Denumire

Valoare de investiție (lei)

TOTAL 2018- 2020

2018

2019

2020

1

Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc

9 Mai

2

Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc Nicolae Filimon

3

Modernizare și Amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei

4

Înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12

5

Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul luliu Maniu

6

Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timișoara

7

Modernizare și amenajare peisagistică Parcul Crângași

8

Amenajare spații verzi Faleza Est a lacului Morii între Splaiul Independenței și insula

Lacul Morii

9

Modernizare și amenajare peisagistică Spații verzi între Splaiul Independenței, parcul Crânaasi si faleza Lacul Morii

10

Amenajare spații verzi str. Valea Oltului

150.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

11

Amenajare spatii verzi str. Sibiu

12

Amenajare spații verzi sos. Virtuții (între Bd. Timișoara și Bd. luliu Maniu)

13

Amenajare spații verzi Bulevardul Geniului și Șoseaua Grozăvești

14

Amenajare spații verzi Bulevardul Vasile

Milea

15

Amenajare și modernizare spații verzi deasupra magistralei de metrou Drumul Taberei

16

Lucrări de modernizare și amenajare a spațiilor verzi dintre blocurile de locuit ale Sectorului 6

17

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR - Militari și nefinalizate

18

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR -Drumul

Taberei si nefinalizate

19

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul de reamenajare a parcului Drumul Taberei și nefinalizate