Hotărârea nr. 162/2018

HCL 162 – Hotarare privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 99 din 24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 -2020;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 66 din 08.04.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

-    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum și ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002;

-    O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 20 alin. (1) lit. j), art. 41 alin. (2) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ, pentru ddg^litate <

Secretarul Sectarului 6t


Nr.: 162

Data: 18.07.2018

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 162/18.07.2018

PRESEDINTE-BE-eeOINTĂ;

Traian MUhlCipiUl SUCUfeȘtl


IUL LOCAL SECTOR 6

PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE INVESTIȚII ÎN SCOPUL REGENERĂRII URBANE A SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN PERIOADA 2018 - 2020

Nr. crt.

Denumire

Valoare de investiție (lei)

TOTAL 2018 - 2020

2018

2019

2020

1

Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc

9 Mai

2

Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc Nicolae Filimon

3

Modernizare și Amenajare peisagistică Parc Sfanțul Andrei

4

înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12

5

Lucrări pentru Amenajare Peisagistică Bulevardul luliu Maniu

6

Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timișoara

7

Modernizare și amenajare peisagistică Parcul Crângași

8

Amenajare spații verzi Faleza Est a lacului Morii între Splaiul Independenței și insula

Lacul Morii

9

Modernizare și amenajare peisagistică Spații verzi între Splaiul Independenței, parcul Crânaasi si faleza Lacul Morii

10

Amenajare spații verzi str. Valea Oltului

150.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

11

Amenajare spații verzi str. Sibiu

12

Amenajare spații verzi sos. Virtuții (între Bd. Timișoara și Bd. luliu Maniu)

13

Amenajare spații verzi Bulevardul Geniului și Șoseaua Grozăvești

14

Amenajare spații verzi Bulevardul Vasile

Milea

15

Amenajare și modernizare spații verzi deasupra magistralei de metrou Drumul Taberei

16

Lucrări de modernizare și amenajare a spațiilor verzi dintre blocurile de locuit ale Sectorului 6

17

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR - Militari și nefinalizate

18

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul POR -Drumul

Taberei si nefinalizate

19

Lucrări de actualizare/modernizare a spațiilor verzi incluse în proiectul de reamenajare a parcului Drumul Taberei și nefinalizate