Hotărârea nr. 161/2018

HCL 161 – Hotarare privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul Local Sector 6 și pe seama sa, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa Îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 10, Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale – POR/10/2017/10/10.1a/B1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 71 1311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul Local Sector 6 și pe seama sa, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional - Axa Prioritară 10, îmbunătățirea Infrastructurii educaționale - POR/10/2017/10/10.1a/BI

î    î

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    H.C.G.M.B. nr. 542/31.10.2017 privind schimbarea destinației imobilului situat în Strada Rușețu FN, proprietate publică a Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 58/27.03.2018 privind transmitere din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a terenului în suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul construirii unei creșe, teren identificat conform Anexei;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții proiectul „Construire și dotare Creșa îngerașii”;

-    Ghidul solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul

apelurilor de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional - Axa Prioritară    10,    îmbunătățirea    Infrastructurii    educațional

-POR/10/2017/10/10.1a/BI;

-    Legea nr. 263/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa Unității Administrativ Teritoriale Sector 6 nr. 5647/14.03.2018;

-    Avizul nr. 224/15.03.2018 al Ministerului Educației Naționale;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2), lit. i) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 ca în numele și pe seama Consiliului Local Sector 6, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional - Axa Prioritară 10, îmbunătățirea Infrastructurii educaționale - POR/10/2017/10/10.1a/BL, după cum urmează:

a)    să depună proiectul „Construire și dotare Creșa îngerașii” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional - Axa Prioritară 10, îmbunătățirea Infrastructuri educaționale -POR/10/2017/10/10. la/BI;

b)    să execute lucrările investiționale - construirea și dotarea infrastructurii;

c)    structura nou înființată va rămâne în folosința și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 pe perioadă nedeterminată;

d)    să autorizeze/licențieze structura înființată ca serviciu de educație timpurie antepreșcolară, respectiv “Creșă” la autoritățile competente.

Art. 2. Se împuternicește doamna Gabriela Schmutzer - Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, să semneze toate actele necesare si contractul de finanțare.

î    î

Art. 3. Ulterior aprobării proiectului „Construire și dotare Creșa îngerașii”, de către instituția finanțatoare, Consiliul Local Sector 6 va emite o hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, precum și cofinanțarea proprie conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional POR/10/2017/10/10.la/BI.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ legalitate

ul Sectorului 6,Nr.: 161

Data: 03.07.2018