Hotărârea nr. 159/2018

HCL 159 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de zi România Kids” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 pentru aprobarea „Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor pentru anul 2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare;

-    H.C.G.M.B. nr. 205/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația “Centrul Creștin București” în vederea implementării proiectului “Centrul Pilot Multifuncțional România Kids”;

-    Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în adminsitrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Proiectul „Centrul de zi România Kids” reprezintă continuarea programului derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea, din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului „Centrul de zi România Kids” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”.

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie modificată în mod corespunzător.

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTiyCSEMNEAZĂ

pentru legalitate

s“*' w

Demirel Spiridon

Nr.: 159

Data: 03.07.2018

ANEXA 1

la H.C.L.S 6 Nr. J5^ /

CERERE DE FINANȚARE*

A) APLICANTUL

1. Solicitant:

Numele complet: ASOCIAȚIA CENTRUL CREȘTIN BUCUREȘTI Prescurtarea: ACCB

Adresa: Răsăritului nr. 59, Sector 6, București,

Cod fiscal: nr. 4772798, Data atribuirii: 14.10.1993, Data eliberării: 25.09.2008, emis de Ministerul Finanțelor Publice, CNP:1561103400581 Telefon: tel. 004- 021.777.07.95; 0722.356.625 Fax: 004- 021.777.07.95 E-mail: mmceuta@yahoo.com

2. Date bancare:

Cod fiscal 4772798

Denumirea băncii: PIRAEUS BANK SA, sucursala Panduri, Calea 13 Septembrie nr.115, sector 5.

Codul IBAN: R091PIRB4211762442001000 Titular: Asociația Centrul Creștin București

4. Responsabilul financiar al organizației:

Nume. MUNTEANU HARIETA

Telefon/Fax: 004- 021.777.07.95,0728776029

E-mail: harieta_munteanu@yahoo.com

Semnătura

5. a. Considerații generale despre organizație:

Asociația Centrul Creștin București se prezintă ca fiind implicată în implementarea proiectelor sociale cu scopul de a dezvolta programe sociale, pentru persoanele defavorizate, neținând cont de rasă, etnie, religie, vârstă, sex, ocupație sau orientare politică.

Asociația Centrul Creștin București activează din anul 1992.

Principalele categorii de beneficiari ai Asociației Centrul Creștin București le constituie bătrânii, copiii, persoanele marginalizate aflate în stare critică, persoanele invalide, studenții din familii vulnerabile, familiile monoparentale, familiile cu mulți copii, șomeri, etc.

Asociația Centrul Creștin București și-a asumat responsabilitea de-a reprezenta o opțiune pentru cei marginalizați: opțiunea de a vedea viața din perspectiva oamenilor care trăiesc în marginalizare, a celor vulnerabili, și oprimați, din perspectiva de a depista și înfrunta acele procese care cauzează aceste situații, în așa fel încât schimbările necesare să fie produse și implementate astfel ca demnitatea fiecărui om dezavantajat să fie salvată.

Prin intermediul acțiunilor sale, Asociația Centrul Creștin București oferă posibilitatea întregii comunități să-și asume responsabilitatea solidarității lor cu societatea în care trăiesc. Asociația Centrul Creștin București își valorifică misiunea prin următoarele acțiuni:

•    De conștientizarea a oamenilor de necesitatea implicării în servicii sociale comunitare;

•    Prin care oferă celor marginalizați posibilitatea de a se reintegra în societate și a propune soluții pentru apărarea demnității și a drepturilor omului;

•    Prin care cooperează cu alte organizații umanitare naționale și internaționale de ajutorare și dezvoltare.

Viziunea asociației este de a crea o atmosferă a iubirii și solidarității, o atmosferă în care oamenii construiesc parteneriate bazate pe respectul față de cei marginalizați și vulnerabili, la nivel local și global. în felul acesta, ACCB se implică activ în dezvoltarea unei societăți civile care se confruntă și luptă cu sărăcia, inegalitatea, nedreptatea, promovând dezvoltarea umană, reunindu-și forțele cu instituții internaționale, pentru a asigura politici de acordare a ajutorului în cazuri extreme, oferind cele necesare pentru a supraviețui și pentru a se redresa, celor afectați de dezastre și calamități naturale, conflicte și opresiuni, etc.

Asociația Centrul Creștin București este activă și în continuu implicată în: elaborarea și implementarea programelor și proiectelor necesare cu scopul de a atinge

obiectivele activității sociale;

•    Susținerea și apărarea continuă a drepturilor umane, comunicare internă și externă și întărirea rețelelor cu partenerii relevanți;

•    Crearea structurilor și mecanismelor necesare, a grupurilor de lucru pentru voluntari și realizarea obiectivelor caritabile;

•    Participarea la diferite sesiuni de lucru și crearea diferitor forme de colaborare cu organele de stat, organizații umanitare de binefacere, ONG-uri și altele;

•    îmbunătățirea eficacității în interiorul structurilor de lucru, a calității managementului și a implementării mecanismelor clare și transparente.

Dintre cele mai influente servicii ale asociației noastre menționăm:

Cantina Socială Harul :

•    Cantina Sociala Harul - convenție de colaborare nr. D /22332/28.11.2008

•    Cantina Sociala Harul - convenție de colaborare nr. D /25009/22.12.2009

•    Cantina Sociala Harul - convenție de colaborare nr. D /3368/25.02.2011

•    Cantina Socială Harul - convenția de colaborare nr. D /2776 din 16.02.2012

•    Cantina Socială Harul - convenția de colaborare nr. D /3080 din 12.02.2013

•    Cantina Socială Harul - convenția de colaborare nr. D /2782 din 13.02.2014

•    Cantina Socială Harul - convenția de colaborare nr. D /3196 din 18.02.2015

•    Cantina Socială Harul - convenția de colaborare nr. D /4211 din 03.03.2016

•    Cantina Socială Harul - convenția de colaborare nr. D /4742 din 07.03.2017

Centrul de zi Romania kids

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /17922 din 28.09.2012

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /3079 din 12.02.2013

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /2781 din 13.02.2014

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /3196 din 18.02.2015

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /34211 din 03.03.2016

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /4739 din 07.03.2017

Pregătirea cadrelor didactice

•    Pregătirea cadrelor didactice din sector Hotărârea de consiliu nr 12 din 31 ianuarie 2013

Personal relevant pentru implementarea activității: 46

Principalele surse de finanțare ale Asociației CCB au fost constituite din sponsorizările unor asociații caritabile din Statele Unite ale Americii și de către persoane fizice și juridice din țară.

începând cu anul 2009, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a fost percepută ca fiind cel mai important actor local implicat în proiectele ACCB, având gradul cel mai mare de implicare și calitatea cea mai bună a colaborării. Pe locul următor s-au situat alte surse de finanțare cum ar fi: Asociația Adunările lui Dumnezeu din România, Biserica Harul, Universitatea Biblică din România, Organizația Creștină ECCE Home, Poliția 3

Comunitară. Pentru continuarea activităților după terminarea proiectului Asociația Centrul Creștin București va fi sprijinită de aceleași surse menționate mai sus, concentrându-și activitatea totodată spre noi surse de finanțare

5. b. Descrierea resurselor umane ale organizației:

Resurse umane:

Numărul total de personal: 46, din care:

-    de conducere: 3

-    de execuție: 43

-    cu contract individual de muncă: 36

-    cu contract de voluntariat: 10

Personal calificat în domeniul asistenței sociale:

Manager Proiect

(1 persoană) - normă întreagă

Insp. Res.Umane

(1 persoană) - normă întreagă

Contabil Șef

(1 persoană) - normă întreagă

Sef centru

(1 persoană) - normă redusă/6h

Manager General

(1 persoană) - normă întreagă

Asistent Medical

(2 persoane) - normă întreaga

Asistent Social

(4 persoane) - normă întreagă

Bucătari

(5 persoane) - normă întreagă

Șofer

(2 persoane) - normă în treagă

Magazioner

(1 persoană) - normă întreagă

Educatoare

(6 persoane) - normă întreagă

Psiholog

(1 persoană) - normă întreagă

îngrijitoare

(10 persoane) - normă întreagă

Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială: îngrijitori, educatoare, bucătari, psiholog, asistent social, asistent medical.

*Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii.

B) PROIECTUL

6.    Titlul proiectului: CENTRUL DE ZI ROM ANI A KIDS

7.    Locul desfășurării proiectului (localitate): Răsăritului nr. 59, Sector 6, București,

8.    Durata proiectului: de la 01./01/2018 până la 31/12/2018.

9. Rezumatul proiectului structurat astfel:

SCOPUL PROIECTULUI:

Proiectul Centrul de zi România Kids este un serviciu de protecție socială a copilului, care urmărește prevenirea excluderii sociale a copiilor din familii defavorizate precum și a familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență. Centrul de zi oferă condiții optime de creștere și educație, printr-un program zilnic de activități instructiv - recreative și suport psiho - social.

Proiectul promovează solidaritatea comunitară în valorizarea copilului și a copilăriei incluzând în serviciul centrului copiii din familiile defavorizate. Programul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani, care nu frecventează programul grădinițelor de stat sau al grădinițelor particulare, fie din cauza numărului limitat de locuri, fie din motivul imposibilității de a plăti o taxă. Acești copii sunt privați de educație din pricina situației financiare precare a familiei.

Scopul proiectului este acela de a fundamenta un model social, respectiv de a oferi servicii sociale la nivelul comunității locale având în vedere nevoile existente. Totodată, proiectul își propune susținerea familiilor defavorizate din sectorul 6, prin acordarea unui ajutor în ceea ce privește integrarea preșcolarului din aceste familii, în scopul prevenirii abandonului timpuriu al școlii.

Centrul de zi România Kids oferă suport instructiv-recreațional la standarde profesionale adecvate, precum și servicii de îngrijire, hrană și supraveghere pe timp de zi, pentru preșcolari.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Furnizarea de servicii de zi prin activități sociale și instructive recreative pentru un număr de 100 de copii preșcolari, cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani, aflați în dificultate și pentru familiile acestora.

Grupuri țintă, beneficiari:

COPIII cu vârsta între 3 și 7 ani de pe raza sectorului 6

Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

Numărul de persoane asistate: 100

Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

Copiii care provin din familii aflate în dificultate, lipsiți de posibilități de supraveghere și suport din partea familiilor. Aceștia vor desfășură pe timpul zilei activități educaționale și psihologie specifice, în funcție de vârstă.

Beneficiarii indirecți: familiile defavorizate cu risc crescut de marginalizare socială din rândul cărora provin copiii.

A

înscrierea efectivă a beneficiarilor în programul Centrului de zi România Kids se va realiza printr-o cerere adresată ACCB, precum și dosarul social al cazului. Acest dosar va conține în mod obligatoriu:

Fisa de înscriere;

Cerere tip;

Certificat naștere copil - original și copie;

Fisa medicală copil;

Adeverințe medicale - ambii părinți;

BI/CI - originale și copii pentru ambii părinți;

Adeverințe de venit - ambii părinți - ANAF Adeverințe de venit - ambii părinți - de la locul de muncă.

Cerere si declarație pe proprie răspundere;

Alte documente, după caz;

Beneficiarii Centrului de zi România Kids trebuie să îndeplinească următoarele criterii: Limita maximă a veniturilor realizate pe membru de familie să nu depășească echivalentul net al venitului minim pe economie (actualizat conform legii) pentru accesarea serviciilor centrului.

1.    Părintele/ reprezentantul legal care are domiciliul legal pe raza sectorului 6 face o cerere adresată Centrului de zi România Kids. în cazul în care părintele/ reprezentantul legal se adresează direct DGASPC sector 6, dosarul copilului pentru care s-a stabilit furnizarea serviciului de îngrijire de zi va fi transmis ACCB.

2.    în maxim 72 de ore de la înregistrarea cererii, responsbilul de caz al DGASPC sector 6 sau asistentul social al Centrul de zi România Kids întocmește raportul de evaluare inițială, ținând cont de pașii esențiali în completarea acesteia;

3.    Pentru situațiile care corespund criteriilor de admitere la Centrul de zi România Kids, asistentul social va realiza o anchetă socială care va cuprinde informații utile despre copil, situația familială, socială și economică a acestuia, însoțindu-le de documente doveditoare, de asemenea, va oferi informații și despre motivele pentru care persoana solicită înscrierea copilului;

4.    Solicitările de înscriere la Centrul de zi România Kids vor fi analizate într-o ședință de evaluare de echipa multidisciplinară. în această ședință responsabilul de caz va prezintă membrilor echipei situația semnalată a tuturor copiilor ce urmează a fi înscriși în centrul de zi, însoțind prezentarea de propuneri. Membrii echipei vor decide, în acord cu criteriile de admitere, copiii care urmează a fi înscriși la Centrul de zi România Kids;

5.    Reprezentanții DGASPC sector 6 vor răspunde în scris tuturor solicitărilor, oferind informații cu privire la decizia echipei de evaluare în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii;

6.    Pentru copiii care au fost admiși, asistentul social, va face toate demersurile necesare în vederea întocmirii dosarului de admitere în centru, care va conține: raportul de anchetă socială, copii după actele de identitate ale copilului și ale familiei, acte doveditoare de venit, contractul cu familia, planul de servicii, decizia de intrare în centru, etc. Raportul de anchetă este realizat de către asistentul social la domiciliul copilului și trebuie să conțină date privind părinții sau reprezentanții legali ai copilului, componența familiei, felul și dotarea locuinței, situația materială, aspecte privind condițiile de viață și sănătate

ale membrilor familiei. Planul de servicii este elaborat de către asistentul social, împreună cu educatorul și/ sau psihologul. Acesta va fi semnat de către toți furnizorii de servicii implicați, familie, coordonator centru de zi, și va fi avizat de către președintele asociației.

ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE:

-    Identificarea cazurilor copiilor aflați în situație de risc de excludere socială, prin colaborarea cu DGASPC Sector 6, școli, ONG-uri, etc.;

-    Activități educaționale și extracuriculare;

-    Activități recreative si de socializare;

-    Atelierul de creativitate;

-    Mese zilnice;

-    Consiliere socială;

-    Sprijin material;

-    Evaluare și consiliere psihologică pentru copii și aparținători;

-    Asistență spirituală a familiei și a copiilor implicați în program, cu respectarea opțiunilor confesionale;

-    Asistența medicală și asigurarea igienei individuale a copiilor, educație sanitară, sprijin pentru înscriere la medicul de familie și obținerea drepturilor de asistență medicală;

-    Activități de educație parentală (școala părinților).

PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV - EDUCATIVE Ianuarie 2018 - Decembrie 2018

PERIOADA

TEMA DE STUDIU ANUALA

TEMA PROIECTULUI

SUBTEMA

IAN.

03.-05.01.2018

CINE ȘI CUM

PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?

TEMĂ INDEPENDENTĂ

Mihai Einescu

8-12.01.2018

CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

ZANAIARNA

Se întâmplă iama

Jocurile copiilor iama

FEB.

15.01 - 19.02.2018

22-26.01.2018

CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI PE PĂMÂNT?

PRIETENI FARA GRAI

Prietenii de lângă casă - aninalele domestice

29.01 - 02.02.2018

Animalele sălbatice

05-09.02.2018

CINE SI CUM

PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?

HAI SĂ FACEM O PLIMBARE

Călător pe Pământ

12- 16.02.2018

Călător pe apă și prin aer

19-23.02.2018

CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?

EXPRIMAM CE SIMȚIM!

Vestitorii primăverii

MAR.

26.02-02.03.2018

Natura se trezește la viață

05 - 09.03.2018

CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

ZANA PRIMA VARA

Legume si fructe de primavara

12- 16.03.2018

Fenomene ale naturii primăvara

19-23.03.2018

Daruim martisoare celor dragi

26.03 - 30.03.2018

CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM

CEEA CE SIMȚIM?

SFINTELE PAȘTI

De ziua ta, mamico!

< o 02 - 06.04.2018

"ȘCOALA ALTFEL: Să știi mai multe, să fii mai bun!"

09- 13.04.2018

CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

ZANA PRIMAVARA

“Hristos a înviat

16-20.04.2018

CINE ȘI CUM

PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ

O ACTIVITATE?

AȘ VREA SĂ FIU...

Meseria- brățară de aur

23.-27.04.2018

MAI

30. - 04.05.2018

CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU?

ȘTIU, VREAU, POT!

Europa, casa noastră

07- 11.05.2018

Timpul

14- 18.05.2018

CINE ȘI CUM

PLANIFICĂ/ORGANIZEAZĂ

O ACTIVITATE?

HAI SĂ FACEM O PLIMBARE

Universul

21 -25.05.2018

CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU?

ȘTIU, VREAU, POT!

Copii din lumea intreaga

IUNIE

28.05-01.06.2018

CÂND, CUM ȘI DE CE SE

ÎNTÂMPLĂ?

Zâna vara

Vara, bine ai venit!

04.06-08.06.2018

EVALUARE

LA REVEDERE CENTRU

în curând vom fii școlari

11.06- 15.06.2018

CLUB DE VARĂ

Nr. Săpt

Data

Data

Tema Lunară

Tema săptămânală

Activități

IUNIE

1.

18.06-22.06.2018

Lumea

basemelor

Carnavalul poveștilor

Piesă de teatru

IULIE

2.

02.06-06. 07.2018

Personaje din povești

Joc de rol

Realizare personaje povești

3.

09.07- 13.07.2018

Prietenii

naturii

De vorbă cu natura

Vizită la gradina botanică

Picnic

5.

16.07-20.07.2018

Lumea necuvântătoarelor

Vizită la zoo

Prietenul meu necuvântător

6.

23.07 - 27.07.2018

Apa

Circuitul apei în natură (experiment)

AUGUST

7.

30.07 - 03.08.2018

Aerul

Umflăm baloane

Construim lampioane

8.

06.08- 10.08.2018

Pământ

Plantăm flori în parc

Ghivece cu flori

9.

13.08 - 17.08.2018

Lumea

artelor

Flori și fructe de vară

Presăm flori

Salată de fructe

10.

Muzicanți voioși

Realizăm instrumente muzicale

Vizită la conservator

Micul pictor

Vizită la muzeul de artă

Expoziție de picturi realizate de copii

SEPT.

11.

Creativitate și mișcare

~    .    Concurs de

’    fotbal

Sărim coarda

12.

Mișcare în aer liber

Păsările călătoare

Păsări călătoare

PERIOADA

TEMA DE STUDIU ANUALA

TEMA PROIECTULUI

SUBTEMA

H

W

CZ3

10.09 -21.09.18

Evaluare inițială

Din nou la grădiniță!

„Grădiniță, bine te-am găsit!“

„Trenulețul amintirilor"

24.09 -28.09.18

Cine sunt/suntem?

Eu si lumea mea

Eu si corpul meu

OCT.

01 -05.10.2018

Aceasta este familia mea

08- 12.10.2018

Când, cum și de ce se întâmplă?

Zâna toamnă

Hora legumelor

15-19.10.2018

Toamna tu ne-aduci multe fructe dulci

NOIE.

22.10-26.10.18

Valsul florilor

29.10-02.11.18

Ce se întâmplî cu viețuitoarele în anotimpul toamna?

05-09.11.2018

Fenomene ale naturii în anotimpul toamna

12-16.11.2018

Obiecte de îmbrăcăminte și incălțăminte

19- 23.11.2018

Cine și cum planifică/organizează o activitate?

Sunt român

I Decembrie Ziua Națională a României

DEC.

26.11 -30.11.18

Cum este, a fost și va fi pe pământ?

Magia iernii

Moș Nicolae noi te așteptăm!

03-07.12.2018

Tradiții și obiceiuri de iarnă

10-14.12.2018

Sărbătoarea Nașterii Domnului și sosirea lui Moș

Crăciun

17.12-21.12.18

Cum este, a fost și va fi pe pământ?

Zana iarna

Iama- bucuria copiilor

24.-28.12.2018

Magia iernii

Rezultatele estimate:

100 de copii din familii defavorizate cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 7 ani vor beneficia de îngrijire și asistență adecvată vârstei și necesităților specifice lor. Procesul de socializare și dezvoltare al copiilor se va realiza într-un climat optim pentru ca aceștia să poată deveni competitivi în societatea contemporană.

Creșterea capacității de adaptare și integrare socio-școlară;

Explorarea relației dintre nivelul de cultură și șansele de realizare a obiectivelor personale;

învățarea responsabilității implicate de asigurarea, prin eforturi proprii, a unui nivel de trai decent;

Copiii își vor însuși deprinderile de autonomie personală;

Capacitate mai mare de autogospodărire;

Sporirea capacității de relaționare dintre copii și mediul social;

Reducerea comportamentelor și a atitudinilor negative a copiilor și formarea unor deprinderi adecvate vârstei;

Creșterea pregătirii copiilor privind orientarea și formarea profesională;

La finalul proiectului va crește gradul de socializare și adaptarea copiilor la cerințele mediului educațional;

Dezvoltarea independenței copiilor defavorizați din sectorul 6.

10.    Justificarea proiectului (maxim 5 rânduri):

Pe raza sectorului 6, un număr considerabil de copii se regăsesc în situații de risc al excluziunii sociale, crizele fianciare contribuind la înrăutățirea acestei situații. Consecințele în plan socio-educațional sunt numeroase, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt: abandon școlar, instituționalizare, comportament violent, sărăcie, abuz, izolare, etc.

în prezent, se constată o creștere a numărului persoanelor care solicită ajutor social sau alte forme de sprijin social, persoane/familii cu risc crescut de marginalizare socială și de abandon timpuriu al educației.

11.    Monitorizarea și evaluarea rezultatelor:

Pentru a urmări eficiența obiectivelor stabilite este nevoie de o monitorizare permanentă și de evaluarea rezultatelor activităților întreprinse. Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate instructiv-educative, manageriale și evaluării interne realiste ale factorilor implicați.

Fiecare domeniu funcțional va fi analizat și se va interveni în stabilirea priorităților, în funcție de situația care se impune. Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituțională se vor regăsi în analiza managerială semestrială și vor fi aduse în discuția consiliului multidisciplinar al centrului.

Principala grijă în monitorizare, va fi urmărirea impactului asupra grupurilor țintă cărora ne adresăm și la care ne raportăm: preșcolarii, părinții, personalul auxiliar, comunitatea locală și partenerii proiectelor pentru a corecta din mers eventualele disfuncționalități.

Monitorizarea proiectului se va face prin întocmirea de rapoarte lunare de către reprezentanții DGASPC Sector 6.

în raport se va preciza:

•    stadiul în care se află diversele acțiuni programate pentru perioada pe care se face raportarea;

•    problemele/piedicile întâmpinate;

•    revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul;

•    timpul estimat până la îndeplinirea acțiunilor;

•    alte aspecte.

Pe baza rapoartelor trimestriale, la sfârșitul anului persoana responsabilă va întocmi un raport anual privind Planul de activitate.

Implementarea Planului de activități, se face cu participarea tuturor serviciilor și compartimentelor instituției, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate. în funcție de rezultatele evaluării și monitorizării și în acord cu modificările legislative, Planul de activități poate fi revizuit.

12. Echipa Proiectului:

Numărul total de personal: 33, din care:

-    de conducere: 2

-    de execuție: 22

-    cu contract individual de muncă: 24

-    cu contract de voluntariat: 9

Personal calificat în domeniul asistenței sociale

-    10 îngrij itoare - normă întreagă

-    6 educatoare - normă întreagă

-    2 asistenți sociali - normă întreagă

-    1 psiholog - normă întreagă

-    2 bucătari - normă întreagă

-    1 asistent medical - normă întreagă

Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială: îngrijitori, educatoare, bucătari, psiholog, asistent social, asistent medical.

BISERICA INTERNAȚIONALĂ HARUL - Str. Răsăritului nr.59; tel/fax 0722 356625, mail, www.biserica

e-


Scopul principal al Bisericii "Harul” din București îl constituie predicarea și învățarea Evangheliei, convingerea oamenilor în spiritul dragostei divine, să devină ucenici ai lui Hristos și membrii cu simț de răspundere ai societății, precum și instruirea lor în vederea unei vieți spirituale sănătoase și educarea membrilor în spiritual întrajutorării tuturor oamneilor aflați în nevoie.

Obiectivele Bisericii Harul sunt:

Să organizeze adunări religioase pentru mărturisirea comună a învățăturii creștine, predicarea Evangheliei și răspândirea ei celor ce nu o cunosc;

Să organizeze cursuri de pregătire de toate gradele în conformitate cu prevederile legale;

Să-i educe pe oameni în spiritul toleranței și al respectului reciproc față de toți cetățenii, indiferent de convingerile lor religioase sau ideologice;

Să organizeze activități economice, conform prevederilor legale în vigoare.

Scurtă descriere a activității derulate:

Prin activitățile bisericii beneficiarii sunt încurajați să caute ajutor spiritual la Dumnezeu și să fie sprijiniți prin ajutorul acordat de biserică să-și depășească problemele cu care se confruntă.

Biserica donează periodic Centrului de Zi și Cantinei bunuri materiale și financiare pentru desfășurarea activității serviciilor sociale.

Biserica pune la dispoziția beneficiarilor consultații juridice gratuite, precum și consiliere spirituală persoanelor cu probleme speciale.

CHRISTIAN AID MINISTRIES - Str. Avram Iancu 250, Florești 407280, Cluj Tel: 0264.265.011, https://christianaidministries.org/about/

Scopurile și obiectivele prevăzute în statut: Christian Aid Miniștries oferă o varietate de programe pentru a satisface o varietate de nevoi în întreaga lume:

>    Distribuie alimente, îmbrăcăminte, medicamente familiilor defavorizate social.

>    Ajută oamenii care trăiesc în sărăcie materială să se descurce prin resurse de auto-ajutorare.

Scurtă descriere a activității derulate:

Pentru rezolvarea problemelor de sănătate cu care s-au confruntat beneficiarii, asociația a dezvoltat proiectul de colaborarea în furnizarea de medicamente cu Christian Aid Ministries -Medical Distribuțion Program Romania, Jud. Cluj.

Beneficiază de serviciile de ajutor medical un număr de peste 400 de persoane. Personalul administrează medicația conform prescripțiilor medicale, monitorizează starea de sanatate a beneficiarilor ca efect a medicației, revizuind - o atunci când este cazul.

Astfel dorim să oferim persoanelor bolnave, un sprijin specializat gratuit pentru a le ameliora suferința cauzată de sărăcie și boală. Serviciile noastre medicale vin ca o completare a programelor noastre sociale. Pentru a putea oferi un sprijin cât mai complet, dorim nu numai să atenuăm izolarea social și grijile financiare, ci suferința în întregimea ei, inclusive cea fizică. Mulți dintre beneficiarii noștri trăiesc singuri, nu au aparținători care să-l sprijine în viața de zi cu zi, în combaterea bolii sau să-i însoțească la spital.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNO-FINLANDEZĂ - Str. Răsărituluinr 59, sector 6, București, Tel. 021- 777.07.95, Email: contact@scoalafinlandeza.rohttp://www.scoalafmlandeza.ro/contact.html

Scopurile și obiectivele prevăzute în statut:

Scopul Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeză este de a oferi educație de calitate pentru toți copiii, prin metodele de lucru finlandeze păstrând curricula românească pentru a reforma stilul de predare tradițional. Acest proiect își dorește să optimizeze rezultatele elevilor prin abordare individualizată, centrată pe elev și să pună în valoare potențialul creativ al fiecărui copil în parte.

Obiectivul major al acestei școli a fost, este și va rămâne să ofere beneficiarilor ei un proces educativ în care grija pentru dezvoltarea individuală să fie în centrul viziunii noastre.

Școala este dedicată promovării educației de calitate pentru toți elevii înscriși, pentru realizarea potențialului maxim al fiecăruia în parte și dezvoltarea academică, fizică și emoțională care să îi permită integrarea cu succes în societatea contemporană.

Școala Gimnazială Româno-Finlandeză are un număr de 530 copii înscriși pe trei nivele: Preșcolar, Primar, Gimnazial și este acreditată prin Ordinul Ministrului nr. 5063/30.08.2016 Scurtă descriere a activității derulate:

Școala și Grădinița Româno-Finladeză este un loc al excelenței, un loc unde copiii sunt importanți, iubiți, respectați, unde toată atenția și dragostea cadrelor didactice, și nu numai, este îndreptată asupra lor. Elevii școlii româno-finlandeze sunt foarte încântați de acest sistem educațional, mai ales că participă la multe activități educaționale, au locuri de joacă special amenajate pentru pauze și sunt încurajați să comunice liber.

Echipa de proiect a centrului de zi România Kids beneficiază de pregătire și formare specializată în cadrul programelor de formare ale școlii astfel încât principiile școlii finlandeze să fie și principiile Centrului de zi România Kids.

Mulți copii de la Centrul de zi România Kids beneficiază de burse, fiind acceptați ca elevi ai Școlii Româno-Finlandeze.

ORGANIZAȚIA ASSEMBLIES OF GOD - 1445 N BONVILLE AVE SPRINGFILD MO 65802, USA, https://ag.org

Scopurile și obiectivele prevăzute în statut:

Scopul organizației este acela de a educa oamenii în spiritul toleranței și al respectului reciproc față de toți cetățenii, indiferent de convingerile lor religioase sau ideologice;

Obiectivele organizației sunt:

>    Să înființeze centre de asistență morală, materială și religioasă;

>    Să înființeze centre de reabilitare pentru cei drogați sau eliberați din detenție, pentru a-și regăsi locul în societate;

>    Să să pună la dispoziția oamenilor mijloace de informare în masă cum ar fi: edituri, posturi de radio și TV și oricare altele;

Scurtă descriere a activității derulate:

Organizația Assemblies of God contribuie din punct de vedere financiar la bunul mers al asociației noastre. De asemenea, periodic desfășurăm prin acest parteneriat Campania de educație pentru sănătate. Scopul echipei de medici, care se deplaseză din SUA, este evaluarea stării de sănătate a beneficiarilor cantinei și Centrului de zi România Kids și oferirea de consultații gratuite, precum ochelari, medicamente, echipamente ortopedice (cărucior, câije).

Proiectul contribuie la creșterea gradului de conștientizare a populației asupra factorilor de risc care duc la apariția diferitelor afecțiuni și determinarea treptată a unei schimbări de atitudine și adoptarea a unui stil de viață sănătos.

Programul desfășurat în locația Centrului Creștin, pentru beneficiarii cantinei, oferă în ansamblul său și dezvoltarea componentei de educație pentru sănătate.

14. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dvs., lunând în considerare procedura de aplicare, conform Regulamentului):

Centrul de zi România Kids Cantina Social Harul

Anexa 2

la H.C.L.S 6 Nr.    / <43.^7-

BUGET

Organizația / Persoana fizică: ASOCIAȚIA CENTRUL CRES1 IN BUCUREȘTI Proiectul: CENTRUL SOCIAL DE ZI ROMANIA KIDS Locul desfășurării: Str. Răsăritului, Nr.59, Sect. 6

LEI

DENUMIREA

INDICATORULUI

TOTAL

Trimestrul

I

Trimestrul

II

Trimestrul

III

Trimestrul

IV

Venituri totale, din care:

1.500.000

509.809

330.062

330.062

330.067

1. Venturi ale asociației / fundatiei*l

360.000

68.000

90.700

90.700

90.600

Donații

165.914

23.000

40.000

45.000

57.914

Virare 2%

25.000

0

0

0

25.000

Contribuții parteneri

169.086

45.000

50.700

45.700

27.686

2. Finanțarea acordată din

5

bugetul C.L.

1.140.000

441.809

239.362

239.362

239.467

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1.500.000

509.806

330.062

330.062

330.067

1. Cheltuieli de personal *4)

801.150

200.287

200.288

200.287

200.288

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

302.000

75.500

75.500

75.500

75.500

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

17.550

4.390

4.385

4.385

4.390

4. Cheltuieli cu iluminatul

16.896

4.224

4.224

4.224

4.224

5. Cheltuieli pentru plată telefon

2.400

600

600

600

600

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

15.600

3.900

3.900

3.900

3.900

7. Cheltuieli cu obiecte de inventor de mica valoare sau scurtă durată

15.000

3.750

3.750

3.750

3.750

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

17.750

4.438

4.437

4.438

4.437

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

0

0

0

0

0

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

19.800

4.950

4.950

4.950

4.950

11. Cheltuieli cu materiale

sanitare pentru persoanele asistate

2.400

600

600

600

600

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistentă socială

4.800

1.200

1.200

1.200

1.200

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații,    apă,    canal,

salubrizare, servicii, internet, cablu,    pregătire    și

perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)

23.880

5.970

5.970

5.970

5.970

14. Pachete și activități

15. Reparații și modernizări

260.774

200.000

20.258

20.258

20.258

UTILIZAREA BUGETULUI:

LEI

DENUMIREA INDICATORULUI

Cheltuieli

totale

Din

finanțarea

»

din

bugetul

local

Din

venituri

proprii

Venituri totale, din care:

1.500.000

1.140.000

360.000

1. Venturi ale asociației / fundației* 1

»    î

360.000

0

360.000

Donații

165.914

0

165.914

Virare 2%

25.000

0

25.000

Contribuții parteneri

169.086

0

169.086

2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.

1.140.000

1.140.000

0

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1.500.000

1.140.00

360.000

1. Cheltuieli de personal *4)

801.150

674.886

126.264

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

302.000

302.000

0

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

17.550

17.550

0

4. Cheltuieli cu iluminatul

16.896

16.896

0

5. Cheltuieli pentru plată telefon

2.400

2.400

0

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

15.600

15.388

212

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

15.000

0

15.000

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele

asistate

17.750

0

17.750

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

0

0

0

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

19.800

19.800

0

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

2.400

2.400

0

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

4.800

4.800

0

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)

23.880

23.880

1.086

14. Pachete și activități

15. Reparații și modernizări

260.747

60.000

200.774

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 = 95.000 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) - 950 lei.

3