Hotărârea nr. 158/2018

HCL 158 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului„Centrul Comunitar Generații” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Principesa Margareta a României

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Având în vedere:

-H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 290/23.11.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018”;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 pentru aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare;

-    H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 6 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului al Sectorului 6 și Fundația Principesa Margareta a României în vederea realizării proiectului de interes public “Centrul Comunitar Generații”;

-    Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Proiectul „Centrul Comunitar Generații” reprezintă continuarea programului derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Principesa Margareta a României, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului „Centrul Comunitar Generații”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Principesa Margareta a României”.

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi decontate în limita plafonului de cofmanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie modificată în mod corespunzător.

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 158

Data: 03.07.2018

/ANEXA 1 la H.C.L Sector 6 nr./^C/..^.£Z:.


CERERE DE FINANȚARE*

A) APLICANTUL

1. Solicitant:_

Numele complet: Fundația Principesa Margareta a României Prescurtarea: F.P.M.R.

Adresa: Calea Plevnei nr. 98, Bl.IOC, Se.A , etaj 3, ap.8, sector 1, București. Cod fiscal / CNP (persoană fizică) 10981730 emis în data 17.09.1998 Telefon: 031.40.55.556 , Fax: 031.40.55.554

E-mail: info@principesa.ro


Centrul asigură asistență socială și sprijin educațional copiilor și tinerilor ce provin din familii nevoiașe, într-o manieră practică, inovativă, eficientă, bazându-se pe solidaritatea intergenerațională. în cadrul acestui program membrii comunității, voluntari de toate vârstele și cu diverse profesii, vârstnici care își doresc o viață activă, sunt implicați în activitățile zilnice alături de echipa specializată a centrului, contribuind la îmbunătățirea situației sociale și școlare a beneficiarilor.

2.    Fondul Special pentru Copii

Fondul Special pentru Copii este un program de asistență socială și acces la educație pentru copii aflați în situații de viață foarte dificile.

Pentru copiii care renunță prematur la studii, viitorul este sumbru: șomaj, sărăcie, delincvență sau marginalizare. Problemele în familie și lipsurile materiale sunt printre cele mai frecvente cauze ale abandonului școlar. Apartenența la o familie dezorganizată, lipsa de educație a părinților, neglijența acestora, lipsa unui loc de muncă sau consumul excesiv de alcool sunt dificultăți din familie cu impact important asupra parcursului școlar al unui copil. Sărăcia este o alta cauză pentru abandonul școlar. Acest factor acționează în două sensuri: fie copiii nu se pot prezenta la școala din cauza neputinței părinților de a le cumpăra haine, rechizite sau pentru a plăti transportul, fie sunt nevoiți să contribuie la întreținerea familiei, ceea ce nu le mai permite să aloce timp învățăturii. Una dintre cauzele importante pentru abandonul școlar este perpetuarea unui model educațional deficitar oferit de părinți sau de frații mai mari.

Din anul 2000, prin acest program punem la dispoziție un ajutor financiar pe o perioadă determinată pentru copii și tineri aflați în situații de criză, pentru a preîntâmpina abandonul școlar, delincvență juvenilă sau excluziunea socială.

Fondul este creat pentru a răspunde nevoilor imediate și concrete ale copiilor și tinerilor care se confruntă cu o situație familială, socială și financiară gravă sau foarte dificilă. Sprijinul financiar vizează depășirea situației concrete de criză, în funcție de nevoile identificate, în scopul continuării școlii. Intervenția este realizată astfel încât să existe efecte pe termen lung în viața copilului și să crească implicarea în comunitate a beneficiarilor programului.

3.    Tinere Talente

Tinere Talente este un program național care susține și promovează tineri artiști talentați din familii modeste, ce au nevoie de sprijin financiar pentru a-și dezvolta potențialul și a-și exprima talentul.

în lipsa unui sprijin din partea familiei, tinerii artiști români aflați la început de drum au șanse mici de a avea o educație artistică de nivel internațional și de a-și dezvolta talentul. Competiția este acerbă și adesea resursele financiare, nu talentul, fac diferența între o carieră artistică de succes și una neîmplinită. Instrumentele de pictură și muzicale sunt scumpe, participarea la cursuri și concursuri implică costuri mari. în plus, tinerii nu au acces la mentori care să îi îndrume și oportunități de promovare a operei lor.

în anul 2008, Fundația a creat un program național care susține și promovează tineri artiști talentați, din familii cu venituri modeste, care au nevoie de sprijin financiar pentru a-și dezvolta potențialul și a-și exprima talentul. Programul asigură acestor tineri materialele și instrumentele de care au nevoie, înscrierea la master-class-uri și ateliere de creație, realizarea portofoliilor artistice, sau participarea lor la concursuri și expoziții naționale și internaționale.

Bursa Tinere Talente se acordă pe perioada unui an calendaristic, în urma unei analize sociale și apoi a unei selecții realizate de un prestigios juriu de specialitate.

4. Telefonul Vârstnicului

Acum cineva răspunde cu suflet vârstnicilor din România, la Telefonul Vârstnicului - prima linie telefonică gratuită dedicată lor. Dincolo de ALO, o voce caldă și înțelegătoare oferă un răspuns și o vorbă bună persoanelor în vârstă, care au nevoie de o informație practică sau, pur și simplu, vor să stea de vorbă cu cineva care îi ascultă. La numărul de telefon 0800 460 001, persoanele vârstnice primesc sfaturi și sunt îndrumate de operatorii specializați în asistență socială ai Fundației Principesa Margareta a României.

Telefonul Vârstnicului este o linie telefonică gratuită și confidențială, care răspunde nevoilor tuturor vârstnicilor din România, fie de informare, consiliere, sprijin practic sau emoțional. La numărul de telefon 0800 460 001, persoanele vârstnice primesc sfaturi și sunt îndrumate către soluții adecvate nevoilor lor. Linia poate fi accesată și de cei care doresc să semnaleze un abuz sau o situație dificilă a unui bătrân. Voluntarii special pregătiți ai Fundației alină săptămânal singurătatea vârstnicilor, apelându-i constant și oferindu-le sprijinul moral de care au nevoie.

Proiectul vine ca răspuns la problema îmbătrânirii populației, fenomen în creștere, care afectează întreaga Europa. Conform Institutului Național de Statistică, în România, peste 3 milioane de persoane au vârste de peste 65 de ani. La această situație se adaugă emigrarea tinerilor, maladiile modeme, insuficiența resurselor umane și financiare specializate, precum și lipsa unui sistem integrat de sprijin. Toate acestea contribuie la un procent semnificativ de bătrâni care trăiesc singuri, izolați și lipsiți de contact social.

5. b. Descrierea resurselor umane ale organizației:_

Numărul total de personal cu contract individual de muncă: 19 din care:

-    de conducere 1;

-    de execuție 18;

-    cu contract de voluntariat 96.

*Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii.

B) PROIECTUL

6.    Titlul proiectului: Centrul Comunitar “Generații”

7.    Locul desfășurării proiectului (localitate): București, Strada Economu Cezărescu nr.47-59, sector 6, București.

8.    Durata proiectului: de la 01/10/2007 până la prezent (perioada nedeterminată)

9. Rezumatul proiectului structurat astfel:

-    scopul proiectului:

Scopul Centrului este acela de a asigura asistență socială și sprijin educațional copiilor ce provin din familii nevoiașe, într-o manieră practică, inovativă, eficientă, bazându-se pe solidaritatea intergenerațională.

-    obiectivele proiectului:

-    reducerea ratei de abandon școlar și îmbunătățirea performanțelor școlare

-    integrarea socială a copiilor cu probleme de comportament

-    stimularea solidarității și a interacțiunii între generații.

Copii:

-    prevenirea abandonului școlar și a pericolului de a ajunge „copii ai străzii” ;

-    integrarea socio-educațională;

-    stimularea solidarității și a interacțiunii între generații.

Vârstnici:

-    încurajarea îmbătrânirii active, ce are ca efect ameliorarea vieții acestora și prevenirea izolării;

-    stimularea solidarității și a interacțiunii între generații ;

Voluntari si comunitate:

9

-    stimularea implicării voluntarilor și a comunității în vederea rezolvării unor probleme concrete.

-    grupuri țintă, beneficiari:

Grupurile țintă sunt reprezentate de copii din familii aflate în dificultate și familiile acestora din sectorul 6 al capitalei (copii separați sau cu risc de separare de părinți, copii în prag de abandon școlar).

-vârstnici singuri și/sau în situații de risc.

Beneficiari.

-    50 de copii proveniți din familii defavorizate;

-    25 de persoane vârstnice ce se confruntă cu singurătatea și/sau abandonul familiei;

-    2500 membrii ai comunității (părinți, pensionari, parteneri sociali, profesori etc.) participanți la activitățile centrului.

-    activitățile principale:

-    suport educațional (meditații și sprijin în efectuarea temelor școlare, cursuri de limbi străine etc);

-    servicii de socializare, recreative și petrecere a timpului liber;

-    consiliere psihologică individuală și de grup;

-    îndrumare parentală;

-    suport alimentar;

-    sprijin material, pentru copii și familiile aflate în situații de urgență.

-    Rezultatele estimate:

Până la sfârșitul anului 2018:

diminuarea riscului de abandonului/eșecului școlar pentru 50 de copii;

-    formarea de abilități de învățare și recuperare a lacunelor școlare pentru 50 de copii;

-    creșterea capacității de adaptare și integrare socio-școlară pentru 50 de copii;

-    sporirea capacității de relaționare unii cu alții și cu ceilalți colegi, prieteni, vecini;

-    reducerea comportamentelor și atitudinilor negative la copii și formarea unor comportamente normale;

-    diminuarea sentimentului marginalizării și excluderii copiilor care provin din familii defavorizate;

-    creșterea nivelului de școlarizare;

-    recuperarea carențelor alimentare și remedierea problemelor de sănătate la 50 de copii ce vor primi o masă caldă zilnic;

-    50 copii vor primi materiale educaționale constând în rechizite:

-    30 de familii (ale celor 50 de copii) vor beneficia de consiliere parentală;

-    50 de copii vor beneficia de consiliere psihologică individuală și de grup;

-    200 de teste psihologice aplicate copiilor.

10. Justificarea proiectului (maxim 5 rânduri):

Proiectul Centrul Comunitar Generații își propune să se adreseze într-o manieră holistică, intergenerațională, problemelelor care apar în rândul copiilor din familii sărace și vârstnicilor pensionați și singuri. Pe scurt, este vorba de perpetuarea în rândul copiilor a unui cerc vicios -"sărăcie - educație insuficientă - sărăcie - comportamente antisociale", iar în rândul vârstnicilor de izolare și pierderea oricărui scop în viață odată cu pensionarea.

11.    Monitorizarea și evaluarea rezultatelor:

-    evaluarea semestrială;

-    raport de activitate;

-    realizarea activităților propuse.

12.    Echipa Proiectului:

-1 coordonator de program- psiholog-100%;

-1 asistent social - 100%;

-1 psiholog - 100%;

13. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul):

•    Colegiul UCECOM “Spiru Haret”:

Coordonate: Str. Economu Cezarescu nr. 47-59, sector 6, București, telefon 021 31166195, fax 021 31166159, e-mail: contactfeucecom-spiruharet.ro; website: www.ucecom-spiruharet.ro

-    asigură spațiul necesar coordonării și implementării programului intergenerațional după cum urmează:

-    sala de clasă - parter Colegiul Ucecom - centrul de zi;

-    sala de sport / terenul de sport;

-    sala consiliere psihologică;

-    acces la grupurile sanitare ale Liceului Ucecom;

-    accesul beneficiarilor la salonul de coafură, manechiură și pedichiură la Coaforul Speranței;

-    plata utilităților (electricitate, încălzire, apă, gaze, gunoi) pentru spațiile utilizate în cadrul programului;

-    sprijină și susține FPMR în soluționarea problemelor care apar în implementarea proiectului.

•    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6, București:

Coordonate: tel: 021.745.72.37,    021.745.62.22, e-mail:offi ce@dgaspc6.com; website:

www.protectiacopilului6.ro

-    reprezintă autoritatea locală în domeniul asistenței sociale acordate copiilor, tinerilor si bătrânilor, persoanelor cu dizabilități de pe raza sectorului 6;

-    oferă suportul logistic și legal necesar derulării activităților Centrului Comunitar Generații;

-    promovează imaginea Centrului Comunitar Generații și a FPMR, în calitate de partener, precum și a celorlalți parteneri din proiect precum și participarea alături de FPMR la promovarea proiectelor menționate și activitățile desfășurate;

-    oferă sprijin în furnizarea de informații referitoare la beneficiarii proiectului (tineri institutionalizați, copii proveniți din familii aflate în dificultate, vârstnici);

-    sprijină identificarea și selectarea potențialilor beneficiari ai proiectului, de pe raza sectorului 6;

-    colaborează și identifică noi oportunități de lucru în comun pentru dezvoltarea serviciilor sociale în sectorul 6.

• Poliția Sectorului 6- Secția 20, București.

Coordonate: Str. George Mihai Zamfirescu, Nr. 52; telefon: 021/311.20.21 interior 15842; e-mail: sectia20@b.politiaramana.ro; website: www.b.politiaramana.ro

-desemnează un reprezentant care va colabora cu Fundația Principesa Margareta a României -Centrul Comunitar Generații în vederea realizării obiectivelor stabilite;

-inițiază/dezvoltă proiecte care să aibă ca obiect prevenirea accidentelor rutiere în rândul pietonilor, pe linia prevenirii infracțiunilor cu violență în mediul școlar și stradală;

-organizează activități cu caracter socio-educativ, având ca grup țintă copii și tineri care provin din familii defavorizate, pentru responsabilizarea și adoptarea unui comportament preventiv;

-se implică activ cu resurse umane și informaționale pentru desfășurarea activităților din proiectele comune;

-oferă sprijin informațional cu privire la orice aspect implicat în deșfasurarea colaborării și evaluarea impactului tuturor acțiunilor întreprinse în desfășurarea programelor comune ; -respectă normele de deontologie profesională - confidențialitate ;

-promovează parteneriatul cu Centrul Comunitar Generații prin toate mijloacele avute la dispoziție și în materialele sale informative și de prezentare pentru identificarea unor noi beneficiari.

• Școala Nr. 168

Coodonate: Str. Alizeului, Nr. 9, sector 6, București, telefon: 031.432.60.90,

e-mail: secretariat@scoala 168,ro, website: www.scoalal68.ro

.

-desemnează un reprezentant care va colabora cu Fundația Principesa Margareta a României -Centrul Comunitar Generații”, în vederea realizării obiectivelor stabilite;

- participă alături de Fundația Principesa Margareta a României la implementarea și dezvoltarea programelor pentru copii;

-promovează imaginea Fundației Principesa Margareta a României pe parcursul derulării programelor în parteneriat.

• Shakespeare School.

Coordonate: adresa: Str. Euroffosin, nr. 42A, sector 2, București; tel: 0752.120.855;

email: office@asociatiapentrueducatiei.ro; website: asociatiapentrueducatiei.ro;

-    organizează ateliere de limba engleză pentru copiii între 6 și 14 ani din cadrul centrului;

-    să instruiască voluntarii și să le ofere mentoring pentru desfășurarea atelierelor;

-să monitorizeze activitatea voluntarilor menținând permanent legătura cu un reprezentant al beneficiarului;

-menționarea beneficiarului pe site-ul Asociației Shakespere School pentru Educație ca partener educațional.

Scurtă descriere a activităților derulate (maxim 10 rânduri).

■    Identificarea și selecționarea copiilor, evaluarea potențialului educațional, elaborarea planurilor de intervenție pentru ieșirea din criză și dezvoltarea personală;

■    Oferirea de suport educațional copiilor (meditații și sprijin în efectuarea temelor școlare, cursuri limbi străine, informatica etc.);

■    Realizarea activităților de socializare, recreere și petrecere a timpului liber (vizite muzee, călătorii, tabere, excursii, teatru etc);

■    Stimularea creativității prin ateliere de pictura, arta decorativă, teatru, dans, cor;

■    Sprijinirea părinților în obținerea unui loc de munca și a drepturilor ce li se cuvin;

■    Furnizarea serviciilor de consiliere individuală, de grup și parentală;

■    Prevenirea îmbolnăvirii printr-o alimentație corespunzătoare și educație sanitară (cantină și sprijin material).

14. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dvs., lunând în considerare procedura de aplicare, conform Regulamentului).la H.C.L Sector 6 nr

BUGET

Organizația / Persoana fizică: FUNDAȚIA PRINCIPESA MARGARETA A ROMÂNIEI

Proiectul: Centrul Comunitar Generații

Locul desfășurării: Str. Economu Cezărescu nr. 47-59 în incinta Liceului UCECOM.

LEI

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trimestrul I

Trimestrul 11

Trimestrul III

Trimestrul IV

Venituri totale, din care:

2.935.391

1. Venturi ale asociației / fundației*l

2.614.972

Donații

247.053

Virare 2%

73.366

Contribuții parteneri

2. Finanțarea acordată din bugetul

C.L.

205.806

51.451,50

51.451,50

51.451,50

51.451,50

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

310.473

77.618,25

77.618,25

77.618,25

77.618,25

1. Cheltuieli de personal *4)

71.063

17.765,75

17.765,75

17.765,75

17.765,75

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

124.600

31.150

31.150

31.150

31.150

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

-

-

4. Cheltuieli cu iluminatul

-

-

-

-

-

5. Cheltuieli pentru plată telefon

1.200

300

300

300

300

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

30.000

7.500

7.500

7.500

7.500

7. Cheltuieli cu obiecte de inventor de mica valoare sau scurtă durată

45.150

11.287,50

11.287,50

11.287,50

11.287,50

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

4.500

1.125

1.125

1.125

1.125

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

6.360

1.590

1.590

1.590

1.590

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

6.000

1.500

1.500

1.500

1.500

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifîanți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

18.000

4.500

4.500

4.500

4.500

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)

3.600

900

900

900

900

14. Pachete și activități

-

-

-

-

-

15. Reparații și modernizări

-

-

-

-

-

Utilizarea bugetului:

LEI

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din finanțarea din bugetul local

Din venituri proprii

Venituri totale, din care:

2.935.391

1. Venturi ale asociației / fundației*l

2.614.972

Donații

247.053

Virare 2%

73.366

Contribuții parteneri

2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.

205.806

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

310.473

205.806

104.667

1. Cheltuieli de personal *4)

71.063

63.654

7.409

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

124.600

84.800

39.800

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

-

-

-

4. Cheltuieli cu iluminatul

-

-

-

5. Cheltuieli pentru plată telefon

1.200

600

600

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

30.000

30.000

-

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

45.150

15.952

29.198

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

-

-

-

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

4.500

4.500

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

6.360

6.360

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

6.000

6.000

-

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

18.000

3.600

14.400

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)

3.600

1.200

2.400

14. Pachete și activități

-

-

-

15. Reparații și modernizări

-

-

-

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 -    257.763 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) -    517,45 lei.

Director general D.G.A.S.P.C. Sector 6

n
Președinte Fund i frincip^sa Margareta a I lânieiSorin-Mitgurel A ’ărit Enescu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

»    9    9


! Uf


2