Hotărârea nr. 157/2018

HCL 157 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul Rezidenţial Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul Rezidențial Sf. Marcellin Champagnat” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 pentru aprobarea „Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor pentru anul 2018”;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare;

-    H.C.G.M.B. nr. 88/29.02.2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind funcționarea Centrului „Casa Sfântului Marcellin Champagnat”;

-    Prevederile art. 62 alin (1) lit. c) și cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea serviciilor sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 89/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Proiectul „Centrul Rezidențial Sf. Marceli in Champagnat” reprezintă continuarea programului derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului „Centrul Rezidențial Sf. Marcellin Champagnat”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”.

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie modificată în mod corespunzător.

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTR

pentr

Secretar


Nr.: 157

Data: 03.07.2018

ANEXA 1

la H.C.L.S 6 Nr.

CERERE DE FINANȚARE*

»

A) APLICANTUL

1. Solicitant:_

Numele complet: ASOCIAȚIA FRAȚILOR MARIȘTI AI ȘCOLILOR DIN ROMANIA Prescurtarea: AFMS ROMÂNIA

Adresa: BUCUREȘTI, STR.STRĂMOȘILOR, NR.1A, SECTOR 6 Cod fiscal /13905192 CNP (persoană fizică)

Telefon: 031.8055035    Fax: 031.8055034

E-mail: fmsromania@yahoo.com

5.    b. Descrierea resurselor umane ale organizației:

Numărul total 27 , din care:

-    personal de conducere 2

-    personal de execuție 21

-    salariați cu contract individual de muncă 22

-    cu convenție civilă de prestări de servicii 0

-    cu contract de voluntariat 5

Personal calificat în domeniul asistentei sociale:

-    domeniul socio-uman cu studii superioare 17

-    numărul de personal de altă calificare 2

-    numărul de angajați cu studii medii 3

Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

-    numărul: 1_

*Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii.

B) PROIECTUL

6.    Titlul proiectului: CENTRUL REZIDENȚIAL SF.MARCELLIN CHAMPAGNAT

7.    Locul desfășurării proiectului (localitate): BUCUREȘTI, STR.STRAMOSILOR, NR,1A, SECTOR 6

8.    Durata proiectului:    de la 01/01/2018 până la 31/12/2018.

9. Rezumatul proiectului structurat astfel:

-    scopul proiectului:

Dezvoltarea tuturor resurselor beneficiarilor, pentru a ajunge la o autonomie personala.

-    obiectivele proiectului:

-    A îngriji pe fiecare copil în toate nevoile sale.

-    A-i dezvolta capacitatea de a stabili relații pozitive cu ceilalți.

A învăța și a transmite valori umane și religioase.

A-l ajuta ca să fie capabil de a-și rezolva problemele și conflictele.

A-i da un ajutor în lecțiile școlare.

A-i dezvolta capacitățile intelectuale și cele care îl vor putea ajuta pentru a căuta un loc de muncă în viitor.

-    A menține legătură permanentă și pozitivă cu membrii fiecărei familii.

-    grupuri țintă, beneficiari:

Persoanele asistate sunt rezidente în București, str. Strămoșilor nr.lA, sector 6 Numărul de persoane asistate: 32 de băieți și fete.

Primim copiii care vin de diferite Centre de plasament din Sector 6,din asistența matemală sau din centrul de Urgență. Comisia Pentru Protecția Copilului sau Instanța Judecătorească hotărăsc decid măsura de protecție în Centrul Sf.Marcellin Champagnat. Este vorba de copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului în aceste servicii. De multe ori, sunt copii în situații de risc ce primesc plasamentul în regim de urgență înainte de a veni în centrul nostru;

-    activitățile principale:

INTEGRAREA PERSONALĂ

-    primirea beneficiarilor

-    socializarea împreună cu toți beneficiarii

-    valori umane și religioase

-    rezolvarea de conflicte

INTEGRAREA SOCIALĂ ȘI PE PIAȚA MUNCII

-    orientare socio-profesională

-    pregătirea intelectuală (calificarea profesională).

INTEGRAREA ÎN FAMILIE

-    cunoașterea situației familiale

-    asumarea propriei situații familiale

-    implicarea în rezolvarea propriei situații personale si familiale

-    integrarea definitivă în propria familie

-    pregătirea familiilor pentru a primi pe copiii acasă.

-    în alte cazuri: asumarea și acceptarea situației proprii în care copilul nu are familie

-    Rezultatele estimate:

-    îmbunătățirea situației sociale a 32 de copii aflați în situație de risc

-    Integrarea familială și socială pentru copii și tineri care părăsesc centrul rezidențial

-    Implicarea copiilor în activități de timp liber și hobby

Acest program își dorește să creeze posibilitatea acestor copii de a trăi pe viitor cu demnitate, în libertate și de a avea responsabilitatea suficientă care să le permită să scape din cercul din marginalizare și să le dea posibilitatea de a deveni persoane independente.

10. Justificarea proiectului (maxim 5 rânduri):

Centrul „Sf. Marcellin Champagnat” cuprinde 4 mici case familiale, cu opt copii în fiecare casă, un coordonator, doi educatori și un voluntar, rezidenți în fiecare casă. Oferă adăpost, asistența materială și financiară, protecție, educație, servicii medicale și psihologice, asistență socială pentru toți copiii. în afara activităților școlare, desfășurăm și activități educative, activități de socializare, culturale, sportive și ludice.

11. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor:

Evaluarea muncii noastre este fundamentală pentru a învăța, plecând de la munca de zi cu zi, să cunoaștem gradul de îndeplinire a obiectivelor noastre și să verificăm care a fost procesul care ne-a lac ut să ajungem în punctul în care ne aflăm. Analizându-ne acțiunile putem verifica gradul de coerență al principiilor noastre. Astfel, realizăm o evaluare a rezultatelor, a agenților implicați și a procesului.

Procedeele de evaluare sunt variate, astfel încât evaluarea trebuie să fie:

•    Continuă.

•    Cuprinzătoare, să cuprindă toate ariile.

•    Diversificată în metode, expuneri și tehnici.

•    Corporativă, realizată de toți agenții.

Se elaborează diverse fișe care ajută la realizarea evaluării personale și la nivelul grupului a copiilor și a educatorilor.

în acest proces continuu, informația este strânsă din patru părți:

•    Echipa de educatori a fiecăruia dintre grupuri.

•    Opiniile, evaluările și schimbul de informații cu diriginții din școli.

•    Opinia și evaluarea copiilor.

•    Rapoartele de evaluare lunare și trimestriale care se prezintă la D.G.A.S.P.C. sector 6.

12.    Echipa Proiectului: Președinte- Juan Carlos Sanz Miguel

Responsabil financiar- Mateo Luis Gonzalez Cerdan

13.    Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul):

-    coordonate (adresă, tel/fax, e-mail, website)

-    scopurile și obiectivele prevăzute în statut

-    scurtă descriere a activităților derulate ( maxim 10 rânduri).

14.    Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dvs., luând în considerare procedura de aplicare, conform Regulamentului).


Director General DGÂSPC Sector 6 Gabriela SchmiPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Z/W
euresw NSiUUL LOCAl i


SECrOR 6


t    ANEXA 2

la H.C.L.S 6 Nr.    / Ci #? fc/<?

BUGET

Organizația : ASOCIAȚIA FRAȚILOR MARIȘTI AI ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA

Proiectul: Centru rezidențial Sf. Marcellin Champagnat

Locul desfășurării: St. Strămoșilor nr. 1 A 062378 BUCUREȘTI

LEI

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Venituri totale, din care:

1.475.600

368.900

368.900

368.900

368.900

1. Venturi ale asociației / fundației*l

Donații

63.075

15.769

15.769

15.769

15.768

Virare 2%

6.465

1.616

1.617

1.616

1.616

Contribuții parteneri

151.800

37.950

37.950

37.950

37.950

2. Finanțarea acordată din bugetul

C.L.

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1. Cheltuieli de personal *4)

867.200

212.772

212.772

216.800

224.856

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

209.420

46.355

54.355

54.355

54.355

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

52.955

23.896

9.076

4.496

15.487

4. Cheltuieli cu iluminatul

17.575

5.024

4.029

3.529

4.993

5. Cheltuieli pentru plată telefon

3.600

900

900

900

900

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

5.600

600

1.000

3.000

1.000

7. Cheltuieli cu obiecte de inventor de mica valoare sau scurtă durată

49.000

37.000

6.000

3.000

3.000

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

22.000

6.000

4.000

2.000

10.000

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

11.000

1.500

2.000

5.500

2.000

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

1.800

300

500

500

500

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

3.950

450

1.000

1.500

1.000

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)

53.000

17.000

8.000

8.000

20.000

14. Pachete și activități

58.500

13.500

15.000

15.000

15.000

15. Reparații și modernizări

100.000

0

33.000

34.000

33.000

1.475.600

370297

356.632

357.580

391.091

Utilizarea bugetului:

LEI

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din finanțarea din bugetul local

Din venituri proprii

Venituri totale, din care:

1.475.600

1.254.260

221.340

1. Venturi ale asociației / fundației*!

Donații

63.075

Virare 2%

6.465

Contribuții parteneri

151.800

2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.

1.475.600

1.254.260

221.340

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1. Cheltuieli de personal *4)

867.200

737.120

130.080

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

209.420

178.007

31.413

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

52.955

45.012

7.943

4. Cheltuieli cu iluminatul

17.575

14.938

2.637

5. Cheltuieli pentru plată telefon

3.600

3.060

540

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

5.600

4.760

840

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

49.000

41.650

7.350

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

22.000

18.700

3.300

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

11.000

9.350

1.650

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

1.800

1.530

270

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

20.000

17.000

3.000

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

3.950

3.358

592

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)

53.000

45.050

7.950

14. Pachete și activități

58.500

49.725

8.775

15. Reparații și modernizări

100.000

85.000

15.000

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 -    1.475.600 / 12 = 122.967 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) - 122.967 / 32 = 3.843 lei.


Director General GASPC Sector 6 GabriclaSt mutzer

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Președinte org inizație Sanz Juarxl arlos(Municipta uetrrr =!■■ pONSiUgSrLOciii 'i !_____SECTOR 6 i