Hotărârea nr. 156/2018

HCL 156 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Cantina Socială Harul” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 privind aprobarea „Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare;

-    H.C.G.M.B. nr. 63/27.02.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Centrul Creștin București în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului „Cantina Socială Harul”;

-    Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 8 și art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Proiectul „Cantina Socială Harul” reprezintă continuarea programului derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului „Cantina Socială Harul”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”.

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie modificată în mod corespunzător.

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană{Municipiu ICONSiLiUl L SECTOR 6


■ 3ucures


A -*'~s i


CONTRASEMNEAZĂ pentriZ legalitate

Secretar^il Sectorului 6,

/ Demirel Spiridon


Nr.: 156

Data: 03.07.2018

.    ANEXA 1

la H.C.L.S 6 Nr.    / 623 tV-

CERERE DE FINANȚARE*

A) APLICANTUL

1.    Solicitant:

Numele complet: ASOCIAȚIA CENTRUL CREȘTIN BUCUREȘTI Prescurtarea: ACCB

Adresa: Răsăritului nr. 59, Sector 6, București,

Cod fiscal: nr. 4772798, Data atribuirii: 14.10.1993, Data eliberării: 25.09.2008, emis de Ministerul Finanțelor Publice, CNP: 1561103400581 Telefon: tel. 004- 021.777.07.95; 0722.356.625 Fax: 004- 021.777.07.95 E-mail: mmceuta@yahoo.com

2.    Date bancare:

Denumirea băncii: Banca PIRAEUS BANK

Codul IBAN: Cod fiscal 4772798, Cont: R091PIRB4211762442001000, Banca PIRAEUS BANK, sucursala Panduri, Calea 13 Septembrie nr.l 15, sector 5.

Titular: Asociația Centrul Creștin București

3. Datele președintelui (reprezentantului legal) organizației:


Nume: IOAN CEUȚĂ

Telefon / Fax: . 004- 021.777.07.95; 0722.356.625 E-mail:mmceuta@yahoo.com

4. Responsabilul financiar al organizației:

Nume: MUNTEANU HARIETA

Telefon / Fax: 004- 021.777.07.95, 0728.776.029

E-mail: harieta_munteanu@yahoo.com

Semnătura

5. a. Considerații generale despre organizație:

Asociația Centrul Creștin București se prezintă ca fiind implicată în implementarea proiectelor sociale cu scopul de a dezvolta programe sociale, pentru persoanele defavorizate, neținând cont de rasă, etnie, religie, vârstă, sex, ocupație sau orientare politică.

Asociația Centrul Creștin București activează din anul 1992.

Principalele categorii de beneficiari ai Asociației Centrul Creștin București le constituie bătrânii, copiii, persoanele marginalizate aflate în stare critică, persoanele invalide, studenții din familii vulnerabile, familiile monoparentale, familiile cu mulți copii, șomeri, etc.

Asociația Centrul Creștin București și-a asumat responsabilitea de a reprezenta o opțiune pentru cei marginalizați: opțiunea de a vedea viața din perspectiva oamenilor care trăiesc în marginalizare, a celor vulnerabili, și oprimați, din perspectiva de a depista și înfrunta acele procese care cauzează aceste situații, în așa fel încât schimbările necesare să fie produse și implementate astfel ca demnitatea fiecărui om dezavantajat să fie salvată.

Prin intermediul acțiunilor sale, Asociația Centrul Creștin București oferă posibilitatea întregii comunități să-și asume responsabilitatea solidarității lor cu societatea în care trăiesc. Asociația Centrul Creștin București își valorifică misiunea prin următoarele acțiuni:

•    De conștientizarea a oamenilor de necesitatea implicării în servicii sociale comunitare;

•    De a oferi celor marginalizați posibilitatea de a se reintegra în societate și a propune soluții pentru apărarea demnității și a drepturilor omului;

•    De a coopera cu alte organizații umanitare naționale și internaționale de ajutorare și dezvoltare.

Viziunea asociației este de a crea o atmosferă a iubirii și solidarității, o atmosferă în care oamenii construiesc parteneriate bazate pe respectul față de cei marginalizați și vulnerabili, la nivel local și global. în felul acesta, ACCB se implică activ în dezvoltarea unei societăți civile care se confruntă și luptă cu sărăcia, inegalitatea, nedreptatea, promovând dezvoltarea umană, reunindu-și forțele cu instituții internaționale, pentru a asigura politici de acordare a ajutorului în cazuri extreme, oferind cele necesare pentru a supraviețui și pentru a se redresa, celor afectați de dezastre și calamități naturale, conflicte și opresiuni, etc.

Asociația Centrul Creștin București este activă și în continuu implicată în:

elaborarea și implementarea programelor și proiectelor necesare cu scopul de a atinge obiectivele activității sociale;

•    Susținerea și apărarea continuă a drepturilor umane, comunicare internă și externă și întărirea rețelelor cu partenerii relevanți;

•    Crearea structurilor și mecanismelor necesare, a grupurilor de lucru pentru voluntari și realizarea obiectivelor caritabile;

•    Participarea la diferite sesiuni de lucru și crearea diferitor forme de colaborare cu organele de stat, organizații umanitare de binefacere, ONG-uri și altele;

•    îmbunătățirea eficacității în interiorul structurilor de lucru, a calității managementului și a implementării mecanismelor clare și transparente.

Dintre cele mai influente servicii ale asociației noastre menționăm :

Cantina Socială Harul :

•    Cantina Sociala Harul

•    Cantina Sociala Harul

•    Cantina Sociala Harul

•    Cantina Socială Harul

•    Cantina Socială Harul

•    Cantina Socială Harul

•    Cantina Socială Harul

•    Cantina Socială Harul

•    Cantina Socială Harul


-    convenție de colaborare nr.

-    convenție de colaborare nr. convenție de colaborare nr. convenția de colaborare nr.

-    convenția de colaborare nr.

-    convenția de colaborare nr.

-    convenția de colaborare nr.

-    convenția de colaborare nr.

-    convenția de colaborare nr.


D/22332/28.11.2008 D/25009/22.12.2009 D/3368/25.02.2011 D/2776 din 16.02.2012 D/3080 din 12.02.2013 D/2782 din 13.02.2014 D/3196 din 18.02.2015 D/4211 din 03.03.2016 D/4742 din 07.03.2017


Centrul de zi Romania kids

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /17922 din 28.09.2012

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /3079 din 12.02.2013

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /2781 din 13.02.2014

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D/3196 din 18.02.2015

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /34211 din 03.03.2016

•    Centrul de zi ROMANIA KIDS - convenția de colaborare nr. D /4739 din 07.03.2017 Pregătirea cadrelor didactice

•    Pregătirea cadrelor didactice din sector Hotărârea de consiliu nr 12 din 31 ianuarie 2013

Personal relevant pentru Implementarea activității: nr total 46.

Principalele surse de finanțare ale Asociației CCB au fost constituite din sponsorizările unor asociații caritabile din Statele Unite ale Americii și de către persoane fizice și juridice din țară.

începând cu anul 2009, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a fost percepută ca fiind cel mai important actor local implicat în proiectele ACCB, având calitatea cea mai bună a colaborării. Pe locul următor s-au situat alte surse de finanțare cum ar fi: Asociația Adunările lui Dumnezeu din România, Biserica Harul, Universitatea Biblică din România, Organizația Creștină ECCE Home, Poliția Comunitară. Pentru continuarea activităților după terminarea proiectului Asociația Centrul Creștin București va fi sprijinită de aceleași surse menționate mai sus, concentrându-și activitatea totodată spre noi surse de finanțare

5. b. Descrierea resurselor umane ale organizației:

Resurse umane:

Numărul total de personal: 46, din care:

-    de conducere: 3

-    de execuție: 43

-    cu contract individual de muncă: 36

-    cu contract de voluntariat: 10

Personal calificat în domeniul asistenței sociale:

Manager Proiect

(1 persoană) - normă întreagă

Insp. Res.Umane

(1 persoană) - normă întreagă

Contabil Șef

(1 persoană) - normă întreagă

Sef Centru

(1 persoană) - normă reudusă/6h

Manager general

(1 persoană) - normă întreagă

Asistent Medical

(2 persoane) - normă întreaga

Asistent Social

(4 persoane) - normă întreagă

Bucătari

(5 persoane) - normă întreagă

Șofer

(2 persoane) - normă în treagă

Magazioner

(1 persoană) - normă întreagă

Educatoare

(6 persoane) - normă întreagă

Psiholog

(1 persoană) - normă întreagă

îngrijitoare

(10 persoane) - normă întreagă

Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

Asistent Social, Bucătari, Asistent medical, Magazioner, Șoferi.

*Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii.

B) PROIECTUL

6.    Titlul proiectului: Cantina Socială „Harul”

7.    Locul desfășurării proiectului (localitate): Răsăritului nr. 59, Sector 6, București,

8.    Durata proiectului: de la 01/01/2018 până la 31/12/2018.

9.    Rezumatul proiectului structurat astfel:

Scopul proiectului:

Cantina Socială Harul prestează servicii sociale gratuite, persoanelor aflate într-o situație socio - economică dificilă și care se confruntă cu diverse probleme medicale. Acest serviciu este conceput ca parte a unui pachet de servicii de asistență socială, având rolul de serviciu de suport material în vederea reinserției sociale a persoanelor marginalizate sau, în cazul persoanelor vârstnice, ca serviciu de susținere în vederea unui minim necesar existenței.

- Cantina Socială furnizează servicii sociale în scopul prevenirii și limitării unor situații de

dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane.

Obiectivele proiectului:

•    Furnizarea serviciului de cantină pentru 250 beneficiari marginalizați social sau cu risc de marginalizare social, de pe raza sectorului 6 București.

•    Oferirea de suport psihologic și social;

•    Acordarea de asistență socială beneficiarilor pe toată perioada derulării proiectului;

•    Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituția noastră;

•    îmbunătățirea calității serviciilor sociale acordate prin evaluarea continuă a personalului și a nevoilor de formare profesională a acestuia;

•    Distribuirea săptămânal a pachetelor de alimente (pentru sâmbătă și duminică) pentru un număr de 250 de persoane marginalizate social de pe raza sectorului 6.

Grupuri țintă, beneficiari:

Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

Persoane vârstnice:

Persoanele vârstnice potrivit prevederilor art.l, alin (4) și art.3 din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Persoane marginalizate social:

Persoană marginalizată social este considerată persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condițiile Legii nr. 416/2001, și se află în cel puțin două dintre următoarele situații:

a)    nu are loc de muncă;

b)    nu are locuință în proprietate sau în folosință;

c)    locuiește în condiții improprii;

d)    are unul sau mai mulți copii în întreținere sau face parte dintr-o familie cu mulți copii în întreținere;

e)    este persoană vârstnică, fără susținători legali;

f)    este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;

g)    are în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;

h)    a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Persoane beneficiare de venit minim garantat:

Persoanele beneficiare de venit mimim garantat sunt acele persoane prevăzute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Persoane aflate în risc de marginalizare socială:

Persoanele aflate în risc de marginalizare socială reprezintă acele categorii de persoane care nu se încadrează în celelalte categorii menționate (persoane cu handicap, persoane fără adăpost, persoane cu probleme medicale) și care din cauza situației socio-

economice și medicale, constatate în urma efectuării anchetei sociale, sunt supuse riscului de excludere socială.

Copii:

Copii aflați în dificultate (cf. prevederilor legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului) proveniți din familii marginalizate sau aflate în risc de marginalizare socială.

Pentru categoriile enumerate, în cazul în care există persoane nedeplasabile (confirmate de către medicul de familie sau de ancheta socială întocmită de responsabilul de caz) acordarea serviciului de cantină socială se realizează la domiciliul acestora, prin intermediul reprezentanților unității sociale unde a solicitat acordarea serviciului social.

Limita maximă a veniturilor realizate de persoana singură/per membru familie pentru accesarea serviciilor de cantină socială nu trebuie să depășească echivalentul net al venitului minim pe economie (actualizat conform legii).

Activități principale:

Formarea echipei de proiect și contractarea personalului

Implementarea cu succes a proiectului, impune constituirea echipei de proiect. Pentru îndeplinirea acestei activități de implementare a echipei va fi aprobată organigrama și statul de funcții pentru personalul serviciilor sociale.

La începutul anului 2018, Asociația Centrul Creștin și-a reorganizat activitatea în vederea eficientizării muncii depuse. A început o perioadă de transformări structurale, dar mai ales de acomodare a personalului cu noi principii, în care respectul față de beneficiar este ridicat la rang de obligativitate.

Compartimentul Resurse umane va efectua următoarele activități:

•    gestionarea eficientă a resurselor umane, precum și a relațiilor de muncă și perfecționarea personalului angajat;

•    verificarea și actualizarea contractelor de muncă și a încadrărilor la zi potrivit cu statutul de personal, care se întocmește pe baza ștatului de funcții, aprobat în 2018;

•    stabilirea salariilor de bază ale personalului cantinei, în conformitate cu prevederile legale;

•    evaluarea personalului din cadrul instituției;

•    instruirea personalului privind regulamentul de Organizare și Funcționare a instituției precum și Codul Etic, Carta Drepturilor, Planul Strategic și Planul Anual de Dezvoltare a serviciilor oferite de cantina socială;

•    întocmirea opisurilor pentru dosarele de personal ale angajaților; urmărirea cursurilor de perfecționare a personalului;

•    verificarea vechimii în muncă și operarea modificărilor aferente; arhivarea documentelor de resurse umane pe anii anteriori.

Informare/promovare proiect în comunitate

Activitatea se va desfășura pe tot parcursul derulării proiectului și se va realiza astfel: în vederea promovării imaginii Cantinei Sociale Harul, am lansat un site oficial www.ccb.org.ro. Prin intermediul acestui site avem posibilitatea de a comunica cu persoanele interesate de activitatea noastră, de a transmite informații utile, de a comunica noutățile legislative, evenimentele asociației, de a lua pulsul vis-a-vis de calitatea serviciilor prestate. Promovarea proiectului se va face și prin editarea unor pliante informative privind

serviciile oferite de asociație, precum și alte asociații și instituții de profil.

Informarea se va face direct și prin intermediul funcționarilor Serviciului Prevenire

Marginalizare Socială, din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. De asemenea, se vor realiza afișe și autocolante publicitare.

în permanență la sediul instituției se află un asistent social care acordă informații și consiliere tuturor solicitanților. Astfel, se informează potențialii beneficiari despre condițiile și actele necesare înscrierii. De asemenea, se direcționează beneficiarii spre alte servicii sociale existente în sectorul 6. Se desfășoară, totodată, o amplă acțiune de identificare a nevoilor beneficiarilor aflați în situație de risc sau marginalizare socială.

Astfel, munca asistentului social este o muncă de echipă, caracterizată de pluridisciplinaritate, în încercarea unei abordări integrate a situației beneficiarului, în contextul familiei sale, al comunității din care face parte și al relațiilor interpersonale construite de acesta.

Activitățile de informare se regăsesc în toate fazele procesului de consiliere; consilierea poate fi socială, psihologică, juridică, pentru găsirea unui loc de muncă, etc. Profesioniștii centrului orientează beneficiarii către alte servicii specializate, după caz.

Amenajarea și dotarea spațiilor necesare desfășurării serviciilor sociale

Realizarea achizițiilor în conformitate cu legislația în vigoare este una din prioritățile compartimentului de achiziții. Compartimentul de achiziții publice, în colaborare cu celelalte compartimente ale cantinei, vor realiza Planul Anual de achiziții.

Identificarea beneficiarilor

Activitatea se va desfășura pe tot parcursul derulării proiectului.

Cei 250 de beneficiari ai proiectului vor fi aleși în conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

în vederea includerii în acest program social, se va depune o cerere la sediul ACCB -Cantina Socială Harul, însoțită de următoarele acte, după caz:

•    Copie C.I./BI/CIP;

•    Copie certificat de naștere;

•    Copie certificat de căsătorie;

•    Sentința de divorț și de încredințare a minorilor, dacă este cazul;

•    Adeverință pentru elevii aflați în întreținere, din care să rezulte dacă primesc sau nu bursă;

•    Adeverință de venit;

•    Adeverință de la Administrația Financiară a Sectorului 6, din care să rezulte că nu sunt plătitori de taxe și impozite pe venit;

•    Alte acte justifificative, după caz.

•    Pentru persoanele apte de muncă se va adăuga la dosar și o adeverință eliberată de Agenția Locală pentru ocuparea Forței de Muncă sector 6, din care să rezulte că sunt aflate în căutarea unui loc de muncă.

Furnizarea serviciilor sociale

Activitatea se va desfășura pe tot parcursul derulării proiectului.

Cantina socială oferă următoarele servicii sociale:

-    pregătirea și servirea prânzului, în limita alocației de hrană prevăzute de reglementările legii, pentru un număr de 250 de beneficiari;

-    pregătirea și distribuirea hranei la domiciliu, pentru persoanele aflate în situații deosebite;

- pregătirea și distribuirea pachetelor cu alimente pentru zilele de sâmbătă și duminică

în cadrul activităților specifice Cantinei Harul, celor 250 de beneficiari li se acordă asistență medicală de profilaxie de către personalul medical.

Imaginea beneficiarului este abordată într-o perspectivă pozitivă, în cadrul campaniilor periodice de informare și mediatizare, susținute de către ACCB.

Monitorizarea și evaluarea proiectului

Activitatea se va desfășura pe tot parcursul derulării proiectului.

Rezultatele activităților serviciilor sociale vor fi evaluate și măsurate de către reprezentanții DGASPC sector 6. în primul rând, se va verifica dacă activitățile sunt cu adevărat îndeplinite, așa cum au fost proiectate. Asociația CCB va întocmi rapoarte lunare de acordare a seviciilor sociale și utilizare a finanțării, care vor fi înaintate către DGASPC sector 6.

Monitorizarea va include înregistrarea, prezentarea și analiza modului în care au fost furnizate serviciile sociale, de către cantină. Periodic, va fi efectuată o evaluare internă a activității cantinei sociale de către reprezentanții asociației. Concret, echipa de proiect și personalul cantinei se vor reuni pentru analiza activității și discutarea problemelor întâmpinate.

Se vor întocmi rapoarte de evaluare de către managerul de proiect al asociației și vor fi înaintate Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 6.

Modalitățile de control periodic al gradului de satisfacție a beneficiarilor se va face prin aplicarea chestionarelor de satisfacție, de către reprezentanții Serviciului Prevenire Marginalizare Socială Sector 6.

Alte activități oferite de către Asociația CCB:

•    încheierea de parteneriate cu organizații care desfășoară activități în sfera serviciilor sociale;

•    încheierea de contracte de voluntariat cu persoane doritoare să activeze în sfera serviciilor sociale;

•    consiliere juridică, socială și psihologică;

•    asistență medicală și farmaceutică.

Rezultatele estimate:

Pentru cele 250 de persoane marginalizate social sunt preconizate următoarele rezultate:

-    îmbunătățirea sănătății si condiției lor sociale

9    9    ->    1

-    îmbunătățirea situației familiilor cu venit mic /fără venit și capacității lor de a-și întreține familiile /copiii;

-    reducerea crizei financiare a bătrânilor (prin economisirea banilor pentru mâncare, creșterea posibilității de plată a utilităților, medicamente, etc.);

-    crearea unui mediu de colaborare cu organizațiile non-profit, pentru susținere socială;

-    creșterea gradului de relaționare interpersonală, de socializare;

-    creșterea gradului de acceptare socială și incluziune în viața normală a societății;

-    creșterea calității vieții persoanelor aflate în dificultate și a familiilor acestora;

-    schimbarea mentalității comunității locale, a opiniei publice cu privire la situația persoanelor cu risc de marginalizare socială;

-    crearea unui mediu de colaborare cu organizațiile non-profit pentru susținere, colaborarea cu alte departamente sociale ale ONG-urilor prin promovarea accesării informației, prezentarea și discutarea problemelor critice, împărtășirea informației

profesionale;

10. Justificarea proiectului (maxim 5 rânduri):

Serviciile Asociației Centrul Creștin sunt în concordanță cu obiectivele Strategiei DGASPC Sector 6, care își propune un sistem unitar, integrat și funcțional de servicii sociale la nivelul sectorului 6, pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații, care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, a familiei, grupurilor ori comunităților din municipiul București.

11.    Monitorizarea și evaluarea rezultatelor:

Pentru a urmări eficiența obiectivelor stabilite, este nevoie de o monitorizare permanentă și de evaluarea rezultatelor activităților întreprinse. Monitorizarea serviciului se realizează prin întocmirea de rapoarte lunare de către reprezentanții comisiei de evaluare, din cadrul DGASPC Sector 6.

în raport se va preciza:

•    stadiul în care se află diversele acțiuni programate pentru perioada pe care se face raportarea;

•    problemele/piedicile întâmpinate;

•    revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul;

•    timpul estimat până la îndeplinirea acțiunilor;

•    alte aspecte.

12.    Echipa proiectului:

Numărul total de personal: 13, din care:

-    de conducere: 1

-    de execuție: 11

-    cu contract individual de muncă: 12

-    cu contract de voluntariat: 1

Personalul calificat în domeniul asistenței sociale:

Manager Proiect

(1 persoană) - normă întreagă

Insp. Res.Umane

(1 persoane) - normă întreagă

Contabil Șef

(1 persoană) - normă întreagă

Asistent Medical

(1 persoană) - normă întreagă

Asistent Social

(2 persoane) - normă întreagă

Bucătari

(3 persoane) - normă întreagă

Șofer

(2 persoane) - normă întreagă

Magazioner

(1 persoană) - normă întreagă

13. PARTENERII PROIECTULUI:

BISERICA INTERNAȚIONALĂ HARUL - Str. Răsăritului nr. 59; tel/fax 0722 356625, e-mail, www.biserica

Scopul principal al Bisericii "Harul” din București îl constituie predicarea și răspândirea Evangheliei, convingerea oamenilor în spiritul dragostei creștine, să devină ucenici ai lui Hristos și membrii cu simț de răspundere ai societății, precum și instruirea lor în vederea unei vieți spirituale sănătoase și educarea membrilor în spiritual întrajutorării tuturor oamneilor aflați în nevoie.

Obiectivele Bisericii Harul sunt:

Să organizeze adunări religioase pentru mărturisirea comună a învățăturii creștine, predicarea Evangheliei și răspândirea ei celor ce nu o cunosc;

Să organizeze cursuri de pregătire de toate gradele în conformitate cu prevederile legale;

Să-i educe pe oameni în spiritul toleranței și al respectului reciproc față de toți cetățenii, indiferent de convingerile lor religioase sau filozofice;

Să organizeze activități economice, conform prevederilor legale în vigoare.

Scurtă descriere a activității derulate:

Prin activitățile bisericii beneficiarii sunt încurajați să caute ajutor spiritual la Dumnezeu și să fie sprijiniți prin ajutorul acordat de biserică să-și depășească problemele cu care se confruntă.

Biserica donează periodic Centrului de Zi și Cantinei bunuri materiale și financiare pentru desfășurarea activității serviciilor sociale.

Biserica pune la dispoziția beneficiarilor consultații juridice gratuite, precum și consiliere spirituală persoanelor cu probleme speciale.

CHRISTIAN AID MINISTRIES - Str. Avram Iancu 250, Florești 407280, Cluj Tel: 0264.265.011, https://christianaidministries.org/about/

Scopurile și obiectivele prevăzute în statut:

Christian Aid Ministries oferă o varietate de programe pentru a satisface o varietate de nevoi în întreaga lume: distribuie alimente, îmbrăcăminte, medicamente familiilor defavorizate social. Ajută oamenii care trăiesc în sărăcie materială să se descurce prin resurse de auto-ajutorare.

Scurtă descriere a activității derulate:

Pentru rezolvarea problemelor de sănătate cu care s-au confruntat beneficiarii, asociația a dezvoltat proiectul de colaborarea în furnizarea de medicamente cu Christian Aid Ministries -Medical Distribuțion Program Romania, Jud. Cluj

Beneficiază de serviciile de ajutor medical un număr de peste 400 de persoane. Personalul administrează medicația conform prescripțiilor medicale, monitorizează starea de sănătate a beneficiarilor ca efect a medicației, revizuind - o atunci când este cazul.

Astfel dorim să oferim persoanelor bolnave, un sprijin specializat gratuit pentru a le ameliora suferința cauzată de sărăcie și boală. Serviciile noastre medicale vin ca o completare a programelor noastre sociale. Pentru a putea oferi un sprijin cât mai complet, dorim nu numai să atenuăm izolarea social și grijile financiare, ci suferința în întregimea ei, inclusive cea fizică.

Mulți dintre beneficiarii noștri trăiesc singuri, nu au aparținători care să-l sprijine în viața de zi cu zi, în combaterea bolii sau să-I însoțească la spital.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMÂNO-FINLANDEZĂ - Str. Răsărituluinr 59, sector 6, București, Tel. 021- 777.07.95, Email:contact@scoalafinlandeza.ro, http://www.scoalafinlandeza.ro/contact.html

Scopurile și obiectivele prevăzute în statut:

Scopul Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeză este de a oferi educație de calitate pentru toți copiii, prin metodele de lucru finlandeze păstrând curricula românească pentru a reforma stilul de predare tradițional. Acest proiect își dorește să optimizeze rezultatele elevilor prin abordare individualizată, centrată pe elev și să pună în valoare potențialul creativ al fiecărui copil în parte.

Obiectivul major al acestei școli a fost, este și va rămâne să ofere beneficiarilor ei un proces educativ în care grija pentru dezvoltarea individuală să fie în centrul viziunii noastre.

Școala este dedicată promovării educației de calitate pentru toți elevii înscriși, pentru realizarea potențialului maxim al fiecăruia în parte și dezvoltarea academică, fizică și emoțională care să îi permită integrarea cu succes în societatea contemporană.

Școala Gimnazială Româno-Finlandeză are un număr de 530 copii înscriși pe trei nivele: Preșcolar, Primar, Gimnazial și este acreditată prin Ordinul Ministrului nr. 5063/30.08.2016

Scurtă descriere a activității derulate:

Școala și Grădinița Româno-Finladeză este un loc al excelenței, un loc unde copiii sunt importanți, iubiți, respectați, unde toată atenția și dragostea cadrelor didactice, și nu numai, este îndreptată asupra lor. Elevii școlii româno-finlandeze sunt foarte încântați de acest sistem educațional, mai ales că participă la multe activități educaționale, au locuri de joacă special amenajate pentru pauze și sunt încurajați să comunice liber.

Echipa de proiect a Centrului de zi România Kids beneficiază de pregătire și formare specializată în cadrul programelor de formare ale școlii astfel încât principiile școlii finlandeze să fie și principiile Centrului de zi România Kids.

Mulți copii de la Centrul de zi România Kids beneficiază de burse, fiind acceptați ca elevi ai Școlii Româno-Finlandeze.

ORGANIZAȚIA ASSEMBLIES OF GOD - 1445 N BONVILLE AVE SPRINGFILD MO

»

65802, USA, https://ag.org

Scopurile și obiectivele prevăzute în statut:

Scopul organizației este acela de a educa oamenii în spiritul toleranței și al respectului reciproc față de toți cetățenii, indiferent de convingerile lor religioase sau ideologice;

Obiectivele organizației sunt:

> Să înființeze centre de asistență morală, materială și religioasă;

>    Să înființeze centre de reabilitare pentru cei drogați sau eliberați din detenție, pentru a-și regăsi locul în societate;

>    Să să pună la dispoziția oamenilor mijloace de informare în masă cum ar fi: edituri, posturi de radio și TV și oricare altele;

Scurtă descriere a activității derulate:

Organizația Assemblies of God contribuie din punct de vedere financiar la bunul mers al asociației noastre. De asemenea, periodic desfășurăm prin acest parteneriat Campania de educație pentru sănătate. Scopul echipei de medici, care se deplaseză din SUA, este evaluarea stării de sănătate a beneficiarilor cantinei și Centrului de zi România Kids și oferirea de consultații gratuite, precum și ochelari, medicamente, echipamente ortopedice (cărucior, câije).

Proiectul contribuie la creșterea gradului de conștientizare a populației asupra factorilor de risc care duc la apariția diferitelor afecțiuni și determinarea treptată a unei schimbări de atitudine și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Programul desfășurat în locația Centrului Creștin, pentru beneficiarii cantinei, oferă în ansamblul său și dezvoltarea componentei de educație pentru sănătate.

14. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dvs. lunând în considerare procedura de aplicare, conform Regulamentului).

Cantina Social Harul Centrul de zi România kidsPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂi,ciațieANEXA 2

la H.C.L.S 6 Nr. /■%    /    ■&>/#

BUGET

Organizația / Persoana fizică: ASOCIAȚIA CENTRUL CREȘTIN BUCUREȘTI

Proiectul: CANTINA SOCIAUA HARUL

Locul desfășurării: Str. Răsăritului, Nr.59, Sector 6

LEI

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trimestrul

I

Trimestrul

II

Trimestrul

III

Trimestrul

IV

Venituri totale, din care:

1.900.000

475.559

474.562

474.559

475.320

1. Venturi ale asociației / fundației*l

400.000

104.309

98.512

98.309

99.070

Donații

198.000

46.750

53.312

53.309

44.629

Virare 2%

17.000

7.559

0

0

9.441

Contribuții parteneri

185.000

50.000

45.000

45.000

45.000

2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.

1.500.000

371.250

376.250

376.250

376.250

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1.900.000

475.559

474.562

474.559

475.320

1. Cheltuieli de personal *4)

516.722

125.430

130.431

130.430

130.431

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

1.095.000

273.750

273.750

273.750

273.750

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

7.150

1.787

1.788

1.787

1.788

4. Cheltuieli cu iluminatul

26.400

6.600

6.600

6.600

6.600

5. Cheltuieli pentru plată telefon

2.400

600

600

600

600

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0

0

0

0

0

7. Cheltuieli cu obiecte de inventor de mica valoare sau scurtă durată

15.000

3.750

3.750

3.750

3.750

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

0

0

0

0

0

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

31.070

11.517

6.518

6.517

6.518

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

1.700

425

425

425

425

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

13.923

4.000

3.000

3.000

3.923

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)

132.635

33.200

33.200

33.200

33.035

14. Pachete și activități

15. Reparații și modernizări

38.000

9.500

9.500

9.500

9.500

UTILIZAREA BUGETULUI:

LEI

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din finanțarea din bugetul local

Din venituri proprii

Venituri totale, din care:

1.900.000

1.500.000

400.000

1. Venturi ale asociației / fundației*l

400.000

0

400.000

Donații

198.000

0

198.000

Virare 2%

17.000

0

17.000

Contribuții parteneri

185.000

0

185.000

2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.

1.500.000

1.500.000

0

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1.900.000

1.500.000

400.000

1. Cheltuieli de personal *4)

516.722

334.067

182.655

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

1.095.000

1.045.000

50.000

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

7.150

7.150

0

4. Cheltuieli cu iluminatul

26.400

26.400

0

5. Cheltuieli pentru plată telefon

2.400

2.400

0

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0

0

0

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

15.000

0

15.000

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

20.000

0

20.000

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

0

0

0

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

31.070

6.070

25.000

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

1.700

1.700

0

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

13.923

13.923

0

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)

132.635

63.290

69.345

14. Pachete și activități

15. Reparații și modernizări

38.000

0

38.000

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 = 125.000 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) -500 lei.

2