Hotărârea nr. 155/2018

HCL 155 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de zi pentru copii și părinți” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6,

în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 -2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 290/23.11.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018”;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 pentru aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 85/28.04.2016 privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația Filantropică Metropolis în vederea implementării în comun a proiectului „Centrul de zi pentru copii și părinți”;

-    Prevederile art. 48, art. 62 alin. (1) lit. c) și art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Proiectul „Centrul de zi pentru copii și părinți” reprezintă continuarea programului derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”, în baza H.C.L. Sector 6 nr. 67/23.02.2017, până la data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului „Centrul de zi pentru copii și părinți”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”.

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie modificată în mod corespunzător.

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 155

Data: 03.07.2018

ANEXA 1

la H.C.L Sector 6

CERERE DE FINANȚARE

»

A) APLICANTUL

1. Solicitant:

Numelecomplet: Fundația Filantropică Metropolis Prescurtarea: FFM

Adresa: str. Drumul Săbăreni, Nr. 47-53 Cod fiscal/CNP (persoană fizică): 23249281

Telefon: 031-4378525    Fax: 031-4378526

E-mail: danielepure.ffm@gmail.com

2. Date bancare:

Denumireabăncii: CEC Bank

Codul IBAN: RO07CECEB31830RON3865747

Titular: Fundația Filantropică Metropolis

3. Datele președintelui (reprezentantului legal) organizației:

Nume: Daniel Epure

Telefon/Fax: 0728.317.344/ 031 4378526 E-mail: danielepure.ffrn@gmail.com Semnătura:

4. Responsabilul financiar al organizației:

Nume: Strugari Cristina Telefon / Fax: 07258317345 E-mail: ffrnctb@yahoo.com Semnătura:

5. a. Considerații generale despre organizație:

Fundația Filantropică Metropolis este o organizație non-guvemamentală care a luat ființă în anul 2007, cu scopul de a sprijini copiii lipsiți de ocrotire părintească. în timp au fost identificate și alte probleme sociale, motiv pentru care și-a extins aria de intervenție. în prezent fundația dispune de 3 centre care oferă servicii sociale copiilor lipsiți de ocrotire părintească, familiilor care se confruntă cu sărăcie, șomaj, lipsa posibilităților financiare, precum și tinerilor postinstitutionalizati aflați în situații de risc.

5. b. Descrierea resurselor umane ale organizației:

A. Resursele umane implicate pentru serviciul social Centrul de Ocrotire a Copiilor "Acasă" :

1)    personal de conducere: director; director administrativ;

2)    personal de execuție: director/șef de centru - coordonator proiect, asistent social, lucrător social/referent social/pedagog social/educator/părinte social/terapeut ocupațional, psiholog cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, asistenți sociali cuatribuții de educator/referent social/lucrator social/inspector de specialitate, profesor cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, instructor logoped, psiholog, psihopedagog, bucătar, îngrijitor/infirmieră, supraveghetor de noapte, gestionar, paznic, asistent medical.

B.    Resursele umane implicate în serviciul social Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri aflați în Situații de Risc “Pași spre Independență”:

1) director/manager proiect/coordonator centru/consilier de orientare profesionala, asistent social nivel superior, psiholog, bucătar, lucrător social/educator studii medii.

C.    Resursele umane implicate în serviciul social Centrul de Zi pentru Copii și Părinți

1) director/manager proiect/coordonator centru, asistent social nivel superior, psiholog, bucătar, lucrător social/educator studii medii

*Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii.

B) PROIECTUL

6.    Titlul proiectului: Centru de Zi pentru Copii și Părinți

7.    Locul desfășurării proiectului (localitate): București

8.    Durata proiectului: de la 01/01/2018 până la 31/12/2018.

9. Rezumatul proiectului structurat astfel:

-    Scopul proiectului

Scopul Centrului de Zi pentru Părinți și copii este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Serviciile oferite de CZ sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile părintești, precum și serviciilor oferite de unitățile de învățământ și de alți furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

-    Obiectivele proiectului

•    Creșterea numărului de părinți care conștientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emoțional;

•    Creșterea numărului de părinți care conștientizează factorii ce pun în pericol sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educația și integrarea socială a copilului;

•    îmbunătățirea abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea copiilor;

•    Sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de sprijin;

•    Reducerea numărului de copii care ajung în instituții datorită unor dificultăți temporare prin care trec părinții acestora;

•    Creșterea gradului de implicare a profesioniștilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a riscurilor care determină separarea copilului de familia sa.

-    Grupuri țintă, beneficiari

CZ se adresează unui număr de 20 de beneficiari,

Copii de vârstă școlară (6-15 ani), elevi care:

•    beneficiază de prestații și servicii destinate prevenirii separăriilor de părinți;

•    beneficiază de prestații și servicii destinate prevenirii intrării copilului și familiei în

situații de dificultate;

• au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie.

Familia naturală/extinsă/substitutivă a copilului beneficiar.

-    Activitățile principale

•    asigură un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;

•    asigură activități recreative și de socializare;

•    asigură copiilor consiliere psihologică, orientare școlară și profesională;

•    asigură părinților consiliere și sprijin;

•    dezvoltă program specific pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie;

•    asigură programe de abilitare și reabilitare;

•    contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

•    contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecție.

-    Rezultatele estimate:

•    Creșterea numărului de părinți care să conștientizeze nevoile copilului său;

•    Creșterea numărului de părinți care conștientizează factorii ce pun în pericol sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educația copilului;

•    îmbunătățirea abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea copiilor;

•    Reducerea numărului de copii care ajung în instituții datorită unor dificultăți temporare prin care trec părinții acestora;

•    Creșterea gradului de implicare a profesioniștilor din serviciile comunitare în depistarea precoce a riscurilor care determină separarea copilului de familia sa.

10. Justificarea proiectului (maxim 5 rânduri):

Prin Centrul de Zi pentru Copii și Părinți, Fundația Filantropică Metropolis, oferă familiilor aflate în situații de risc servicii de: consiliere socială, consiliere juridică, informare despre drepturi și obligații, consiliere psihologică pentru copil și familie, educație, terapie ocupațională, socializare și petrecerea timpului liber, orientare școlară, prepararea și servirea hranei.

11. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor:

5

Profesioniștii implicați în implementarea PP1 întocmesc rapoarte privind intervențiile și rezultatele obținute pentru fiecare caz în parte. Fiecare profesionist urmărește respectarea calendarului activităților propuse și informează responsabilul de intervenție despre progresele și dificultățile în realizarea acestora. Responsabilul de intervenție colaborează cu toți profesioniștii implicați în implementarea PPI, inclusiv cu profesioniștii care furnizează servicii în afara CZ, în vederea adaptării adecvate a intervențiilor în favoarea clientului, coordonând astfel toate intervențiile profesioniștilor implicațiși a serviciilor oferite.

Pe baza informațiilor obținute de la profesioniști, responsabilul de intervenție monitorizează implementarea PPI și completează fișa de monitorizare pe parcursul intervenției, (re)evaluează PPI și după caz, îl revizuiește.

în procesul de monitorizare a implementării PPI, responsabilul de intervenție are în vedere următoarele aspecte:

•    Dacă profesioniștii implicați au inițiat și derulează activitățile prevăzute în PPI, în funcție de calendarul activităților;

•    Modalitățile de derulare a activităților și progresele obținute de client pe baza rapoartelor primite de la profesioniști și a discuțiilor purtate cu aceștia;

•    Asigurarea fluxului de informații între toți profesioniștii implicați în implementarea PPC;

•    (re)evaluarea și revizuirea PPI cel puțin o dată la 6 luni;

•    Existența în dosarul fiecărui client a documentelor (rapoarte, informări, notificări) care relevă evoluția fiecărui caz în parte, semnate de profesioniștii care le-au elaborat;

Monitorizare post-servicii și închiderea cazului

Când obiectivele PPI pentru client au fost atinse, pe baza recomandării echipei pluridisciplinare, coordonatorul CZ decide încheierea furnizării serviciilor acordate copilului și familiei sale. In urma acestei decizii, se elaborează planul de monitorizare post-servicii al clientului. Acest plan presupune planificarea vizitelor la domiciliul clientului, precum și întâlniri cu alte persoane/profesioniști care pot contribui la monitorizarea progreselor făcute de client și obiectivele fiecărei vizite, care se pot modifica în funcție de informațiile obținute pe parcursul procesului de monitorizare.

Responsabilul de intervențiea duce la cunoștința clientului planul de monitorizare și îi cere opinia și acordul în legătură cu acesta.

Monitorizarea post-servicii se realizează pe o perioada de minim 3 luni din momentul încetării furnizării serviciilor din partea CZ, cu posibilități de prelungire în anumite situații, în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte. în urma fiecărei vizite, profesionistul desemnat să monitorizeze clientul, va elabora un raport de monitorizare.

Monitorizarea post-servicii se desfășoară cu scopul discutării și analizării aspectelor ce țin de adaptarea eficientă a clientului: progresele obținute în continuare, modalitățile de rezolvare a problemelor cu care se confruntă în prezent, resursele pe care le utilizează pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute ca urmare a intervențiilor primite din partea CZ.

Relația profesioniștilor cu clientul trebuie să încurajeze autonomia clientului și să nu creeze dependența acestuia de servicii sociale. Finalizarea relației clienților cu profesioniștii trebuie discutată încă de la începutul intervenției și pe întreg parcursul implementării PPI.

După finalizarea perioadei de monitorizare, pe baza rapoartelor de monitorizare post-servicii, se închide cazul din punctul de vedere al intervențiilor CZ.

12.    Echipa Proiectului:

1)    personal de conducere: director; director administrativ;

2)    personal de execuție: director/șef de centru - coordonator proiect, asistent social, lucrător social/referent social/pedagog social/educator/părinte social/terapeut ocupațional, psiholog cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, asistenți sociali cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, profesor cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, instructor logoped, psiholog, psihopedagog, bucătar, îngrijitor/infirmieră, supraveghetor de noapte, gestionar, paznic, asistent medical.

13.    Partenerul (-ii) proiectului (dacăestecazul):

Consiliul local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 Nume: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (D.G.A.S.P.C. Sector 6)

Adresă: București, sectorul 6, Str. Cemișoara nr. 38-40

Telefon/Fax: 0217457237; 0217456229;

Website:http://www.protectiacopilului6.ro/

Scopurile și obiectivele prevăzute în statut:

Acordarea de către FUNDAȚIA FILANTROPICĂ METROPOLIS a serviciilor de asistență socială în vederea desfășurării de activități în domeniul protecției drepturilor copilului, pentru un număr mediu lunar de 20 de persoane, care au domiciliul pe raza sectorului 6, conform proiectului Centrul de Zi pentru Copii și Părinți.

Scurtă descriere a activitățiilor desfășurate:

-    acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției de către fundație;

-    sprijină acțiunile Fundației Filantropică Metropolis în programele pe care acestea le are inserate în obiectul de activitate, desfășurate pe raza sectorului 6, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

-    sprijină eforturile fundației pentru identificarea și recrutarea copiilor eligibili pentru proiectul derulat de către funndație;

-    colaborează la realizara proiectelor și programelor coumne care au ca scop protecția copilului aflat în dificultate;

-    respectă criteriile de selecție ale fundației pentru admiterea copiilor aflați în dificultate în cadrul Centrului de Zi pentru Copii și Părinți, conform proiectului elaborat;

-    oferă fundației informații despre resursele publice (umane, economice sau materiale) de care ar putea beneficia pentru desfășurarea proiectelor legate de această convenție.

14. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dvs., lunând în considerare procedura de aplicare, conform Regulamentului).

1.    Centru de Ocrotire a Copiilor “Acasă”

2.    Centru de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc

2. Centru de Zi pentru Părinți și CopiiDirector Fundația I    opolis

Dani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂANEXA 2

la H.C.L. Sector 6 nr.Z^/...^.

BUGET 2018

privind bugetul proiectului Centrul de Zi pentru Copii si Părinți - Centru de Zi

Denumirea unității de asistență socială Fundația Filantropică Metropolis

Proiectul : Centrul de Zi pentru Copii și Părinți - Centru de Zi

Locul desfășurării : București, Str. Drumul Săbăreni, Nr. 47 - 53, Sector 6

Număr de persoane asistate lunar: 20 persoane

Finanțarea lunară/persoană asistată este de 950,00 lei (20 pers*950 lei/luna/pers*12 luni = 228.000,00 lei/an

Lei noi (RON)

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.l

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

Venituri totale din care:

283,500.00

70,875.00

70,875.00

70,875.00

70,875.00

1.    Venituri    ale

asociatiei/fundatiei*1

55,500.00

13,875.00

13,875.00

13,875.00

13,875.00

donații

20,500.00

5,125.00

5,125.00

5,125.00

5,125.00

virare 2%

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

contribuții parteneri

25,000.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

2. Finanțarea acordata din bugetul consiliului local

228,000.00

57,000.00

57,000.00

57,000.00

57,000.00

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

283,400.00

70,850.00

70,850.00

70,850.00

70,850.00

1. Cheltuieli de personal *4)

163,500.00

40,875.00

40,875.00

40,875.00

40,875.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

72,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

10,800.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

5,500.00

1,375.00

1,375.00

1,375.00

1,375.00

5. Cheltuieli pentru plata telefon

800.00

200.00

200.00

200.00

200.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar

de mică valoare sau scurtă durată

2,400.00

600.00

600.00

600.00

600.00

8.    Cheltuieli

cu    echipamentele    pentru

3,000.00

750.00

750.00

750.00

750.00

persoanele asistate

9. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

2,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru    curățenie    pentru

persoanele asistate

3,000.00

750.00

750.00

750.00

750.00

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

2,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

12. Cheltuieli pentru carburanți si lubrifianti necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala

2,400.00

600.00

600.00

600.00

600.00

13. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apa, canal, salubrizare, servicii, internet,    cablu,    excursii,

pregătire    si    perfecționare

personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, etc.

7,000.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

1,750.00

14. Pachete si activitati

2,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

15. Reparații si modernizări

3,000.00

750.00

750.00

750.00

750.00

Utilizarea bugetului

Lei noi (RON)

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din finanțarea acordata de la bugetul de local

Din venituri proprii

Venituri totale din care:

283,500.00

228,000.00

55,500.00

1.Venituri    ale

asociatiei/fundatiei*1

55,500.00

55,500.00

donații

20,500.00

20,500.00

virare 2%

10,000.00

10,000.00

contribuții parteneri

25,000.00

25,000.00

2. Finanțarea acordata din bugetul consiliului local

228,000.00

228,000.00

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1. Cheltuieli de personal *4)

163,500.00

163,500.00

-

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

72,000.00

29,800.00

42,200.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

10,800.00

10,800.00

-

4. Cheltuieli cu iluminatul

5,500.00

5,500.00

-

5. Cheltuieli pentru plata telefon

800.00

800.00

-

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

4,000.00

2,000.00

2,000.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

2,400.00

2,000.00

400.00

8.    Cheltuieli

cu    echipamentele    pentru

persoanele asistate

3,000.00

2,000.00

1,000.00

9. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

2,000.00

1,500.00

500.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru    persoanele

asistate

3,000.00

2,400.00

600.00

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

2,000.00

1,500.00

500.00

12. Cheltuieli pentru carburanți si lubrifianti necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala

2,400.00

1,200.00

1,200.00

13. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apa, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, excursii, pregătire si perfecționare

7,000.00

3,000.00

4,000.00

personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, etc.

14. Pachete si activitati

2,000.00

1,000.00

1,000.00

15. Reparații si modernizări

3,000.00

1,000.00

2,000.00

Cheltuieli totale

283,400.00

228,000.00

55,400.00

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială

(incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 14) - 23.616,67 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună

(Cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lună) - 1.180,83 lei.


Director general Di (A.S.P.C. Sector 6 Gabriela-Sct tutzer


Director Fundația Filantropică MetropolisPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ICONSk/ULLOCAl' SECTOR 6

4