Hotărârea nr. 154/2018

HCL 154 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 7113 11, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de consiliere și sprijin pentru tineri în situații de risc” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 290/23.11.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018”;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 pentru aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 86/28.04.2016 privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația Filantropică “Metropolis” în vederea implementării în comun a proiectului „Centru de consiliere și sprijin pentru tineri în situații de risc”;

-    Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Proiectul „Centrul de consiliere și sprijin pentru tineri în situații de risc” reprezintă continuarea programului derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”, în baza H.C.L. Sector 6 nr. 66/23.02.2017, până la data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului „Centrul de consiliere și sprijin pentru tineri în situații de risc”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”.

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie modificată în mod corespunzător.

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 154

Data: 03.07.2018

ANEXA 1

la H.C.L Sector 6 nr/^/..C£.£?.;.^^.

CERERE DE FINANȚARE

A) APLICANTUL

1. Solicitant:

Numele complet: Fundația Filantropică Metropolis

Prescurtarea: FFM

Adresa: Drumul Săbăreni. Nr. 47- 53, sector 6

Cod fiscal / CNP (persoană fizică): 23249281

Telefon: 031 4378525

E-mail: danielepure.ffm@gmail.com

alin.manole@mred.ro

Fax:031 4378526

2. Date bancare:

Denumirea băncii: CEC BANK

Codul IBAN: RO07CECEB31830RON3865747

Titular: Fundația Filantropica Metropolis

3. Datele președintelui (reprezentantului legal) organizației:

Nume: Daniel Epure

Telefon/Fax: 0728.317.344/ 031 4378526 E-mail: danielepure.ffm@gmail.com Semnătura:

4. Responsabilul financiar al organizației:

Nume: Strugari Cristina Telefon/Fax: 0728 317 345 E-mail: ffmctb@yahoo.com Semnătura:

5. a. Considerații generale despre organizație:

Fundația Filantropică Metropolis este o organizație non-guvernamentală care a luat ființă în anul 2007 cu scopul de a sprijini copiii lipsiți de ocrotire părintească. în timp au fost identificate și alte probleme sociale, motiv pentru care și-a extins aria de intervenție. în prezent, fundația dispune de 3 centre care oferă servicii sociale copiilor lipsiți de ocrotire părintească, familiilor care se confruntă cu sărăcie, șomaj, lipsa posibilităților financiare, precum și tinerilor postinstitutionalizați aflați în situații de risc.

5. b. Descrierea resurselor umane ale organizației:

A.    Resursele umane implicate pentru serviciul social Centrul de Ocrotire a Copiilor "Acasă" :

1)    personal de conducere: director; director administrativ;

2)    personal de execuție: șef de centru - coordonator consilier educație, asistent social, lucrător social/referent social/pedagog social/educator/părinte social/terapeut ocupațional, psiholog cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, asistenți sociali cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, profesor cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, instructor logoped, psiholog, psihopedagog, bucătar, îngrijitor/infirmieră, gestionar, paznic, asistent medical.

B.    Resursele umane implicate în serviciul social “Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri aflați în Situații de Risc”:

1) manager proiect/coordonator centru, asistent social nivel superior, psiholog, bucătar, lucrător social/educator studii medii.

C.    Resursele umane implicate pentru serviciul social Centrul de Zi pentru Părinți și Copii:

1) manager proiect/coordonator centru, asistent social nivel superior, psiholog, bucătar, lucrător social/educator studii medii

* Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii.

B) PROIECTUL

6.    Titlul proiectului: "Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri aflați în Situații de Risc ”

7.    Locul desfășurării proiectului (localitate): București, sector 6, Drumul Săbăreni, Nr. 47- 53

8.    Durata proiectului: de la 01/01/2018 până la 31/12/2018.

9. Rezumatul proiectului structurat astfel:

-    scopul proiectului:

-    creșterea calității vieții prin acordarea de serviciile sociale, cu scopul de a facilita integrarea tinerilor postinstituționalizați, cu vârste cuprinse între 18- 26 de ani.

-    obiectivele proiectului:

să asigure tinerilor găzduiți autonomie și siguranță; să ofere asistență în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor; să urmărească dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; să stimuleze participarea tinerilor la viața comunității;

să facilitaze și să încurajeze legăturile interumane și cu prioritate menținerea relațiilor cu membrii familiei, acolo unde este posibil.

-    grupuri țintă, beneficiari: tineri postinstituționalizați cu vârsta cuprinsă între 18- 26 de ani.

-    activitățile principale:

găzduire pe perioadă determinată; consiliere socială; consiliere psihologică; informare;

orientare profesională; consiliere juridică;

-    rezultatele estimate:

-    creșterea nivelului de pregătire a tinerilor privind orientarea și formarea profesională; facilitarea accesului pe piața muncii;

integrarea socio-profesională a tinerilor;

-    relaționarea tânărului cu familia naturală și îmbunătățirea relațiilor interfamiliale;

-    creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor privind calitatea serviciilor oferite; creșterea capacității de autogospodărire a beneficiarilor;

-    învatarea responsabilității implicate de asigurare, prin eforturi proprii, a unui nivel de trai decent;

-    asigurarea condițiilor igienico-sanitare necesare în vederea desfășurării în condiții optime a

activităților planificate;

asigurarea funcționalizării optime a fundației în beneficiul tinerilor; dezvoltarea de noi servicii pentru beneficiari;

- dobândirea, de către beneficiari a deprinderilor de viață independentă necesare în vederea externalizării.

10. Justificarea proiectului (maxim 5 rânduri):

Tinerii proveniți din centrele de plasament se confruntă cu o serie de nevoi sociale care fac dificilă inserția lor socio- profesională: lacune în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, identificarea și menținerea unui loc de muncă, lipsa unei locuințe și a unui suport social stabil, dezvoltarea minimală a unor servicii sociale de suport care să răspundă nevoilor acestora.

11.    Monitorizarea și evaluarea rezultatelor:

Un control periodic al calității serviciului se face de către o echipă abilitată, din care fac parte Directorul General și Consiliul Director al fundației. în acest demers se urmărește monitorizarea, măsurarea periodică a gradului de respectare a cerințelor exprimate în cadrul normativ și aprecierea modului în care au fost atinse obiectivele calității și indicatorii de performanță stabiliți, indicatori care permit existența și dezvoltarea organizației. Controlul calității presupune existența unui sistem referențial în raport cu care să se poată aprecia măsura în care se obține "nivelul de calitate - satisfacție, cerut și așteptat".

Indicatorii de performanță, monitorizați sau/și măsurați prin controlul calității, se stabilesc

astfel :

-    gradul de respectare și adecvare a cadrului normativ existent în organizație;

-    satisfacția obținută de beneficiar;

-    satisfacția obținută de "celelalte părți interesate" - consiliu director, colaboratori, beneficiari direcți-indirecți.

12.    Echipa Proiectului:

-    manager proiect/coordonator centru, asistent social nivel superior, psiholog, bucătar, lucrător social/educator studii medii.

13. Partenerul proiectului:

Consiliul Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 Nume: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (D.G.A.S.P.C. Sector 6) Adresă: București, sectorul 6, Str. Cemișoara nr. 38-40

Telefon/Fax: 021.745.72.37: 021.745.62.29;

Website: http://www.protectiacopilului6.ro/

-    Scopurile și obiectivele prevăzute în statut

Acordarea de către "Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri aflați în Situații de Risc" al Fundației Filantropică Metropolis a serviciilor de asistență socială în vederea desfășurării de activități în domeniul protecției drepturilor tinerilor post-instituționalizați, pentru un număr de 15 persoane, care au domiciliul pe raza sectorului 6.

-    Scurtă descriere a activităților derulate

sprijină eforturile asociației pentru identificarea și recrutarea tinerilor eligibili pentru proiectul derulat de către Fundație;

colaborează la realizarea proiectelor și programelor comune care au ca scop protecția tânărului aflat în dificultate;

respectă criteriile de selecție ale Fundației pentru admiterea tinerilor aflați în dificultate în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc, conform proiectului elaborate.

14. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă, vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dvs., luând în considerare procedura de aplicare, conform Regulamentului).

1.    Centrul de Ocrotire a Copiilor "Acasă"

2.    Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri aflați în Situații de Risc

3.    Centrul de Zi pentru Părinți și Copii


A.S.P.C. Sector 6


Director Fundația Filantropică Metropolis Daniel Epure

ANEXA 2

la H.C.L Sector 6

Buget 2018

privind bugetul proiectului Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc

Denumirea unității de asistență social: Fundația Filantropică Metropolis

Proiectul : Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc - centru rezidențial Locul desfășurării: București, Str. Drumul Săbăreni, Nr. 47 - 53, Sector 6 Număr de persoane asistate lunar 15 persoane

Finanțarea lunară/persoană asistată este de 2.039,89 Iei

(15beneficari/luna*2.039,89 lei/luna*121uni=367.180 lei/an)

Lei noi (RON)

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

Venituri totale din care:

441,180.00

110,295.00

110,295.00

110,295.00

110,295.00

7. Venituri ale asociatiei/fundatiei* 1

74,000.00

18,500.00

18,500.00

18,500.00

18,500.00

donații

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

virare 2%

3,000.00

750.00

750.00

750.00

750.00

contribuții parteneri

31,000.00

7,750.00

7,750.00

7,750.00

7,750.00

2. Finanțarea acordata din bugetul consiliului local

367,180.00

91,795.00

91,795.00

91,795.00

91,795.00

Cheltuieli totale din care:

441,080.00

110,270.00

110,270.00

110,270.00

110,270.00

1. Cheltuieli de personal

199,080.00

49,770.00

49,770.00

49,770.00

49,770.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

137,000.00

34,250.00

34,250.00

34,250.00

34,250.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

30,000.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

15,000.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

15,000.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

5. Cheltuieli pentru plata telefon

800.00

200.00

200.00

200.00

200.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

-

-

-

-

7 Cheltuieli cu obiecte de inventar

de mică valoare sau scurtă durată

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

8. Cheltuieli

cu echipamentele pentru persoanele asistate

2,500.00

625.00

625.00

625.00

625.00

9. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

1,500.00

375.00

375.00

375.00

375.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

5,000.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

3,000.00

750.00

750.00

750.00

750.00

12. Cheltuieli pentru carburanți si lubrifianti necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00

13. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apa, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire si perfecționare personal, taxe, legalizări, posta, asigurări, etc.)

35,000.00

8,750.00

8,750.00

8,750.00

8,750.00

14. Pachete si activitati

-

-

-

-

15. Reparații si modernizări

5,000.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

Utilizarea bugetului

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din finanțarea acordata de la bugetul de local

Din venituri proprii

Venituri totale din care:

51,600.00

367,180.00

51,600.00

1. Venituri ale asociatiei/fundatiei*l

51,600.00

51,600.00

donații

23,000.00

23,000.00

virare 2%

3,000.00

3,000.00

contribuții parteneri

25,600.00

25,600.00

2. Finanțarea acordata din bugetul consiliului local

-

367,180.00

-

Cheltuieli totale din care:

441,080.00

367,180.00

73,900.00

1. Cheltuieli de personal

199,080.00

199,080.00

-

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

137,000.00

98,000.00

39,000.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

30,000.00

20,000.00

10,000.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

15,000.00

15,000.00

-

5. Cheltuieli pentru plata telefon

800.00

800.00

-

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

-

-

-

7 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

6,000.00

4,000.00

2,000.00

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

2,500.00

1,000.00

1,500.00

9. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate si însoțitorii lor

1,500.00

1,000.00

500.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

5,000.00

3,000.00

2,000.00

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

3,000.00

1,500.00

1,500.00

12. Cheltuieli pentru carburanți si lubrifianti necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitarii de asistenta sociala

1,200.00

800.00

400.00

13. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apa, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire si perfecționare personal, taxe, legalizări, posta, asigurări, etc.)

35,000.00

20,000.00

15,000.00

14. Pachete si activitati

-

-

-

15. Reparații si modernizări

5,000.00

3,000.00

2,000.00

Cheltuieli totale

441,080.00

367,180.00

73,900.00

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială

(incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 14) - 36.756,67 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună

(Cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lună)- 2.450,44 lei.Municipiul București CONSidUL LOCAL SECTOR 6

4