Hotărârea nr. 153/2018

HCL 153 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul Comunitar Ghencea” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan”

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 pentru aprobarea „Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Regulamentului de Organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare;

-    H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centrul Comunitar Ghencea”;

-    Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 8 și art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Proiectul „Centrul Comunitar Ghencea” reprezintă continuarea programului derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan”, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului „Centrul Comunitar Ghencea”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan”.

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie modificată în mod corespunzător.

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


(Municipiul Bucureștii (CONSILIUL LOCAO !__SECTOR 6    1


CONTRASEMNEAZĂ

pentrq legalitate

)emirel Spiridon


Nr.: 153

Data: 03.07.2018

7 ANEXA 1

la H.C.L.S 6 Nr. X? 3 / ^3-^7.


CERERE DE FINANȚARE*

A) APLICANTUL

1. Solicitant:_

Numele complet: Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan Prescurtarea: ASAȘ

Adresa: Bd-ul Ghencea nr. 41, sector 6, București Cod fiscal / CNP (persoană fizică): 16289704

Telefon: 021.413.21.40    Fax: 021.413.21.40

E-mail: centrulcomunitarghencea@yahoo.com


beneficiari direcți ai Asociației Sfântul Arhidiacon Ștefan.

Un nou serviciu foarte util a fost adăugat celor deja existente, și anume cel de asistență medicală gratuită. Pe lângă susținerea acordată până acum, FPMR a acordat o atenție deosebită instruirii personalului Centrului pentru a garanta calitatea implicării sale în comunitate. Aceste cursuri s-au dovedit necesare, mai ales dacă luăm în calcul faptul că, din ianuarie 2007 Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan a preluat integral serviciile și proiectele oferite în cadrul Centrului Comunitar Ghencea. S-a urmărit astfel ca, Asociația să aibă o existență autonomă și să reprezinte un real agent de dezvoltare comunitară, care să contribuie semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trai ale membrilor comunității.

Tot in anul 2007, a început o colaborare fructoasă a Asociației cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, prin care Asociația își oferă serviciile sociale întregii comunități a sectorului 6.

Pe lângă serviciile propriu-zise, Asociația mai oferă și un model de succes care dovedește că dorința de a ajuta și de a schimba ceva în bine, susținute de entuziasm și perseverență duc întotdeauna la rezultatele dorite.

Astfel, serviciile puse la dispoziție de Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan reprezintă expresia concentrării forțelor mai multor instituții publice și private care se implică în societatea civilă.

Printre colaboratorii noștri cei mai importanți se numără Fundația Principesa Margareta a României, Fundația United Way România, unul dintre finanțatorii cei mai implicați în viața asociației noastre, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, a cărei contribuție la întreaga activitate a Asociației a fost și este esențială pentru progresele înregistrate până în prezent.

Centrul Comunitar Ghemcea oferă două servicii sociale acreditate și licențiate: Cantină Socială și Centru de Zi pentru Copii.

Cantina Socială constă în asigurarea unei mese calde pe zi, de luni până vineri, persoanelor defavorizate din sectorul 6, care nu depășesc 1065 lei/membru de familie (bătrâni singuri, cu posibilități financiare reduse, persoane cu dizabilități, personae aflate în prag de marginalizare socială, copii proveniți din familii ce întâmpină dificultăți de natură socio-economică). Pe lângă asigurarea nevoilor de bază (hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte), beneficiarii Cantinei Sociale au parte de consiliere socială, psihologică, juridică, de consiliere vocațională.

Centrul de Zi pentru copii se adresează copiilor cu vârste între 6 și 16 ani, din sectorul 6, proveniți din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic și care nu depășesc 1065 lei/membru de familie. Acești copii întâmpină dificultăți școlare, educaționale și cei mai mulți dintre ei se află în prag de abandon școlar. In cadrul Centrului de Zi, copiii primesc sprijin de specialitate pentru integrare socială și școlară, într-o manieră practică, inovativă și eficientă. în cadrul acestui program membrii comunității, voluntari de toate vârstele și cu diverse profesii, tineri si vârstnici care își doresc să se implice in viața comunității lor, sunt implicați în activitățile zilnice alături de echipa specializată a centrului, contribuind la îmbunătățirea situației sociale și școlare a beneficiarilor.

Zilnic, copiii care frecventează centrul primesc masa de prânz la cantina Asociației, sunt ajutați cu temele școlare și participă la celelelte activități extrașcolare organizate în cadrul Centrului de Zi. Săptămânal, sunt organizate sesiuni de consiliere psihologică individuală și de grup, pe tema educației familiale, orientării profesionale, precum și cursuri de limbi străine si ore de educație pentru sănătate. Lunar, participă la sesiuni educative cu invitați speciali, abordând diverse tematici de dezvoltare personală, precum bunele maniere, alimentația sănătoasă sau dezvoltare vocațională prin teatru, dansuri, pictură. Anual, copiii și voluntarii vârstnici participă la activități extracomunitare de tipul vizite la diverse obiective culturale, excursii sau tabere de vară, prilej de interacțiune, de dezvoltare și învățare pentru noi toți.

Lunar, copiii primesc produse de igienă corporală, semestrial rechizitele școlare necesare, iar ori de câte ori este nevoie, copiii primesc îmbrăcăminte, încălțăminte.

5.    b. Descrierea resurselor umane ale organizației:_

In cadrul Asociației Sfântul Arhidiacon Ștefan, cea mai importantă resursă este cea umană. Resursele umane pe care se bazează Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan sunt următoarele: un manager de proiect, care coordonează și asigură bunul mers al proiectului. De asemenea, managerul de proiect are și atribuții legate de reprezentare, raportare, coordonarea implementării activității proiectului, achiziționarea/realizarea instrumentele de lucru. Un asistent social care are atribuții legate de realizarea anchetelor sociale, a planului de intervenție si servicii, a monitorizării cazurilor și a consilierii sociale. Un ajutor de bucătar care asigură prepararea zilnică a hranei și asigură servirea hranei. Doi pedagogi școlari, care vor organiza și implementa activitățile educative, ludice, extracomunitare și extrașcolare. Un psiholog care se ocupă de consilierea beneficiarilor, atât individula, cât și în grup. Se ocupă de ședințele cu

părinții, alături de pedagogii școlari._

*Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii.

B) PROIECTUL

6.    Titlul proiectului: Centrul Comunitar Ghencea - Cantină Socială și Centru de Zi pentru Copii

7.    Locul desfășurării proiectului (localitate): București

8.    Durata proiectului: de la 01/01/2018 până la 31/12/2018.

9. Rezumatul proiectului structurat astfel:

-    scopul proiectului:

Scopul proiectului este de a oferi servicii sociale de calitate persoanelor aflate în nevoie -copii, tineri, familii, bătrâni care au domiciliul pe raza Sectorului 6 și care întâmpină reale dificultăți în auto-gospodarire - în vederea creșterii calității vieții acestora.

Scopul Cantinei Sociale este asigurarea nevoilor de bază, iar cel al Centrului de Zi este prevenirea abandonului școlar.

-    obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este derularea de activități de susținere a categoriilor sociale defavorizate din sectorul 6, precum și promovarea intereselor comunității și a membrilor acesteia în relația cu alte instituții publice sau private.

Obiectivele Cantinei sociale:

1.    Asigurarea unei mese calde la prânz pentru un număr maxim de 140 de persoane pe zi, de luni până vineri. - pe tot parcursul desfășurării proiectului

2.    Asigurarea unor pachete cu alimente pentru weekend pentru un număr maxim de 140 persoane - pe tot parcursul desfășurării proiectului

3.    Asigurarea pachetelor cu alimente specifice Crăciunului și Paștelui pentru un număr maxim de 140 persoane - de Paște și de Crăciun

4.    Integrarea/reintegrarea socială a unui număr maxim de 140 de persoane - pe tot parcursul desfășurării proiectului

5.    Stimularea solidarității și a interacțiunii între generații - pe tot parcursul desfășurării proiectului

Obiectivele Centrului de Zi:

1.    Asigurarea nevoilor de bază (hrană, produse igienico-sanitare, asistență medicală și consumabile asistență medicală, rechizite, încălțăminte, îmbrăcăminte) unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul desfășurării proiectului

2.    îmbunătățirea situației școlare a unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul desfășurării proiectului

3.    Creșterea stimei de sine a unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul desfășurării proiectului

4.    Organizarea unor training-uri adaptate nevoilor și nivelului de dezvoltare al unui număr

maxim de 40 de copii, în vederea dezvoltării abilităților de viață și a integrării lor ulterioare socio-profesionale - pe tot parcursul desfășurării proiectului

5. Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor - pe tot parcursul desfășurării proiectului

-    grupuri țintă, beneficiari:

Grupul țintă este format din persoanele aflate în dificultate din sectorul 6.

Beneficiarii Cantinei Sociale:

•    direcți: bătrâni singuri, cu posibilități financiare reduse, persoane cu dizabilități, persoane aflate în prag de marginalizare socială, copii proveniți din familii ce întâmpină dificultăți de natură socio-economică, familii cu mulți copii. Aceștia nu trebuie să depășească un venit de 1065 lei/membru de familie. De asemenea, ca beneficiar direct este și Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan.flOO de persoane și 40 de copii).

•    indirecți: familiile extinse ale beneficiarilor direcți, comunitatea, autoritățile, DGASPC sector 6, salariații Asociației, (peste 300 de beneficiari indirecți)

Beneficiarii Centrului de Zi:

1.    direcți: copii cu vârste între 6 și 16 ani, din sectorul 6, proveniți din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic și care nu depășesc 1065 lei/membru de familie, Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan.(40 de copii)

2.    indirecți: familiile copiilor, profesorii și învățătorii copiilor, comunitatea, DGASPC sector 6, salariații Asociației, (peste 200 de beneficiari indirecți)

-    activitățile principale:

Activități Cantină Socială:

1.    Prepararea, acordarea și distribuirea unei mese calde pe zi, de luni până vineri.

2.    Identificarea furnizorilor cu cele mai bune prețuri și achiziționarea produselor necesare.

3.    Identificarea furnizorilor cu cele mai bune prețuri și achiziționarea produselor specific celor două sărbători.

4.    Consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, informare, suport emoțional, suport material sau financiar.

5.    Socializare.

Activități Centru de Zi:

1.    Identificare furnizori și achiziționare produse.

2.    Efectuarea temelor școlare

3.    Ateliere: Colțul de lectură, Atelier de Cultură Generală, Ateliere de Creație, Atelier de teatru, Educație fizică.

4.    Meditații suplimentare la materiile unde există lacune: limba română, matematică, limba engleză.

5.    Evaluarea zilnică a cunoștințelor.

a. întâlniri lunare sau ori de câte ori este necesar cu profesorii și învățătorii copiilor.

6.    Dezvoltare personală, consiliere individuală sau de grup, jocuri de rol, jocuri educaționale.

7.    Organizarea de traininguri cu teme diversificate legate de educație pentru sănătate, educație financiară, curs de bune maniere, curs de gătit, cultură civică, educate digital.

8.    Ședințe lunare cu părinții copiilor, legate de schimbările de comportament și atitudine ale copiilor lor, despre relația părinte-copil și despre orice alt subiect de interes pentru aceștia.

9.    Consiliere psihologică individuală și/sau împreună cu copiii.

- Rezultatele estimate:

Cantină Socială:

1.    Un număr maxim de 140 de persoane a beneficiat de o masă caldă pe zi.

2.    Un număr maxim de 140 de persoane a beneficiat de pachete cu alimente la final de săptămână.

3.    Un număr maxim de 140 de persoane a beneficiat de pachete cu alimente specifice Crăciunului și Paștelui.

4.    Dintr-un număr maxim de 140 de persoane, 80 de persoane s-au integrat/ reintegrat social, îmbunătățindu-și calitatea vieții.

5.    Prin procesul de socializare, un număr maxim de 140 de persoane a început să înțeleagă ce înseamnă să fii solidar și să își ofere ajutorul reciproc.

Centrul de Zi:

1.    Au fost asigurate nevoile de bază pentru un număr maxim de 40 de copii.

2.    A fost îmbuntățită situația școlară pentru un număr maxim de 40 de copii, prevenindu-se astfel abandonul școlar.

3.    Dintr-un număr maxim de 40 de copii, 30 de copii au stima de sine crescută.

4.    Au fost organizate traininguri privind dezvoltarea abilităților de viață pentru un un număr maxim de 40 de copii.

5.    Părinții copiilor înscriși în proiect au conștientizat din ce în ce mai mult importanța educației copiilor lor.

10. Justificarea proiectului (maxim 5 rânduri):

Implementarea acestui proiect este necesară nevoilor stringente ale persoanelor defavorizate și marginalizate social din comunitatea Ghencea, unde ne desfășurăm activitatea. Comunitatea Ghencea este una dintre cele mai sărace din sectorul 6, noi fiind singurul ONG care oferă servicii sociale ( Cantină Socială și Centru de Zipentru Copii) în această zonă.

11.    Monitorizarea și evaluarea rezultatelor:

Monitorizarea evoluției cazurilor care beneficiază de serviciile sociale ale Asociației se va face, în primul rând în perioadele de reevaluare ale dosarelor beneficiarilor, prin care se va evidenția îmbunățirea situației acestora sau nu, dacă au apărut probleme noi sau nevoi noi. De asemenea, zilnic, beneficiarii vor putea apela la ședințe de consiliere socială și psihologică, prin care ne vor semnala îmbunătățirea calității vieții lor, dar și eventuale probleme nou apărute. De asemenea, se vor oferi chestionare privind gradul de satisfacție al beneficiarilor legate de serviciile sociale oferite. La nivelul copiilor înscriși la Centrul de Zi, se vor urmări notele obținute.

12.    Echipa Proiectului:

Este formată din:

Ioana Andreica - manager proiect: coordonează bunul mers al proiectului. De asemenea, managerul de proiect are și atribuții legate de reprezentare, raportare, coordonarea implementării activității proiectului, achiziționarea/ realizarea instrumentelor de lucru.

Iulia Badea - psiholog și pedagog școlar: ca pedagog școlar, organizează și implementează activitățile educative, ludice, extracomunitare și extrascolare. Ca psiholog, se ocupă de consilierea beneficiarilor, atât individuală, cât și în grup. Se ocupă de ședințele cu părinții, alături de pedagogii școlari.

Atena Chiru - ajutor bucătar: asigură prepararea zilnică a hranei și asigură servirea hranei.

Gabriel Enache - pedagog școlar: organizează și implementează activitățile educative, ludice, extracomunitare și extrașcolare.

Iulia Nimescu - asistent social: are atribuții legate de realizarea anchetelor sociale, a planului de 5

intervenție și servicii, a monitorizării cazurilor și a consilierii sociale.

13. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul):

United Way Romania, partener si finanțator la Centrul de Zi:

-    coordonate (adresă, tel/fax, e-mail, website)

Adresa: Bd-ul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, București

Tel/ fax: 021.306.20.14/ 021.310.21.19

E-mail: officefeunitedway.ro

Website: www.unitedway.ro

-    scopurile și obiectivele prevăzute în statut

Scopul este cel de prevenire a abandonului școlar, iar obiectivele sunt:

1.    Asigurarea nevoilor de baza (hrană, produse igienico-sanitare, asistență medicală și consumabile, asistență medicală, rechizite, încălțăminte, îmbrăcăminte) unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul desfășurării proiectului.

2.    îmbunătățirea situației școlare a unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul desfășurării proiectului.

3.    Creșterea stimei de sine a unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul desfășurării proiectului.

4.    Organizarea unor training-uri adaptate nevoilor și nivelului de dezvoltare al unui număr maxim de 40 de copii, în vederea dezvoltării abilităților de viață și a integrării lor ulterioare socio-profesionale - pe tot parcursul desfășurării proiectului.

5.    Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor - pe tot parcursul desfășurării proiectului.

-    scurtă descriere a activităților derulate ( maxim 10 rânduri).

Activitățile derulate în cadrul acestui parteneriat sunt în primul rând, cele legate de educație, efectuarea temelor și prevenirea abandonului școlar. Copiii, de luni până vineri, își efectuează temele sub atenta supraveghere a pedagogilor școlari și a voluntarilor, după care, desfășoară activități de culturalizare, de relaxare, jocuri de rol, au parte de dezvoltare personală, de consiliere psihologică și de grup, abilități de viață, educație sanitară. Lunar, copiii înscriși în Centrul de Zi primesc produse igienico-sanitare și consumabile asistență medicală, iar semestrial, rechizitele necesare pentru scoală.

Fundația Principesa Margareta a României, partener si finanțator la Centrul de Zi:

-    coordinate (adresa, tel/ fax, e-mai, welsite)

Adresa: Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, ap. 8, sector 1, București

Tel/ fax: 031.405.55.54/ 031.405.55.56

E-mail: infofeiprincipesa.ro

Website: www.fpmr.ro

-    scopurile si obiectivele prevăzute in statut

Scopul este cel de prevenire a abandonului școlar, iar obiectivele sunt:

1.    Asigurarea nevoilor de baza (hrană, produse igienico-sanitare, asistență medicală și consumabile, asistență medicală, rechizite, încălțăminte, îmbrăcăminte) unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul desfășurării proiectului.

2.    îmbunătățirea situației școlare a unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul desfășurării proiectului.

3.    Creșterea stimei de sine a unui număr maxim de 40 de copii - pe tot parcursul desfășurării proiectului.

4.    Organizarea unor training-uri adaptate nevoilor și nivelului de dezvoltare al unui număr maxim de 40 de copii, în vederea dezvoltării abilităților de viață și a integrării lor ulterioare socio-profesionale - pe tot parcursul desfășurării proiectului.

5.    Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor - pe tot parcursul desfășurării proiectului.

- scurtă descriere a activităților derulate ( maxim 10 rânduri).

Activitățile derulate în cadrul acestui parteneriat sunt în primul rând, cele legate de educație, efectuarea temelor și prevenirea abandonului școlar. Copiii, de luni până vineri, își efectuează temele sub atenta supraveghere a pedagogilor școlari și a voluntarilor, după care, desfășoară diverse ateliere de creație, Colțul de Lectură, Atelier de Cultură Generală. Lunar, copiii înscriși în Centrul de Zi merg la muzee, teatru, cinematograf. în fiecare ultimă vineri din lună, are loc petrecerea de zilele de naștere, în care copiii primesc cadouri, mănâncă pizza și tort.

14. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dvs., lunând în considerare procedura de aplicare, conform Regulamentului).


SPC Sector 6 itzer


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

1    9    "

Președinte AS AS > »la H.C.L.S 6 Nr. /53


ANEXA2


/ G 'ț


BUGET

Organizația / Persoana fizică: Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan

Proiectul: Centrul Comunitar Ghencea - Cantină Socială și Centru de Zi pentru Copii

Locul desfășurării: București

LEI

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Venituri totale, din care:

1.035.560

258.890

258.890

258.890

258.890

1. Venturi ale asociației / fundației*l

235.000

Donații

80.000

Virare 2%

60.000

Contribuții parteneri

95.000

2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.

800.560

200.140

200.140

200.140

200.140

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1.147.000

286.750

286.750

286.750

286.750

1. Cheltuieli de personal *4)

336.000

84.000

84.000

84.000

84.000

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

264.000

66.000

66.000

66.000

66.000

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

24.000

8.000

8.000

8.000

8.000

4. Cheltuieli cu iluminatul

4.800

1.200

1.200

1.200

1.200

5. Cheltuieli pentru plată telefon

2400

600

600

600

600

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

3.600

900

900

900

900

7. Cheltuieli cu obiecte de inventor de mica valoare sau scurtă durată

3.600

900

900

900

900

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

0

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

0

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

2400

600

600

600

600

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

19.800

4.950

4.950

4.950

4.950

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

2.400

600

600

600

600

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu,

pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)

24.000

6.000

6.000

6.000

6.000

14. Pachete si activități

260.000

65.000

65.000

65.000

65.000

15. Reparații și modernizări

200.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Utilizarea bugetului pentru cantina sociala

LEI

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din finanțarea din bugetul local

Din venituri proprii

Venituri totale, din care:

644.929

1. Venturi ale asociației / fundației*l

80.000

Donații

40.000

Virare 2%

40.000

Contribuții parteneri

0

2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.

564.929

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

809.400

584.850

224.550

1. Cheltuieli de personal *4)

144.000

77.150

66.850

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

264.000

180.000

84.000

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

24.000

18.000

6.000

4. Cheltuieli cu iluminatul

1.200

900

300

5. Cheltuieli pentru plată telefon

1.200

900

300

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0

0

0

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

1.800

900

900

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

0

0

0

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

0

0

0

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

1.600

0

1.600

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

0

0

0

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

1.600

1.600

0

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, recipient unica folosința,șervetele si hârtie igienicaetc.)

10.000

5.400

4.600

14. Pachete și activități

260.000

200.000

60.000

15. Reparații și modernizări

100.000

100.000

0

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 -    39.600 lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) -    283_lei.

Utilizarea bugetului Centrului de zi

LEI

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din finanțarea din bugetul local

Din venituri proprii

Venituri totale, din care:

390.631

1. Venturi ale asociației / fundației*l

155.000

Donații

40.000

Virare 2%

20.000

Contribuții parteneri

95.000

2. Finanțarea acordată din bugetul C.L.

235.631

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

337.600

215.710

121.890

1. Cheltuieli de personal *4)

192.000

102.850

89.150

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

0

0

0

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

0

0

0

4. Cheltuieli cu iluminatul

3.600

2.700

900

5. Cheltuieli pentru plată telefon

1.200

900

300

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

3.600

0

3.600

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

1.800

900

900

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

0

0

0

9. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

0

0

0

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

800

0

800

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

19.800

0

19.800

12. Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți, necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

800

800

0

13. Alte cheltuieli care au legătură directă cu derularea proiectului (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apă, canal, salubrizare, servicii, internet, cablu, pregătire și perfecționare personal, taxe, legalizări, poștă, asigurări, etc.)

14.000

7.560

6.440

14. Pachete și activități

0

0

0

15. Reparații și modernizări

100.000

100.000

0

Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1-6 și 8-15 -20.400_lei.

Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / lună (cheltuieli lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / lună) -510_lei.


Director Generai GASPC Sector 6 GabrieiaSc țutzer

Președinte AS AȘ Stanciu Ștefan


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

9    9    ”

-rfyb'fo'


jCONSiUUL LOCALI SEC îOR 6

3