Hotărârea nr. 152/2018

HCL 152 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 290/23.11.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018”;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 pentru aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 172/27.05.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Fundația Filantropică „Metropolis” în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor „Acasă”;

-    Prevederile art. 48, art. 62 alin. (1) lit. c) și art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Proiectul „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” reprezintă continuarea programului derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”, în baza H.C.L. Sector 6 nr. 65/27.02.2017, până la data de 31.12.2017, conform termenilor de referință din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Se aprobă derularea și finanțarea, din bugetul local al Sectorului 6 în anul 2018, Proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”.

Art. 3. Toate cheltuielile aferente trimestrului I și II 2018 prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta, vor fi decontate în limita plafonului de cofinanțare prevăzut de art. 4 lit. f) și g) și conform art. 13 din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca valoarea totală a proiectului să fie modificată în mod corespunzător.

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
Nr.: 152

Data: 03.07.2018

ANEXA 1

la H.C.L Sector 6 nr.Z^?J.^?;£.^..^/.

CERERE DE FINANȚARE

A) APLICANTUL

1. Solicitant:

Numele complet: Fundația Filantropică Metropolis Prescurtarea: FFM

Adresa: str. Drumul Săbăreni, Nr. 47-53 Cod fiscal: 23249281

Telefon: 031 -4378525    Fax: 031 -4378526

E-mail: danielepure.ffm@gmail.com

2. Date bancare:

Denumirea băncii: CEC Bank

Codul IBAN: RO07CECEB31830RON3865747

Titular: Fundația Filantropică Metropolis

3. Datele președintelui (reprezentantului legal) organizației:

Nume: Epure Daniel Telefon/Fax: - 0728317344 E-mail: danielepure.ffm@gmail.com Semnătura:

4. Responsabilul financiar al organizației:

Nume: Strugari Cristina Telefon/Fax: 07258317345 E-mail: ffinctb@yahoo.com Semnătura :

5. a. Considerații generale despre organizație:

Fundația Filantropică Metropolis este o organizație non-guvemamentală care a luat ființă în anul 2007, cu scopul de a sprijini copiii lipsiți de ocrotire părintească. în timp au fost identificate și alte probleme sociale, motiv pentru care și-a extins aria de intervenție. în prezent fundația dispune de 3 centre care oferă servicii sociale copiilor lipsiți de ocrotire părintească, familiilor care se confruntă cu sărăcie, șomaj, lipsa posibilităților financiare, precum și tinerilor postinstitutionalizați aflați în situații de risc.

5. b. Descrierea resurselor umane ale organizației:

A.    Resursele umane implicate pentru serviciul social Centrul de Ocrotire a Copiilor "Acasă":

1)    personal de conducere: director; director administrativ;

2)    personal de execuție: director/șef de centru - coordonator proiect, asistent social, lucrător social/referent social/pedagog social/educator/părinte social/terapeut ocupațional, psiholog cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, asistenți sociali cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, profesor cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, instructor logoped, psiholog, psihopedagog, bucătar, îngrijitor/infirmieră, supraveghetor de noapte, gestionar, paznic, asistent medical.

B.    Resursele umane implicate în serviciul social Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri aflați în Situații de Risc “Pași spre Independență”:

1) director/manager proiect/coordonator centru/consilier de orientare profesională, asistent social nivel superior, psiholog, bucătar, lucrător social/educator studii medii.

C.    Resursele umane implicate pentru serviciul social Centrul de Zi pentru Părinți și Copii:

1) director/manager proiect/coordonator centru, asistent social nivel superior, psiholog, bucătar, lucrător social/educator studii medii

*Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii.

B) PROIECTUL

6.    Titlul proiectului: Centru de Ocrotire a Copiilor “Acasă”

7.    Locul desfășurării proiectului (localitate): București

8.    Durata proiectului: de la 01/01/2018 până la 31/12/2018.

9. Rezumatul proiectului structurat astfel:

-    Scopul proiectului

Centrul de Ocrotire a Copiilor “Acasă” a fost creat cu scopul de a oferi o șansă copiilor cu vârste cuprinse între 4-18 ani care provin din familii dezorganizate, copii ai căror părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morii sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela; copiilor care, în vederea protejării intereselor lor, nu pot fi lăsați în grija părinților din motive neimputabile acestora, proveniți din centrele de plasament de stat sau organisme private care se confruntă cu probleme financiare.

-    Obiectivele proiectului

•    Reinserția socială a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor ;

•    Dezvoltarea capacității de autonomie personală a copiilor ;

•    Dezinstituționalizarea și păstrarea relației cu familia naturală/lărgită, cu scopul integrării/reintegrării în familie ;

•    Asistența socială acordată copiilor aflați în dificultate ;

•    Asigurarea unui microclimat familial de afecțiune și deschidere pentru a răspunde eficient traumelor copiilor ocrotiți ;

•    Orientarea vocațională și cultivarea talentelor naturale ;

•    Recuperare prin activități terapeutice și sportive ;

•    Pregătirea copilului pentru reintegrare în familie și în societate ;

•    Pregătirea copilului pentru reintegrarea în sistemul educațional;

•    Asistarea socială si psihologică a familiilor biologice/lărgite, inclusiv susținerea financiară și morală a acestora ;

•    Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, prin cursuri de calificare și sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă.

-    Grupuri țintă, beneficiari

Grupul țintă este reprezentat de copii ai căror părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morii sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela; copiilor care, în vederea protejării intereselor lor, nu pot fi lăsați în grija părinților din motive neimputabile acestora, proveniți din centrele de plasament de stat sau organisme private care se confruntă cu probleme financiare.

Grupul țintă este de 39 de beneficiari.

-    Activitățile principale

•    Acordarea de găzduire, ocrotire, educație pentru copiii beneficiari în vederea satisfacerii nevoilor de bază;

•    Consilierea familiei și motivarea acesteia și a copilului în scopul reunificării și reabilitării familiei pe plan financiar și moral;

•    Consiliere acordată familiei pentru a-și cunoaște drepturile și responsabilitățile;

•    Asistarea copiilor și tinerilor în demersurile făcute pe lângă autorități în vederea obținerii actelor specifice;

•    Acordarea de asistență socială, psihopedagogică, medicală, religioasă și juridică prin parteneriate cu alte organizații;

•    Integrarea treptată a adolescenților în societate, prin sprijin oferit în găsirea unui loc de muncă, a unei locuințe pe termen limitat ale căror costuri vor fi preluate treptat de către tânăr;

•    Terapie de grup, terapie prin joc, sport, desen la care participă și voluntari din țară și din străinătate;

•    Legături de atașament față de familia naturală/substitut/persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament;

•    Creșterea stimei de sine prin respect și valorizare.

-    Rezultatele estimate:

•    Menținerea și îmbunătățirea calității vieții pentru beneficiarii centrului;

•    Asigurarea condițiilor igienico-sanitare necesare în vederea desfășurării în condiții optime a activităților planificate;

•    Scăderea efectelor negative asupra formării vieții de adult a copilului instituționalizat;

•    Scăderea riscului de abandon școlar;

•    Reintegrarea în sistemul educațional;

•    Implicarea copiilor în cumpărarea alimentelor, prepararea mâncării, nutriție, planificarea meniului, comportamentul corect la masă, curățenia bucătăriei și depozitarea mâncării, managementul și siguranța casei ( educație non-formală) ;

•    însușirea deprinderilor privind gestiunea locuinței ;

•    Dezvoltarea abilităților privind managementul resurselor financiare, deprinderea în luarea unor decizii financiare înțelepte; noțiuni despre bani, economii, venituri și impozite, operațiuni bancare, obținerea de credite, plan de venituri și cheltuieli (buget personal);

•    Creșterea capacității de îngrijire personală - promovează dezvoltarea fizică și emoțională armonioasă a copilului/tânărului prin igienă personală, stil de viață sănătos, sexualitate corectă;

•    Dezvoltarea socială - se concentrează asupra modului în care tânărul relaționează cu ceilalți prin dezvoltare personală, conștiință culturală, comunicare, relații sociale;

•    Pregătirea pentru integrare profesională - ajutor acordat tinerilor să își finalizeze studiile și să urmeze o carieră conform interesului lor, planificarea carierei, angajarea, luarea deciziilor și pregătire prin studiu.

•    Scăderea riscului de excluziune socială;

•    Scăderea efectelor negative asupra formării vieții de adult a copilului instituționalizat.

10. Justificarea proiectului (maxim 5 rânduri):

Prin Centrul de Ocrotire al Copiilor „Acasă”, Fundația Filantropică Metropolis, oferă copiilor aflați în situații de risc servicii de găzduire, educare, socializare și petrecere a timpului liber, consiliere psihologică, îngrijire de tip familial, suport social în vederea reintegrării familiale și comunitare. Serviciile oferite sunt benefice pentru copii, aceștia reușind să depășească situațiile critice prin care au fost nevoiți să treacă, traumele sufletești și psihologice.

11.    Monitorizarea și evaluarea rezultatelor:

Un control periodic al calității serviciului se face de către o echipă abilitată, din care fac parte Directorul General și Consiliul Director al fundației. în acest demers se urmărește monitorizarea, măsurarea periodică a gradului de respectare a cerințelor exprimate în cadrul normativ și aprecierea modului în care au fost atinse obiectivele calității și indicatorii de performanță stabiliți, indicatori care permit existența și dezvoltarea organizației. Controlul calității presupune existența unui sistem referențial în raport cu care să se poată aprecia măsura în care se obține "nivelul de calitate - satisfacție, cerut și așteptat". Indicatorii de performanță, monitorizați sau/și măsurați prin controlul calității, se stabilesc astfel:

gradul de respectare și adecvare a cadrului normativ existent în organizație; satisfacția obținută de beneficiar;

satisfacția obținută de "celelalte părți interesate"- consiliu director, colaboratori, beneficiari direcți-indirecți.

Se folosesc: analizarea individuală a cazurilor în ședințele echipei pluridisciplinare, consultarea beneficiarilor asupra calității serviciilor oferite, chestionare de măsurare a gradului de satistacție al beneficiarului, diferențiat pe categorii de vârstă, registru de reclamații.

12.    Echipa Proiectului:

1)    personal de conducere: director; director administrativ;

2)    personal de execuție: director/șef de centru - coordonator proiect, asistent social, lucrător social/referent social/pedagog social/educator/părinte social/terapeut ocupațional, psiholog cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, asistenți sociali cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, profesor cu atribuții de educator/referent social/lucrător social/inspector de specialitate, instructor logoped, psiholog, psihopedagog, bucătar, îngrijitor/infirmieră, supraveghetor de noapte, gestionar, paznic, asistent medical.

13.    Partenerul (-ii) proiectului :

Consiliul Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 Nume: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6 (D.G.A.S.P.C. Sector 6)

Adresă: București, sectorul 6, Str. Cemișoara nr. 38-40

Telefon/Fax: 021.745.72.37; 021.745.62.29;

Website: http://www.protectiacopikilui6.fo/

-    Scopurile și obiectivele prevăzute în statut:

Acordarea serviciilor de asistență socială si desfășurarea de activități în domeniul protecției drepturilor copilului pentru beneficiarii de măsură de protecție specială plasament din cadrul Centrului de Ocrotire a Copiilor „Acasă”:

-    Scurtă descriere a activităților derulate:

colaborează la realizarea proiectelor și programelor comune care au ca scop protecția copiilor beneficiari de măsură de protecție specială din cadrul centrului;

sprijină eforturile asociației pentru identificarea, recrutarea, plasarea, inclusiv acomodarea prin vizite în Centrul de Ocrotire a Copiilor Acasa a copiilor eligibili pentru proiectul derulat de către

Fundație;

spriijină acțiunile Fundației în programele pe care aceasta le are inserate în obiectul de activitate, desfășurate pe raza sectorului 6, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

- respectă criteriile de selecție ale Fundației pentru admiterea copiilor aflați în dificultate în cadrul Centrului de Ocrotire a Copiilor „Acasă”, conform proiectului elaborat.

14. Ordinea de prioritate (în cazul în care ați aplicat mai multe proiecte la această rundă vă rugăm să precizați ordinea importanței lor pentru dvs., lunând în considerare procedura de aplicare, conform Regulamentului).

1.    Centrul de Ocrotire a Copiilor "Acasă"

2.    Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc

3.    Centrul de Zi pentru Părinți și Copii


Director ger    ’.C. Sector 6


Gabr    r


Director Fundația Filantropică Metropolis Daniel Epure


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANEXA 2

la H.C.L Sector 6 nr.Z/^././.'.^^.f.’.rA./...

BUGET 2018

privind bugetul proiectului Centrul de Ocrotire a Copiilor Acasă - centru rezidențial

Denumirea unității de asistență socială: Fundația Filantropică Metropolis Proiectul: Centrul de ocrotire a copiilor “Acasă” - centru rezidențial Locul desfășurării: București, Str. Drumul Săbăreni, nr.. 47 - 53, SECTOR 6 Număr de persoane asistate lunar : 39 persoane;

Finanțarea lunară/persoană asistată este de: 4,102.56 lei

I. Bugetul

Lei noi (RON)

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.I

Trim. II

Trim.HI

Trim.IV

Venituri totale din care:

2,305,000.00

576,250.00

576,250.00

576,250.00

576,250.00

1. Venituri ale asociatiei/fundatiei *7

385,000.00

96,250.00

96,250.00

96,250.00

96,250.00

donații

170,000.00

42,500.00

42,500.00

42,500.00

42,500.00

virare 2%

30,000.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

contribuții parteneri

185,000.00

46,250.00

46,250.00

46,250.00

46,250.00

2. Finanțarea acordata din bugetul consiliului local

1,920,000.00

480,000.00

480,000.00

480,000.00

480,000.00

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

2,304,930.00

576,232.50

576,232.50

576,232.50

576,232.50

1. Cheltuieli de personal *4)

1,360,130.00

340,032.50

340,032.50

340,032.50

340,032.50

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

357,000.00

89,250.00

89,250.00

89,250.00

89,250.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea

si prepararea hranei

70,000.00

17,500.00

17,500.00

17,500.00

17,500.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

45,000.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

5. Cheltuieli pentru plata

telefon

12,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice

pentru persoanele asistate

24,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar

de mică valoare sau scurtă durată

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

46,800.00

11,700.00

11,700.00

11,700.00

11,700.00

9. Cheltuieli de transport pentru

persoane asistate și însoțitorii lor

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru

curățenie pentru persoanele asistate

40,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

11. Cheltuieli cu materiale sanitare

pentru persoanele asistate

45,000.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

12. Cheltuieli pentru carburanți si lubrifianti necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala

35,000.00

8,750.00

8,750.00

8,750.00

8,750.00

13. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apa, salubrizare, internet, cablu, canal, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, etc.

170,000.00

42,500.00

42,500.00

42,500.00

42,500.00

14. Pachete si activitati

15,000.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

15. Reparații si modernizări

25,000.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

II. Utilizarea bugetului

Lei noi (RON)

Denumirea

indicatorului

Cheltuieli

totale

Din finanțarea acordata de la bugetul de local

Din venituri proprii

Venituri totale, din care

385,000.00

1,920,000.00

385,000.00

1. Venituri ale asociatiei/fundatiei* 1

385,000.00

385,000.00

donații

170,000.00

170,000.00

virare 2%

30,000.00

30,000.00

contribuții parteneri

185,000.00

185,000.00

2. Finanțarea acordata din bugetul consiliului local

-

1,920,000.00

-

Cheltuieli totale din care: *2)-*3)

1. Cheltuieli de personal *4)

1,360,130.00

1,220,000.00

140,130.00

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

357,000.00

280,000.00

77,000.00

3. Cheltuieli pentru incalzirea

si prepararea hranei

70,000.00

60,000.00

10,000.00

4. Cheltuieli cu iluminatul

45,000.00

38,000.00

7,000.00

5. Cheltuieli pentru plata telefon

12,000.00

9,000.00

3,000.00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

24,000.00

20,000.00

4,000.00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată

40,000.00

35,000.00

5,000.00

8. Cheltuieli cu echipamentele pentru persoanele asistate

46,800.00

30,000.00

16,800.00

9. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

20,000.00

13,000.00

7,000.00

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

40,000.00

25,000.00

15,000.00

11. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

45,000.00

35,000.00

10,000.00

12. Cheltuieli pentru carburanți si lubrifianti necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala

35,000.00

25,000.00

10,000.00

13. Alte cheltuieli care au legătură directa cu derularea proiectului (servicii consultanta, servicii psihologie, servicii terapie, servicii asistenta sociala, consumabile de birou, piese de schimb, reparații, apa, salubrizare, internet, cablu, canal, servicii, excursii, pregătire si perfecționare personal, bani buzunar, taxe, legalizări, posta, asigurări, etc.

170,000.00

100,000.00

70,000.00

14. Pachete si activitati

15,000.00

8,000.00

7,000.00

15. Reparații si modernizări

25,000.00

22,000.00

3,000.00

Cheltuieli totale

2,304,930.00

1,920,000.00

384,930.00

III. Cheltuieli lunare de intretinere în unitatea de asistență socială

(incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 15) - 192.077,50 lei.

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună

(Cheltuielile lunare de intretinere raportate la numărul de persoane asistate/lună) - 4.925,06 lei.


1S.P.C. Sector 6

Director Fund

mtzer


22&°T

,am^W


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

’ ' lini Bis

roNSLR TJ

;urești

'!CA1SECTOR 6