Hotărârea nr. 139/2018

HCL 139 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CaleaPlevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 7113 11, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector

6 a atribuțiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe speciale, în condițiile legii, precum și organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

-    Prevederile art. 4 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția

9    9    9    9    9

Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexa nr. 1 prevăzută la Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, se înlocuiește cu Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Trai an Pană


Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentrh /egalitate

Secretarul Sect


)emirel Spiridon

Nr.: 139

Data: 28.06.2018

ORGANIGRAMA D.G.A.S.P.C. SECTOR 6


COMISIA DE EVALUARE PERSOANE ADULTE CU

•    •—     «

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

COMISIA PENTRU PROTECȚIA

■>

HANDICAP

COPILULUI


ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, TRAIAN PANĂ


'-'

r    1

COLEGIUL DIRECTOR-

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

Centrul de sanatate

Secretarul Sectorului 6

DIRECTOR GENERAL

multifuncțional

V-    J

1+ 1107 (358 personal de specialitate + 750 personal centre)

“Sf.Nectarie" *

<___


Serviciul Resurse Umane 1+11

(lOfp+lc)


Biroul Asistenți Personali si Matemali 1+6 (6fp)


Serviciul de Prevenire si Protecția Muncii 1+7 (7fp)


Serviciul Juridic si Contencios 1+7 (7fp)


Biroul Adopții si Postadoptii 1+7 (7fp)


Centrul pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Mucenic Fanurie”

+20(200


Centrul pentru Persoane Vârstnice” Floare Roșie”

I '53c!


Biroul Control Intern si Managementul Calitatii

UiOfiU


!Mumcip?u5 București CONSIUUL LOCAL SECTOR 6


Unitate sanitara cu personalitate juridica aflata in subordinea

DGASPC S6


DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

1

DIRECTOR EXECUTIV

I + 145


Biroul

Strategii

Proiecte

1+5 (5fp)    „


Serviciul Relații cu Publicul 1+7 (6fp+lc)


DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI


DIRECTOR EXECUTIV

1 '

1+314

-


Serviciul Asistenta Matemala 1+7 (7fp)


DIREC ȚIA PROTECȚIE SOCIALA

DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 1 + 180


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 1 + 340


Biroul Relații ONG 1+5 (5fp)


Birou Comunicare 1+ 6 (6fp)


Compartiment Management de Caz 10 (lOfp)


Centrul de Primire si Evaluare in Regim de Urgenta “Arlechino” 1+26(26c)


Complex de Servicii Sociale pt.Copii cu Dizabilitati “Istru” 1+44 (44 c)


Serviciul Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap _

1+22 (9fp+l3c)


Complex

Servicii Sociale Seniori 1+23 (23c)


Serviciul Voluntariat si Asistenta Profesionala U 7(7 fp)


Complex de Servicii _ Apartamente Sociale

de Tip Familial 1+20 (20c)


Serviciul

Prevenirea Separării Copilului de Familie I ■ 20 (20lj))


Casuta Istm 4 (18c)


Casuta Istm 6 (19c)


C.Seniorilor Li viu

Rebreanu (3c)


Centrul de zi “Sf. Andrei”!+39 (39c)


Apartament Ghencea (6c)


Centrul de zi Drumul Taberei 2 (2c)


Internat Respiro (7c)


Centrul de Reabilitare si Recuperare Neuropsihica

Uverturii 1 + 49 (49c)


Centrul de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati 1+7 (7c)


Serviciul Financiar 1+7 (5fp+2c)


Serviciul Achiziții Monitorizare Contracte 1+7 (7fp)


Locuința protejata _

V.Stavrinos


Birou Buget 1+5 (4fp+lc)


C.Seniorilor

Mihail

Sadoveanu

_


Centrul de zi “Sf.Imparati Constantin si Elena” 1+20 (20c)


Apartament ('etatea de Balta 112 (7c)


_ Apartament ('etatea

de Balta 131 (7c)


Centrul de zi Giulesti 2 (2c)


Cantina

(13c)


Serviciul Ajutor Social

1 + 12 (12fp)


Locuința protejata V.Viilor


Serviciul Contabilitate 1+7 (7fp)


Centrul de zi — "Harap Alb” 1+97 (97c)


C.Seniorilor loan Slavici (3c)


Centrul de recreere si dezvoltare pers.” Conacul Golescu Grant “1+12 (12c)


Serviciul Intervenții in Regim de Urgenta I ■ 12 (I21p)


Centrul de zi Crangasi 3 (3c)


Centrul pentru Copii cu Dizabilitati “Domnita Balasa”

I 150 (50c)


Serviciul Alocații si Indemnizații 1+7 (7fp)


C Seniorilor

Ion Luca Caragiale

—-


Biroul Implicare Comunitara 1+5 (lfp*4c)


Compartiment adapost noapte LiJ


Centrul de zi

Giulesti

Sârbi 2

(2c)

>.

-


Serviciul Asistenta si Situații de Abuz, Neglijare Trafic si Exploatarea Copilului 1+7


Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala 1+10 (lOfp)


Serviciul

X

Asistenta

Persoane

Vârstnice

1 + 11 (lllp)


C.Seniorilor Marin Preda

_


Biroul

SocialxChange 1+5 (5c)


Centrul de zi pentru copiii cu Dizabilitati "Orșova"

1+19 (19c )


Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu

Dizabilitati 1+14 (12fp+2c)


Compartiment Evaluare si Consiliere Psihologica

_


Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent 1+11 (llfp)


Serviciul Prestații Sociale si Facilitați 1+12 (12fp)


C.Seniorilor

Mihai

Eminescu (9c)


Proiect C.de zi ’ Floare de Colt”


Complex de Servicii de Recuperare 1+33 (33c)


Compartiment

Intervenție TSA 6(6C)


Biroul Secretariat Comisie Protecția Copilului 1+5 (5c)


Biroul Solidaritate Comunitara 1+5 (lfp+4c)


Biroul Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap 1+5 (5c)


Cantina Sociala Uverturii 1+7 (7c)


Cantina Sociala Crangasi 1+9 (9c)


AS.SI MEDIERE COMUNITARA

4

ASIST.PERSONALI. SI MATERN.

600

ASIST PERS PROFESIONIST!

101+16 (16c)    —


Centrul de zi “Neghinita” 1+97 (97c)


Centrul de zi

“Pinochio” 1+75 (75c)


PERS DE CONDUCERE FP

33

PERS DE CONDUCERE C

26

PERS. DE EXECUȚIE FP

237

PERS DE EXECUȚIE C

812

TOTAL

1108