Hotărârea nr. 136/2018

HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Specială Constantin Păunescu” Anexa

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul "Modernizarea unității de învățământ

Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare și ale Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație si

9    9    9    9    9

formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1 b/l/BI - POR/322/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și ale art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investiții din cadrul proiectului "Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu" din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București, în vederea solicitării finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație si

9    9    9    9    9

formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și

formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1 b/1 /Bl - POR/322/10/1/, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și descrierea investiției - Fișa cadru prezentare proiect, conform Anexelor nr. 2 și nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Certificatul de Urbanism nr. 465/19i/24.04.2018 și Clasarea notificării nr. 11429/03.05.2018, anexate la cererea de finanțare și care au fost emise în vederea elaborării și implementării proiectului "Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu” din Aleea Istru nr. 4, Sector 6, București.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
^EMNEAZĂ

'egalitate

Secțhruhu 6.Nr.: 136

Data: 28.06.2018

FIȘA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Al PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”

FAZA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

BENEFICIAR


D.A.L.I.

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR SECTOR 6

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

TOTAL GENERAL

7.149.870,80

1.352.894,96

8.502.765,76

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4.350.130,80

826.524,85

5.176.655,65

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

CORP C1+C2 + C3 - Situație propusa

Suprafața CONSTRUITA la sol a construcției = 1941,74 mp

Suprafața UTILA totala a construcției    = 3713.61 mp

Suprafața DESFASURATA a construcției = 4284,58 mp

P.O.T. existent= 19,66%

C.U.T. existent = 0,43

Spațiu verde = 2618,99mp

VOLUM TOTAL CLĂDIRE = 16750. 68 mc

c)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de execuție este reprezentata de 24 luni.

președinte de sedintM unicip5 Sucureș^

' iCONSILIUL LOCAL.!

MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”

Ordonator principal de credite/investitor: Primăria Sectorului 6 al municipiului București Ordonator de credite (secundar/terțiar) - Nu este cazul Beneficiarul investiției: Administrația Școlilor Sector 6, București

Obiectivul proiectului este modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” prin modernizarea acesteia utilizând o instalație de climatizare și ventilare în sistem centralizat și dotarea acesteia în scopul asigurării unei oferte educaționale adecvate și de calitate pentru copii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

•    Modernizarea clădirii în care funcționează Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”;

•    Dotarea cu echipamente IT și mobilier adecvat desfășurării activității școlare;

•    Crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități.

Construcția este realizata pe un teren in suprafața de 9876 masurati și 9876 mp din acte si este amplasata in intravilanul municipiului București, respectiv pe strada Aleea Istru, nr. 4, sector 6.

Există 3 construcții pe teren. Acestea sunt unite intrele ele:

•    Corp CI - Grădiniță ajutătoare

•    Corp C2 - Scoală gimnaziala speciala

•    Corp C3 - Sala de Sport

Suprafața construita la sol a construcției = 1941,74 mp

Suprafața utila totala a construcției    = 3713.61 mp

Principalele lucrări de intervenție sunt reprezentate de:

•    Modernizarea pereților interiori, utilizându-se PVC în spațiile umede până la cota +2,10 de la nivelul pardoselii și în holuri și casele de scară până la cota +1,20 de la nivelul pardoselii. Pereții interiori ai holurilor, sălilor de clasă, birourilor și anexelor vor fi vopsiți cu vopsea lavabilă pe bază de dispersii apoase și latex și vor fi placați cu PVC până la cota +1.20m de la nivelul pardoselii;

•    Modernizarea pardoselilor utilizând covor din PVC in toate spatiile, excepție facand casele de scări. Casele de scări vor avea drept pardoseala travertin.

•    Modernizarea instalațiilor sanitare prin refacerea finisajelor și instalarea de elemente de instalații noi. De asemenea, proiectul prevede adaptarea grupurilor sanitare pentru persoanele cu dizabilități.

•    Modernizarea instalațiilor electrice conform standardelor în vigoare, folosind tehnologii actuale;

•    Modernizarea instalațiilor HVAC, aportul de aer proaspăt va fi asigurat prin recuperatoare de căldura tip aer-aer, iar partea de climatizare va fi asigurata prin unități aer condiționat de tip multi-split cu unități interioare de tip duet. Unitățile exterioare se vor amplasa pe terasa obiectivului pe suporți special confecționați. Distribuția aerului se propune a se realiza cu tubulaturi din tabla zincata (se vor izola doar traseele de introducere aer tratat si cele de aspirație aer proaspăt de la recuperator). Comanda recuperatoarelor de căldura (0...IOV) se va realiza prin intermediul senzorului de CO2 amplasat in spațiul deservit. Va exista posibilitatea de comanda centralizata din biroul administratorului. Aerul proaspăt se va introduce in plenumul de aspirație al unităților interioare existând astfel un reglaj precis al temperaturii aerului introdus. Comanda unităților interioare se va realiza prin intermediul cronotermostatului cu posibilitatea de blocarea comenzilor de reglaj.

Soluția tehnică propusă prin proiect respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniul serviciilor educaționale aplicabile, precum si standardele de calitate pentru infrastructura educațională.Proiectul prevede masuri de colectare selectiva a deșeurilor si lucrări pentru protecția mediului.

Documentația tehnică prevede realizarea unei performante energetice superioare cerințelor minime ce decurg din Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor si din legislația subsecventă aferenta aplicabila in vigoare, inclusiv prin măsuri de folosire eficienta a resurselor (folosirea eficienta a apei, folosirea de materiale ecologice)

De asemenea, unitatea de învățământ va fi dotată cu mobilier și echipamente IT adecvate desfășurării activității școlare la cele mai înalte standarde.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

*    1    9    ”

Traian Pană