Hotărârea nr. 133/2018

HCL 133 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi adocumentaţiei tehnice-faza D.A.L.I. pentru proiectul ”Modernizarea unităţii de învăţământ Şcoala Profesională Specială pentru Deflcienţi de Auz Sfânta Maria” Anexa

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice - faza D.A.L.I pentru proiectul „Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru Deficiențe de Auz Sfânta Maria”

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 privind legea educația națională, cu modificările și completările ulterioare și ale Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.lb/l/BI - POR/322/lO/l/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/l/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 2) lit. a) precum și ale art. 81 alin. 2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru realizarea obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Modernizarea unității de învățământ Școala profesională Specială pentru Deficiențe

de Auz Sfânta Maria” din Aleea Istru nr. 6, Sector 6, București, în vederea solicitării finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiție 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel de proiecte, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1 b/l/BI - POR/322/10/1/, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și descrierea investiției - Fișa cadru prezentare proiect, conform Anexelor nr. 2 și nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Certificatul de Urbanism nr. 466/20Î/24.04.2018 și Clasarea notificării nr. 11427/03.05.2018, anexate la cererea de finanțare și care au fost emise în vederea elaborării și implementării proiectului „Modernizarea unității de învățământ Școala profesională Specială pentru Deficiențe de Auz Sfânta Maria” din Aleea Istru nr. 6, Sector 6, București.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Trai an Pană


Nr.: 133

Data: 28.06.2018ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 133/28.06.2018

FISA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Al PROIECTULUI MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚE DE AUZ „SFÂNTA MARIA”

FAZA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

BENEFICIAR


D.A.L.I.

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR SECTOR 6

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

TOTAL GENERAL

3.378.975,68

3.378.975,68

3.378.975,68

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2+ 5.1.1)

2.088.042,65

2.088.042,65

2.088.042,65


b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

CORP C1+C2 - Situație propusa

Suprafața CONSTRUITA la sol a construcției = 1177,01 mp

Suprafața UTILA totala a construcției = 2398,99 mp

Suprafața DESFASURATA a construcției = 2844,23 mp

+

Trecere acoperita intre Corp C1 si Corp C2 S = 30,00 mp

H atic = 12,00 ml de la cota terenului amenajat.

P.O.T. existent = 19% C.U.T. existent = 0,47

Spațiu verde = 3395 mp

VOLUM TOTAL CLĂDIRE = 7932 mc

c)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de execuție este reprezentata de 24 luni.

PREȘEDINTE DE SEDINfĂ, ’icip buc

Traian Pană ■CONSUJUL;cc-

.    i SECTOR 6

ANEXA NR. 3

Ia H.C.L. Sector 6 nr. 133/28.06.2018

MODERNIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

9    9

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ „SFÂNTA MARIA”

Ordonator principal de credite/investitor: Primăria Sectorului 6 al municipiului București Ordonator de credite (secundar/terțiar) - Nu este cazul Beneficiarul investiției: Administrația Școlilor Sector 6, București

Obiectivul proiectului este modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria” prin modernizarea acesteia utilizând unități de ventilare tip mono-split cu unități interioare de tip duet și dotarea acesteia în scopul asigurării unei oferte educaționale adecvate și de calitate pentru copii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

•    Modernizarea clădirii în care funcționează Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”;

•    Dotarea cu echipamente IT și mobilier adecvat desfășurării activității școlare;

•    Crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități.

Construcția este realizată pe un teren în suprafață de 5968 mp măsurați și 5968 mp din acte și este amplasată în intravilanul municipiului București, respectiv pe strada Aleea Istru, nr. 6, sector 6.

Există 2 construcții pe teren. Acestea sunt unite între ele:

Corp CI - Școala.

Corp C2 - Sală de sport

Suprafața construita la sol a construcției    = 1177,01 mp

Suprafața utila totala a construcției    = 2398,99 mp

Suprafața desfasurata a construcției    = 2844,23 mp

Principalele lucrări de intervenție sunt reprezentate de :

•    Modernizarea pereților interiori, utilizându-se PVC în spațiile umede până la cota +2,10 de la nivelul pardoselii și în holuri și casele de scară până la cota +1,20 de la nivelul pardoselii;

•    Modernizarea pardoselilor utilizând covor PVC in toate încăperile, exceptând casele de scarasi holurile ce se vor placa cu travertin. In sala de sport de va utiliza parchet sportiv.

•    Modernizarea instalațiilor sanitare prin refacerea finisajelor și instalarea de elemente de instalații noi. De asemenea, proiectul prevede adaptarea grupurilor sanitare pentru persoanele cu dizabilități.

•    Modernizarea instalațiilor electrice conform standardelor în vigoare, folosind tehnologii actuale;

•    Modernizarea instalațiilor HVAC prin utilizarea radiatoarelor cu robineți termostatați, instalarea de recuperatoare de căldură și unități de aer condiționat de tip mono-split cu unități interioare de tip duet, modernizarea țevilor din subsol, prevederea unei automatizări cu panou de control programabil. Instalațiile de încălzire, ventilare și climatizare se vor proiecta și executa astfel încât să contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Soluția tehnică propusă prin proiect respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniul serviciilor educaționale aplicabile, precum si standardele de calitate pentru infrastructura educațională.Proiectul prevede masuri de colectare selectiva a deșeurilor si lucrări pentru protecția mediului.

Documentația tehnică prevede realizarea unei performante energetice superioare cerințelor minime ce decurg din Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor si din legislația subsecventă aferenta aplicabila in vigoare, inclusiv prin măsuri de folosire eficienta a resurselor (folosirea eficienta a apei, folosirea de materiale ecologice)

De asemenea, unitatea de învățământ va fi dotată cu mobilier și echipamente IT adecvate desfășurării activității școlare la cele mai înalte standarde.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9    9    9    7

Traian Pană


' Municipiu! Sucureșîij

'tc'