Hotărârea nr. 131/2018

HCL 131 – Hotărâre de aprobare a acordului de parteneriat între Primăria Sector 6 şi Administraţia Şcolilor Sector 6 Anexa

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

de aprobare a acordului de parteneriat între Primăria Sector 6 și Administrația Școlilor Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013, ale Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 10 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale, program adoptat de Comisia Europeană în data de 23 iunie 2015, ale Legii nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. Sector 6 nr. 10 din data de 22.02.2001 privind înființarea Administrației unităților de învățământ preuniversitar de stat Sector 6, ale H.C.L. Sector 6 nr. 122 din data de 11.09.2003 privind aprobarea schimbării denumirii Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sector 6 în Administrația Școlilor Sector 6, a Organigramei și a Statului de funcții, ale Proiectelor de investiții pe Axa 10 ce urmează a fi depuse de Administrația Școlilor Sector 6 pentru Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, Școala Gimnazială nr. 164, Colegiul Tehnic „Petru Maior”;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art 1. Se aprobă proiectele în vederea finanțării acestora în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1 b/l/BI - POR/322/10/1/ și Obiectiv specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.2/BI -POR/326/10/2/.

Art 2. Se aprobă acordurile de parteneriat între Primăria Sectorului 6 - lider de proiect și Administrația Școlilor Sector 6, în vederea implementării în comun a proiectelor, conform Anexeler nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Se aprobă valoarea totală a proiectelor, cuprinse în Anexele nr. 1-6.

Art 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectelor.

Art 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectelor, pentru implementarea proiectelor în condiții optime, se vor asigura din fondurile proprii.

Art 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectelor în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 7. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București și al partenerului.

Art 8. (1) Primarul Sectorului 6, Directorul executiv al Administrației Școlilor Sector 6 și Directorul General Economic al Direcției Generale Economice din cadrul Primăriei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Municioh H

CONSUUt LOCAL

i SECTOR 6

Nr.: 131

Data: 28.06.2018