Hotărârea nr. 130/2018

HCL 130 – Hotarare privind menținerea activității Administrației Școlilor Sector 6 pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea investițiilor și efectuarea plății finale la obiectivele realizate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale la unități de învățământ preuniversitar de stat Sector 6, din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art.71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr.1303/2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CaleaPlevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind menținerea activității Administrației Școlilor Sector 6 pe o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea investițiilor și efectuarea plății finale la obiectivele realizate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa Prioritară 10 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale la unități de învățământ preuniversitar de stat Sector 6, din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013

Ținând seama de Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013, cu Programul Operațional Regional 2014-2020 -Axa Prioritară 10 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale, program adoptat de Comisia Europeană în data de 23 iunie 2015, a Legii nr. 1/2011- legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, a H.C.L. Sector 6 nr. 10 din data de 22.02.2001 - hotărâre cu privire la înființarea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sector 6, a H.C.L. Sector 6 nr. 122 din data de 11.09.2003 - hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sector 6

9    9    9

în Administrația Școlilor Sector 6, a Organigramei și a Statului de Funcții, a Proiectelor de investiții pe Axa 10 ce urmează a fi depuse de Administrația Școlilor Sector 6 pentru Școala Gimnazială nr. 164, Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de auz „Sfânta Maria”, Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Liceul Tehnic „Petru Maior”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. în baza art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013 și având în vedere depunerea documentației pe Axa Prioritară 10 - Dezvoltarea infrastructurii educaționale, privind proiectele de investiții de la Școala Gimnazială nr. 164, Școala Gimnazială Specială pentru deficienți de auz „Sfânta Maria”, Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Liceul Tehnic „Petru Maior”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” și Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, precum și obținerea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 mai sus enumerate, se impune ca Administrația Școlilor Sector 6, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 315-317, Sector 6, București, să aibă drept de administrare cel puțin 5 ani de la finalizarea investițiilor și efectuarea plății finale la obiectivele de investiții mai sus menționate și administrarea acestor investiții, conform atribuțiilor stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Trai an Pană

Nr.: 130

Data: 28.06.2018