Hotărârea nr. 129/2018

HCL 129 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timişoara”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timișoara”

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018-2020;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și e), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timișoara”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Traian PanăjMuniciphJ București iCONSlLiUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


Spiridon


Nr.: 129

Data: 28.06.2018


ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 129/28.06.2018

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ''Amenajare peisagistică scuar central Bd. Timișoara”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a)    indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 5.422.160,60 Iei fără TVA, respectiv 6.452.371,11 Iei cu TVA din care construcții montaj (C+M): 3.889.380,96 lei fără TVA, respectiv 4.628.363,34 lei cu TVA.

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Aria totală proiectată pentru înierbare este de 22.362 m.p.

Pe toată suprafața va fi instalat un sistem de irigații automat.

c)    indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități și nu în numele proprietarului infrastructurii, așa cum reiese și din cadrul analizei financiare.

Implementarea investiției creează beneficii directe și anume:

Dezvoltarea durabilă a localității; îmbunătățirea calității mediului înconjurător;

încurajarea populației spre a folosi transportul în comun în detrimentul automobilului

personal;


d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de HG 907 / 2016 ca fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Această durată a fost estimată la 6 luni

calendaristice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

fraian ffațgnicipîuî București


MSiUUL LOCAL SECTOR 8