Hotărârea nr. 127/2018

HCL 127 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Înfiinţare Parc Bulevardul Timişoara nr. 10-12”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311. București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

A    ___

“înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12”

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018 - 2020;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și e), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 127

Data: 28.06.2018

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 127/28.06.2018

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ‘'înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12"

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a)    indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu T. V.A ș, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 12.050.255,13 lei fără TVA, respectiv 14.339.803,61 lei cu TVA din care construcții montaj (C+M): 8.706.875,46 lei fără TVA. respectiv 10.361.181,80 lei cu TVA.

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Aria totală proiectată este de 23.347 m.p.

Pe toată suprafața înierbată (15.914 mp) va fi instalat un sistem de irigații automat.

Mobilier urban:

120 bănci de odihnă;

120 coșuri de gunoi;

Loc dejoacă: 12 aparate dejoacă;

2 terenuri de sport pentru adulți;

2 terenuri de sport pentru copii Alte dotări:

1 fântână arteziană;

-    3 cișmele publice;

-    6 echipamente fitness urban

c)    indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economica a comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități și nu în numele proprietarului infrastructurii, asa cum reiese și din cadrul analizei financiare.

Implementarea investiției creează beneficii directe și anume:

Dezvoltarea durabilă a localității; îmbunătățirea calității mediului înconjurător;

d)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții este definită de HG 907 / 2016 ca fiind perioada, exprimată în luni. cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Aceasta durată a fost estimată la 11 luni

calendaristice.