Hotărârea nr. 124/2018

HCL 124 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii “Modernizare şi Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai”

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018 -2020;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

A.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și e), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 124

Data: 28.06.2018

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 124/28.06.2018

Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare și Amenajare Peisagistică Parc 9 Mai”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a)    indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu

T. V.A. și, respectiv, fără T. V.A., din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 3.019.303,84 lei fără T.V.A., respectiv 3.592.971,56 lei cu T.V.A., din care construcții montaj (C+M): 2.132.012,38 lei fără T.V.A., respectiv 2.537.094,73 lei cu T.V.A..

b)    indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Aria totală proiectată este de 8.060 m.p.

Pe toată suprafața verde (5.334 mp) va fi instalat un sistem de irigații automat.

Mobilier urban:

-    42 bănci de odihnă;

-    33 coșuri de gunoi;

Loc dejoacă: 10 aparate dejoacă;

Alte dotări:

-    4 mese de șah;

1 cișmea publică;

-    865 m.l. împrejmuire;

c)    indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Din punct de vedere economic realizarea investiției contribuie la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități și nu în numele proprietarului infrastructurii, așa cum reiese și din cadrul analizei financiare.

Implementarea investiției creează beneficii directe și anume:

-    Dezvoltarea durabilă a localității;

-    îmbunătățirea calității mediului înconjurător;

d)    durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este definită de H.G. nr. 907/2016 ca fiind perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor. Aceasta durată a fost estimată la 6 luni

calendaristice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


9    9