Hotărârea nr. 123/2018

HCL 123 – Hotarare privind aprobarea executării lucrărilor de intervenţii de urgenţă pentru repararea deficienţelor din carosabil şi lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală şi pe verticală de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 pe străzile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea C.G.M.B., cu acordul Administraţiei Străzilor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executării lucrărilor de intervenții de urgență pentru repararea deficiențelor din carosabil și lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală și pe verticală de către Sectorul 6 al Municipiului București prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe străzile de pe raza administrațiv-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea C.G.M.B., cu acordul Administrației Străzilor

Având în vedere Raportul de Specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă executarea lucrărilor de intervenții de urgență pentru repararea deficiențelor din carosabil și lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală și pe verticală de către Sectorul 6 al Municipiului București prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe străzile de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, aflate în administrarea C.G.M.B., cu acordul Administrației Străzilor.

Art. 2. Cheltuielile pentru lucrările de executare a lucrărilor de intervenții și executarea lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală și verticală vor fi suportate din bugetul Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,'Municipiul Bucureștii |CONSILÎUL LOCAL C^SECTOR 6 __


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


.□SpiridoaNr.: 123

Data: 28.06.2018