Hotărârea nr. 122/2018

HCL 122 – Hotarare privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;

In conformitate cu prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 292/23.11.2017 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuințe sociale, fond de stat sau locuințe de necesitate, în baza Legii nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2018;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea unei locuințe sociale, apartament cu 4 (patru) camere, beneficiar Tudor Daniela, având familia compusă din 6 membri (soț, soție și 4 copii), solicitantă aflată pe poziția 1 în lista cu ordinea de prioritate aprobată pentru anul 2018, la structura 4 camere, locuință socială.

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanțele judecătorești competente.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONT

pentr

;îv,Uî 1 ICI p? LI f O UCUîBȘtî1

CONSILIUL LOCALI

Secretarii

_______SECTOR 6Nr.: 122 Data: 28.06.2018