Hotărârea nr. 121/2018

HCL 121 – Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de înălțime parter” în incinta Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de înălțime parter” în incinta Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

/\

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, a H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 1/2011 privind legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construcție ușoară cu funcțiune de atelier școală și laborator, cu regim de înălțime parter” în incinta Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț nr. 24, Sector 6, București, așa cum sunt prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 121

Data: 28.06.2018

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 121/28.06.2018

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

ai obiectivului de investiții " Construcție ușoara cu funcțiune de atelier școala si laborator, cu regim de inaltime parter" in incinta Colegiului Tehnic " Gheorghe Asachi" din Aleea Pravat nr. 24, Sector 6, București

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

1,2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

1.860,000

353,400

2.213,400

1,4

Amenajări pentru protecția mediului

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 1

1.860,000

353,400

2.213,400

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Construcții si instalații

80.525,270

15.299,801

95.825,071

2,2

Utilaje, echipamente

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 2

80.525,27

15.299,80

95.825,07

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

3.600,000

684,000

4.284,000

3.1.1. Studii de teren

3.600,000

684,000

4.284,000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

3.1.3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

3,2

Documentația - suport de cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5.740,000

5.740,000

3,3

Expertiza tehnica

0,000

0,000

0,000

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirolor

0,000

0,000

0,000

3,5

Proiectaare

58.800,000

11.172,000

69.972,000

3.5.1. Tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

3.5.2. Studiul de prefazibilitate

0,000

0,000

0,000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz qeneral

35.280,000

6.703,200

41.983,200

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor

5.880,000

1.117,200

6.997,200

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.940,000

558,600

3.498,600

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

14.700,000

2.793,000

17.493,000

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

3,7

Consultanta

0,000

0,000

0,000

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție

0,000

0,000

0,000

3.7.2.Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

3,8

Asistenta tehnica

6.500,000

1.235,000

7.735,000

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2.500,000

475,000

2.975,000

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2.500,000

475,000

2.975,000

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

0,000

0,000

0,000

3.8.2. Dirigentie de șantier

4.000,000

760,000

4.760,000

Total Capitol 3

74.640,000

13.091,000

87.731,000

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

849.250,050

161.357,510

1.010.607,560

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,000

0,000

0,000

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montai

0,000

0,000

0,000

4,4

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4,5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4,6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

Total Capitol 4

849.250,050

161.357,510

1.010.607,560

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

18.632,706

3.540,214

22.172,921

5.1.1. Organizare de Șantier pentru lucrări de construcții si inst (1.5% din C+M)*0,90

16.769,436

3.186,193

19.955,629

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (1.5% din C+M)*0.1

1.863,271

354,021

2.217,292

5,2

Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finanțare:

10.432,452

10.432,452

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea de C+M)

4.742,024

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.5 %+0,1)% din valoarea de C+M

5.690,429

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,000

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,000

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

99.693,532

18.941,771

118.635,303

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

1,000

0,190

1,190

Total Capitol 5

128.759,691

22.482,175

151.241,866

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice si teste

Total Capitol 6

TOTAL GENERAL

1.135.035,011

212.583,886

1.347.618,897

din care: C + M (Cap 1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2.1 +

Cap.4.1 + Cap.4.2+Cap.5.1.1)

948.404,756

180.196,904

1.128.601,659

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


.CONSi


SECTOR 8