Hotărârea nr. 120/2018

HCL 120 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018 Anexa I, II, III, IV Lista obiective investitii finantate din bugetul local 2018 Lista obiective investitii finantate din Fonduri nerambursabile 2018 Lista obiective investitii finantate din venituri proprii 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice și al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 a Bugetului de stat pe anul 2018;

Conform O.U.G. nr. 8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii nr. 215/4.03.2009, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare și a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în baza H.C.L. Sector 6 nr. 106/24.05.2018 privind aprobarea bursei „Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul II an școlar 2017-2018 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018 în sumă de 956.845 mii lei la cheltuieli și în sumă de 950.067 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, la și 1 b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2018, în sumă de 142.837 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 142.837 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018, în sumă de 175.050 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018, în sumă de 7.443 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Investiții, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Municipiul București contrasemnează


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSILIUL LOCAL SECTOR SNr.: 120

Data: 28.06.2018


pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

îemirel Spiridon