Hotărârea nr. 119/2018

HCL 119 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; In temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 1 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 1 al anului 2018, conform Anexelor nr. 3 și nr. 4.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 1 al anului 2018, conform Anexelor nr. 5 și nr. 6.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 1 al anului 2018, conform Anexelor nr. 7 și nr. 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,iMunicioiu! Bucureștii ICONSiLiUL LOCÂLi SECTOR 6    !


CONTRASEMNEAZĂ

pentpȚlegalitate

Secret


Nr.: 119

Data: 28.06.2018


Sectorului 6,

Spiridon


Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Formular: 11/01

ANEXA 1 la HCL nr______


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.03.2018

cod 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Încasări

realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

906.342.000

280.204.000

669.790.514

334.900.919

334.889.595

234.676.167

1.897.927

433.216.420

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)

49.90

508.980.000

178.068.000

601.198.492

334.900.919

266.297.573

166.084.145

1.897.927

433.216.420

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

702.212.000

236.038.000

657.503.661

334.900.919

322.602.742

222.389.314

1.897.927

433.216.420

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

677.789.000

230.420.000

609.829.811

287.903.707

321.926.104

217.562.134

1.850.737

390.416.940

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283.940.000

77.124.000

66.029.170

0

66.029.170

66.029.170

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

283.940.000

77.124.000

66.029.170

0

66.029.170

66.029.170

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

283.940.000

77.124.000

66.029.170

0

66.029.170

66.029.170

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243.026.000

67.124.000

66.029.170

0

66.029.170

66.029.170

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.914.000

10.000.000

0

0

0

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.251.000

73.401.000

368.359.950

210.506.887

157.853.063

71.195.854

1.131.221

296.032.875

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

146.251.000

73.401.000

368.359.950

210.506.887

157.853.063

71.195.854

1.131.221

296.032.875

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300.000

64.000.000

334.197.991

192.916.607

141.281.384

61.628.436

925.102

271.644.453

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

33.000.000

23.000.000

39.733.174

12.877.254

26.855.920

20.078.656

834.922

18.819.596

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

91.300.000

41.000.000

294.464.817

180.039.353

114.425.464

41.549.780

90.180

252.824.857

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

12.651.000

6.201.000

25.040.530

13.621.191

11.419.339

5.779.964

139.176

19.121.390

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

3.850.000

2.400.000

7.815.552

4.116.591

3.698.961

2.381.619

128.338

5.305.595

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

8.800.000

3.800.000

17.224.978

9.504.600

7.720.378

3.398.345

10.838

13.815.795

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

7.000.000

1.700.000

5.020.885

2.298.417

2.722.468

2.360.306

24.877

2.635.702

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.300.000

1.500.000

4.100.544

1.670.672

2.429.872

1.427.148

42.066

2.631.330

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238.098.000

75.195.000

143.583.893

54.530.381

89.053.512

75.737.038

637.583

67.209.272

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193.282.000

57.985.000

57.985.000

0

57.985.000

57.985.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

83.953.000

25.186.000

25.186.000

0

25.186.000

25.186.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344.000

28.903.000

28.903.000

0

28.903.000

28.903.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985.000

3.896.000

3.896.000

0

3.896.000

3.896.000

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

16.000

10.000

8.753

8.641

112

0

0

8.753

Taxe hoteliere

12.02.07

16.000

10.000

8.753

8.641

112

0

0

8.753

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800.000

200.000

6.475.067

6.182.976

292.091

213.980

0

6.261.087

Impozit pe spectacole

15.02.01

800.000

200.000

6.475.067

6.182.976

292.091

213.980

0

6.261.087

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000.000

17.000.000

79.115.073

48.338.764

30.776.309

17.538.058

637.583

60.939.432

Impozit pe mijloacele de transport    (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000.000

14.500.000

76.834.411

48.338.764

28.495.647

15.257.396

637.583

60.939.432

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

17.000.000

9.500.000

37.971.820

21.048.105

16.923.715

10.417.593

567.931

26.986.296

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

13.000.000

5.000.000

38.862.591

27.290.659

11.571.932

4.839.803

69.652

33.953.136

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14.000.000

2.500.000

2.280.662

0

2.280.662

2.280.662

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500.000

4.700.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

4.600.072

81.933

27.174.793

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500.000

4.700.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

4.600.072

81.933

27.174.793

Alte impozite și taxe

18.02.50

9.500.000

4.700.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

4.600.072

81.933

27.174.793

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

24.423.000

5.618.000

47.673.850

46.997.212

676.638

4.827.180

47.190

42.799.480

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000.000

800.000

314.678

0

314.678

314.678

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

3.000.000

800.000

314.678

0

314.678

314.678

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000.000

800.000

314.678

0

314.678

314.678

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3.000.000

800.000

314.678

0

314.678

314.678

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

21.423.000

4.818.000

47.359.172

46.997.212

361.960

4.512.502

47.190

42.799.480

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

6.000

2.000

122.820

121.572

1.248

1.248

0

121.572

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5.000

1.000

1.248

0

1.248

1.248

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1.000

1.000

121.572

121.572

0

0

0

121.572

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

65.000

20.000

54.421

0

54.421

22.405

0

32.016

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10.000

5.000

3.905

0

3.905

3.905

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

55.000

15.000

50.516

0

50.516

18.500

0

32.016

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002.000

4.001.000

46.356.509

46.535.364

-178.855

3.968.227

47.190

42.341.092

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000.000

4.000.000

46.351.409

46.530.364

-178.955

3.968.127

47.190

42.336.092

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000.000

4.000.000

46.351.409

46.530.364

-178.955

3.968.127

47.190

42.336.092

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

5.000

5.000

0

0

0

5.000

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod

35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.000

1.000

100

0

100

100

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.32+ 36.02.47+36.02.50)

36.02

3.350.000

795.000

825.422

340.276

485.146

520.622

0

304.800

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

50.000

20.000

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

300.000

75.000

61.401

14.792

46.609

57.554

0

3.847

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.000.000

700.000

764.021

325.484

438.537

463.068

0

300.953

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-153.950.000

-53.828.000

-4.859.005

0

-4.859.005

-4.859.005

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

153.950.000

53.828.000

4.859.005

0

4.859.005

4.859.005

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

50.000

15.000

2.517

0

2.517

2.517

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

50.000

15.000

2.517

0

2.517

2.517

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

50.000

15.000

2.517

0

2.517

2.517

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

1.677.314

0

1.677.314

1.677.314

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

0

1.677.314

0

1.677.314

1.677.314

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

1.844.755

0

1.844.755

1.844.755

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

-167.441

0

-167.441

-167.441

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru sectiunea de functionare

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru sectiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

199.786.000

43.794.000

11.308.093

0

11.308.093

11.308.093

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

199.786.000

43.794.000

11.308.093

0

11.308.093

11.308.093

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+ 42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)

42.02

197.627.000

42.251.000

11.308.093

0

11.308.093

11.308.093

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la

42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate    (cod

42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

1.980.000

13.000

0

0

0

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180.000

17.400.000

11.308.029

0

11.308.029

11.308.029

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200.000

500.000

64

0

64

64

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

113.267.000

24.338.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

113.267.000

24.338.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor

încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)

43.02

2.159.000

1.543.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

1.543.000

1.543.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ

de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG

nr.2/2015

43.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616.000

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări    ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

4.294.000

357.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

363.000

100.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

363.000

100.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

3.931.000

257.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

3.931.000

257.000

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat    (cod

45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    (cod

45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE    (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)    (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE)

(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

(cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

746.068.000

225.991.000

663.920.733

334.900.919

329.019.814

228.838.402

1.970.343

433.111.988

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

508.930.000

178.053.000

599.486.645

334.900.919

264.585.726

164.404.314

1.970.343

433.111.988

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

548.262.000

182.210.000

652.612.640

334.900.919

317.711.721

217.530.309

1.970.343

433.111.988

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

677.789.000

230.420.000

609.829.811

287.903.707

321.926.104

217.562.134

1.850.737

390.416.940

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283.940.000

77.124.000

66.029.170

0

66.029.170

66.029.170

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

283.940.000

77.124.000

66.029.170

0

66.029.170

66.029.170

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit    (cod

04.02.01+04.02.04)

04.02

283.940.000

77.124.000

66.029.170

0

66.029.170

66.029.170

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243.026.000

67.124.000

66.029.170

66.029.170

66.029.170

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.914.000

10.000.000

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital    (cod

05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.251.000

73.401.000

368.359.950

210.506.887

157.853.063

71.195.854

1.131.221

296.032.875

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)

07.02

146.251.000

73.401.000

368.359.950

210.506.887

157.853.063

71.195.854

1.131.221

296.032.875

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300.000

64.000.000

334.197.991

192.916.607

141.281.384

61.628.436

925.102

271.644.453

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

33.000.000

23.000.000

39.733.174

12.877.254

26.855.920

20.078.656

834.922

18.819.596

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

91.300.000

41.000.000

294.464.817

180.039.353

114.425.464

41.549.780

90.180

252.824.857

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

12.651.000

6.201.000

25.040.530

13.621.191

11.419.339

5.779.964

139.176

19.121.390

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

3.850.000

2.400.000

7.815.552

4.116.591

3.698.961

2.381.619

128.338

5.305.595

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

8.800.000

3.800.000

17.224.978

9.504.600

7.720.378

3.398.345

10.838

13.815.795

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1.000

1.000

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

7.000.000

1.700.000

5.020.885

2.298.417

2.722.468

2.360.306

24.877

2.635.702

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.300.000

1.500.000

4.100.544

1.670.672

2.429.872

1.427.148

42.066

2.631.330

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238.098.000

75.195.000

143.583.893

54.530.381

89.053.512

75.737.038

637.583

67.209.272

Sume defalcate din TVA    (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193.282.000

57.985.000

57.985.000

0

57.985.000

57.985.000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

83.953.000

25.186.000

25.186.000

25.186.000

25.186.000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344.000

28.903.000

28.903.000

28.903.000

28.903.000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985.000

3.896.000

3.896.000

3.896.000

3.896.000

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii    (cod

12.02.07)

12.02

16.000

10.000

8.753

8.641

112

0

0

8.753

Taxe hoteliere

12.02.07

16.000

10.000

8.753

8.641

112

0

0

8.753

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800.000

200.000

6.475.067

6.182.976

292.091

213.980

0

6.261.087

Impozit pe spectacole

15.02.01

800.000

200.000

6.475.067

6.182.976

292.091

213.980

0

6.261.087

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități    (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000.000

17.000.000

79.115.073

48.338.764

30.776.309

17.538.058

637.583

60.939.432

Impozit pe mijloacele de transport    (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000.000

14.500.000

76.834.411

48.338.764

28.495.647

15.257.396

637.583

60.939.432

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

17.000.000

9.500.000

37.971.820

21.048.105

16.923.715

10.417.593

567.931

26.986.296

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

13.000.000

5.000.000

38.862.591

27.290.659

11.571.932

4.839.803

69.652

33.953.136

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14.000.000

2.500.000

2.280.662

0

2.280.662

2.280.662

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500.000

4.700.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

4.600.072

81.933

27.174.793

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500.000

4.700.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

4.600.072

81.933

27.174.793

Alte impozite și taxe

18.02.50

9.500.000

4.700.000

31.856.798

22.866.439

8.990.359

4.600.072

81.933

27.174.793

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-129.527.000

-48.210.000

42.782.829

46.997.212

-4.214.383

-31.825

119.606

42.695.048

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000.000

800.000

314.678

0

314.678

314.678

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000.000

800.000

314.678

0

314.678

314.678

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000.000

800.000

314.678

0

314.678

314.678

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3.000.000

800.000

314.678

0

314.678

314.678

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-132.527.000

-49.010.000

42.468.151

46.997.212

-4.529.061

-346.503

119.606

42.695.048

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

6.000

2.000

122.820

121.572

1.248

1.248

0

121.572

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5.000

1.000

1.248

0

1.248

1.248

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1.000

1.000

121.572

121.572

0

0

0

121.572

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

65.000

20.000

22.405

0

22.405

22.405

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10.000

5.000

3.905

0

3.905

3.905

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

55.000

15.000

18.500

0

18.500

18.500

0

0

Amenzi, penalități și confiscări    (cod

35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002.000

4.001.000

46.356.509

46.535.364

-178.855

3.968.227

119.189

42.269.093

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000.000

4.000.000

46.351.409

46.530.364

-178.955

3.968.127

119.189

42.264.093

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000.000

4.000.000

46.351.409

46.530.364

-178.955

3.968.127

119.189

42.264.093

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

5.000

5.000

5.000

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.000

1.000

100

0

100

100

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)

36.02

3.350.000

795.000

825.422

340.276

485.146

520.622

417

304.383

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

50.000

20.000

0

0

0

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

300.000

75.000

61.401

14.792

46.609

57.554

3.847

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul

procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.000.000

700.000

764.021

325.484

438.537

463.068

417

300.536

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile    (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-153.950.000

-53.828.000

-4.859.005

0

-4.859.005

-4.859.005

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

-153.950.000

-53.828.000

-4.859.005

-4.859.005

-4.859.005

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

197.806.000

43.781.000

11.308.093

0

11.308.093

11.308.093

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

197.806.000

43.781.000

11.308.093

0

11.308.093

11.308.093

0

0

Subvenții de la bugetul de stat    (cod

42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)

42.02

195.647.000

42.238.000

11.308.093

0

11.308.093

11.308.093

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180.000

17.400.000

11.308.029

11.308.029

11.308.029

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200.000

500.000

64

64

64

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

113.267.000

24.338.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

113.267.000

24.338.000

0

0

Subventii pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții de la alte administrații    (cod

43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

2.159.000

1.543.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

1.543.000

1.543.000

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616.000

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

160.274.000

54.213.000

5.837.765

0

5.837.765

5.837.765

0

0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

50.000

15.000

1.679.831

0

1.679.831

1.679.831

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

153.950.000

53.828.000

4.859.005

0

4.859.005

4.859.005

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

153.950.000

53.828.000

4.859.005

0

4.859.005

4.859.005

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

153.950.000

53.828.000

4.859.005

0

4.859.005

4.859.005

0

0

Diverse venituri    (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.32+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

153.950.000

53.828.000

4.859.005

0

4.859.005

4.859.005

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

153.950.000

53.828.000

4.859.005

4.859.005

4.859.005

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

50.000

15.000

2.517

0

2.517

2.517

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri    (cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

50.000

15.000

2.517

0

2.517

2.517

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

50.000

15.000

2.517

2.517

2.517

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

1.677.314

0

1.677.314

1.677.314

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

1.677.314

0

1.677.314

1.677.314

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

1.844.755

1.844.755

1.844.755

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

-167.441

-167.441

-167.441

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1.980.000

13.000

0

0

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1.980.000

13.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat    (cod

42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)

42.02

1.980.000

13.000

0

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la

42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

1.980.000

13.000

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de

42.02.69

0

0

p

Sruobgvreanmțaiired2e0la14al-te20a2d0ministrații    (cod

43.02.28+43.02.29+43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

43.02.28

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la

45.02

4.294.000

357.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

4

F5o.n0d2u.2l 1E)uropean de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01.04)

45.02.01

363.000

100.000

-701.071

0

-701.071

-701.071

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

363.000

100.000

-701.071

-701.071

-701.071

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

3.931.000

257.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

3.931.000

257.000

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală    (cod

45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare    (cod

45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat    (cod

45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    (cod

45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE    (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)    (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE)

(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

(cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:    | 11/01    |

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 31.03.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

0

913.120.000

396.778.000

396.426.776

396.426.776

191.287.543

205.139.233

1

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

117.344.000

37.709.000

37.393.468

37.393.468

27.274.174

10.119.294

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

92.598.000

31.960.000

31.644.468

31.644.468

22.143.443

9.501.025

Din total capitol:    |

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

92.598.000

31.960.000

31.644.468

31.644.468

22.143.443

9.501.025

Autorități executive

51.02.01.03

0

92.598.000

31.960.000

31.644.468

31.644.468

22.143.443

9.501.025

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

6.800.000

1.694.000

1.694.000

1.694.000

1.407.000

287.000

Din total capitol:    |

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

6.800.000

1.694.000

1.694.000

1.694.000

1.407.000

287.000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

17.946.000

4.055.000

4.055.000

4.055.000

3.723.731

331.269

1 1

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

38.650.000

16.000.000

16.000.000

16.000.000

9.279.558

6.720.442

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

500.000

174.000

174.000

174.000

79.798

94.202

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

0

500.000

174.000

174.000

174.000

79.798

94.202

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

38.150.000

15.826.000

15.826.000

15.826.000

9.199.760

6.626.240

Din total capitol:    |

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37.950.000

15.731.000

15.731.000

15.731.000

9.195.000

6.536.000

|Politie comunitara

61.02.03.04

0

37.950.000

15.731.000

15.731.000

15.731.000

9.195.000

6.536.000

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

200.000

95.000

95.000

95.000

4.760

90.240

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

493.673.000

233.658.000

233.658.000

233.658.000

110.545.864

123.112.136

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

162.298.000

90.725.000

90.725.000

90.725.000

26.875.379

63.849.621

Din total capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

87.436.000

55.720.000

55.720.000

55.720.000

11.144.561

44.575.439

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

0

40.713.000

24.355.000

24.355.000

24.355.000

5.797.235

18.557.765

Învatamânt primar

65.02.03.02

0

46.723.000

31.365.000

31.365.000

31.365.000

5.347.326

26.017.674

Învatamânt secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

45.352.000

24.758.000

24.758.000

24.758.000

10.619.406

14.138.594

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

22.067.000

11.513.000

11.513.000

11.513.000

4.222.442

7.290.558

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

23.285.000

13.245.000

13.245.000

13.245.000

6.396.964

6.848.036

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

150.000

64.000

64.000

64.000

0

64.000

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2.186.000

1.408.000

1.408.000

1.408.000

491.201

916.799

Învatamânt special

65.02.07.04

0

2.186.000

1.408.000

1.408.000

1.408.000

491.201

916.799

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

14.051.000

5.390.000

5.390.000

5.390.000

1.374.050

4.015.950

Scoala dupa scoala

65.02.12.01

14.051.000

5.390.000

5.390.000

5.390.000

1.374.050

4.015.950

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

13.123.000

3.385.000

3.385.000

3.385.000

3.246.161

138.839

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

96.827.000

39.889.000

39.889.000

39.889.000

22.897.215

16.991.785

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

79.827.000

36.323.000

36.323.000

36.323.000

19.707.215

16.615.785

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

79.827.000

36.323.000

36.323.000

36.323.000

19.707.215

16.615.785

Servicii religioase

67.02.06

0

4.000.000

800.000

800.000

800.000

800.000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

13.000.000

2.766.000

2.766.000

2.766.000

2.390.000

376.000

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

234.548.000

103.044.000

103.044.000

103.044.000

60.773.270

42.270.730

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

13.200.000

5.426.000

5.426.000

5.426.000

3.891.351

1.534.649

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

68.047.000

28.785.000

28.785.000

28.785.000

25.118.882

3.666.118

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

68.047.000

28.785.000

28.785.000

28.785.000

25.118.882

3.666.118

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

31.402.000

14.155.000

14.155.000

14.155.000

8.095.813

6.059.187

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe    |

68.02.11

0

34.499.000

20.899.000

20.899.000

20.899.000

5.760.581

15.138.419

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

13.065.000

4.628.000

4.628.000

4.628.000

1.575.470

3.052.530

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

2.200.000

800.000

800.000

800.000

438.278

361.722

Ajutor social

68.02.15.01

0

2.200.000

800.000

800.000

800.000

438.278

361.722

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

0

72.135.000

28.351.000

28.351.000

28.351.000

15.892.895

12.458.105

|

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

191.044.000

63.738.000

63.702.308

63.702.308

40.136.298

23.566.010

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

90.032.000

27.991.000

27.955.308

27.955.308

9.193.878

18.761.430

Din total capitol:    |

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

23.796.000

14.170.000

14.134.308

14.134.308

97.719

14.036.589

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

596.000

570.000

570.000

570.000

133.411

436.589

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

23.200.000

13.600.000

13.564.308

13.564.308

-35.692

13.600.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

116.000

100.000

100.000

100.000

0

100.000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

116.000

100.000

100.000

100.000

0

100.000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

0

66.120.000

13.721.000

13.721.000

13.721.000

9.096.159

4.624.841

|

0

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

101.012.000

35.747.000

35.747.000

35.747.000

30.942.420

4.804.580

Din total capitol:    |

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

100.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

30.942.420

4.057.580

Salubritate

74.02.05.01

0

100.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

30.942.420

4.057.580

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

1.012.000

747.000

747.000

747.000

0

747.000

|

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

72.409.000

45.673.000

45.673.000

45.673.000

4.051.649

41.621.351

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

|Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

72.409.000

45.673.000

45.673.000

45.673.000

4.051.649

41.621.351

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

72.409.000

45.673.000

45.673.000

45.673.000

4.051.649

41.621.351

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

0

72.409.000

45.673.000

45.673.000

45.673.000

4.051.649

41.621.351

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE    |

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT 1) (-)    (49.02-cod 00.01)

99.02

0

1

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2015

|

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

746.068.000

275.958.000

275.642.468

275.642.468

185.696.284

89.946.184

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

109.330.000

31.409.000

31.093.468

31.093.468

26.322.683

4.770.785

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

84.584.000

25.660.000

25.344.468

25.344.468

21.191.952

4.152.516

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

84.584.000

25.660.000

25.344.468

25.344.468

21.191.952

4.152.516

Autorități executive

51.02.01.03

84.584.000

25.660.000

25.344.468

25.344.468

21.191.952

4.152.516

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

6.800.000

1.694.000

1.694.000

1.694.000

1.407.000

287.000

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.800.000

1.694.000

1.694.000

1.694.000

1.407.000

287.000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

1

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17.946.000

4.055.000

4.055.000

4.055.000

3.723.731

331.269

1 1

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

1

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

38.450.000

15.890.000

15.890.000

15.890.000

9.279.558

6.610.442

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

400.000

124.000

124.000

124.000

79.798

44.202

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

400.000

124.000

124.000

124.000

79.798

44.202

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

38.050.000

15.766.000

15.766.000

15.766.000

9.199.760

6.566.240

Din total capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37.950.000

15.731.000

15.731.000

15.731.000

9.195.000

6.536.000

| Politie comunitara

61.02.03.04

37.950.000

15.731.000

15.731.000

15.731.000

9.195.000

6.536.000

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100.000

35.000

35.000

35.000

4.760

30.240

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

|

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

419.204.000

174.529.000

174.529.000

174.529.000

107.182.807

67.346.193

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

120.596.000

57.302.000

57.302.000

57.302.000

24.604.692

32.697.308

Din total capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

48.077.000

24.108.000

24.108.000

24.108.000

9.070.396

15.037.604

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

27.153.000

15.213.000

15.213.000

15.213.000

5.168.113

10.044.887

Învatamânt primar

65.02.03.02

20.924.000

8.895.000

8.895.000

8.895.000

3.902.283

4.992.717

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

43.249.000

23.187.000

23.187.000

23.187.000

10.422.884

12.764.116

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

20.885.000

10.834.000

10.834.000

10.834.000

4.140.296

6.693.704

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

22.364.000

12.353.000

12.353.000

12.353.000

6.282.588

6.070.412

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

150.000

64.000

64.000

64.000

0

64.000

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

1.946.000

1.168.000

1.168.000

1.168.000

491.201

676.799

|Învatamânt special

65.02.07.04

1.946.000

1.168.000

1.168.000

1.168.000

491.201

676.799

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

14.051.000

5.390.000

5.390.000

5.390.000

1.374.050

4.015.950

|Scoala dupa scoala

65.02.12.01

14.051.000

5.390.000

5.390.000

5.390.000

1.374.050

4.015.950

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123.000

3.385.000

3.385.000

3.385.000

3.246.161

138.839

|

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

79.265.000

29.388.000

29.388.000

29.388.000

22.236.358

7.151.642

Din total capitol:    |

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

62.265.000

25.822.000

25.822.000

25.822.000

19.046.358

6.775.642

Sport

67.02.05.01

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

62.265.000

25.822.000

25.822.000

25.822.000

19.046.358

6.775.642

Servicii religioase

67.02.06

4.000.000

800.000

800.000

800.000

800.000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13.000.000

2.766.000

2.766.000

2.766.000

2.390.000

376.000

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

219.343.000

87.839.000

87.839.000

87.839.000

60.341.757

27.497.243

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.128.000

5.354.000

5.354.000

5.354.000

3.891.351

1.462.649

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

68.047.000

28.785.000

28.785.000

28.785.000

25.118.882

3.666.118

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68.047.000

28.785.000

28.785.000

28.785.000

25.118.882

3.666.118

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

31.063.000

13.816.000

13.816.000

13.816.000

7.819.595

5.996.405

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

24.784.000

11.184.000

11.184.000

11.184.000

5.760.581

5.423.419

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

12.065.000

3.628.000

3.628.000

3.628.000

1.575.470

2.052.530

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

2.200.000

800.000

800.000

800.000

438.278

361.722

Ajutor social

68.02.15.01

2.200.000

800.000

800.000

800.000

438.278

361.722

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

68.056.000

24.272.000

24.272.000

24.272.000

15.737.600

8.534.400

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

165.644.000

48.305.000

48.305.000

48.305.000

42.911.236

5.393.764

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

65.644.000

13.305.000

13.305.000

13.305.000

8.905.244

4.399.756

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

65.644.000

13.305.000

13.305.000

13.305.000

8.905.244

4.399.756

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

100.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

30.942.420

4.057.580

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

100.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

30.942.420

4.057.580

Salubritate

74.02.05.01

100.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

30.942.420

4.057.580

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

13.440.000

5.825.000

5.825.000

5.825.000

5.825.000

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

|

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

13.440.000

5.825.000

5.825.000

5.825.000

3.063.572

2.761.428

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

13.440.000

5.825.000

5.825.000

5.825.000

3.063.572

2.761.428

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

13.440.000

5.825.000

5.825.000

5.825.000

3.063.572

2.761.428

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

1

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

167.052.000

120.820.000

120.784.308

120.784.308

5.591.259

115.193.049

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

8.014.000

6.300.000

6.300.000

6.300.000

951.491

5.348.509

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

8.014.000

6.300.000

6.300.000

6.300.000

951.491

5.348.509

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

8.014.000

6.300.000

6.300.000

6.300.000

951.491

5.348.509

Autorități executive

51.02.01.03

8.014.000

6.300.000

6.300.000

6.300.000

951.491

5.348.509

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

200.000

110.000

110.000

110.000

0

110.000

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

100.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

100.000

60.000

60.000

60.000

0

60.000

Din total capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100.000

60.000

60.000

60.000

0

60.000

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

|

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

74.469.000

59.129.000

59.129.000

59.129.000

3.363.057

55.765.943

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

41.702.000

33.423.000

33.423.000

33.423.000

2.270.687

31.152.313

Din total capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

39.359.000

31.612.000

31.612.000

31.612.000

2.074.165

29.537.835

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

13.560.000

9.142.000

9.142.000

9.142.000

629.122

8.512.878

Învatamânt primar

65.02.03.02

25.799.000

22.470.000

22.470.000

22.470.000

1.445.043

21.024.957

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

2.103.000

1.571.000

1.571.000

1.571.000

196.522

1.374.478

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.182.000

679.000

679.000

679.000

82.146

596.854

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

921.000

892.000

892.000

892.000

114.376

777.624

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

240.000

240.000

240.000

240.000

0

240.000

| Învatamânt special

65.02.07.04

240.000

240.000

240.000

240.000

0

240.000

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

|

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

17.562.000

10.501.000

10.501.000

10.501.000

660.857

9.840.143

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

17.562.000

10.501.000

10.501.000

10.501.000

660.857

9.840.143

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

17.562.000

10.501.000

10.501.000

10.501.000

660.857

9.840.143

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

15.205.000

15.205.000

15.205.000

15.205.000

431.513

14.773.487

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

339.000

339.000

339.000

339.000

276.218

62.782

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

9.715.000

9.715.000

9.715.000

9.715.000

0

9.715.000

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

4.079.000

4.079.000

4.079.000

4.079.000

155.295

3.923.705

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

25.400.000

15.433.000

15.397.308

15.397.308

288.634

15.108.674

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

24.388.000

14.686.000

14.650.308

14.650.308

288.634

14.361.674

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

23.796.000

14.170.000

14.134.308

14.134.308

97.719

14.036.589

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

596.000

570.000

570.000

570.000

133.411

436.589

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

23.200.000

13.600.000

13.564.308

13.564.308

-35.692

13.600.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

116.000

100.000

100.000

100.000

0

100.000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

116.000

100.000

100.000

100.000

0

100.000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

476.000

416.000

416.000

416.000

190.915

225.085

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

1.012.000

747.000

747.000

747.000

0

747.000

Din total capitol:

| Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.012.000

747.000

747.000

747.000

0

747.000

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

58.969.000

39.848.000

39.848.000

39.848.000

988.077

38.859.923

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

58.969.000

39.848.000

39.848.000

39.848.000

988.077

38.859.923

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

58.969.000

39.848.000

39.848.000

39.848.000

988.077

38.859.923

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

58.969.000

39.848.000

39.848.000

39.848.000

988.077

38.859.923

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

|

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

|

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulaj 11/03    ~|

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE

la data de 31.03.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

Drepturi constate de

incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

172.050.000

86.025.000

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

172.050.000

86.025.000

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

172.050.000

86.025.000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03

172.050.000

86.025.000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

172.050.000

86.025.000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente refinnatarii creditelor externe

41.06.03.02

0

0

0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:

|    11/03    |

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE la data de 31.03.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite

de

angajame

nt

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

49,06

0

172.050.000

86.025.000

86.025.000

86.025.000

0

86.025.000

1 1

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.06.01)

51,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

|Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.04)

61,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Siguranta nationala

61.06.04

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamant postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

|Învatamânt special

65.06.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66,06

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

|Servicii culturale    (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese    |

68.06.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70,06

0

172.050.000

86.025.000

86.025.000

86.025.000

0

86.025.000

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

172.050.000

86.025.000

86.025.000

86.025.000

0

86.025.000

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

0

172.050.000

86.025.000

86.025.000

86.025.000

0

86.025.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (c

od 81.06.06 )

81,06

0

0

0

0

0

0

0

Din îo'tal capitol:    |

0

Energie termică

81.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84,06

0

0

0

0

0

0

0

Din îo'tal capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96,06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99,06

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

172.050.000

86.025.000

86.025.000

86.025.000

0

0

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

0

172.050.000

86.025.000

86.025.000

86.025.000

0

86.025.000

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.06.01)

51,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

|Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.04)

61,06

0

0

0

0

0

0

0

Din îo'tal capitol:    |

0

Siguranta nationala

61.06.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65,06

0

0

0

0

0

0

0

Din îo'tal capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

Învatamant postliceal

65.06.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| Învatamânt special

65.06.06.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66,06

0

0

0

0

0

0

0

Din îo'tal capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Camine culturale

67.06.03.06

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

1

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

Crese    |

68.06.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70,06

0

172.050.000

86.025.000

86.025.000

86.025.000

0

86.025.000

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

172.050.000

86.025.000

86.025.000

86.025.000

0

86.025.000

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

172.050.000

86.025.000

86.025.000

86.025.000

86.025.000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

1

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

1

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

|Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Energie termică

81.06.06

0

1

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Strazi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96,06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99,06

0

0

0

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea gdministrativ-teritoriaiă: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formular 11/03 ~l

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE

DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE la data de 31.03.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

7.443.000

7.000.000

7.442.477

0

7.442.477

7.442.477

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

7.443.000

7.000.000

7.442.477

0

7.442.477

7.442.477

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

7.443.000

7.000.000

7.442.477

0

7.442.477

7.442.477

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

7.443.000

7.000.000

7.442.477

0

7.442.477

7.442.477

0

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale

41.07.02.07

7.443.000

7.000.000

7.442.477

7.442.477

7.442.477

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:

11/03

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

la data de 31.03.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite

de

angajam

ent

Credite

Angajamen

te bugetare

Angajamen

te legale

Plati

efectuate

Angajame

nte legale de platit

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49,07

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

0

7.000.000

1 1

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

|Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Siguranta nationala

61.07.04

0

0

0

0

0

0

0

|

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

| Învatamânt special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

0

7.000.000

Din îoîal capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

0

7.000.000

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

0

7.000.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din îoîal capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese    |

68.07.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din îoîal capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Energie termică

81.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT    1

99.07

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

0

7.000.000

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

0

7.000.000

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

|Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Siguranta nationala

61.07.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

| Învatamânt special

65.07.07.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

Din îoîal capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

0

7.000.000

Din îoîal capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

0

7.000.000

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

7.443.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

|

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din îoîal capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

Crese    |

68.07.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Energie termică

81.07.06

0

|

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Strazi

84.07.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.07.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa 7 la HCL nr_____

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCURESTI

F ormular: 11/02    |

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE la data de 31.03.2018

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

142.155.000

54.587.000

23.775.671

0

23.775.671

23.775.671

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

74.405.000

28.878.000

8.231.932

0

8.231.932

8.231.932

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

74.405.000

28.878.000

8.231.932

0

8.231.932

8.231.932

0

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

4.265.000

1.311.000

445.328

0

445.328

445.328

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

4.265.000

1.311.000

445.328

0

445.328

445.328

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3.960.000

1.267.000

444.856

0

444.856

444.856

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

3.960.000

1.267.000

444.856

0

444.856

444.856

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

300.000

40.000

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

300.000

40.000

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5.000

4.000

472

0

472

472

0

0

Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

70.140.000

27.567.000

7.786.604

0

7.786.604

7.786.604

0

0

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

33.10

61.274.000

23.625.000

5.844.754

0

5.844.754

5.844.754

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851.000

290.000

109.816

0

109.816

109.816

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

515.000

65.000

74.646

0

74.646

74.646

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.140.000

470.000

249.239

0

249.239

249.239

0

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

21.613.000

6.360.000

2.686.998

0

2.686.998

2.686.998

0

0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

per3f3ec.1ti0.1a7re

30.000

30.000

3.080

0

3.080

3.080

0

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate dienla

b 3e3t.1l0.e30stat

0

0

0

0

0

0

0

0

veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedent i

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

Drepturi

constate

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

37.125.000

16.410.000

2.720.975

0

2.720.975

2.720.975

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8.866.000

3.942.000

1.835.132

0

1.835.132

1.835.132

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

.S0u2m+3e6p.r0o2v.e3n2i.t0e3d)in finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

8.866.000

3.942.000

1.835.132

0

1.835.132

1.835.132

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

0

0

106.718

0

106.718

106.718

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

0

0

106.718

0

106.718

106.718

0

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buge

tul 3i7l.1c0a.l03

-6.137.000

-4.129.000

-48.675

0

-48.675

-48.675

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedent i

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

Drepturi

constate

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.137.000

4.129.000

48.675

0

48.675

48.675

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

0

0

801.739

0

801.739

801.739

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

0

0

776.695

0

776.695

776.695

0

0

| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

776.695

0

776.695

776.695

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

0

25.044

0

25.044

25.044

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

25.044

0

25.044

25.044

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

67.750.000

25.709.000

14.742.000

0

14.742.000

14.742.000

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

67.750.000

25.709.000

14.742.000

0

14.742.000

14.742.000

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din

42.10.39

0

0

0

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din

42.10.43

0

0

0

0

SUBVENTvIeInDitEuriLpAroAprLiiTiEn cAaDdrMulIpNroISgrTaRmAelTorI IF(EcGodA4im3.p1l0e.m09e+nt4a3te.1d0e.1A0+P4IA3.10.14+43.10.15+43

.1    4+3.10

) 67.750.000

25.709.000

14.742.000

0

14.742.000

14.742.000

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

65.754.000

23.713.000

14.642.000

0

14.642.000

14.642.000

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăț

ii 43.10.10

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănă

tății43.10.14

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiți

i î43s.10.1t6t.e03

0

0

0

0

finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02 +43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale

43.10.17.03

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

1.996.000

1.996.000

100.000

0

100.000

100.000

0

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de functionare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume FENFpoonsdtualdEeruarorpeeianncdoentDuelzpvloalttialroerRefeegciotunaltae (s icpodrefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0

0

0

0

0

45.10.018.+0415+.4150.105.+0415.0.120+.4156.+1405.0.10.0.137)+45.10.18)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

0

nPtruelfiEnuarnoțpareean de Vecinatate si Parteneriat( cod

45.10.07.03

0

0

0

0

45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

0

ePcreofminuanițtare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.08.03

0

0

0

0

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0