Hotărârea nr. 117/2018

HCL 117 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea Parva nr. 6, bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de

locuințe Aleea Parva nr. 6, bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea Parva nr. 6, bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45. alin. (2). lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Articolul 1 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea Parva nr. 6, bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului București, se modifică după cum urmează;

„ (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe Aleea Parva nr. 6, bloc C37. ”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 18/26.01.2017, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon