Hotărârea nr. 116/2018

HCL 116 – Hotarare de aprobare a proiectului “Reabilitare termică şi modernizare sediu Primărie Sector 6, Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149” și a cheltuielilor legate de proiect

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

de aprobarea proiectului ''Reabilitare termică și modernizare sediu Primărie Sector 6, București, Calea Plevnei nr. 147-149” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Programul Operațional Regional (P.O.R.) 2014-2020;

-    Ghidul Solicitantului P.O.R. 2014-2020;

-    Ghidul Specific pentru Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor. Operațiunea B - Clădiri Publice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul "Reabilitare termică și modernizare sediu Primărie Sector 6, București, Calea Plevnei nr. 147-149”, cod SMIS 118547, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. Apelului de proiecte P.O.R./2016/3/3.1/B/1.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ‘"Reabilitare termică și modernizare sediu Primărie Sector 6, București, Calea Plevnei nr. 147-149”, în cuantum de 2.792.769,98 lei (inclusiv T.V.A.) conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 595.423,64 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 43.946,96 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitare termică și modernizare sediu Primărie Sector 6, București, Calea Plevnei nr. 147-149”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Reabilitare termică și modernizare sediu Primărie Sector 6, București, Calea Plevnei nr. 147-149”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze toate actele necesare și contractul de finanțareîn numele Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTEDEȘEDINȚA,Municiphșî București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul S$to,rului 6,

SMIS 118547


Anexa 3 - Bugetul proiectului


ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 116/07.06.2018

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuiala

Valoare totala

Valoare totala eligibila

Valoare totala publica

Valoare eligibila nerambursabila din FEDR

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul național

Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului

Valorare neeligibila inclusiv TVA

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A1

Expertiza Tehnica, Audit Energetic, DALI.DTAC, PT+DE si sprijin in vederea intoc. cerere finanțare

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

A11

Expertiza Tehnica, Audit Energetic, DALI.DTAC, PT+DE si sprijin in vederea intoc. cerere finanțare

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli cu Expertiza Tehnica, Audit Energetic, DALI.DTAC, PT+DE si sprijin in vederea intoc cerere

finanțare in vederea depunerii cererii de finanțare

122.302,25

122.302,25

122.302,25

97.841.80

80%

22.014,41

18%

2.446,05

2%

0,00

A2

Consultanta in management de proiect

Consultanta in management de proiect

cheltuieli pentru consultanță

A21

Consultanta in management de proiect

Consultanta in management de proiect

Consultanta in management de proiect-consultanta elaborare

cerere finanțare

18 179,63

18.179,63

18 179,63

14 543,70

80%

3.272,33

18%

363,59

2%

0,00

;    A21

Consultanta in management de proiect

Consultanta in management de proiect

Cheltuieli consultanta management proiect -consultanta implementare

3 120,18

3.120,18

3.120,18

2.496,14

80%

561,63

18%

62,41

2%

0,00

A3

Realizarea lucrărilor de construcție

A31

Construcții si instalații

cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții, instalații si dotan aferente masurilor

conexe

619.112,97

219.508,59

219.508,59

175.606,87

80%

39.511,55

18%

4.390,17

2%

399 604,38

A31

Construcții si instalații

cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții si instalații

1.510 890,64

1 394 897,77

1.394 897,77

1 115.918,22

80%

251 081,60

18%

27 897,96

2%

115 992,87

A32

Utilaje si echipamente tehnologice cu montai

cheltuieli pentru investiția de bază

Utilaje si echipamente tehnoloqice cu montai

187 622,54

107.796,15

107 796,15

86.236,92

80%

19.403,31

18%

2.155,93

2%

79.826,39

A33

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea

inițiala

38 446,52

38446,52

38.446,52

30.757,22

80%

6.920,37

18%

768,93

2%

0,00

A34

Organizare de șantier

cheltuieli cu organizarea de șantier

Cheltuieli conexe organizării de șantier

11.588,14

11.588,14

11 588,14

9.270,51

80%

2.085,87

18%

231,77

2%

0,00

A34

Organizare de șantier

cheltuieli cu organizarea de șantier

Lucrări de construcții si

instalații aferente orqamzarii de șantier

46.352,52

46.352,52

46.352,52

37.082,02

80%

8.343,45

18%

927,05

2%

0,00

A35

Diverse alte cheltuieli comisioane

cheltuieli diverse și neprevăzute

Cheltuieli diverse si neprevăzute

176 064,90

176.064,90

176.064,90

140.851,92

80%

31.691,68

18%

3.521,30

2%

0,00

A35

Diverse alte cheltuieli comisioane

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Asistenta tehnica din partea proiectantului

2.318,12

2.318,12

2.318,12

1 854,50

80%

417,26

18%

46,36

2%

0,00

A35

Diverse alte cheltuieli comisioane

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioane, taxe

20.473,00

20.473,00

20.473,00

16.378,40

80%

3.685,14

18%

409,46

2%

0,00

A4

Dirigentie de șantier

A41

dirigentie de șantier

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Dingentie de șantier

21.299,81

21.299,81

21.299,81

17.039,85

80%

3.833,97

18%

426,00

2%

0,00

A5

Auditarea proiectului

A51

- auditare intermediara si finala

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Audit financiar

4.999,19

4999,19

4 999,19

3.999,35

80%

899,85

18%

99,99

2%

0,00

A6

Informare si publicitate

A61

Informare si publicitate

cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Informare si publicitate

9.999,57

9999,57

9.999,57

7.999,66

80%

1.799,92

18%

199,99

2%

0,00

TOTAL

2.792.769,98

2.197.346,34

2.197.346,34

1.757.877,07

395.522,34

43.946,96

595.423,64

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Traian Pană    r v    ...

Municipiu? București LOCAL


SECTOR 6