Hotărârea nr. 11/2018

HCL 11 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 118/27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării

măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. I și nr. 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

-    Oferta indicativă transmisă de reprezentanții Băncii Europene de Investiții înregistrată sub nr. 32675/18.08.2016;

-    Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6:

•    nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

•    nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București;

•    nr. 118/27.04.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării

finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), a art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexa nr. 2 prevăzută la Art. 2 alin. (3) din cadrul H.C.L. Sector 6 nr. 118/27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 11

Data: 30.01.2018

Anexa la H.C.L.Sector 6 nr.: 11/30.01.2018

Centralizator obiective de investiții - clădiri publice

Investiție

Obiective de investiții

Adresa

Valoare cu TVA - lei -

INVESTIȚIE

Reabilitare unitati

de invatamant

Școala Ion Dumitriu (fosta 157)

Str. Hanul Ancutei nr. 4

NA

Școala nr. 163

Calea Giulesti nr. 54

N.A

Școala Adrian Paunescu (fosta 205)

Aleea Prahovei nr. 1

6.998.535,53

Școala nr. 197

Str. Obcina Mare nr. 2

5.027.299,46

Școala Sfinții Constantin si Elena (fosta 176)

Aleea Lunca Cernei nr. 3

7.028.845,57

Școala nr. 59

Str. Vladeasa nr. 9

3.467.054,59

Școala nr. 117 (cu sala de sport) si Grădiniță nr. 170 (in incinta Sc. 117), din care:

Str. Fabricii nr. 22

12.648.719,19

CORP A

7.043 694,56

CORP B

4.504.484,36

CORP SALA DE SPORT

1.100.540,27

Școala Sfanțul Andrei (fosta 172), din care:

Aleea Parva nr. 3-5

11.358.469,52

CORP A (S+P+2E)

6.949.061,46

CORP B (S+P+3E)

4.409.408,06

Școala nr. 309, din care:

Str. Moinesti nr. 9

6.172.455,47

CORP SALA DE SPORT

1.778.285,39

CORP ȘCOALA

4.394.170,08

Liceul Petre Poni, din care:

Bdul. Preciziei nr. 18

8.694.255,53

CĂMIN

2.445.174,40

CANTINA

2.070.064,56

ȘCOALA

4.179.016,57

Liceul Mircea Eliade

Splaiul Independentei nr. 315-317

3.759.242,12

Construcție

grădinițe

Corp grădiniță "ALBINA” in incinta Liceului Teoretic Marin Preda (S+P+2E)

Str. Ruset nr. 17

14.408.117,27

Corp grădiniță in incinta Cartierului A.N.L. Brancusi

Str. Valea lalomitei/Oltului nr. 141, intersecție cu Aleea Danaidei

5.328.390,32

Corp grădiniță in incinta Scolii Sfinții Constantin si Elena

Aleea Lunca Cernei nr. 3

11.146.429,87

Corp grădiniță in incinta Liceului Tehnologic Antim Ivireanu

Aleea Poiana Muntelui nr. 1

5.680.885,00

Extinderi scoli (After School)

Școala Gimnaziala Sfanțul Andrei

Aleea Parva nr. 3-5

13.081.942,15

After-school - Școala nr. 117

Str. Fabricii nr. 22

16.645.880,17

After-school - Școala nr. 197

Str. Obcina Mare nr. 2

13.308.389,81

After-school - Școala nr. 156

Str. Dealul Tugulea nr. 35

N.A

TOTAL

144.754.911,57

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană