Hotărârea nr. 107/2018

HCL 107 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, în sensul că se schimbă la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6 adresa Grădiniţei ,,Degeţica” din Str. Constantin Niţescu nr. 11, Sector 6, Bucureşti, în Str. Bolidului nr. 4-6, Sector 6, Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CaleaPlevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 71 131 1, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2017 - 2018, în sensul

că se schimbă la unități de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6 adresa Grădiniței „Degețica” din Str. Constantin Nițescu nr. 11, Sector 6,

București, în Str. Bolidului nr. 4-6, Sector 6, București

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- legea educației

naționale, a adresei Grădiniței „Degețica” cu nr. 189 din data de 24.04.2018, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 5740 din data de 25.04.2018, a Contractului de închiriere înregistrat cu nr. 173674 din data de 20.03.2015;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2017 - 2018 la unități de învățământ particular, în sensul că se schimbă adresa Grădiniței „Degețica”, din Str. Constantin Nițescu nr. 11, Sector 6, București în Str. Bolidului nr. 4-6, Sector 6, București.

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2017-2018, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 107

Data: 24.05.2018