Hotărârea nr. 106/2018

HCL 106 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311. București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bursei „Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul II an școlar 2017-2018 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administrația Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a de Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind Situația numerică a burselor pentru semestrul II - an școlar 2017 - 2018 cu nr. 344 din data de 08.05.2018 transmisă pe e-mail și înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 6470 din data de 09.05.2018, Situația numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul II an școlar 2017/2018 din data de 08.05.2018, Situația numerică a burselor de merit defalcate conform art. 8 alin. (1) lit. a), b), c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 Semestrul II an școlar 2017 -2018 din data de 08.05.2018, precum și Situația numerică a burselor de performanță defalcate conform art. 6 alin. (1) lit. a), b), c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, Semestrul II an școlar 2017 - 2018 din data de 07.05.2018.

în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012);

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, bursa „Primarului Sectorului 6” pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au avut media generală anuală 10 în anul 2017 - 2018. bursa Primarului Sectorului 6 în cuantum de 2500 lei/an/elev. Bursa de merit pentru nota 10 se acordă conform O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 și nu exclude bursa „Primarului Sectorului 6”.

Art. 2. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, burse de excelență pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au obținut în anul școlar 2017-2018 la olimpiadele internaționale locul I, II și III astfel:

a)    burse de excelență pentru locul I - 3000 lei/olimpic/an;

b)    burse de excelență pentru locul II - 2250 lei/olimpic/an;

c)    burse de excelență pentru locul III - 1500 lei/olimpic/an;

d)    burse de excelență pentru mențiune - 1000 lei/olimpic/an.

Art. 3. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, pentru semestrul II an școlar 2017 - 2018, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ din Sectorul 6, un număr de 11445 burse școlare după cum urmează:

I)    156 burse de performanță din care:

al) 14 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an;

a2) 6 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 1500 lei/olimpic/an;

a3) 7 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 1000 lei/olimpic/an;

b) 16 burse de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației Naționale, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

cl) 90 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c2) 20 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c3) 3 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 50 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

II)    8940 burse de merit din care:

al) 4729 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8.50 - 9.49 la învățământ pe semestrul I, an școlar 2017 - 2018, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

a2) 3331 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9.50 - 9.99 la învățământ pe semestrul I. an școlar 2017 - 2018. bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

a3) 806 burse de merit pentru elevii care au obținut media 10 la învățământ pe semestrul I. an școlar 2017-2018, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

bl) 25 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

b2) 10 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

b3) 13 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul III. bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

cl) 7 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c2) 18 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c3) 1 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice. cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific. de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul III, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

III)    37 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev pe perioada cursurilor școlare,

inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

IV)    1692 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev pe toată perioada anului

școlar in conformitate cu art. 13 alin a) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012;

V)    617 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/lună/elev pe toată perioada cursurilor

școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale în conformitate cu art. 13 alin. b) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012;

VI)    3 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev.

Art. 4. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. în cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este diferit față de numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenență la oraganizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6 împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 106/24.05.2018

SITUAȚIA

numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul II - an școlar 2017/2018

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

1

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 59

Total număr de elevi din care:

854

428

426

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

4

1

3

B. Bursa de merit

205

205

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

27

20

7

a.1) orfani

5

3

2

a.2) medicale

8

7

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

14

10

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

236

21

215

2

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 117

Total număr de elevi din care:

1693

1000

625

68

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

4

5

B. Bursa de merit

560

16

544

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

49

28

21

a.1) orfani

15

7

8

a.2) medicale

16

9

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

18

12

6

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

619

49

570

3

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 142

Total număr de elevi din care:

857

594

263

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

2

1

B. Bursa de merit

154

2

152

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

16

12

a.1) orfani

9

4

5

a.2) medicale

9

6

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

10

6

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

185

20

165

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 153

Total număr de elevi din care:

309

162

147

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

25

25

C. Bursa de studiu

D Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

73

46

27

a.1) orfani

6

3

3

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

66

43

23

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

98

46

52

5

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 156

Total număr de elevi din care:

1024

632

392

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

2

1

B. Bursa de merit

302

302

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

37

21

16

a.1) orfani

13

6

7

a.2) medicale

8

5

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

16

10

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

343

23

320

6

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION DUMITRIU"

Total număr de elevi din care:

892

541

351

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

2

4

B. Bursa de merit

184

184

C Bursa de studiu

D Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

61

32

29

a.1) orfani

12

5

7

a.2) medicale

21

12

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

28

15

13

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

251

34

217

7

ȘCOALA GIMNAZIALA

"SFANTA TREIME"

Total număr de elevi din care:

654

354

300

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

125

125

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

57

34

23

a.1) orfani

10

6

4

a.2) medicale

20

7

13

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

27

21

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

182

34

148

Nr

crt.

Unitatea de

invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

8

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 161

Total număr de elevi din care:

234

114

72

48

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

8

8

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

54

46

8

a.1) orfani

a 2) medicale

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

54

46

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

62

46

16

9

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 163

Total număr de elevi din care:

536

325

211

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

2

1

B. Bursa de merit

110

110

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

44

26

18

a. 1) orfani

1

1

a.2) medicale

4

2

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

39

24

15

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

157

28

129

10

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 164

Total număr de elevi din care:

588

344

244

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

10

6

4

B Bursa de merit

147

147

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

49

23

26

a.1) orfani

8

4

4

a.2) medicale

17

8

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

24

11

13

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

206

29

177

11

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 167

Total număr de elevi din care:

363

232

131

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

85

8

77

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

57

43

14

a.1) orfani

a.2) medicale

6

1

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

51

42

9

E Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

142

51

91

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

12

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 168

Total număr de elevi din care:

204

113

91

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

14

14

C. Bursa de studiu

D Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

58

44

14

a.1) orfani

3

2

1

a.2) medicale

5

2

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

50

40

10

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

72

44

28

13

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 169

Total număr de elevi din care:

958

564

394

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

3

2

B. Bursa de merit

279

279

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

52

31

21

a.1) orfani

14

9

5

a.2) medicale

12

8

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

26

14

12

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

336

34

302

14

ȘCOALA GIMNAZIALA

"SF.ANDREI"

Total număr de elevi din care:

581

51

530

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

12

8

4

B. Bursa de merit

490

490

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

79

43

36

a.1) orfani

23

14

9

a.2) medicale

31

16

15

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

25

13

12

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

581

51

530

15

ȘCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI"

Total număr de elevi din care:

1508

972

536

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

3

4

B. Bursa de merit

423

423

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

32

21

11

a.1) orfani

13

9

4

a.2) medicale

10

6

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

9

6

3

E. Burse de ajutor ocazionai

Total A+B+C+D+E

462

24

438

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

16

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII CONSTANTIN SI ELENA"

Total număr de elevi din care:

634

397

237

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

1

1

B. Bursa de merit

191

191

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

23

15

8

a.1) orfani

12

9

3

a.2) medicale

7

4

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

4

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

216

16

200

17

ȘCOALA GIMNAZIALA „ORIZONT”

(ȘCOALA GIMNAZIALA NR.193)

Total număr de elevi din care:

846

545

301

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

3

3

B. Bursa de merit

215

215

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

26

11

15

a.1) orfani

13

6

7

a.2) medicale

9

4

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

4

1

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

248

14

234

18

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR.197

Total număr de elevi din care:

1352

842

510

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

15

7

8

B. Bursa de merit

430

430

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

38

21

17

a.1) orfani

17

8

9

a.2) medicale

12

7

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

9

6

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

486

28

458

19

ȘCOALA GIMNAZIALA „REGINA MARIA"

(ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 198)

Total număr de elevi din care:

1335

835

500

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

2

1

B. Bursa de merit

423

423

C. Bursa de studiu

6

6

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

40

21

19

a.1) orfani

10

3

7

a.2) medicale

16

10

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

14

8

6

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

472

23

449

Nr

crt.

Unitatea de

invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele (Posti iceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ADRIAN PAUNESCU"

Total număr de elevi din care:

482

296

186

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

4

2

2

B. Bursa de merit

121

121

C Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

23

11

12

a.1) orfani

14

6

8

a.2) medicale

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

9

5

4

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

150

14

136

21

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 206

Total număr de elevi din care:

779

488

291

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

3

2

B. Bursa de merit

159

159

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

52

31

21

a.1) orfani

15

5

10

a.2) medicale

12

10

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

25

16

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

216

34

182

22

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 279

Total număr de elevi din care:

876

543

333

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

1

2

B. Bursa de merit

256

256

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

34

17

17

a.1) orfani

7

3

4

a.2) medicale

6

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

21

11

10

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

293

18

275

23

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 309

Total număr de elevi din care:

767

475

292

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

2

B. Bursa de merit

165

165

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

50

31

19

a.1) orfani

12

8

4

a.2) medicale

9

5

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

29

18

11

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

217

33

184

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "REGELE MIHAI 1"

Total număr de elevi din care:

594

391

203

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

3

3

B. Bursa de merit

116

116

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

42

33

9

a. 1) orfani

3

2

1

a.2) medicale

9

5

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

30

26

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

164

36

128

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 311

Total număr de elevi din care:

516

376

140

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

2

3

B. Bursa de merit

95

95

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

34

23

11

a.1) orfani

4

3

1

a.2) medicale

5

2

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

25

18

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

134

25

109

26

LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU"

Total număr de elevi din care:

617

300

203

114

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

3

1

1

B. Bursa de merit

171

143

28

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

65

21

17

27

a.1) orfani

8

1

4

3

a,2) medicale

10

4

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

12

12

c) cu venituri mici

35

16

10

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

242

24

161

57

27

LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"

Total număr de elevi din care:

1283

440

266

577

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

4

1

1

B. Bursa de merit

422

172

250

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

140

20

12

108

a.1) orfani

20

6

3

11

a.2) medicale

28

6

5

17

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

73

73

c) cu venituri mici

19

8

4

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

569

24

185

360

Nr

crt.

Unitatea de

invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

28

COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRITESCU"

Total număr de elevi din care:

883

116

721

46

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

375

97

273

5

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

144

2

135

7

a.1) orfani

35

1

29

5

a.2) medicale

7

1

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

95

93

2

c) cu venituri mici

7

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

521

99

410

12

29

COLEGIUL TEHNIC

"GHEORGHE ASACHI"

Total număr de elevi din care:

694

330

249

115

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

18

18

C. Bursa de studiu

9

9

D Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

50

50

a.1) orfani

15

15

a.2) medicale

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

23

23

c) cu venituri mici

9

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

77

77

30

LICEUL TEHNOLOGIC

"PETRU PONI"

Total număr de elevi din care:

835

296

428

111

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

18

18

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

61

61

a.1) orfani

5

5

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

52

52

c) cu venituri mici

3

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

81

81

31

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU"

Total număr de elevi din care:

961

459

257

137

108

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

14

14

C Bursa de studiu

3

3

D Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

113

89

24

a.1) orfani

12

8

4

a.2) medicale

6

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

87

69

18

c) cu venituri mici

8

6

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

130

106

24

Nr

crt.

Unitatea de

invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postllceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

32

COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA"

Total număr de elevi din care:

1154

254

301

599

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

1

2

2

B. Bursa de merit

831

281

550

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

47

5

12

30

a.1) orfani

23

2

7

14

a.2) medicale

14

3

4

7

D b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

2

2

c) cu venituri mici

8

1

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

883

6

295

582

33

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA

ELIADE"

Total număr de elevi din care:

891

215

676

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

4

2

2

B. Bursa de merit

179

76

103

C. Bursa de studiu

3

1

2

D Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

97

18

79

a. 1) orfani

16

2

14

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

63

9

54

c) cu venituri mici

17

7

10

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

283

97

186

34

COLEGIUL TEHNIC

"PETRU MAIOR"

Total număr de elevi din care:

609

609

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

3

B. Bursa de merit

44

44

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

40

40

a. 1) orfani

2

2

a.2) medicale

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

33

33

c) cu venituri mici

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

87

87

35

LICEUL "MARIN PREDA"

Total număr de elevi din care:

1494

646

379

469

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

4

1

3

B. Bursa de merit

420

243

177

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

60

21

17

22

a.1) orfani

19

5

6

8

a.2) medicale

6

2

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

7

7

c) cu venituri mici

28

14

11

3

E, Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

485

21

261

203

Nr

crt.

Unitatea de

invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

36

COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL"

Total număr de elevi din care:

1012

261

751

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

2

4

B. Bursa de merit

821

255

566

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

88

2

86

a.1) orfani

13

13

a.2) medicale

13

2

11

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

55

55

c) cu venituri mici

7

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

915

259

656

37

COLEGIUL TEHNIC DE

POSTA SI

TELECOMUNICAȚII "GH. AIRINEI"

Total număr de elevi din care:

1242

656

288

43

255

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

4

4

B. Bursa de merit

17

17

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

68

68

a.1) orfani

13

13

a.2) medicale

8

8

D, b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

38

38

c) cu venituri mici

9

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

90

90

38

LICEUL TEORETIC

"TUDOR

VLADIMIRESCU"

Total număr de elevi din care:

761

761

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

6

B. Bursa de merit

296

296

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

93

93

a.1) orfani

22

22

a.2) medicale

6

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

52

52

c) cu venituri mici

13

13

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

398

398

39

COLEGIUL TEHNIC "CAROL 1"

Total număr de elevi din care:

640

214

199

57

170

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

18

18

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

17

17

a.1) orfani

4

4

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

12

12

c) cu venituri mici

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

35

35

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PĂUNESCU”

Total număr de elevi din care:

212

85

127

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

81

29

52

a.1) orfani

5

5

a.2) medicale

52

22

30

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

13

5

8

c) cu venituri mici

11

2

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

81

29

52

41

ȘCOALA

PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ "SFANTA MARIA”

Total număr de elevi din care:

151

55

52

44

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

14

14

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

26

15

11

a.1) orfani

5

3

2

a.2) medicale

12

5

7

D b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

9

7

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

40

15

25

TOTAL

SECTOR 6

Total număr de elevi din care:

32875

13394

9626

7232

1421

327

875

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

156

67

63

26

B. Bursa de merit

8940

26

6537

2372

5

C. Bursa de studiu

37

12

25

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

2309

799

574

905

31

a.1) orfani

456

142

144

161

9

a.2) medicale

424

181

166

77

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

617

5

17

575

20

c) cu venituri mici

812

471

247

92

2

E. Burse de ajutor ocazional

3

2

1

Total A+B+C+D+E

11445

894

7187

3328

36

PREȘEDINTE

»

Traian Pi


ParăEDIN'!'A

_ CONSILIUL LOCAL C^^^ECTOR 8

no/iinn -1 d ■ K-, d d