Hotărârea nr. 104/2018

HCL 104 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55574 lei a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART’’ desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 55574 lei a proiectului „Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART” desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administrația Școlilor

Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale

Consiliului Local Sector 6;

In temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și f) și art. 81 alin. (2) lit. j) și k.) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București în limita sumei de 55.574 lei a proiectului ”Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART” desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi”, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sector 6 împreună cu Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


Municipiul Bucureștii CONSILIUL LOCALI SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

femirel Spiridon

Nr.: 104

Data: 24.05.2018

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 104/24.05.2018

CENTRUL DE CREAȚIE

FASHIONDESIGN& MEDIA ART

COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE ASACHI”

Formular de aplicație

I. Informații despre aplicant:

Numele unității de învățământ care aplică

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”

Orașul si Județul

9    9    9

BUCUREȘTI

Adresa completă

STR. ALEEA PRAVĂȚ Nr. 24 , SECTOR 6, BUCUREȘTI

Nr. de telefon/fax

021413.04.38

Website

http://www.ct-asachi.ro, www.ccfdasachi.ro

Nume,

prenume

Funcție

9

E-mail

Mobil

Coordonator

proiect

APOSTOL

LAURA

LILIANA

Profesor

lauralilianaapostol@yahoo.com

0745763196

Membrii echipei

ROMAN

MARINA

Profesor

roman. mari na@ymai 1. c om

0787888333

BOȘTINĂ

ONORIU

Profesor

onoriu.bostina@gmail.com

0721565599

2 studenti voluntari de laUniversitatea Națională de Arte București

9    9    9

II.    Părți în proiect:

>    Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6;

>    Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București.

III.    Informații despre proiect:

1. Titlul proiectului:

Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART

_2_

2. Domeniul în care se încadrează proiectul:

Domeniul științific și practic aplicativ

3. Număr participanți:

40 de elevi și 2 profesori traineri

4. Descrierea nevoii identificate si a facilitătilor/atelierelor:

9    9

-x---—-----

In ritmul alert al dezvoltării societății contemporane impactul tehnologiei asupra tinerilor a creat un adevărat paradox. Revoluția tehnologică, explozia informațională și device-urile din ce în ce mai sofisticate la care au acces tinerii din zilele nostre, în loc să-i orienteze către tehnică, practic îi îndepărtează tot mai mult. Anual tot mai puțini absolvenți de clasa a VUI-a aleg să-și continue studiile într-un colegiu tehnic. Acest fapt reiese și din raportul de politică publică realizat în 2018 de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, având ca rezultat intrarea învățământului tehnic într-un con de umbră.

Din analiza documentelor PLAI* și PRAI*, dar și din analiza datelor statistice de la INS* si ANOFMB*, rezultă că există un dezechilibru între oferta de forță de muncă calificată și cerințele agenților economici în domenii de interes precum cel al industriei modei și cel al mediei. Sistemul de formare profesională pentru aceste segmente de pe piața muncii nu este relevant, este greoi și foarte puțin atractiv pentru cei mai mulți elevi.

Copiii, la vârsta școlarității, își doresc să participe la activități care să îmbine transferul de cunoținte academice de la profesor către elevi într-un mod util, plăcut, cu rezultate practice, vizibile cât mai repede. Transpuse într-un mod accesibil cunoștințe de istoria modei, design vestimentar, proiectarea și confecționarea produselor textile, dar și cunoștințele despre arta fotografică, utilizarea în scopuri practice a rețelelor de socializare și ulterior cele despre tehnici poligrafice pot menține treaz interesul copiilor către design vestimentar și media, îi pot ajuta să conștientizeze avantajele unui parcurs profesional în aceste domenii. Prin activitățile interactive, creative, având un susținut caracter practic, se va realiza consilierea și orientarea profesională a elevilor de gimnaziu către învățământul tehnic.

Direcțile de acțiune ale activităților desfășurate în cadru Centrului de creație ”Fashion Design & Media Art” vor viza :

-    dezvoltarea abilităților, competențelor și cunoștințelor relevante pentru nevoile și integrarea reală a tinerilor pe piața muncii;

-    promovarea excelenței în educație și formare profesională;

-    dezvoltarea competențelor privind inovarea, creativitatea și spiritul antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională;

-    dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare și performanță în educație și formare profesională prin extinderea acestora între furnizorii de formare profesională, instituții de învățământ superior și o gamă largă de actori interesați, parteneri sociali, companii private și societatea civilă.

Inițierea, organizarea și dezvoltarea Centrului de Creație ”Fashion Design & Media Art" în domeniul fashion, design vestimentar și media reprezintă un segment de nișa pentru a-i atrage pe elevii de gimnaziu din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care au aceste pasiuni către învățământul tehnic. Cursurile acestui centru vor îmbina metode active, interactive, modeme,de îmbogățirea orizontului de cunoștințe și informații din domeniul tehnic,cu stimularea, dezvoltarea intelectuală, gândirea creatoare, inteligența, spiritul inovator și cultivarea de talente, valori morale, spiritul de cooperare.

OFERTĂ

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” se implică în redresarea deficitului de imagine a învățămâtului tehnic și ofertă pentru elevii de gimnaziu:

Cursuri gratuite de fashion design și media.

Proiectul se adresează tuturor elevilor din unitățile de învățământ gimnazial de pe raza sectorului 6.

Scopul declarat al acestui centru de creație este acela de a desfășura activități care să stimuleze elevii în studiul disciplinelor tehnice într-un mod plăcut și inovator.

Aceste cursuri sunt un prilej pentru elevi de a utiliza ușor și interactiv tehnologia modernă, de a-și dezvolta gândirea creativă prin metode prietenoase de învățare, metode bazate pe explorare, experimentare, creativitate, care încurajează în mod extraordinar colaborarea în echipă, dar și spiritul competitiv.

Cursul de fashion design tratează subiecte precum: istoria modei, știința culorilor, descoperirea stilului personal, tendințe vestimentare, tipuri de țesături sau chiar organizarea garderobei. Elevii vor învăța cum să se îmbrace în funcție de eveniment (petrecere, interviu, teatru, sportiv, școală, job, etc) și vor afla ce li se potrivește în funcție de fizionomie, ajungând ca în final să-și creeze, proiecteze și confecționeze propriile creații vestimentare.

Cursul de media art descrie un univers pasionant, cel al imaginii și a felului în care se construiește ea, fiind un exercițiu continuu de surprindere a cadrului perfect. Elevii vor trece de la istoria fotografiei și principiile de funcționare ale aparatului de fotografiat, la studiul imaginii și a luminii, ajungând ca până la finalul cursului să poată realiza cu ușurință poze profesionale, fie că este vorba despre fotografie de portret sau natură, fotografie de studio, fotografie de eveniment, fotografie de produs sau chiar fashion. în cadrul aceluiași curs elevii vor învăța avantajele și dezavantajele utilizării rețelelor de socializare, ca în final stăpânind un bagaj minim din tehnicile poligrafice să elaboreze un album foto cu activitățile cuprinse în cadrul Centrului de creație "Fashion Design & Media Art”, album ce va fi promovat și pe rețele de socializare.

Practic, pornind de la o pasiune, cu creativitatea elevilor și tehnica pusă la dispoziție de liceu, aceștia vor avea o experiență cât mai plăcută și completă în învățarea de noi conținuturi.

*documentele pot fi consultate pe site-urile oficiale

RESURSE DISPONIBILE:

S cabinet de design vestimentar;

S laborator media;

•S profesori și studenți voluntari cu pregătire în specialitate.

IV. Rezumatul proiectului; descrierea soluției propuse

Prin proiectul Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART, în anul școlar 2017-2018 vor fi pregătiți 40 de elevi din învățământul gimnazial din sectorul 6 în domeniul fashionului, designului vestimentar și media. Proiectul urmează să continue și în anul școlar 2018-2019. Centrul de pregătire va funcționa în baza unui Regulament care va cuprinde drepturile și obligațiile elevilor înscriși precum și modul de organizare și de desfășurare al activităților.

Centrul funcționează la Colegiul Tehnic „GHEORGHE ASACHI”, instituție de învățământ cu tradiție și rezultate obținute în domeniul design vestimentar și media.

Activitățile constau în pregătirea teoretică și practică a elevilor din grupul țintă, câte 2 ore pe săptămână. Se susțin evaluări periodice în vederea identificării progresului școlar al elevilor.

Activitatea Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART va fi transparentă pentru mediul educațional și comunitatea locală prin intermediul site-ului proiectului www.ccfdasachi.ro,https://sites.google.com/site/ccfdproiect, prin rețelele de socializare, iar în finalul activităților prin albumul fotocreat de elevii participanți.

Profesorii traineri sunt selectați din profesorii cu activitate și cu rezultate recunoscute la disciplinele tehnice.

La Centrul de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART se pot înscrie elevi din din învățământul gimnazial din sectorul 6.

A

In prima etapă se realizează:

•    informarea unităților de învățământ din sectorul 6 cu privire la acest proiect;

•    susținerea financiară a implementării proiectului de către;

>    autoritatea locală - Primăria sectorului 6 prin Administrația Școlilor sector 6;

>    comunitatea educațională a sectorului 6, părinții elevilor, persoane fizice și private, care doresc să susțină acest proiect, O.N.G.-uri și asociații cu activitate în domeniul educațional.

In a doua etapă, se creează grupul țintă format din:

• 2 grupe a câte 20 elevi din clasele de gimnaziu.

Cei 40 de elevi vor fi instruiți de către 2 instructori, cadre didactice de specialitate.

In a treia etapă, se desfășoară:

•S cursurile gratuitede fashion, design vestimentar și media pentru elevii de la școlile gimnaziale din sectorul 6, în vederea atragerii viitorilor absolvenți către învățământul tehnic.

?    î

Prin intermediul acestor cursuri, elevii își dezvoltă o pasiune creativă, își vor face noi prieteni, dar cu aceleași preocupări de calitate. Vor învăța să își dezvoltă simțul artistic, gustul pentru frumos, vor învăța cum să gândească analitic și creativ, cum să lucreze în

echipă, cum să-și confecționeze propriile creații vestimentare. Vor învăța reguli și vor experimenta, își vor dezvolta tehnica și vor surprinde cadrul perfect, vor apăsa butonul aparatului de fotografiat și vor declanșa emoții.

In cadrul acestei etape, eleviide gimnaziu vor participa la competiții de profil prezentându-și propriile colecții:

   1 concurs de design vestimentar-”FASHION JUNIOR”, în luna iunie;

   1 concurs de artă fotografică-”MEDIA ART JUNIOR”, în luna iunie, în a 4-a etapă se vaorganiza:

V programul ”Școala de vară” - pentru 20 de elevi și profesorii traineri ai acestora.

A

In cadrul acestui program, elevii merituoși ai concursurilor organizate, vor beneficia pe perioada vacanței de vară de activități de instruire în domeniul înnobilării produselor vestimentare cu motive tradiționale românești și cel al fotografiei de natură, dar și de cursuri de dezvoltare personală.

VI. Scopul și obiectivele proiectului:

Având în vedere interesul tot mai mare a! elevilor pentru domeniu! fashion și a! produselor de tip media, Colegiu! Tehnic "GHEORGHE ASACHI” propune înființarea Centrului de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART pentru a asigura acestora un loc în care își pot impune propria lor viziune, exprimându-și spontan universul tor interior și tinzând astfel către performanță într-o societate în continuă schimbare.

Facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului acesteia, formarea profesională inițială a elevilor, prin abordarea de tipul „pe tot parcursul anului școlar”, dezvoltarea și implementarea de instrumente/ soluții pentru promovarea/dezvoltarea de programe educaționale inovative duc la creșterea motivației de învățare a disciplinelor tehnice la elevi.

Dezvoltarea personală, respectul de sine, păstrarea nealterată a identității naționale sunt calități ce vor fi dezvoltate și susținute în cadrul proiectului prin metode altemative/creative în activitățile inovative de la "Școala de vară”. Ca efect pozitiv pe termen lung a acestui proiect va fi asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale altemative/inovative, care permit accesul grupului țintă la noi oportunități și participarea egală la educație, prin desfășurarea de activități variate/flexibile ce duc la motivarea elevilor pentru învățare și creșterea performanțelor școlare.

Scop

Crearea unui Centru de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART

Obiectivul 1

Implementarea unor servicii educaționale specializate, informale și non formale, pentru elevii din sectorul 6, de nivel european, care să conducă la o mai bună orientare școlară și profesională a elevilor de gimnaziu către profilul tehnic din cadrul colegiile tehnice.

Obiectivul 2

Identificarea propriilor puncte forte (precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora și la dezvoltarea unui set de cunoștințe

și aptitudini care să-i îndrepte spre alegerea unei meserii.

Obiectivul 3

Stimularea și - implicit - creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării.

Obiectivul 4

Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii elevilor de a fi asistați în a-și forma deprinderi dezirabile de a învăța o meserie, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea, de a petrecere timpul liber, etc.

Obiectivul 5

Realizarea unei campanii de informare și promovare a proiectului în comunitate.

VIL Grupul țintă/categorii de beneficiari:

Grupul țintă al proiectului/beneficiari direcți ai proiectului este format din 40 de elevi din școlile gimnaziale ale setorului 6.

Beneficiarii directi:

9

•    elevii de la școlile gimnaziale din sectorul 6;

•    cadrele didactice.

Beneficiarii indirecți:

•    peste 300 elevi din clasele V-VIII din școlile gimnaziale din Sectorul 6;

•    familiile cursanților;

•    membrii comunității locale prin creșterea ratei de inserție pe piața muncii a absolvenților.

VIII. Activitățile principale ale proiectului:

Al

Informarea unităților de învățământ din sectorul 6 cu privire la scopul și obiectivele proiectului, criterii de selecție pentru elevii din grupul țintă, activitățile desfășurate;

A2

Aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru elevii din grupul țintă;

A3

Stabilirea programei și a regulamentului Centrului de creație FASHION DESIGN & MEDIA ART si a calendarului de activități;

A4

Realizarea site-ului;

A5

Informarea comunității asupra activităților dezvoltate cu sprijinul financiar al Primăriei sectorului 6;

A6

Amenajarea și dotarea cabinetului de design vestimentar și laboratorului media (vezi anexa nr. 2);

A7

Exerciții de creativitate și realizarea de produse vestimentare și media pentru participarea la competiții;

A8

Organizarea unor concursuri de creație vestimentară și artă fotografică;

A9

Organizarea programului "Școala de vară” - pentru 20 de elevi și profesorii traineri ai acestora;

A10

Crearea unui album foto cu activitățile realizate pe tot parcursul derulării proiectului;

AII

Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul Primăriei Sectorului 6, Consiliului Local al sectorului 6, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, la nivelul Inspectoratului Școlar al sectorului 6, la nivelul unităților școlare din Municipiul București în cadrul Consiliilor de administrație, a Consiliilor profesorale, a Consiliilor reprezentanților elevilor, în revistele școlilor și pe site-urile școlilor, în presă și la TV;

A12

Analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a interviurilor aplicate grupului țintă de către echipa de implementare.

IX.    Perioada de implementare:

Programul educațional "CENTRUL DE CREAȚIE FASHION DESIGN & MEDIA ART” se va desfășură după încheierea cursurilor anului școlar 2017-2018 și va continua în anul școlar 2018-2019.

5

X.    Obligațiile părților:

X.l. Pentru unitatea de învățământ Colegiul Tehnic "GHEORGHE ASACHI”:

a)

să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic adecvat pentru desfășurarea programului în condiții optime;

b)

să informeze părinții și elevii, în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura programului, pe perioada derulării acestuia;

c)

să furnizeze un sistem transparent privind înscrierea, desfășurarea programului și evaluarea elevilor, de natură să pună în evidență evoluția și progresul școlar al elevilor;

d)

să selecteze cadre didactice profesioniste, cu rezultate școlare deosebite, obținute cu elevii, capabile să asigure demersurile educaționale prevăzute în cadrul programului;

e)

să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile programului, în spațiile stabilite anterior începerii proiectului;

f)

să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

g)

să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de instruirea elevilor, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

h)

să asigure accesul la educație pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

i)

să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate, organizate în cadrul programului "CENTRUL DE CREAȚIE FASHION DESIGN & MEDIA ART”

X.2. Pentru beneficiarii indirecți ai proiectului: părinți/reprezentanți legali ai elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 6:

a)

să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

b)

să-și asumeprimordialitatea responsabilității de părinte cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

c)

să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența elevilor la activitățile proiectului;

d)

să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în școală, sau în afara școlii, care ar putea prejudicia implementarea proiectului și realizarea obiectivelor acestuia;

e)

să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale Regulamentului intern al școlii;

f)

să asigure frecvența zilnică/pe perioada vacanțelor, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă a elevilor, la activitățile realizate în cadrul proiectului;

g)

să trateze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu elevii, conducerea unității de învățământ, ceilalți părinți și elevi;

h)

să informeze, în scris, coordonatorul de proiect din școală, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea elevului din cadrul proiectului.

X.3. Pentru beneficiarii direcți ai proiectului, elevii din învățământul gimnazial și liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 6:

a)

elevii înscriși au obligația frecventării cursurilor;

b)

elevii înscriși au obligația să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

c)

să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

d)

să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

e)

să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

elevii au obligativitatea participării la evaluările periodice.

X.4. Administrația Școlilor sector 6:

a)

să promoveze propunerea proiectului Centrul de creație Fashion Design & Media Art, derulat la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi”, spre aprobarea Consiliului local sector 6, care printr-o hotărâre a acestuia vor fi finanțate activitățile derulate;

b)

să aloce sumele necesare în cel mai scurt timp de la aprobarea proiectului de către Consiliului local sector 6;

c)

să achiziționeze materialele necesare derulării proiectului conform bugetului aprobat de Consiliului local sector 6;

d)

să monitorizeze derularea proiectului la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”.

X.5. Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sector 6:

a)

să promoveze propunerea proiectului Centrul de creație Fashion Design & Media Art, derulat la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” la școlile gimnaziale din sector;

b)

să aprobe programele de pregătire ale elevilor utilizate în activitățile derulate înCentrul de creație Fashion Design & Media Art, prin inspectorii de specialitate;

c)

să participe la selecția cadrelor didactice, pe criterii de experiență, profesionalism și performanțe, care vor pregăti elevii pe parcursul derulării proiectului;

d)

să monitorizeze derularea proiectului la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”.

XI. Bugetul proiectului:

Nr.

crt.

CATEGORII DE CHELTUIELI

TOTAL LEI (cu TVA)

1.

Cheltuieli cu mijloace didactice-dotarea Centrului de Pregătire

24694

2.

Cheltuieli cu resursa umană

(20 săptămâni x 2 grupe x 2ore=80 ore)-brut

6080

3.

Cheltuiele cu logistica (afișe, promovare, organizare concursuri, premii elevi, consumabile, papetărie, birotică, album foto)

5000

4.

Cheltuieli organizare ”Școala de vară”

(20 elevi+2 traineri)

19800

TOTAL

55574

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 104/24.05.2018


Necesarul pentru dotarea

Centrului de creație FASHION DES1GN & MEDIA ART Colegiul Tehnic “GHEORGHE ASACH1”

Nr.

crt.

Denumire produs

Nr.

buc.

Preț total

Recomandare

firmă

1.

Mașină de cusut casnică Brother

2

1400

Brother

2.

Desktop ASUS K31CD-R0030D with processor

Intel® Core™ i3-6098P 3.60GHz, Skylake™, 4GB, 1TB, DVD-RW, nVIDIA GeForce GT 730 2GB, Free DOS, Black, Mouse +

Tastatura

4

8000

Asus

3.

Monitor LED ASUS 27”,

Wide, Full HD, VGA, HDMI, Boxe, Negru, VS278H

4

4000

Asus

4.

Canon PowerShot SX60 HS, Negru, KIT (Mini-Trepied de masa si Cârd 4GB)

3

6500

Canon

Nr.

crt.

Denumire produs

Nr.

buc.

Preț total

9

Recomandare

Firmă

1.

Foarfecă universală PRYM -Titanium - 610551

10

360

Prym

2.

Foarfecă zig-zag PRYM -Titanium

2

130

Prym

3.

SCHMETZ- ace universale -marimea 70

10

80

Schmetz

4.

Ace Patchwork - Betweens -PRYM - no 3-7

10

60

Prym

5.

Ace gămălie cu cap plastic multicolor- 38mm - lOObuc

6

40

6.

Suport magnetic pentru ace -11 x 7 cm

4

42

7.

Manechin croitorie reglabil ‘Dressform Prymadonna’-(mărimea M)

1

600

8.

Kit off-camera flash starter -stativ, patina blitz, umbrela 2inl, kit declanșare PT-04 -305 le

1

305

9.

Umbrela reflexie gold - black lOlcm

1

75

10.

Splitter 4 in 1 lampa E27 lumină continuă

1

35

11.

Manfrotto 290 XTRA trepied foto

1

610

12.

Hârtie foto- Epson A3

1

335

13.

Hârtie foto-Epson A4

5

380

14.

Hârtie foto-Epson A5

7

532

15.

Cartuș black CLI-551XLBK

9

1 lml-Canon Pixma IP 7250

2

200

16.

Cartuș cyan CLI-551XLC

1 lml-Canon Pixma IP 7250

2

200

17.

Cartuș grey CLI-551XLG

1 lml-Canon Pixma IP 7250

2

200

18.

Cartuș magenta CLI-551XLM

1 lml-Canon Pixma IP 7250

2

200

19.

Cartuș yellow CLI-551 XLY

1 lml-Canon Pixma IP 7250

2

200

20.

Cartuș black PGI-55OXLBK 22ml-Canon Pixma IP 7250

2

210

Total cheltuieli-necesar pentru dotare: 24694 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9    9    9    ~

Traian Pană

MunicoiM București '"^h’LlUL LOCAL

SECTOR 6