Hotărârea nr. 103/2018

HCL 103 – Hotarare privind aprobarea „Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea "Orarului de funcționare”, precum și a „Procedurii” de eliberare a acestuia pentru agenții economici ce desfășoară activități de comercializare produse și prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Activități Comerciale și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;

A

In baza prevederilor Legii nr. 37/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;

Ținând cont de Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă „Procedura” de eliberare a orarului de funcționare pentru agenții economici ce desfășoară activități de comercializare produse și prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă ”Orarul de funcționare” pentru agenții economici ce desfășoară activități de comercializare produse și prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. II ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Serviciul Activități Comerciale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

legalitate

Secre ful Sectorului 6,Traian Pană


Nr.: 103

Data: 24.05.2018

ANEXA NR. I

la H.C.L. Sector 6 nr. 103/24.05.2018

PROCEDURA

de eliberare a Orarului de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comercializare produse și prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului București

Cap. I. Dispoziții generale

Art. 1. (1) Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare și de eliberare a orarului de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comercializare produse și prestări servicii, conform Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, perioada de valabilitate și modalitatea de reînnoire a acestuia, precum și cuantumul taxei aferente. în vederea eliminării unor practici comerciale abuzive ce ar putea afecta interesele consumatorilor și asigurarea unor condiții optime de desfășurare a acestor activități.

De asemenea, această activitate urmărește și realizarea unei baze de date privind rețeaua de distribuție și de prestări servicii de piață, activități care nu se regăsesc în Anexa nr. 1 a Ordonanței de Guvern nr. 99/2000. pe care autoritățile administrației publice locale au obligația să o întocmească și să o pună la dispoziția instituțiilor colaboratoare interesate de informațiile solicitate.

(2) Orarul de Funcționare constituie acordul autorității administrației publice locale referitor la activitatea agentului economic, reprezentând documentul care condiționează funcționarea acestuia și este în deplină concordanță atât cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii, cât și cu reglementările în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

Art. 2. Orarul de funcționare se eliberează de autoritățile competente ale administrației publice locale în a căror rază teritorială se află punctul de lucru de desfășurare a activității comerciantului.

CAP. II. Obligațiile solicitantului

Art. 3. (1) în vederea aprobării și eliberării Orarului de funcționare, solicitantul va depune la Primăria Sectorului 6, cererea tip, în care se vor menționa datele de identificare ale sediului social și ale punctelor de lucru în care își desfășoară activitatea, codificate în conformitate cu Ordinul Președintelui I.N.S. nr. 337/2007 privind nomenclatorul rev. 2 al codurilor CAEN.

(2) Anexate la cererea tip. în vederea obținerii Orarului de Funcționare, se vor depune următoarele documente:

-    copie BI/CI al administratorului/reprezentantului societății;

-    declarație punct de lucru (sedii secundare) - conf. ORDIN M.F.P. nr. 1329/2004 de la Administrația Finanțelor Publice (unde se află sediul social al societății);

-    certificatul de înregistrare și anexele acestuia - conf. Legii nr. 359/2004 de la Oficiul Registrului Comerțului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz);

-    dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității economice (act proprietate, contractul de închiriere, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integrantă din acestea, după caz).

-    releveul (schița) spațiului de lucru, cu marcarea suprafețelor afectate de activitatea economică;

-    acordul asociației de proprietari și acordul tuturor vecinilor direct afectați (dacă este cazul);

-    plan cadastral 1:500 cu identificarea clară a spațiului comercial;

-    contract de salubrizare încheiat cu o societate comercială care deține Autorizație conform H.C.G.M.B. nr. 119/2010, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017.

(3) Agenții economici care solicită eliberarea Orarului de Funcționare au obligația să le asigure clienților grupuri sanitare amenajate în incinta spațiului.

CAP. III. Procedura de aprobare și eliberare a Orarului de funcționare

Atribuțiile reprezentantului administrației publice locale

Art. 4. Reprezentantul administrației publice locale, respectiv funcționarul din cadrul Serviciului Biroul Unic. are obligația să verifice dosarul pentru obținerea orarului de funcționare, cuprinzând documentele prevăzute la art. 3 alin. (2).

CAP. IV. Perioada de valabilitate și modalitatea de revizuire a Orarului de Funcționare

Art. 5. (1) Orarul de Funcționare este valabil un an de la data eliberării, dacă nu s-au modificat condițiile inițiale pentru care acesta a fost eliberat.

(2) La modificarea condițiilor inițiale comerciantul va solicita revizuirea, aprobarea și eliberarea Orarului de funcționare, în conformitate cu situația nou creată.

Art. 6. (1) Retragerea Orarului de funcționare eliberat de Primăria Sectorului 6. se face în cazul în care se constată că nu sunt menținute condițiile existente la data obținerii acestuia și în cazul practicii comerciale abuzive ce afectează interesele consumatorilor și în special al cetățenilor.

(2) Retragerea Orarului de funcționare se face pe bază de proces verbal întocmit de Compartimentul Inspecție Comercială din cadrul Direcției de Control - Poliția Locală Sector 6, prin care se constată neconformități și încălcarea prevederilor legale aflate în vigoare. Un exemplar al procesului verbal se comunică comerciantului.

Art. 7. Serviciul Activități Comerciale asigură arhivarea documentației specifice, prevăzută la art. 3 alin. (2) ce a stat la baza eliberării Orarului de Funcționare, inclusiv a revizuirilor, retragerilor și reaprobărilor ulterioare.

CAP. V. Dispoziții finale

Art. 8. Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor agenților economici ce desfășoară activități comerciale și prestări servicii de pe raza sectorului 6, în conformitate cu prevederile Legii nr. 650/2002, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață care nu sunt prevăzute în Anexa nr. 1 de la prezenta ordonanță. Legea nr. 37/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. Anexa reprezentând cererea de aprobare a orarului de funcționare face parte din prezenta procedură.

Anexă la Procedură

Cerere aprobare ”Orar funcționare”

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul (a)..............................................................................

reprezentant al S.C/I.I./I.F./P.F.A..................................................................

cu domiciliul în........................, str..................................................nr......,

bloc ..........., sc......., et......., ap........., sector............., vă rog să binevoiți a-mi

aproba și elibera „ORARUL DE FUNCȚIONARE", pentru punctul de lucru situat în

........................................................................................cu următoarea

activitate comercială/servicii de piață.............................................................

tel.......................

Pentru unitatea sus menționată, solicit aprobarea următorului orar de funcționare:

LUNI-VINERI:.................

SÂMBĂTĂ:    .................

DUMINICĂ:    .................

Anexez prezentei cereri următoarele documente (copii xerox):

-    Copie xerox B.I./C.I. al administratorului/reprezentantului societății;

-    Declarație punct de lucru (sedii secundare) - conf. ORDrN M.F.P. nr. 1329/2004 - de la Administrația Finanțelor Publice (unde se află sediul social al societății);

-    Certificatul de înregistrare și anexele acestuia - conf. Legii nr. 359/2004 - de la Oficiul Registrului Comerțului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz);

-    Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității economice (act proprietate, contractul de închiriere, aprobarea de ocupare a domeniului public, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integrantă din acestea, după caz);

-    Releveul (schița) spațiului de lucru, cu marcarea suprafețelor afectate de activitatea economică;

-    Acordul asociației de proprietari și acordul tuturor vecinilor direct afectați (dacă este cazul);

-    Plan cadastral 1:500 cu identificarea clară a spațiului comercial;

-    Contract salubrizare - firmă salubrizare și ultima factură de plată.

Data...............

Semnătura .............................

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian (MttniCîp ; •' 'HjCUfeȘt/ OL LOCAL;

SECTOR 6    {

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: pnm6Crprimarie6.ro facebook. com/ PrimariaSectorului6

ANEXA NR. II

la H.C.L. Sector 6 nr. 103/24.05.2018


SECTORUL 6 AL


l23IZEnSHSEK

ISO 9001


SERVICIUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

APROBAT

PRIMAR,

GABRIEL MUTU

ORAR DE FUNCȚIONARE Nr......./.........

VALABIL PÂNĂ LA DATA DE....................

în baza prevederilor Legii nr. 215/2001, a Legii nr. 37/2002, a Legii nr. 650/2002, a

H.G. nr. 333/2003 și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr......../2018 se aprobă, ca

urmare a cererii înregistrată cu nr.............../2018, agentului economic:

SC/SNA/SA/AF/II/PFA

Pentru desfășurarea exercițiului comercial ce se realizează în cadrul spațiului situat în

București, Sector 6......................................................................................................................, cu

următoarele activități:

COD CAEN..............

ORAR DE FUNCȚIONARE:.....................................................

OBLIGAȚIILE AGENȚILOR ECONOMICI

‘Modificarea orarului de funcționare aprobat, conform prezentului acord, atrage după sine obligativitatea solicitării unui nou accord;

‘Aveți obligativitatea de a păstra ordinea și curățenia la locul de desfășurarea a activității și de a asigura acces clienților la grupurile sanitare amenajate în incinta spațiului;

‘Nerespectarea prezentului acord atrage după sine suspendarea pe o perioadă de 30 zile sau aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

ȘEF SERVICIU, MAGDALENA ATANASIU

întocmit,

Am luat la cunoștință de reglementările cuprinse în prezentul acord:

PREȘEDINTE DE

T'î București ăJl local 'OR 6


PONSL


TraiariPaii