Hotărârea nr. 102/2018

HCL 102 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București. în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect Șef și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;

- H.C.G.M.B. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al primarului general, aparatul permanent de lucru al C.G.M.B. și la serviciile/instituțiile publice de interes local ale municipiului București, art. 6, lit. a) din Anexa nr. 6b;

In temeiul art. 45 alin. (3) și alin. (6) și a art. 81 alin. (2) lit. f) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în administrarea directă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, prin aparatul de specialitate al acestuia și Serviciile publice de interes local abilitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul Bucureștii CONSkjUL LOCAL SECTOR 6


Nr.: 102

Data: 24.05.2018Secret    orului 6,