Hotărârea nr. 101/2018

HCL 101 – Hotarare de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind consitituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuinţă şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind consitituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuință și aprobarea structurii pe specialități, numărului membrilor și atribuțiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, de cele ale art. 135 și urm. din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 149/14.07.2016 privind constituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuință și aprobarea structurii pe specialități, numărului membrilor și atribuțiilor acestora, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local Sector 6 nr. 135/25.05.2017, nr. 167/20.07.2017 și nr. 168/20.07.2017, precum și de Dispozițiile Primarului Sectorului 6 nr. 2167/26.07.2016, nr. 2867/15.11.2016 și nr. 2416/18.10.2017;

In temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016 privind constituirea Comisiei Sociale de analizare a cererilor de locuință și aprobarea structurii pe specialități, numărului membrilor și atribuțiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare se modifică astfel încât „Art. 1 ” va avea următorul conținut:

„Art. I1. (1) Indemnizația va fi de 360 lei brut/ședință pentru fiecare membru al Comisiei, fără a putea depăși 1080 lei brut/lună indiferent de numărul ședințelor. Plata se va face numai în lunile în care Comisia se întrunește în cel puțin o ședință. Plata se va face pentru fiecare membru în baza documentelor ce atestă prezența sau absența de la ședințe, atrăgând diminuarea corespunzătoare a indemnizației.

(2) Sumele necesare plății indemnizației se asigură de la bugetul local'’.

Art. 2. Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/14.07.2016, modificată și completată, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Serviciul Economic, Comisia Socială de Analiză și Evaluare a Cererilor de Locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ*Municipi'J București CONSLUJL local


CONTRASEMNEAZĂ pemru legalitate

Secre/arul Sectorului 6,


SECTQR6_J


Nr.: 101

Data: 24.05.2018