Hotărârea nr. 100/2018

HCL 100 – Hotarare privind aprobarea garantării şi contractării unei/unor finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanţării Programului local multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 – 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea garantării și contractării unei/unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de până la 150.000.000 lei, ce va fi contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea asigurării finanțării Programului local

multianual de regenerare urbană a Sectorului 6, în perioada 2018 - 2020

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1), lit. g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) și alin (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 81 alin. (2) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) și alin. (3), precum și art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă garantarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a unei/unor finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de până la 150.000.000 lei, cu o perioadă de tragere și grație de până la 4 ani și cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani.

Art. 2. Se aprobă contractarea finanțării/finanțărilor rambursabile prevăzute la Art. 1 de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții de interes public local incluse în Programul local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020, conform Anexei la prezenta.

Art. 3. Se împuternicește (mandatează) dl Cristian Tudor, în calitate de Director General al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, contractul/contractele de împrumut intem/extem, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intem/extem.

Art. 4. Din bugetul local al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes

local;

c)    altor cheltuieli ocazionate cu finanțarea rambursabilă menționată la Art. 1.

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București, următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile, în valută de contract, contractată de Administrația

Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și garantată de Sectorul 6 al

Municipiului București;

c)    gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor, a comisioanelor și altor cheltuieli ocazionate și/sau referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv.

(2)    Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3)    Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 6 al Municipiului București contractul/contractele de împrumut intem/extern, acordul/acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor și să semneze în numele Sectorului 6 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Directorul General al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 100

Data: 24.05.2018ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII INCLUSE ÎN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE INVESTIȚII ÎN SCOPUL REGENERĂRII URBANE A SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN PERIOADA 2018 - 2020

Nr. crt.

Denumire

Valoare de investiție (lei)

TOTAL 2018 - 2020

2018

2019

2020

1

Modernizare si Amenajare peisagistica Parc 9 Mai

2

Modernizare si Amenajare peisagistica Parc Nicolae Filimon

3

Modernizare si Amenajare peisagistica Parc

Sf. Andrei

4

înființare parc Bulevardul Timișoara nr. 10

5

Amenajare spatii verzi Bulevardul luliu Maniu

6

Amenajare spatii verzi Bulevardul Timișoara

7

Modernizare si amenajare peisagistica Parcul Crangasi

8

Amenajare spatii verzi Faleza Est a lacului

Morii intre Splaiul Independentei si insula

Lacul Morii

9

Modernizare si amenajare peisagistica Spatii verzi intre Splaiul Independentei, parcul Crangasi si faleza Lacul Morii

10

Amenajare spatii verzi str. Valea Oltului

150.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

11

Amenajare spatii verzi str. Sibiu

12

Amenajare spatii verzi sos. Virtuții (intre Bd. Timișoara si bd. luliu Maniu)

13

Amenajare spatii verzi Bulevardul Geniului si Șoseaua Grozăvești

14

Amenajare spatii verzi Bulevardul Vasile Milea

15

Amenajare si modenizare spatii verzi deasupra magistralei de metrou Drumul

Taberei

16

Lucrări de modernizare si amenajare a spatiilor verzi dintre blocurile de locuit ale Sectorului 6

17

Lucrări de actualizare/modernizare a spatiilor verzi incluse in proiectul POR - Militari si nefinalizate

18

Lucrări de actualizare/modernizare a spatiilor verzi incluse in proiectul POR -Drumul

Taberei si nefinalizate

19

Lucrări de actualizare/modernizare a spatiilor verzi incluse in proiectul de reamenajare a parcului Drumul Taberei si nefinalizate