Hotărârea nr. 10/2018

HCL 10 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum

și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

-    Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), a art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, cu o perioadă de tragere de până la 4 ani, fără perioadă de grație și cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani.

Art. 2. Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile prevăzute la Art. 1 se face pentru:

a)    refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016, cu toate modificările și completările ulterioare) - până la 107.050.594 lei.

b)    realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în Anexa la prezenta - până la 100.000.000 lei.

Art. 3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern.

Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, după aprobarea și alocarea sumelor aferente, se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la Art. 1.

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de Autorizare a Imprumutorilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contactate în valută de contract;

c)    gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei pubice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform compețențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 10

Data: 30.01.2018

ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr.: 10/30.01.2018

Nr.

crt

Co-finanțare Programul de Reabilitare Termincă II derulat cu Banca Europeană de Investiții, din care următoarele poziții curente din HCL 118/ 27.04.2017

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

1

Bloc 13-14, Str. Dealul Țugulea, nr. 38-40

3.198,55

265/2016; 44/2017

2

Bloc 1, Bd. luliu Maniu, nr.79

4.265,97

270/2016; 44/2017

3

Bloc 9, Bd. Uverturii, nr. 51-55

3.557,37

283/2016; 44/2017

4

Bloc C68, Str. Vlădeasa, nr. 3

1.975,09

284/2016; 44/2017

5

Bloc C48, Str. Vlădeasa, nr. 8

2.161,92

285/2016; 44/2017

6

Bloc Z13, Str. Sibiu, nr. 37

1.735,91

277/2016; 44/2017

7

Bloc E19, Aleea Romancierilor, nr. 6

1.741,28

276/2016; 44/2017

8

Bloc 18, Bd. luliu Maniu, nr. 94-100

4.883,78

271/2016; 44/2017

9

Bloc A41, Aleea Dealul Măcinului, nr. 2

3.755,50

266/2016; 44/2017

10

Bloc P14, Bd. Timișoara, nr. 41

4.877,25

280/2016; 44/2017

11

Bloc P13, Bd. Timișoara, nr. 43

4.874,90

281/2016; 44/2017

12

Bloc P15, Bd. Timișoara, nr. 39

4.915,62

279/2016; 44/2017

13

Bloc C2, Bd. Timișoara, nr. 53

1.743,10

282/2016; 44/2017

14

Bloc C6, Bd. Timișoara, nr. 19

5.571,13

278/2016; 44/2017

15

Bloc C4, Str. Romancierilor, nr. 2

4.509,14

39/2017

16

Bloc 20, Bd. luliu Maniu, nr. 102-104

6.547,09

15/2017

17

Bloc C7, Str. Drumul Taberei, nr. 92

12.402,18

28/2017

18

Bloc P7, Aleea Pravăț, nr. 14

4.910,02

237/2016; 44/2017; 248/2017

19

Bloc P1, Aleea Bujoreni, nr. 2

4.868,52

238/2016; 44/2017; 247/2017

20

Bloc P3, Aleea Valea Șiretului, nr. 2

4.910,87

239/2016; 44/2017; 247/2017

21

Bloc P5, Str. Pravăț, nr. 8

4.867,24

240/2016; 44/2017; 248/2017

22

Bloc P8, Str. Pravăț, nr. 18

4.927,58

241/2016; 44/2017; 247/2017

23

Bloc P10, Aleea Valea Florilor, nr. 4

4.955,76

242/2016; 44/2017; 247/2017

24

Bloc P4, Str. Pravăț, nr. 6

4.913,96

243/2016; 44/2017; 248/2017

25

Bloc 05, Str. Roșia Montană, nr. 4

6.747,49

244/2016; 44/2017; 248/2017

26

Bloc A43, Str. Valea Oltului, nr. 20

3.810,11

245/2016; 44/2017; 246/2017

27

Bloc 43, Str. Ghirlandei, nr. 9

4.828,72

246/2016; 44/2017; 246/2017

28

Bloc 44, Str. Ghirlandei, nr. 9A

4.736,24

247/2016; 44/2017; 246/2017

29

Bloc D48, Aleea Lunca Cernei, nr. 2

3.233,80

248/2016; 44/2017; 246/2017

30

Bloc C10, Str. Valea lalomiței, nr.6

4.281,37

249/2016; 44/2017; 281/2017

31

Bloc 113, Str. Centurii, nr. 9

5.796,86

261/2016; 44/2017; 281/2017

32

Bloc 16, Str. Dealul Țugulea, nr. 24-30

2.422,28

264/2016; 44/2017; 284/2017

33

Bloc TS9-TS10, Prelungirea Ghencea, nr. 20-20A

3.169,67

267/2016; 44/2017; 252/2017

34

Bloc A1, Str. Râul Dorna, nr. 2A

1.000,41

275/2016; 44/2017; 281/2017

35

Bloc G6, Str. Constructorilor, nr. 6

1.286,83

262/2016; 44/2017; 252/2017

36

Bloc F5, Str. Nera, nr. 1

2.495,09

272/2016; 44/2017; 252/2017

37

Bloc D1, Str. Părăluțelor, nr. 2B

1.176,29

274/2016; 44/2017; 281/2017

38

Bloc A4, Bd. Vasile Milea, nr. 6

1.367,44

269/2016; 44/2017; 252/2017

39

Bloc B1-B4, Intrarea Av. Caranda, nr. 2-8

3.909,61

260/2016; 44/2017

284/2017

40

Bloc F4, Str. Obcina Mare, nr. 3

2.533,69

273/2016; 44/2017

281/2017

41

Bloc 78, Str. Ghirlandei, nr. 32

3.211,66

268/2016; 44/2017

253/2017

42

Bloc G1, Bd. Constructorilor, nr. 9

1.293,40

263/2016; 44/2017

253/2017

43

Bloc J2, Bd. Constructorilor, nr. 19

1.794,83

21/2017

252/2017

44

Bloc G5, Bd. Constructorilor, nr. 4

1.273,13

19/2017

252/2017

45

Bloc F2, Bd. Constructorilor, nr. 7

1.268,27

20/2017

252/2017

46

Bloc A1-A2, Str. Rușețu, nr. 2

2.362,49

40/2017

281/2017

47

Bloc 51, Str. Floare Roșie, nr. 7

6.126,60

12/2017;246/2017

48

Bloc B7, Aleea Poiana Mare, nr. 4

2.267,95

17/2017

283/2017

49

Bloc B2, Calea Giulești, nr. 60

2.133,66

14/2017

283/2017

50

Bloc G10, Bd. Constructorilor, nr. 12

1.478,03

10/2017

283/2017

51

Bloc T5, Str. Drumul Taberei, nr. 40

2.146,35

11/2017

284/2017

52

Bloc F4, Str. Drumul Taberei, nr. 64

3.797,03

33/2017

253/2017

53

Bloc B3, Str. Drumul Taberei, nr. 14

1.886,25

31/2017

253/2017

54

Bloc OS4, Str. Drumul Taberei, nr. 56

4.425,39

32/2017

253/2017

55

Bloc A, Calea Giulești, nr. 123

1.745,06

23/2017

253/2017

56

Bloc E, Calea Giulești, nr. 133

1.771,90

26/2017

253/2017

57

Bloc B, Calea Giulești, nr. 125

1.625,50

25/2017

253/2017

58

Bloc B1, Calea Giulești, nr. 62

1.263,90

24/2017

253/2017

59

Bloc2S14, Str. Brașov, nr. 14

1.868,55

34/2017

253/2017

60

Bloc C11, Str. Valea lalomiței, nr. 4

6.316,36

42/2017

249/2017

61

Bloc OD2, Str. Drumul Taberei, nr. 122

5.231,05

29/2017

250/2017

62

Bloc OD7, Bd. Timișoara, nr. 31

3.898,18

41/2017

250/2017

63

Bloc OD4, Str. Drumul Taberei, nr. 38

6.285,36

30/2017

250/2017

64

Bloc OD1, Str. Drumul Taberei, nr. 120

7.716,61

27/2017

249/2017

65

Bloc C37, Aleea Parva, nr. 6

8.429,10

18/2017

249/2017

66

Bloc OD5, Str. Brașov, nr. 19

7.473,86

22/2017

250/2017

67

Bloc 62, Str. Partiturii, nr. 8

6.612,36

16/2017

283/2017

68

Bloc6S14, Bd. 1 Mai, nr. 26

1.838,68

9/2017

282/2017

69

Bloc 1, Calea Giulești, nr. 115

6.228,66

38/2017

282/2017

70

Bloc 6, Calea Giulești, nr. 109

7.630,35

37/2017

282/2017

71

Bloc 10, Calea Giulești, nr. 107

5.588,24

36/2017

282/2017

72

Bloc 7, Calea Giulești, nr. 44

3.726,81

35/2017

283/2017

73

Bloc B3, Calea Giulești, nr. 58

2.161,96

13/2017

283/2017

TOTAL (mii RON)

282,743,16

-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană