Dl Secretar face prezența: Dl Tulugea Danil...

Dl Buznicea: Este în spital. O să aducă și el...

Dl Secretar: Am înțeles. Bun. Este internat în spital.

La primul punct al ordinei de zi avem spre a vă supune aprobării dvs. procesul

verbal al ședinței ordinare din 12.12.2013 și după aceea al ședinței de îndată din data de 19.12.2013. Pentru început, primul proces verbal al ședinței ordinare din 12.12.2013. Cine este pentru votarea acestui proiect? Secretariatul Tehnic numărați.

Biroul Tehnic: Unanimitate.

Dl Secretar: Bun. Și cel de-al doilea proces verbal al ședinței de îndată din data de 19.12.2013 îl supun atenției dvs.. Este semnat de președintele de ședință, contrasemnat de Secretar. Cine este pentru validarea acestuia? 5 abțineri, da și din 26, pentru că este și dl Orhei, sunt 21 pentru. Mulțumim.

Dau cuvântul d-lui președinte de ședință.

Dl Gheorghe: Mulțumesc dl Secretar. Bună seara. Dați-mi voie să vă citesc dispoziția nr. 958/24.01.2014 a domnului Primar al Sectorului 6 prin care se convoacă Consiliul Local Sector 6 în ședință ordinară în data de 30.01.2014, ora 1700 în sala de ședințe a Primăriei Sectorului 6.

La dosarul de ședință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 vă fac cunoscut că nu s-au înregistrat propuneri, sugestii sau recomandări din partea societății civile cu privire la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 30.01.2014. O singură interpelare a fost depusă din partea grupului de inițiativă “Favorit” cu privire la motivul neincluderii în bugetul pe anul 2014 a unor sume destinate reabilitării cinematografului “Favorit”. De asemenea, menționăm că proiectele ce vor fi luate în discuție au afișate spre consultare, atât la avizier, la sediul Primăriei Sectorului 6, Biroul Unic, cât și pe site-ul propriu al Primăriei.

De asemenea, a fost anunțată în presă ședința din data de astăzi 30.01.2014, în două ziare de circulație națională.

Dau cuvântul executivului pentru o intervenție referitoare la ordinea de zi.

Dl Viceprimar: Bună seara și “La multi ani!” vă spun și eu. Aș vrea să scoatem de pe ordinea de zi punctul 10 cu P.U.D-ul pentru că am solicitat la Comisia de urbanism niște hârtii pe care nu le-am primit, când le vom primi o să-l introducem.

Dl Gheorghe: Mulțumesc dl Viceprimar. Aș dori să vă propun înainte de a vota ordinea de zi să supunem la vot proiectele de hotărâre în integralitatea lor și să ne oprim acolo unde sunt discuții în particular. Vă rog.

Dl Buznicea: Dați-mi voie să nu fiu de acord cu astfel de modalitate de vot pentru că sunt proiecte de o importanță foarte mare, dacă le discutăm așa, unul peste altul la total, nu știu în ce măsură este bine. Oricum, asta este părerea noastră, probabil că la vot este probabil să treacă propunera dvs., dar este bine să apară măcar ca amendament că suntem împotriva acestui mod de a vota.

Dl Gheorghe: Am înțeles. Vă supun la vot propunerea inițiată. Cine este împotrivă? Abțineri? Voturi pentru?

Biroul Tehnic: 21 de voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

Dl Gheorghe: Cu 21 de voturi pentru, propunerea a fost adoptată. Vă supun ordinea de zi conform amendamentului făcut de dl Viceprimar cu scoaterea de pe ordinea de zi a P.U.D-ului respectiv. Vă rog.

Dl Buznicea: Ar trebui să supuneți la vot prima dată propunerea făcută de dl Viceprimar și ulterior ordinea de zi cu respectiva propunere.

Dl Viceprimar: Nu se supune la vot scoaterea.

Dl Moisă: Dl Președinte.

Dl Gheorghe: Vă rog, dl Moisă.

Dl Moisă: Scoaterea de pe ordinea de zi este un drept al inițiatorului, al executivului, nu se supune la vot. Îmi pare rău, dl Buznicea.

Dl Gheorghe: Așa am înțeles și eu de la dl Secretar.

Dați-mi voie să vă supun votului ordinea de zi conform modificării făcută de dl

Viceprimar. Cine este împotrivă? Abțineri? În unanimitate, este adoptată ordinea de zi. Dați-mi voie să menționez că toate proiectele au expunerea de motive a

Primarului, rapoarte de specialitate și de asemenea avizul comisilor de specialitate.

Supunem proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe

trimestrul 4 al anului 2013 al Sectorului 6 al Municipiului București.

Dacă sunt discuții? Cine este împotrivă? Abțineri? În unanimitate a fost adoptat. Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului

precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiți și a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile.

Vă rog.

D-na Niculae: Bună ziua. Am două întrebări sau două nelămuriri. Se folosește excedentul pentru achiziționarea și instalarea sistemului de supraveghere video în parcul Drumul Taberei în valoare de 62 mil. Întrebarea mea este, sistem de supraveghere pentru ce anume, pentru că, din ce știu eu este în renovare, ce supraveghem? Ăsta este 1. Și 2, folosim 19 mil. pentru finanțarea unor lucrări de investiții privind reabilitarea termică a imobilelor de locuit din Sectorul 6 executate în 2013, parcă nu aveam arierate, ce plătim? Mulțumesc.

Dl Manolache: Dacă ați observat, în proiectul de hotărâre se spune că excendentul este folosit pentru investiții și pentru plata unor fonduri, fonduri care au venit pe prefinanțare care la sfârșitul anului am fost obligați să băgăm în excendent, urmând să facem plata la începutul anului acesta.

Dl Gheorghe: Mulțumesc dl Manolache.

Dl Manolache: Deci, la întrebarea cu monitorizare video, au venit banii după 20 și ceva, 23, 24 decembrie, nu au putut fi folosiți, au intrat în excendent și în urma votului dvs. urmează să le dăm destinația clară pentru ce au fost dați, altfel ar fi retrași și nu ar mai fi folosiți.

Dl Gheorghe: Mulțumesc dl director, d-na consilier Gaspar, vă rog.

D-na Gaspar: Eu, având în vedere faptul că beneficiez într-un anume mod de aceste fonduri pentru școală, vreau să se consemneze că nu particip la vot.

Dl Gheorghe: Da, s-a consemnat.

Dacă nu mai sunt intervenții vă supun la vot hotărârea. Cine este împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost adoptat.

Punctul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local

Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru

locuințele din cartierul „Constantin Brâncuși”.

Cine este împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost adoptat.

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local

Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Dl Anton: Anexa 1 este necompletată cu reprezentanții Consiliului Local.

Dl Viceprimar: Dl Gâlbea, vă rog, ne spuneți și nouă exact când votăm membrii din comisie?

Dl Gâlbea: Conform regulamentului de organizare și funcționare în prima ședință în care grupul se va întâlni, atunci se va alege președintele, secretariatul, precum și celelalte mijloace de organizare.

Dl Viceprimar: Nu ați înțeles întrebarea. Reprezentanții Primăriei Generale, ai Sectorului 6, ai Consiliului, când îi nominalizăm, acum?

Dl Gâlbea: Nu. Eu voi trimite adresă la fiecare instituție, ca fiecare instituție să își trimită câte un reprezentant.

Dl Viceprimar: Am înțeles.

Dl Gheorghe: Dl consilier Buznicea.

Dl Buznicea: D-le Președinte vreau să se consemneze că s-a aprobat înfințarea grupului de lucru, dar nu a fost aprobată și componența acestuia, urmând să fie aprobată într-o viitoare ședință de consiliu.

Dl Gheorghe: Mulțumesc pentru intervenție. S-a consemnat. Bun.

Cu acest amendament supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este împotrivă?

Abțineri? În unanimitate s-a adoptat.

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2014 în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001.

Intervenții pe acest subiect? D-le Eftimie, vă rog.

Dl Eftimie: D-le Președinte, dacă vedeți raportul de specialitate al comisiei, noi ne-am exprimat un punct de vedere, nu că am avea ceva împotriva hotărârii privind planul de acțiune, de fapt, nu putem să îl numim plan de acțiune pentru că nu are cum. Un plan de acțiune denotă că se desfășoară pe o durată foarte limitată de timp, cu anexă, el trebuie să fie un plan de măsuri care să dureze pe anul 2014, ceea ce nu există, iar, mie îmi pare rău că trebuie să fac intervenția și am și discutat cu dl director al A.D.P. pe acest criteriu, el trebuie să fie un plan de măsuri cu niște criterii foarte bine stabilite pe trimestre. În primul rând, nu știm nici de la D.G.A.S.P.C. câți cetățeni sunt care beneficiază de Legea nr. 416, câți sunt în evidență la D.G.A.S.P.C., câți sunt în evidență la A.D.P., să știm ce facem, ce votăm. Cu ce se ocupă acești cetățeni care vor beneficia de Legea nr. 416, că dacă vedeți acolo în planul de acțiune al A.D.P. sunt două criterii, da? Două criterii care sunt unele și aceleași, da? Ori strâng gunoaiele, ori deszăpezesc. Păi nu poate să deszăpezească și vara și iarna. Nu poate să strângă gunoaiele și vara și primăvara și toamna. Tocmai de aceea trebuie făcut acel plan de măsuri foarte bine structurat pe luni cu răspunderi limitate. Cui sunt date răspunderile acestor cetățeni care beneficiază de Legea nr. 416? Noi...

D-na Surulescu:.......

Dl Eftimie: Îmi pare rău d-na Surulescu, dvs. ați dat un aviz favorabil la această hotărâre deși, ar fi trebuit să vă expuneți punctul de vedere așa cum ar fi trebuit, pentru că dacă ne uităm la planul ăla de acțiune mie mi se pare că ăla nu este un plan de acțiune, ne ia cineva la mișto. Iar, dacă cineva crede că acel plan de acțiune este permanent, permanentă strângerea gunoaielor, hai să fim serioși, nu vreau să o dau în altă problemă, alte criterii, dar v-aș ruga ca acel plan de măsuri să fie reanalizat, refăcut, cu date concrete, cu responsabilități și când acționează acei cetățeni care beneficiază, pentru că este vorba de niște bani care se alocă. Chiar ne batem joc de ei așa, nu știm, permanent - permanent? V-aș ruga frumos, dacă nu, să fie retras, să fie refăcut acel plan de măsuri cu criterii stabilite, cu responsabilități, nu doar permanent, permanent strângem gunoaie. Am văzut câte gunoaie se strâng și., hai să fim serioși.

Dl Gheorghe: Mulțumesc. Dl Director Lăcătuș, vă rog.

Dl Lăcătuș: Legea nr. 416 privește venitul minim garantat. Venitul minim garantat este un ajutor de stat care se acordă de Guvernul României, nu de primărie în sine. Prin urmare, dosarele de venit minim garantat sunt gestionate de D.G.A.S.P.C. Sector 6. Maximul pe care l-am avut a fost de 57 de dosare pe an. Pentru a putea beneficia de venitul minim garantat trebuie să execute muncă în folosul comunității. Munca în folosul comunității se execută prin protocolul semnat cu A.D.P. și în baza a ceea ce dvs. vedeți acolo pe screen. Acum, nu poți să faci activități de muncă, calificată, cu virgula de rigoare, nu poți să faci astfel de activități cu persoanele la venitul minim garantat. Prin urmare, sunt doar la munci necalificate. A.D.P.-ul, cu siguranță și știu foarte bine lucrul acesta, are oameni dedicați pentru această activitate, în sensul în a supraveghea persoanele respective că vin la muncă, se eliberează acea adeverință în baza căreia primește venitul minim garantat. Dacă nu vin la muncă se sistează venitul minim garantat. Deci, nu poți să faci un plan bazat pe luni, pe zile ș.a.m.d pentru că este o sumă de oameni care nu întotdeauna este aceeași. Deci, pot fi luna asta 20, luna viitoare pot fi 45, în nici un caz nu s-a depășit numărul de 57. Mulțumesc.

Dl Eftimie: Dl Director, îmi pare rău că trebuie să intervin din nou, dar nu sunt de acord cu dvs.. Dăcă observăm foarte clar, nu are importanță că sunt 57, că sunt 60, mai există un proiect cu ordinea de zi al D.G.A.S.P.C în Legea: 416, nu știm niciodată, nici acum 1 an, nici acum 2 ani, nu știm ce s-a întâmplat cu aceste fonduri. Unde s-au dus, cum au desfășurat activitatea acei 50 de oameni care sunt. Asta mă interesează pe mine, unde au desfășurat activitatea? Dvs. spuneți în Drumul Taberei, Ghencea și Giulești. Dar repartizarea lor.

Dl Viceprimar: Dl consilier, vreți să știți exact strada unde au desfășurat activitatea sau ce doriți? Că nu înțeleg.

Dl Gheorghe: Da. Din câte înțeleg, îmi cer scuze, dvs. vreți mai mult un raport de activitate cu ce s-a întâmplat în anii anteriori.

Dl Eftimie: Nu, dl Președinte. Vreau un plan concret că ăsta nu este plan, dacă dvs. vedeți ca plan, hai să fim serioși. Uitați-vă la el!

Dl Gheorghe: Din câte am înțeles eu, dl Director ne-a explicat că nu știe câți oameni vor veni în fiecare zi, pe care poate să îi planifice, ca să zic așa, și atunci poate să facă, eventual, un raport la sfârșitul acestei perioade la solicitarea noastră, a Consiliului, ca să ne informeze cu ce s-a întâmplat.

Dl Eftimie: Și dacă nu are niciun cetățean care depune dosarul, asta înseamnă că nu mai votăm hotărârea?

Dl Gheorghe: Dl Lăcătuș.

Dl Lăcătuș: Hotărârea exprimă un cadru. În condițiile în care există un potențial să existe acel cadru, care de altfel este o matrice dată de o anexă de hotărâre de Guvern. Nu inventează nimeni apa caldă. Este hotărâre de Guvern.

Dl Eftimie: Dl Director, hotărârea pe care noi astăzi o vom aproba are la bază o hotărâre de Guvern. Eu nu mă leg de hotărârea în sine a Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul acesta, mă leg de modul de acțiune al A.D.P. și al oamenilor care vin. Aici mă interesează pe mine. Cum vor fi consumați acei bani, cum acei cetățeni vor desfășura activitate că dvs. spuneți acolo, dacă mă uit bine, este permanent și vizează câteva criterii. Nu știu când va fi iarna, nu știu când va fi primăvara, nu știu ce va face vara, nu știu ce va face toamna. Aici mă interesează că este vorba de bani publici.

Dl Lăcătuș: Activitățile specifice A.D.P-ului sunt exercitate așa cum au fost date în anexă. Dacă vorbim de, a dori să știți ceea ce au făcut respectivii beneficiari de venitul minim garantat, cu siguranță A.D.P.-ul, nu vorbesc eu în numele lor, dar cred că A.D.P.-ul poate să pună la dispoziție hârtii din care să dovedească prezența acelor oameni pentru a ne trimite și nouă. 2. Nu trebuie neapărat să muncească. Toți beneficiarii de venit minim garantat, alții decât cei care pot munci, beneficiază de acest venit minim garantat în condițiile în care sunt cu scutire pe diverse boli și sunt alte cazuri în care nu trebuie neapărat să muncească ca să primească acest venit minim garantat. Pentru persoanele apte de muncă, este, dacă vreți, obligatorie prezența la muncă pentru a beneficia de venitul minim garantat. Am avut cazuri în care A.D.P.-ul ne-a transmis faptul că nu au venit la muncă conform fișelor anexate și atunci s-a suspendat imediat plata venitului minim garantat. În momentul în care persoana s-a prezentat la muncă, s-a revenit le venitul minim garantat.

Dl Gheorghe: Dl Orhei, vă rog.

Dl Orhei: Deci, în continuare susținem că nu este un plan de măsuri întocmit bine și dacă și ceilalți consilieri consideră că pot să voteze pentru, este problema lor. Dar, haideți să ne uităm puțin la obiective. 1 - “Asigurarea lucrărilor de întreținere”. Bun, sunt de acord cu ce scrie acolo. Punctul 2 - “Asigurarea lucrărilor de amenajare”. Este aproape o copie la primul punct. Următoarea, “termen de realizare -permanent”. Pun și eu o întrebare. Acum, pe facebook apar tot felul de anunțuri, ce se întâmplă în Sectorul 6 și am văzut și eu întâmplător un anunț.

Dl Viceprimar: Pe pagina cui dl Orhei dacă nu sunt indiscret?

Dl Orhei: Pe pagina mea a apărut, postat de către Primăria Sector 6. Da? Apare acolo din partea A.D.P.-ului 180 de oameni, din partea Urbanului 500 și ceva de oameni au lucrat la deszăpezire. Sunt și eu curios, din acești oameni, cei 50, câți au participat la deszăpezire că nu trebuie studii superioare, din câte am înțeles, da? Sunt acei oameni. Bun. Cine răspunde din partea A.D.P-ului și din partea Direcției? Nimic, o foaie făcută în bătaie de joc și prezentată nouă. Eu voi vota împotrivă dacă nu se va reface acest plan. Vă mulțumesc.

Dl Gheorghe: Am înțeles.

Dl Viceprimar: Dl consilier vă stăm la dispoziție cu propuneri cănd le aveți concrete pe hârtie și le vom lua în considerare. Vă mulțumim.

Dl Orhei: Mulțumesc de răspunsul în bătaie de joc. Dacă ăsta este un plan de măsuri și dvs. îl îmbrățișați, este problema dvs..

Dl Gheorghe: Am reținut punctul dvs. de vedere.

Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Cine se abține?

Biroul Tehnic: 5 abțineri.

Dl Gheorghe: 5 voturi. Cine este pentru? 18 voturi pentru, da? Cu majoritate de voturi, proiectul a trecut.

Punctul nr. 7: Proiect de hotărâre privind criteriile de acces la serviciile medicale subvenționate din bugetul local al Sectorului 6 și plafoanele maxime de subvenționare a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie - unitate socio-medicală” în anul 2014.

Vă rog, dl consilier.

Dl Anton: Mulțumesc dl Președinte. Vroiam să întreb de ce scade venitul net lunar pe membru de familie de la 2000 la 1082. De ce este această scădere, să înțeleg că s-a redus la jumătate și numărul beneficiarilor? Stăm mult mai bine în Sectorul 6 pe parte de asistență socială, de asistați sociali?

Dl Gheorghe: Dl Bivolaru, vă rog.

Dl Bivolaru: Întrucât “Centrul Sf. Nectarie” are contract și cu Casa de Sănătate, foarte multe servicii se vor deconta prin casă, urmând ca serviciile ce nu se pot deconta pe casă să fie efectuate pe partea de asistență socială. Ne-am gândit să facem o economie la bugetul local, ținând cont că situația actuală nu este foarte roz.

Dl Gheorghe: Mulțumesc. Vă rog.

Dl Anton: Bun. Am înțeles răspunsul. Dacă ar putea să ne spună, bine, nu acum, ar putea să ne dea o chestie scrisă, dacă într-adevăr mai mult de jumătate sunt decontate prin casa de asigurări. Dacă se acoperă acest necesar de...

Dl Bivolaru: Majoritatea serviciilor se decontează pe casă, doar stomatologia știu că nu se decontează deloc pe casă, însă, în celelalte cabinete majoritatea serviciilor au decont pe casa de asigurări.

Dl Gheorghe: Mulțumim dl Bivolaru. Vă rog.

Dl Buznicea: Este foarte bine spus ce ne spune dl director, dar trebuie să înțelegem că această reducere a venitului minim de la care se face plata afectează populația. Înțeleg că protejăm bugetul consiliului local, dar consiliul local este în slujba populației. Oare este normal să facem pe cârca populației această reducere?

Dl Gheorghe: Dl Bivolaru, afectează?

Dl Bivolaru: Am considerat că așa cum se dă subvenție pentru căldură, la fel am putea da și pentru serviciile medicale, mai ales că actualmente o majoritate se pot deconta pe casă. Deci, un asistat social, un pensionar de exemplu, poate beneficia de un număr foarte mare de intrări în cabinet pe Casa de Asigurări, iar pe partea de asistență socială doar la servicile care nu sunt decontate.

Dl Gheorghe: Mulțumesc. Vă rog.

Dl Buznicea: Dacă îmi permiteți, am să pun o întrebare retorică. Nu aștept răspuns la această întrebare dar, stau și mă întreb dacă nu cumva această scădere de la care trebuie să achite populația tariful, nu se leagă de faptul că a fost schimbată asociația care are parteneriat cu Sf. Nectarie? Mulțumesc.

Dl Gheorghe: Bun. Dacă nu așteptați răspuns o să supun la vot hotărârea. Cine este împotrivă? Abțineri?

Biroul Tehnic: 5 abțineri.

Dl Gheorghe: 5 abțineri. Cu 21 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a

fost adoptat.

Punctul nr. 8: Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București în anul școlar 2014 - 2015.

Sunt discuții? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este împotrivă? Abțineri? În unanimitate proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic Carol I, situat în București, Șoseaua Grozăvești nr. 9, Sector 6.

Dacă nu sunt discuții vă supun la vot. Cine este împotrivă? Abțineri? În unanimitate proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Aleea Dreptății nr. 10”. S-a suspendat.

Punctul nr. 11: Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Discuții? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 12: Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuințe, în anul 2014, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002.

Comentarii? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Punctul nr. 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Dl Buznicea, vă rog.

Dl Buznicea: Mulțumesc dl Președinte. Vreau să fac o precizare referitoare la toate proiectele de hotărâre care au fost introduse de D.G.A.S.P.C.. Cu toate că sunt anumite sume care sunt mai greu de înțeles în marea majoritate a proiectelor, având în vedere destinația acestor sume și de vremurile pe care le trăim, P.D.L. va vota în favoarea acestor proiecte, de la primul până la ultimul.

Dl Gheorghe: Mulțumesc. Vă supun votului acest proiect de hotărâre. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Tu alegi!” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Școala părinților” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „La teatrale cu Matale!” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”.

Supun la vot. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Vă supun la vot: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Centrul Creștin București”.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația “Sfânta Irina”.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Următorul proiect al D.G.A.S.P.C.: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan”.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării necesare pentru asigurarea sustenabilității, în anii 2014-2015, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulții cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373 desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația “Estuar”.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Supun votului: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilități profunde” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 înparteneriat cu Fundația „ Copii în Dificultate”.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de zi pentru copii și părinți” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Kinetic Therapy”.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Generații” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Principesa Margareta a României.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfășurat în cadrul comunității locale din sectorul 6.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „ Șanse la Integrare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Supun votului: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Susținerea și dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu dizabilități în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Școala de Voluntari”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Liga tinerilor karatiști”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Vă rog.

Dl Buznicea: Mulțumesc dl Președinte. Nu vreau să fac o interpelare expres la acest proiect de hotărâre, vreau să pun o întrebare d-lui Director de la D.G.A.S.P.C. referitor la toate aceste proiecte pe care le-am aprobat cu inima deschisă și suntem de acord cu ele în totalitate. Aș dori să știu dacă pe parcursul anului trecut aceste proiecte au funcționat în totalitate sau parțial, iar în măsura în care avem un răspuns pozitiv vis-ă-vis de această întrebare, aș dori un răspuns în scris vis-ă-vis de numărul persoanelor care au beneficiat de aceste fonduri prin intermediul fiecărui program parte în parte.

Dl Gheorghe: Am înțeles. Dl Director Lăcătuș.

Dl Lăcătuș: Toate sunt proiecte vechi. Au mai fost aprobate de Consiliul Local, au funcționat și cu siguranță până marți, miercuri o să aveți un răspuns în ceea ce privește beneficiarii fiecărui proiect. De altfel, o să primiți în curând și raportul anual al Direcției pe care suntem obligați să îl prezentăm. Acolo vor fi stipulate toate aceste lucruri.

Dl Gheorghe: Mulțumesc. Deci, vă supun votului proiectul “Liga tinerilor karatiști”. Voturi împotrivă?

Dl Viceprimar: Două secunde. Dl Lăcătuș, dați-mi și mie mai multe detalii despre acest proiect ,,Liga tinerilor karatiști''.

Dl Director Lăcătuș vreau și eu mai multe detalii despre acest proiect.

Dl Lăcătuș: Se desfășoară în 7 locații, inclusiv în locația din conacul Dinicu Golescu Grand. În fiecare locație sunt, dacă nu mă înșel eu, între 30 și 70 de copii cel puțin. Din tot proiectul ăsta până la urmă facem în așa fel încât să-i ajutăm pe părinți să țină copiii într-un cadru adecvat. Cu siguranță sportul îi ajută pe copii. 1 -părinții știu unde sunt copiii lor în acel moment, 2 - pot să vă spun că acest proiect ne-a ajutat la rândul nostru să ajutăm 2 copii din sistemul nostru de protecție care sunt campioni mondiali și vicecampioni mondiali. Mulțumesc.

Dl Gheorghe: Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect de hotărâre vă supun votului. Cine este împotrivă? Abțineri? Cine este pentru?

Dl Eftimie: Dl Președinte, v-aș ruga să supuneți iar la vot că este o

neînțelegere.

Dl Gheorghe: Haideți să mai votăm o dată. Cine este împotrivă? Cine se

abține?

Biroul Tehnic: 9 abțineri.

Dl Gheorghe: Cine este pentru? Haideți să numărăm.

Biroul Tehnic: 15 voturi.

Dl Gheorghe: Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 151/31.10.2013

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru activitățile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6 și a modelului contractului de concesiune de lucrări publice, a caietului de sarcini și a fișei de date aferente acestuia.

Dacă sunt discuții? Vă rog.

D-na Niculae: Am o întrebare. Ce înseamnă mai exact actualizarea studiului de fezabilitate având în vedere că am mai votat odată, a fost votat în octombrie,care este schimbarea? Și ce se întâmplă cu Anexa 2, ceea ce votasem deja caietul de sarcini, fișa de date și modelul de contract, iar acum aprobăm studiul de fundamentare al deciziei de concesiune. Ce se întâmplă exact?

Dl Gheorghe: Da. Cine răspunde la întrebare? Din partea executivului, dl

Pascu.

Dl Pascu: Se aprobă din nou Studiul de fezabilitate deoarece au fost niște unități școlare care au fost scoase, deoarece figurează în Programul B.E.I. al Primăriei Capitalei și au fost introduse altele care la momentul respectiv au fost omise.

D-na Niculae: De cine au fost omise și să-mi răspundă și la a doua întrebare, vă rog.

Dl Pascu: Vă rog să repetați întrebarea.

Dl Gheorghe: Ce date exact au fost omise?

Dl Pascu: Nu, unități școlare, consumatori energetici, au fost omise la momentul respectiv, inițial...

Dl Gheorghe: Și s-au adăugat...

Dl Pascu: Și s-au adăugat acum, iar unele au fost scoase deoarece figurează în Programul B.E.I. al Primăriei Capitalei și nu pot figura în continuare pe un proiect de acest gen la noi, iar la a doua întrebare, sunt scoase caietul de sarcini fișele de date, deoarece acestea se pot modifica oricând dacă A.N.R.M.A.P.-ul nu este de acord cu cele pe care noi le-am aprobat și atunci nu le putem menține în continuare, ele putând fi modificate oricând de către A.N.R.M.A.P..

Dl Gheorghe: Vă rog.

Dl Buznicea: Am înteles că au fost omise niște unități școlare, putem ști de ce? Cine este vinovat? Ce s-a întâmplat cu vinovatul? Plătește în vreun fel? Răspunde în vreun fel? Ce certitudine avem că de data aceasta informațiile pe care le avem sunt corecte? Ce certitudine avem că peste două luni nu votăm din nou un astfel de studiu?

Dl Pascu: Am avut o problemă, o neînțelegere cu Primăria Capitalei, s-a reglementat prin adrese oficiale, ne-au comunicat ce unități școlare sunt în Programul B.E.I., în lucru, sau care au fost recepționate de curând, s-au reglementat, sunt ultimile, nu se vor mai modifică, astea rămîn finale.

Dl Gheorghe: Mulțumesc. Deci Primăria Capitalei.

Supun votului proiectul în integralitatea lui. Cine este împotrivă? Abțieri? În

unanimitate proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada NERA ”.

Dl consilier Buznicea.

Dl Buznicea: Mulțumesc dl Președinte. Observ aici că avem primele trei proiecte din aceast pachet, ca să-i spunem așa, 37, 38, 39, unde aprobăm actualizarea documentației tehnico-economice, în semn că avem o documentație tehnico-economică care suferă modificări și acum votăm actualizarea. Putem să știm ce anume s-a modificat? Și din ce motiv?

Dl Gheorghe: Dl director Pascu.

Dl Pascu: Conform legislației în vigoare, studiul de fezabilitate se poate actualiza ori de câte ori este nevoie. Având în vedere că ele au fost aprobate mai bine de acum de mai bine de 1 an de zile s-au modificat valorile, datele tehnice tot acelea sunt, dimensiunile străzilor tot acelea sunt, valorile s-au modificat și s-au actualizat la zi.

Dl Gheorghe: Vă rog.

Dl Buznicea: Eu nu contest dreptul de a se modifica documentația tehnico-economică, am întrebat ce anume? Numai din punct de vedere valoric?

Dl Pascu: Numai din punct de vedere valoric.

Dl Buznicea: Dacă este numai din punct de vedere valoric, avem cu plus sau cu minus?

Dl Pascu: Numai din punct de vedere valoric. În momentul acesta nu pot

să vă spun, plus sau minus, nu am făcut, dar vă pot transmite, vă pot comunica. Cred că

plus dacă nu mă înșel, dar nu vă pot spune în momentul acesta cu siguranță, vă pot face un răspuns scris, dacă doriți.

Dl Buznicea: Da, aș dori un răspuns scris, pentru că nu este normal să votăm o chestiune pe care nici inițiatorul nostru n-o stăpânește perfect, să ne spună dacă este cu plus sau cu minus.

Dl Pascu: Cred că este plus pentru că prețurile au crescut datorită inflației, dar vă fac un răspuns scris.

Dl Gheorghe: Da, mulțumesc. D-na Surulescu.

D-na Surulescu: D-le președinte, dacă îmi permiteți pe acest subiect, doresc să solicit serviciului sau direcției de specialitate, să verifice de câte ori a fost reabilitată strada Nera în ultimi trei ani? Mulțumesc frumos.

Dl Pascu: Strada Nera nu a fost reabilitată în ultimi trei ani, cu siguranță vă pot spune. Poate a fost reparată.

Dl Gheorghe: Vă rog. Dl director vă rog să verificați și să faceți un raport în scris cu reparații sau reabilitări sau ce lucrări au fost efectuate acolo. Mulțumesc.

Dl Pascu: Sigur.

Dl Gheorghe: Vă rog dl consilier Bordei.

Dl Bordei: Și eu vreu să întreb dacă în Sectorul 6 sunt străzi care efectiv nu au fost asfaltate, sunt și în momentul de față. Să zică dl director dacă în Sectorul 6 pe acolo nu a trecut asfaltul.

Dl Gheorghe: Întrebarea dvs. este dacă există străzi neasfaltate.

Dl Bordei: Dacă există străzi neasfaltate în Sectorul 6?

Dl Gheorghe: Domnule director.

Dl Pascu: Da, sunt undeva la periferie, bucăți mici, nu străzi foarte mari. Da, sunt. Sunt micuțe, prelungiri undeva unde s-au construit imobile noi.

Dl Bordei: Am întrebat asta apropo de întrebarea d-nei consilier Surulescu. Mulțumesc frumos.

Dl Gheorghe: Am înțeles. Vă supun votului proiectului de hotărâre. Cine este împotrivă? Abțineri? Voturi pentru?

Biroul Tehnic: Domnule Pușcaș votați? 6.

Dl Gheorghe: 6 voturi pentru. Da, proiectul a fost respins.

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE

FILIMON”.

Dl Eftimie: Dl Președinte.

Dl Gheorghe: Vă rog.

Dl Eftimie: Îmi pare rău dar trebuie să...adică chiar...Nicolae Filimon a

fost reabilitată anul trecut, ca și Nera, reabilitate amândouă. Mergem pe teren să le verificăm atunci, chiar ne batem joc, păi ce facem luăm banii de două ori? Nicolae Filimon e reabilitat, eu trec în fiecare zi pe ea. Mie îmi pare rău de dl director Pascu, dar nici nu le bagi așa. Nicolae Filimon a fost reabilitată, vă și spun, anul trecut începând cu luna iulie.

Dl Gheorghe: Am reținut. Dl director Pascu, vă rog.

Dl Pascu: Eu vă pot confirma cu documente că anul trecut am reabilitat o singură stradă, Moise Constantin. Atât, cu documente. Și o spun public.

Discuții în sală.

Dl Pascu: Deci, strada Nicolae Filimon vă spun cu certitudine nu a fost

reabilitată.

Dl Gheorghe: Am înțeles. Dl consilier Buznicea.

Dl Buznicea: Dl președinte am o mare nedumerire și la această nedumerire am să solicit un răspuns în scris. Primăria Sector 6 București un an întreg a reabilitat o singură stradă? Vreau un răspuns în scris.

Dl Gheorghe: Adică, mai mult decât răspunsul pe care vi l-a dat oficial vreți și un răspuns în scris. Am înțeles. Dl director vă rog să vă conformați.

Vă supun votului proiectul.

Dl Viceprimar: Două secunde, dl director, există posibilitatea să fi efectuat lucrări pe acea stradă de la Capitală?

Dl Pascu: În mod normal nu, pentru că este în administrarea noastră, nu este în administarea Primăriei Capitalei, poate s-au făcut reparații de către A.D.P..

Dl Viceprimar: Și atunci dl consilier ce a văzut?

Dl Pascu: Poate a plombat-o A.D.P-ul, mici reparații făcute de A.D.P., poate asta s-a întâmplat. Integral nu a fost reabilitată, nu a fost prevăzută nici în buget.

Dl Viceprimar: Am înțeles că noi nu, dar poate a făcut Oprescu vreun

gest.

Dl Gheorghe: Dl Sorin Stan, vă rog. Deci, ne-a explicat că au fost niște reparații, acum votăm niște reabilitări sau mă rog, dânsul a propus niște reabilitări.

Vă supun votului proiectul. Pentru strada Nicolae Filimon. Cine este împotrivă? Cine se abține? 19. Voturi pentru? 6.

Haideți să mai votăm o dată. Cine se abține? Dl Eftimie, vă abțineți?

Biroul Tehnic: 19 abțineri.

Dl Gheorghe: Voturi pentru?

Biroul Tehnic: 6.

Dl Gheorghe: 20 de abțineri, 6 voturi pentru. Dl Robert.

Dl Stan Robert: Mulțumesc. Aș dori să-l întreb pe dl director Pascu, să ne dea o explicație cu privire la ce înseamnă reabilitarea sistemului rutier.

În al doilea rând aș dori să ne comunice dacă reabilitarea sistemului rutier a mai fost efectuată și în anul 2013, că s-ar putea să fie o confuzie.

Dl Gheorghe: Păi, a spus că nu.

Dl Stan Robert: Așa, și văd că este vorba în proiectul de hotărâre despre actualizarea documentației tehnico-economice, da, actualizare.

Dl Viceprimar: Domnule Director haideți să facem în felul următor, ca să nu mai apară astfel de probleme, poate o documentare mai amănunțită, dacă s-au efectuat lucrări, ne puneți într-o situație delicată, să votăm un proiect despre care nu știm, eu acum nu pot decât să îl cred pe dl consilier, nu că nu v-aș crede pe dvs., dar dacă cineva spune în sală, bănuiesc că are proprietatea cuvintelor, că anul trecut s-au făcut lucrări, nu o fi văzut pe cineva de la R.A.D.E.T. sau Apa Nova făcând o groapă apoi astupând și să le spună că s-a reabilitat strada. Dacă la următoarea ședință de consiliu le reitroduceți, vă rog frumos să avem și noi date concrete ca să nu fim induși în eroare.

Dl Pascu: Ok, vă spun cu siguranță, nu a fost reabilitată și avem numeroase sesizări, vi le pot prezenta, deci, a mai fost aprobată, s-au făcut reparații, poate de A.D.P.

Dl Stan Robert: Nu au fost reabilitate în anul 2013, urmând ca ele în mod normal a aprobării documentației tehnico-economice să intre a fi reabilitate în acest an, reabilitarea sistemului rutier înseamnă mai mult decât o peticire, se schimbă bordurile se amenajează trotuarul, se asfaltează, ceea ce nu s-a întâmplat, întâmplător cunosc și strada Nera, cunosc multe dintre străzile care sunt supuse.

Dl Pascu: Domnul director de la A.D.P. îmi confirmă că s-au făcut mici

reparații în cursul anului trecut.

Dl Viceprimar: Și domnule director acum vă întreb eu, fără nici un fel de supărare, dacă dvs. știați că intră strada asta la reabilitare, atunci de ce a mai cheltuit bani A.D.P.-ul?

Dl Pascu: Pentru că au fost sesizări numeroase, chiar la un moment dat am avut o sesizare, s-a spart, s-a surpat, trebuia să vină imediat, pe moment, noi nu o puteam face cap-coadă, fără proiect, fără indicatori aprobați.

Dl Gheorghe: Mulțumesc.

Dl Moisă: Domnule președinte ca să nu rămână întrebarea domnului consilier fără răspuns, îmi permit în calitate de inginer constructor cu practică de 20 de ani în proiectare și cu 10 în execuție, să vă explic că reabilitare înseamnă refacerea întregului sistem rutier al unei străzi, începând cu balastare, compactare stradă, beton de rezistență stradă, uzură, strat de asfalt și strat superficial de asfalt, deci, asta înseamnă reabilitare probabil că sau făcut lucrări de reparații, dar reabilitare înseamnă reluarea întregului sistem și refacere.

Dl Gheorghe: Mulțumesc dl consilier. Deci, revin, proiectul referitor la strada Nicolae Filimon a fost respins.

Următorul. Referitor la ”Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada VALEA FLORILOR”.

Dacă nu mai sunt intervenții, cred că ne-am lămurit cu aspectele tehnice ale reparației și reabilitărilor, vă supun votului.

Cine este împotrivă?

Dl Tănăsuică: Iar nu știm.

Dl Gheorghe: Ce nu știm.

Dl Tănăsuică: Păi, la alea am aflat că stăteau oamenii.

Dl Gheorghe: Vrei să verificăm la fiecare stradă în parte dacă a văzut-o

cineva?

Dl Orhei: Domnule Președinte...

Dl Gheorghe: Domnule Eftimie, pe asta ați văzut-o?

Dl Orhei: Domnule președinte, haideți să verificăm fiecare stradă în parte și pe urmă, vorba domnului Viceprimar, anul trecut A.D.P.-ul de ce a cheltuit bani aiurea?

Dl Gheorghe: Ne-a explicat dl director că a fost o intervenție în regim de urgență, nu era pentru o reabilitare completă.

Dl Eftimie: S-a reabilitat în 2012 și în 2011.

Dl Gheorghe: S-a reabilitat sau nu s-a reabilitat? S-a reparat sau s-a

reabilitat?

Discuții în sală.

Dl Eftimie: După cum se vede, spune: “hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice”. Această stradă a mai fost aprobată și anul trecut. Nu a fost reabilitat sistemul rutier pe aceasta?

Dl Pascu: Nu.

Dl Gheorghe: Ne-a spus mai devreme dl Pascu. Când a fost aprobată documentația veche?

Dl Pascu: Anul trecut, undeva pe la începutul anului, deci, a fost aprobată documentația...

Dl Gheorghe: A fost documentația, dar nu ați făcut investiția. Și acum actualizați documentația.

Dl Pascu: Exact și vrem să o facem. Da.

Dl Eftimie: Aici suntem noi într-o eroare dl Președinte pentru că noi cunoaștem că toate străzile astea au fost aprobate anul trecut.

Dl Gheorghe: Documentația.

Dl Eftimie: Documentația, păi nu, proiectul de reabilitare al sistemului

rutier.

Dl Pascu: Nu toate dl consilier, doar trei sunt.

Dl Eftimie: Deci, eu vă spun cu siguranță că Nicolae Filimon, Nera și Valea Florilor a fost aprobate anul trecut.

Dl Pascu: Da. Dar nu s-au executat.

Dl Gheorghe: Asta spune și dânsul. Doar primele trei.

Dl Eftimie: Primele trei, că primele trei le-am luat în discuție, de aici pleacă problema. Deci, dacă noi le-am aprobat anul trecut acum venim cu actualizarea documentației. Asta presupune că trebuia să ne spuneți de la început că acestea nu au fost reabilitate din punct de vedere al sistemului rutier.

Dl Pascu: Păi asta presupune. Dacă era reabilitată nu mai făceam reactualizare indicatori acum, era logic.

Dl Gheorghe: Dl Avramescu.Vă rog.

Dl Avramescu: Mă scuzați, dar simt nevoia să intervin. E o diferență între a aproba un proiect în consiliul local și a pune asfalt în stradă.

Eu văd că e destul de clar dacă dvs. ați votat anul trecut indicatori tehnico-economici pentru reabilitare sistem rutier, asta nu înseamnă că anul trecut s-a și intrat în teren. Dvs. ați spus că această stradă știți sigur că s-a făcut anul trecut, acum spuneți, știți sigur că s-a aprobat anul trecut. Haideți, să avem proprietatea termenilor și în momentul în care spunem ceva să fim conștienți că ceea ce spunem este într-o ședință publică de consiliu local. Eu am imagini cu strada din august 2008, este plină de petice de la un capăt la altul, iar sub peticile acelea se mai află alte petice. Dacă spunem că anul trecut s-a reabilitat strada e una, dacă spunem că anul trecut s-au aprobat proiectele, iar acum venim cu el pentru actualizare indicatori, este altceva.

Domnule consilier, vă rog frumos, puteți să reveniți pe declarațiile de mai devreme, că anul trecut s-a reabilitat strada?

Dl Eftimie: Domnule Avramescu, stimate domnule coleg, eu vă spun că anul trecut această stradă a fost asfaltată. Da? Deci, dacă facem acum după ce a spus dl Moisă o diferență, eu nu sunt, eu sunt jurist nu sunt inginer constructor. O diferență între reabilitare și asta înseamnă că trebuie să o luăm de la momentul..., e cu totul altceva. Eu spun că acolo erau utilaje, s-a făcut asfaltare de trotuar și de stradă. Dacă a făcut-o A.D.P.-ul, așa cum recunoaște dl director Pascu, e cu totul altceva.

Dl Gheorghe: Dl Avramescu.

Dl Avramescu: Revin atunci, putem să facem diferența între reabilitare sistem rutier și intervenții de urgență pentru avarie.

Există o diferență, în momentul în care există o avarie sau o spărtură peste care nu se mai poate trece decât în condiți foarte grele se intervine, și știm asta pentru că cel puțin unii dintre noi sunt de mai mult timp în consiliul local și știm cu toții că sesizăm astfel de probleme și într-adevăr se vine cu utilaje, că nu poate să vină cu asfaltul în pungă și cu muncitori și se asfaltează o suprafață de 1, 3, 5, 10, 50 de metri pătrați cât este nevoie pentru avarie sau pentru punctul respectiv. Dar, strada respectivă are undeva la 150-200 metri lungime, dacă o cunoașteți, știți și unde este și cum arată. Mulțumesc.

Dl Gheorghe: Mulțumesc dl consilier. Da, d-na Nicolescu.

D-na Nicolescu: S-a spus că Nicolae Filimon ar fi lucrare în continuare, am înțeles sau, mă rog, că s-a făcut consultanța înainte, Nicolae Filimon e prinsă în buget, la lucrări noi reabilitare sistem rutier strada Nicolae Filimon, inclusiv consultanță, inclusiv, atenție, prin respingerea acestor proiecte deja avem probleme cu bugetul.

Dl Viceprimar: Dacă rămâne suma în buget, nu este nicio problemă, nu are nicio legătură bugetul cu aprobarea acestor indicatori.

D-na Nicolescu: Păi nu, tocmai, are.

Dl Viceprimar: Păi nu, nu are pentru că noi modificăm acum niște indicatori, nu îi aprobam, există deja aprobați de anul trecut cum a spus dl consilier.

Dl Gheorghe: Dl Avramescu.

Dl Avramescu: Referitor la astfel de obiective de investiții, asta este procedura, atât la nivel local cât și la nivel central, se aprobă indicatori tehnico-economici se introduce pe buget, după care se realizează investiția, iar dacă investiția este multianuală sau trece dintr-un an în altul sau trece pe mai mulți ani se numește obiectiv în continuare. Sunt obiective în continuare care pot să existe ca linie bugetară perioade foarte lungi de timp. Vă dau un exemplu, metroul Drumul Taberei este "obiectiv în continuare" introdus pe buget prin 2005 și de atunci tot este pe bugetul Ministerului și în bugetul național ca obiectiv de investiții.

Dl Gheorghe: Mulțumesc. Dacă nu mai sunt comentarii pe acest subiect vă propun votului proiectul referitor la strada Valea Florilor. Voturi împotrivă? Abțineri?

Biroul Tehnic: 5 abțineri.

Dl Gheorghe: Voturi pentru? 21 de voturi pentru.

Următorul proiect: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației

tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier alee spate bloc A+B, Calea Giulești nr. 125”.

Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 21 de voturi proiectul a fost adoptat.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier aleea DREPTĂȚII”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri. 21 de voturi proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier aleea ARHEOLOGILOR ”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada BOJA ”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada CÂMPULUNG”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada CUTIERU ALEXANDRU”. Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada DEALULUI”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada DRUMUL BELȘUGULUI”. Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada FÂNTÂNA LUI NARCIS”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada FURTUNEF.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada General MACAROVICI V GEORGE”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada GOVODARVA”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier intrarea FOȘNETULUI”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier intrarea IZVORANI ”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada MIGDALULUI”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada PĂDURARILOR”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada PERA DUMITRU”

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada PETUNIEI ”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada pictor OCTAV BĂNCILĂ ”. Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada POPESCU STOIAN ”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada sergent ION MARCU”. Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada sergent ȘTEFAN CRIȘAN”. Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada sergent APOSTOL CONSTANTIN”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a

obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada TORCĂTOARELOR”.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5, voturi pentru 21, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2014.

D-na Nicolescu.

D-na Nicolescu: Bugetul consolidat de cheltuieli pe 2014 este de

1.167.988,00 mii lei, deci cam cu 178 mii lei mai mare decât cel pe 2013, întrebarea

mea este, în momentul de față, de unde credeți că va fi suportată această cheltuială bugetară?

Dl Viceprimar: Dl Manolache.

D-na Nicolescu: Nu, dl Manolache nu are cum să știe, că dacă era, îl întrebam pe dânsul, vă întreb pe dvs..

Dl Viceprimar: Sunt inginer de specialitate.

Dl Manolache: Pot să vă dau eu un răspuns. Anul acesta pe fondurile europene vor fi primite apoximativ 155 de milioane, bugetul....

D-na Nicolescu: Pe fonduri europene? Pentru ce proiecte?

Dl Manolache: Da. Tot care sunt ale primăriei și la toate și Administrația Școlilor și D.G.A.S.P.C.-ul.

D-na Nicolescu: Asistență socială și pentru Parcul Drumul Taberei?

Dl Manolache: Da.

D-na Nicolescu: Primim și pentru el, că eu nu l-am văzut în buget?

Dl Manolache: Este, este.

D-na Nicolescu: Ați putea dl Manolache să mă ajutați? Cât este pentru parcul Drumul Taberei? Dacă puteți până termin eu.

Dl Manolache: Nu am hârtiile la mine, nu vă pot spune exact știu cât este per total pe instituție...

D-na Nicolescu: 15.267 parcă.

Dl Manolache: Aproximativ, da, da.

D-na Nicolescu: 15.267 din care 11.300 pe învățământ și 3.967 pe cheltuieli în domeniul asistenței sociale, deci, unde e parcul? De aceea am întrebat factorul politic că mă gândeam că am o veste bună, că guvernul o să ne dea ceva în plus că este an electoral.

Dl Manolache: Dacă vreți să urc să vă aduc, nu am bugetul cu

fondurile....

D-na Nicolescu: Domnule Manolache, cu bugetul sunt lămurită, de aceea nu am și întrebat Direcția Economică pentru că bugetul e clar. Eu voiam să știu de unde face factorul politic rost de bani, că din buget sunt foarte lămurită. Mulțumesc dl Manolache.

Vestea bună cu acest buget este, care pe mine mă bucură, de ce să nu recunosc, dacă ar fi și real, că sectorul 6 va deveni o grădină botanică.

Din bugetul local noi am prevăzut 146.267 de mii cred că sunt cam 9 milioane de euro, și nu că 9 mil. de euro, ci 17% din bugetul local pentru spații verzi. E, ce să spun, ce putem spune la lucrul ăsta?

Dl Viceprimar: Spuneți tot, nu numai spații verzi.

D-na Nicolescu: Nu numai spații verzi, vă spun și mai departe, locuri de joacă, exact asta este, grădini, întreținere grădini, spații verzi, locuri de agrement. Dacă nu ar fi de râs, ar fi de plâns, pentru că știm că avem proiecte în derulare, de aceea am întrebat, aș vrea să știu, înainte să merg mai departe, ce se aude cu proiectul Drumul Taberei? Care este data de finalizare a proiectului? Eu știu că pentru primărie cofinanțarea era 2%. A rămas cu 17 milioane de euro proiectul?

Dl Viceprimar: Domnule Manolache, trebuie să explicăm prima parte, aia

cu..

D-na Nicolescu: Nu trebuie să-mi explice că e în buget.

Dl Viceprimar: E în buget dar sunt niște proiecte pe fonduri europene,

reabilitări...

D-na Nicolescu: Ajungem și acolo, credeți-mă, nu am pus nicio

întrebare.

Dl Viceprimar: Nu sunt panseluțe doamnă.

Dl Manolache: Deci, parcul cel mai târziu se va termina..

D-na Nicolescu: Nu sunt panseluțe? Atunci dl Viceprimar, și nu trebuie să răspundă dl Manolache aici, ce am plătit 8 mil. de euro în Drumul Taberei peisagistică anul trecut prin toamnă? Pentru că nu erau decât gropi acolo. Și întrebarea este pentru că vor fi cheltuieli neeligibile pe care le vom suporta noi. Aici dl Manolache nu are ce să spună, că nu a făcut recepția dl Manolache.

Dl Viceprimar: Domnule Manolache ce am plătit 8 mil. de euro anul

trecut?

D-na Nicolescu: Peisagistică vă spun eu. Știți și dvs..

Cine a făcut recepția? Nu cred că se duce economicul să facă recepția la parcul

Drumul Taberei.

Dl Manolache: S-a făcut recepția și s-au înaintat actele și a fost aprobat de

către...

D-na Nicolescu: Deci, dl Manolache plătește. Recepția o face serviciul de specialitate, nu a făcut-o dl Manolache.

Dl Manolache: Deci, oricum, plățile nu se fac dacă nu sunt avizate de către Autoritatea de Management, deci, s-a făcut recepția, s-au înaintat actele, după aceea a venit aprobarea.

D-na Nicolescu: Domnul e economicul, plătește. Eu întreb, a plătit 8 mil. de euro pe panseluțe, peisagistică, exact panseluțe.

Dl Viceprimar: Doamnă, a plătit 8 milioane de euro pe o etapă din execuția parcului, dacă așa se numește, în total asta facem, dar nu trebuie să plătim pe etape?

D-na Nicolescu: Nu, dl Viceprimar, legislația s-a schimbat și nu plătim noi, plătește Ministerul Dezvoltării.

Dl Viceprimar: Da doamnă, cine plătește, important este..

D-na Nicolescu: Păi am plătit noi, dl Viceprimar, despre asta vorbim. Și acum vrem să ne angajăm cu 17% din buget local să plătim..

Dl Viceprimar: Aceasta este procedura, noi plătim și ei ne dau banii

înapoi..

D-na Nicolescu: Nu, nu mai este procedura, de un an de zile s-a schimbat.

Dl Viceprimar: Doamnă, nu e adevărat, aceea e opțională, procedura care ziceți dvs. că se duce cu factura acolo și ei o plătesc, putem să optăm pentru ea sau nu.

D-na Nicolescu: A și noi suntem dispuși să plătim noi primăria și să nu optăm să plătească Ministerul Dezvoltării.

Dl Viceprimar: Acea opțiune a primit normele de aplicare undeva prin noiembrie, nu e de un an de zile, e de vreo lună de zile.

D-na Nicolescu: Hotărârea?

Dl Viceprimar: Da.

D-na Nicolescu: E din aprilie sau martie anul trecut.

Dl Viceprimar: Nu d-nă, nu hotărârea, normele de aplicare, că e diferență, hotărârea a fost dată de un an de zile, normele de aplicare au apărut undeva în noiembrie.

D-na Nicolescu: Da, deși unii au putut s-o aplice.

Dl Viceprimar: Nu d-nă, nu a aplicat-o nimeni. Haideți, cu fondurile europene nu...

D-na Nicolescu: Bine, foarte bine. Haideți să trecem mai departe atunci că revenim la spațiile verzi. Interesant cu spațiile verzi.

Ce vroiam să vă întreb, că tot în zona asta suntem, ce înseamnă “servicii de optimizare a lichidităților financiare necesare derulării proiectelor de investiții ale primăriei”? Dacă poate cineva să mă lămurească. Plătim servicii de optimizare a lichidităților financiare necesare derulării proiectelor de investiții de 555.000 de euro. Ce reprezintă, eu nu cunosc noțiunea, poate să-mi explice cineva, ce sunt serviciile acestea de optimizare?

Dl Gheorghe : D-le Manolache, puteți să explicați dvs.?

Dl Manolache: Deci, la prima întrebare a d-nei consilier, B.E.I.-ul a impus să fie consultant independent pentru toate plățile care se vor face și avem un act de la ei prin care oricum nu se face niciun fel de plată dacă nu sunt avizate de către consultant.

D-na Nicolescu: Perfect. Altă întrebare, s-ar putea tot dl Manolache, văd că dl Manolache le știe, răspunde la toate. Avem aici studiu de oportunitate în vederea concesionării serviciilor de salubritate. Nu știu la ce servicii, adică ce vrem să concesionăm? Sper că nu tot dl Manolache știe ce trebuie să concesionăm.

Dl Viceprimar: Dl Manolache vă explică și eu vă dau după aceea

răspunsul.

D-na Nicolescu: Așa. Îmi explică ce vrem să concesionăm? Dl Viceprimar: Aveți puțină răbdare.

D-na Nicolescu: Da.

Dl Gheorghe : Dl Manolache.

Dl Manolache: Deci, este prins pe buget pentru că se pare sau de fapt mult mai sigur, se vor da serviciile de salubrizare la sectoare, se vor face caiete de sarcini și pentru a concesiona aceste servicii.

Dl Viceprimar: Acum să vă dau explicația. Există un proces la Înalta Curte de Casație și Justiție cu Consiliul Concurenței prin care se anulează contractele de salubritate la toate sectoarele: 1, 2, 3, 4 și 6. În momentul în care se anulează contractul de salubritate toate primăriile de sector rămân fără contract de salubritate și noi vom fi puși în situația să ne scoatem la licitație serviciul de salubritate, din cauza aceasta. Nu se știe ce se va întâmpla pe 14 februarie, dar să fim precauți.

D-na Nicolescu: Nu puteam face o rectificare, că noi facem aici, prindem studii de fezabilitate, e concesionare.

Dl Viceprimar: 14 februarie d-nă, e peste două săptămâni.

Dl Buznicea: Am făcut ședință și de îndată.

D-na Nicolescu: Mie mi se pare... de ce trebuia să prindem în buget? E, asta e. O să mi se răspundă și aici că e necesar să facem consultanță, da. Deja sunt dezarmată, dacă la problemele astea răspunde dl Manolache, bun, probabil că tot dl Manolache o să răspundă.

La lucrările de amenajare spații verzi și locuri de joacă, pe obiective de investiții de data asta, nu pe proiecte europene, avem 776.000 de euro, deci, lucrări de amenajare spații verzi și locuri de joacă. Vreau să vă aduc un pic în paralelă cu consolidare, extindere, modernizare Cinematograf Favorit, asta pentru că tot avem niște interpelări pe Favorit de la Grupul Favorit. Deci dăm pe lucrări de amenajare spații verzi și locuri de joacă și aici vreau să aud de la A.D.P., că văd că e în sarcina lor, 770.000 de euro cam câte locuri de joacă preconizăm să facem sau la ce le folosim și apoi va veni întrebarea cu Favoritul, dar vreau să ne înțelegem un lucru, A.D.P.-ul, am chiar mari probleme cu A.D.P.-ul, a desființat nenumărate locuri de joacă făcute de curând și ne-au sesizat cei de la Tudor Vladimirescu, care am văzut și noi pe teren, spații verzi le-au închiriat ca locuri de parcare, mai nou și trotuare din fața școlilor și grădinițelor, am sesizat de o lună și jumătate și am cerut rezilierea contractelor că pe trotuarul unei grădinițe s-au făcut parcări ilegal, iar Administrația Școlilor, interpelată și ea de către mine, unde mai există, îmi răspunde că pe majoritatea trotuarelor din fața unităților de învățământ și nu întâmplător aduc în discuție această problemă pentru că există proiecte pe cofinanțare din 2009 care se referă la dezvoltare urbană, trotuare, parcări. Dacă noi asta am înțeles să facem pe proiecte de cofinanțare, trotuarele să le ocupăm cu parcări, că n-o să-mi spuneți că îi folosim cum trebuie banii ăia, că atunci n-am avea parcările pe trotuar și am avea etajate. Deci, avem mari probleme cu proiectele cofinanțate și o să vă întreb cât de eligibile sunt cheltuielile și unde ne aflăm și mai întreb încă o dată, ce-i cu Parcul Drumul Taberei, dacă ne încadrăm în bugetul de 17 mil. de euro, cât a fost inițial?

Dl Viceprimar: Bun, pot să vă răspund la ceea ce spuneți dvs.?

D-na Nicolescu: Da, vă rog, da.

Dl Viceprimar: Acele proiecte pe cofinanțare de investiții n-au legătură cu bugetul A.D.P.-ului, da? Bugetul A.D.P.-ului, locurile de parcare de la A.D.P. și așa mai departe. Numărul de locuri de joacă depinde de suprafața locului de joacă, dacă facem un loc de joacă foarte mare..

D-na Nicolescu: Dar cum au estimat dl Viceprimar?

Dl Viceprimar: Cum au estimat?

D-na Nicolescu: Da.

Dl Viceprimar: Suma.

D-na Nicolescu: Sau ne răspunde tot dl Manolache?

Dl Viceprimar: Doamnă.

D-na Nicolescu: Păi nu, ca să știm că.

Dl Viceprimar: Dvs. m-ați întrebat câte locuri de joacă. V-am spus. Locuri de joacă în funcție de.

D-na Nicolescu: Și eu vă întreb cum s-a estimat suma, cred că sunt foarte

clară.

Dl Viceprimar: Sunt solicitări de la cetățeni, de la asociatiile de proprietari la A.D.P. pentru că, ce spuneați dvs., s-au desființat locuri de joacă. Singurele locuri de joacă care s-au desființat au fost cele unde terenul a fost retrocedat.

D-na Nicolescu: Nu, a fost doar modificat locul de joacă pentru copii ca să aducă doar mobilier nou și mobilierul era bun. S-a întâmplat de exemplu la intersecția unde este Bila, pe diagonală cu Bila, la Banca Română de Dezvoltare, în spate și în alte locuri.

Eu nu pun întrebări, nu le pun în .pentru că sunt articole bugetare cum a fost discuția și când v-ați dat seama că aveți reabilitările astea de străzi prinse în buget și că o să fie probleme cu bugetul, ați început să ridicați mâna, așa pun întrebările și aici, cheltuieli, după părerea mea, nejustificate și încă o dată, revin la acel Complex Favorit. Oamenii ăștia, dvs. inclusiv, ne-ați tocat pe noi în campania electorală că nu am făcut nimic pentru Centrul Cultural Favorit, că nu pornim nimic, că nu facem nimic. Nu mai devreme de, acum vreo două luni, ați înființat o comisie pentru managerierea problemei de la Favorit. Noi am zis atunci că orice comisie de-asta omoară o problemă.

Dl Gheorghe: Îmi cer scuze că vă întrerup. Haideți să răspundă punctual dl Director pe problema cu locurile de joacă pentru că acum ne-am dus în.

D-na Nicolescu: Cum a estimat suma?

D-na Surulescu: Compară sumele trecute cu cele prezente.

Dl Gheorghe: Haideți să-l lăsăm pe dl Director.

D-na Nicolescu: N-am înțeles.

D-na Surulescu: Ce bani erau la bugetele anilor anteriori și ce.

D-na Nicolescu: Să știți un lucru, se poate să fi fost, numai că asta.

Dl Gheorghe: Vă rog frumos, haideți să nu facem dialog. Lăsați-l pe dl Director să răspundă. Dl director Vigheciu, vă rog.

Dl Vigheciu: Da, mulțumesc. O să încerc să răspund fragmentar pentru că întrebarea a fost mai mult decât prolixă și vreau să vă spun că prețurile sunt unele foarte bine delimitate încă din anul 2011 la A.D.P., în urma unui acord cadru care a fost câștigat de un consorțiu de cinci firme și în baza prețurilor cu care s-au lucrat în anii 2011 și 2012 în sectorul 6, se lucrează și în prezent.

D-na Nicolescu: Nu asta am întrebat.

Dl Vigheciu: Păi asta vă spun, ați întrebat prea multe și n-am putut să

rețin.

D-na Nicolescu: Mă scuzați.

Dl Vigheciu: Aș vrea și eu să vă întreb ceva. Ați spus că sunt nenumărate locuri de joacă care au fost distruse. Dacă nu puteți să le enumerați, aș fi foarte recunoscător dacă măcar ați putea să le nominalizați.

D-na Nicolescu: D-le Director, o să vi le nominalizați în scris, dar poate puteți să-mi dați verbal, acum, răspunsul, ce e cu locurile de parcare de la Grădinița

210?

Dl Vigheciu: D-nă, am făcut-o și în scris, ați făcut o revenire la care vă vom răspunde.

D-na Nicolescu: Dl Director, dar ați spus că ...

Dl Viceprimar: Haideți să discutăm pe buget pentru că până mâine dimineață n-o să plecăm de aici, da?

D-na Nicolescu: Da. Ce puteți să-mi spuneți de Favorit atunci, care i se alocă decât 400.000?

Dl Viceprimar: D-le Avramescu, vă rog să îi dați un răspuns doamnei.

D-na Nicolescu: Și cu comisia, dl Avramescu.

Dl Gheorghe: Dl Avramescu.

Dl Avramescu: Da, mulțumesc. N-aș vrea să comparăm pe buget mere cu pere, adică spațiile de joacă cu Centrul Cultural Favorit, sunt două lucruri diferite. De ce se alocă atât la un capitol și se alocă atât la alt capitol, sunt lucruri care nu suportă comparabilitate. Estimările pentru locurile de joacă se fac pe baza numărului de jocuri de joacă la momentul de față, câte intenționăm să mai amenajăm, câte necesită reabilitare de un anumit grad, pe baza contractelor în derulare, dacă există contracte în derulare, la ora asta există contracte în derulare deci, acolo la fel, ai estimări de sume, pentru Centrul Cultural Favorit sunt alocați în momentul de față 2 mil. lei pe buget. În momentul în care reușim să tranșăm situația cu Ministerul Culturii și instituțiile din subordinea Ministerului Culturii în așa fel încât Favoritul să intre definitiv în administrația Consiliului Local, Primăriei Secorului 6, în momentul respectiv, banii respectivi vor putea să intre în norme să înceapă lucrările.

Referitor la ce ați mai spus dvs. cu parcările și cu spațiile și așa mai departe, dacă v-ați uita la cifre v-ați da seama cât de serioasă este situația. Avem 220.000 de mașini înmatriculate în sectorul 6, patruzeci și ceva de mii de locuri de parcare, dacă vorbiți de parcările acelea supraterane Smart Parking-uri înmulțiți cu costurile și pentru restul de vreo 180.000 de locuri de parcare necesare, vă dă o cifră de 3 mld. de euro. Un Smart Parking e 200.000 pe contractul vechi, 200.000 înseamnă 12 locuri de parcare, înmulțiți cu cât trebuie ca să vă dea 180.000 necesarul și o să vedeți că vă dă exact 3 mld. de euro. Nu există cifra asta nici astăzi, nici mâine, nici peste 5 ani, nici peste 10 ani n-o să existe în bugetul local.

Referitor la comisia respectivă, am vorbit cu dl Director de la Centrul Cultural European Sector 6, am luat legătura mai departe cu cei implicați, am convocat o întâlnire pentru a doua parte a lunii ianuarie, a venit zăpada exact acum în săptămâna în care am fi dorit să ne întâlnim, am amânat-o pentru săptămâna viitoare vineri, vineri undeva după sfârșitul programului, adică după un 4 ne vom vedea tot aici la primărie pentru aceasta. Urma să fie făcut anunțul oficial pe site-ul primăriei și direct către stakeholderii care vor participa la prima întâlnire. Îmi pare rău că rămâneți la ideea cu comisiile care îngroapă, lumea asta funcționează pe bază de comisii.

Dl Gheorghe: Mulțumesc, dl consilier Avramescu. Am o propunere ca să atingem foarte multe subiecte, sigur că subiectul bugetului este destul de vast și v-aș propune așa: ca fiecare grup să aibă 5 minute la dispoziție să adreseze întrebările către directori, iar aceștia să răspundă ulterior.

Dl Gheorghe: Ok, imediat. Era colegul dvs. înainte, care se înscrisese

anterior.

Dl Anton: Da. Eu aș vrea să întreb, să-mi răspundă cineva ce e cu acele saline artificiale? Facem niște, avem un S.F. pentru saline artificiale.

Dl Viceprimar: Dl Lăcătuș, să îl cheme cineva de afară.

Dl Anton: Și încă o întrebare scurtă, vreau încă o dată un răspuns ca să clarificăm situația, de la dl Manolache, cu parcul Drumul Taberei, dacă contractul...

Dl Viceprimar: În momentul de față noi ne aflăm în graficul de lucrări.

Dl Anton: Când expiră contractul?

Dl Viceprimar: La sfârșitul verii, dar cum a fost iarna asta mai blândă, sar putea să-l terminăm mai repede.

Dl Gheorghe: D-na Nicolescu.

Dl Viceprimar: Stați două secunde, să răspundă dl Lăcătuș.

Dl Lăcătuș, ce e cu salina aceea artificială?

Dl Gheorghe: Propun să termine întrebările, ulterior directorii să. ca

să...

D-na Nicolescu: Păi era replică la dl Avramescu. Și așa nu ne-am înțeles.

Dl Gheorghe: Păi de-asta am propus, dvs. dacă mai aveți întrebări ca ulterior să răspundă directorii.

D-na Nicolescu: Deci, cu dl Avramescu. A spus că, confundăm mere cu pere. Nu, tocmai de aceea am luat cele două lucrări, Favoritul cu locurile de joacă sunt la același capitol la “recreere, cultură, religie”, deci, nu sunt mere cu pere, sunt în același capitol bugetar, discutăm despre același lucru. În buget, și eu asta voiam să întreb, dar nu știu ce s-a înțeles, scrie “consolidare, reabilitare Cinematograf Favorit”. E vorba să reabilităm Cinematograful Favorit sau e o investiție în Centrul Cultural Favorit? Asta era o întrebare punctuală. Am înțeles de la dl Avramescu că ar fi Centrul Cultural Favorit, cel puțin asta am înțeles eu, dar parcările Smart, eu cred că am fost destul de clară, eu nu am vorbit de proiectul de cofinanțare pe amenajare urbanistică, parcări, trotuare în ideea că nu e bun și în ideea că nu am discutat nicio sumă, eu am spus în condițiile în care din 2009 avem un astfel de proiect în derulare, Administrația Domeniului Public, în ultimul an, a făcut, parcări în fața instituțiilor de învățământ, deci, două lucruri total diferite, n-am spus, dimpotrivă, sunt pentru parcările smart, suntem pe două proiecte pe cofinanțare, deci unul pe Militari, altul pe Drumul Taberei și aș fi vrut să văd parcările astea să existe, n-am zis că sunt scumpe, că sunt ieftine, nu. De ce se fac locuri de parcare pe trotuare? Despre asta-i vorba. Când noi suntem pe două proiecte cofinanțate pe parcări, trotuare, amenajare urbanistică. Despre asta este discuția, deci nu ce a spus dl Avramescu, n-are nicio legătură, eu nu am zis că nu e bine să facem asta, e foarte bine, dar să o facem, nu altceva.

Dl Gheorghe: Ok. Grupul U.S.L.?

D-na Nicolescu: Nu, și mai aveam legat de ce a spus colegul meu, eu știu că proiectul pe Drumul Taberei este 17 mil. de euro, deja suma a fost plătită, cu ce-i prins în buget, cu ce am dat anul trecut, e depășită. Noi avem cofinanțare de 2%. S-au schimbat termenii contractuali, s-a schimbat ceva? Asta am vrut să întreb.

Dl Gheorghe: O să-l întrebăm pe dl Director economic dacă s-au schimbat. Alte întrebări? Grupul U.S.L. dacă are întrebări? Grupul P.P.-D.D.? Dacă nu, rog directorii să răspundă în ordine. Dl Lăcătuș cu salinele. A fost o întrebare pentru dânsul.

Dl Lăcătuș: Salinele sunt pentru cetățenii din sectorul 6 care pot beneficia de aceste servicii medicale cu adeverință și recomandare de la medicul de familie. Sunt în scop terapeutic, eu vă spun că sunt bune pentru că am văzut diverse sisteme și în afară lucrurile merg foarte bine pe aceste saline, nu toată lumea are și nu toți cetățenii, nu neapărat din 6 să spunem, au posibilitatea să meargă la Târgul Ocna sau în altă parte. Prin urmare, cred că sunt foarte bune, sunt puse la dispoziția cetățenilor gratuit, fără taxă, fără nimic.

Dl Gheorghe: Am înțeles. Dacă ne puteți spune, la Nectarie, da?

Dl Lăcătuș: Nu numai, nu e o salină, Deci, Nectarie, Floare Roșie, Calea Plevnei de aici, Drumul Sării, Aleea Istru, sunt în număr de 7. Sunt împânzite în tot sectorul pentru că sunt și personae cu dizabilități care vin și au nevoie să le fie..., până la urmă serviciul public trebuie să fie aproape și accesibil de către cetățeni.

Dl Gheorghe: Mulțumesc, dl Lăcătuș. Dl Director Manolache, dacă ne puteți spune referitor la modificarea sumelor pentru Parcul Drumul Taberei.

Dl Manolache: După câte cunosc eu, nu s-au modificat sumele totale. Ce s-a consumat anul trecut și cu ce este prevăzut, dar nu am bugetul la mine ca să pot să știu exact suma de anul acesta, pentru parc eventual. Vă dau scris, dacă îmi permiteți.

Dl Gheorghe: Mai aveți vreo întrebare legată de acest subiect?

D-na Nicolescu: Deci, aș vrea să știu toate proiectele care sunt în derulare pe cofinanțare europeană, dacă nu avem cifrele acum, nicio problemă, ni se va da răspunsul în scris. De ce vreau să întreb lucrul ăsta? Că sumele prevăzute în buget cu ce s-a cheltuit până acum, deja s-a atins limita, dacă nu s-au negociat, renegociat, s-a atins limita prevăzută în proiectele de cofinanțare. Eu le-am luat din 2009 pe toate, la unele suntem pe cofinanțare 5%, la altele, cum e Drumul Taberei, este pe cofinanțare 2%. Dl Viceprimar mi-a spus că au apărut normele. În condițiile astea nu mai trebuia scris în buget să ne împrumutăm noi sau să plătim noi partea care revenea pe fonduri europene, trebuia să dăm facturile la Ministerul Dezvoltării, dacă au apărut normele, deci, nu trebuiau prinse în buget. Vreau să atenționez că în condițiile în care n-au trecut deja trei reabilitări rutiere, bugetul nu poate fi votat în forma aceasta.

Dl Viceprimar: Doamnă, din câte știu eu și sper să nu mă înșel, că la Regio este altfel, la P.O.S.D.R.U. cele de plată anticipate, cele la care te duci cu factura, banii sunt virați în conturile primăriei și din conturile pimăriei sunt plătite către beneficiar. Oricum se face un rulaj prin conturile primăriei și trebuie să apară în buget acea sumă. Așa se întâmplă la P.O.S.D.R.U., nu știu la Regio, dar având în vedere că banii ajung de la A.M.E. către Primărie, ele trebuie să fie prinse în buget din momentul în care pleacă.

D-na Nicolescu: Da, dar nu era cheltuială în bugetul local. Era pe surse.

Dl Viceprimar: D-nă, trebuie să apară în buget pentru că banii aceia pleacă din bugetul local. Ele vin.

D-na Nicolescu: Sigur, dar ele vin, pe venituri și ele nu se regăsesc în

venituri.

Dl Viceprimar: Cum să nu se regăsească? Se regăsesc în venituri la capitolul “fonduri europene”.

Dl Gheorghe: Oricum îl rog pe dl Manolache să facă răspunsul în scris, solicitat de d-na consilier.

Dl Avramescu, voiați să răspundeți referitor la Centrul Cultural și la parcările de tip Smart Parking, dacă mai aveți vreo intervenție referitoare la acest subiect.

Dl Avramescu: Voiam doar să vă atrag atenția că, realist vorbind, pentru 220.000 de mașini cât sunt în sectorul 6, sunt necesare 440 de hectare. Asta înseamnă cam 75%-80% din toată suprafața cartierului Drumul Taberei, doar pentru mașini. Asta răspunde la întrebarea unde le parcăm, de ce le parcăm pe trotuare, pe spații verzi și așa mai departe. Ăsta-i orașul în care trăim și realitatea în care trăim. În momentul în care vor fi sume nelimitate atunci vor putea fi făcute și lucruri mai științifico-fantastice, deocamdată realitatea, în cifre așa arată.

Dl Gheorghe: Mai aveți de adăugat pe acest subiect?

D-na Nicolescu: Exista un proiect de parcare supraetajată, din câte știu eu, la Autobaza Militari. Ce s-a întâmplat cu acel proiect care prelua o mare parte din mașini, cel puțin care intrau în sectorul 6. Asta una și al doilea, domne, eu nu înțeleg un lucru, noi nu avem voie, Consiliul Local, să găsim scuze pentru a bloca trotuarul cu parcări, când este un lucru ilegal, deci, puteți să-mi spuneți orice vreți dvs., dar cred că, chiar noi care suntem puși aici să veghem la legalitate, să spunem că nu sunt locuri de parcare, asta este, atunci pentru ce mai intrăm cu cofinanțare de spații verzi, grădini, întreținere spații verzi, amenajare, peisagistică, când eu mă duc acolo și fac parcare pe spațiul verde.

Dl Viceprimar: Ca să lămurim și cu parcarea aceea supraetajată, să știți că nu toate mașinile sunt concentarate în zona Autogării Militari, mai mult decât atât, acel teren era privat, nu era al nostru.

Dl Eftime: D-le președinte, dacă îmi permiteți.

Dl Gheorghe: Vă rog, d-le consilier.

Dl Eftimie: Conform legislației în vigoare, autoturismele pot să fie parcate pe trotuar, dar să nu depășească, să lase limita de cel puțin un metru pentru circulația pietonală. Dacă avem trotuare cum sunt unele în Militari, unde au cam 7 metri, se poate parca pe trotuar. Nu mai punem la îndoială faptul că dl Avramescu spunea că sunt 220.000 de autoturisme care sunt înmatriculate în sectorul 6, faceți socoteala că mai sunt 30.000 de studenți care vin la studiu în sectorul 6 și mai există o circulație, una dintre cele mai mari artere din România care leagă Bucureștiul de vestul țării, autostrada A1, unde zilnic se perindă peste 100.000 de mașini. Păi atunci nu putem să spunem că nu putem să le parcăm pe trotuare că s-a parcat în dreptul la o grădiniță, păi și dacă era trotuarul și stă degeaba, de ce să nu-l folosim, când putem să lăsăm limită de 1 metru așa cum spune Ordonanța 95 modificată și republicată în 2007? Vă mulțumesc.

Dl Gheorhe: Mulțumesc și eu dl consilier.

D-na Nicolescu: Îmi place că știe legislația, atunci știe că se pot amenaja parcări pe trotuar și asta am pus întrebarea, dacă așa s-a aprobat prin hotărârea consuliului, deci dacă s-au aprobat parcări acolo și dacă există avizul Poliției Rutiere. Asta era întrebarea. Deci, legat de...

Dl Viceprimar: D-nă, discutăm despre buget sau discutăm despre parcări, au sau nu au avize? Haideți să discutăm despre buget.

D-na Nicolescu: Pentru că avem, repet, cu cofinanțare.

Dl Viceprimar: D-na, n-au nicio legătură, proiectele acelea sunt pentru amenajare peisagistică într-o anumită zonă.

D-na Nicolescu: Nu, nu, nu, avem și pentru amenajare urbanistică, trotuare și parcări. Avem două proiecte de cofinanțare, sunt diferite, iar pentru că dl îmi spune că e vorba de o grădiniță, uitați ce răspunde Administrația Școlilor.

Dă citire adresei Administrației Școlilor, anexă la Procesul Verbal.

D-lor consilieri, dacă o să se întâmple accidente sau asta, o să vă asumați că știți toate lucrurile astea, că pe majoritatea trotuarelor sunt parcări și că noi suntem de acord, că nu avem alte soluții? Și atunci o să vă întreb, pentru ce să fiu de acord să alocăm sume pe proiecte de cofinanțare privind parcările, amenajări urbanistice, când noi ne batem joc de troruare și de amenajări.

Dl Viceprimar: Tocmai d-nă, să amenajăm parcări, să luăm mașinile de pe

trotuare.

D-na Nicolescu: D-le Viceprimar, expiră termenul în 2013 pentru aceste două proiecte. În atâția ani de zile nu le-am văzut parcările astea.

Dl Gheorghe: Da, mulțumesc pentru intervenție. Înainte să supun votului bugetul, dl Manolache aș vrea să vă întreb pe dvs. dacă respingerea celor două proiecte afectează votarea bugetului în forma propusă?

Dl Manolache: Nu afectează pentru că dacă observați, la S.F.-uri nu sunt prinse cele două străzi. Era vorba de reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și la Nera și la Nicolae Filimon.

Dl Gheorghe: Și la Filimon. Mulțumesc.

Dl Manolache:    Și deci nu influențează. Sunt prinse, e adevărat la

execuție, dar oricum nu influențează bugetul în momentul de față.

Dl Gheorghe: Mulțumesc frumos. În această situație, supun votului proiectul hotărârii privind bugetul.

Cine este împotrivă?

Îmi cer scuze, d-na Gaspar, n-am observat.

D-na Gaspar: Din motivele expuse mai devreme, nu voi participa la votarea bugetului.

Dl Gheorghe: Mulțumesc, am reținut.

Cine este împotrivă? Abțineri? 5 abțineri. Voturi pentru? 20 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct pe ordinea de zi Interpelări. Avem o interpelare de la Centrul Cultural Favorit căreia îi va da curs dl consilier Avramescu. Vă rog.

Dl Avramescu: Imediat, vă mulțumesc. Înainte de a citi acea interpelare, aș dori totuși să se consemneze că în urma declarațiilor făcute de dl consilier Eftimie, cele trei proiecte de reabilitare sistem rutier Nera, Nicolae Filimon și Valea Florilor au fost respinse de către Consiliul Local. Două, Nera și Nicolae Filimon. Inițial ați spus că anul trecut s-a făcut reabilitarea străzilor, după care a revenit și a spus că de fapt doar sa votat anul trecut reabilitarea străzilor, iar intervențiile în teren au fost limitate doar la reparații de urgență.

Iar referitor la interpelare, există interpelarea de la Grupul Inițiativa Favorit adresată atât Consiliului Local cât și Executivului, cu rugămintea de a avea răbdare s-o ascultați.

Dă citire interpelării Grupului Inițiativa Favorit anexă la Procesul Verbal.

Cu permisiunea dvs., pentru că este menționată aici o solicitare de răspuns pe loc, în afară de răspunsul scris. La punctul 1. Motivul excluderii proiectului de hotărâre privind bugetul, a proiectului Favorit, cred că răspunsul deja s-a aflat în cursul ședinței. Există în proiectul de buget așa cum este afișat și pe site-ul primăriei și cum s-a votat astăzi. Proiectul Favorit există în continuare acolo, cu alocarea financiară de 2 mil. de lei. Deci, obiectul primei întrebări devine nul în condițiile astea. Situația juridică a Cinematografului Favorit este în curs de planificare în relație cu Ministerul Culturii care are în subordine R.A.D.E.F.-ul.

La punctul 3, care a fost motivul constituirii în cadrul ședinței Consiliului Local a comisiei de lucru care și-a pierdut obiectul de activitate? Nu și-a pierdut obiectul de activitate, așa cum am spus mai devreme, există în continuare pe buget o alocare financiară de 2 mil. de lei pentru acest an în previziune actuală, iar ședința a fost programată pentru ianuarie. Am amânat-o din cauza condițiilor meteo pentru săptămâna viitoare, ceea ce înseamnă februarie. Din discuțiile cu cei de la Centrul Cultural European Sector 6, vineri ar fi cea mai indicată zi după terminarea programului, la ora 16:00, sediul primăriei, la sala de lângă sala de consiliu. Cei de la Centrul Cultural European Sector 6 se vor ocupa de partea de secretariat, adică anunțul către stakeholderi și cei care doresc să participe, bineînțeles și la tematica primei întâlniri așa fel încât să fie o întâlnire funcțională, nu doar de dragul de a o face.

Referitor la copie după raportul Curții de Conturi, bineînțeles că am așteptat ca acest raport al Curții de Conturi să ajungă în posesia noastră, nu am căderea să-l pun eu la dispoziția celor care au făcut interpelarea, dar textul exact din deciziile Curții de Conturi este umătorul: “respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare a unui management financiar sănătos, în special al economicității și eficienței cheltuielilor efectuate din fonduri publice prin efectuarea demersurilor de preluare în administrare a Cinematografului Favorit, sau de recuperarea contravalorii proiectului tehnic de consolidare, extindere și modernizare de la R.A.D.E.F. România Film, proprietarul imobilului. Termen de realizare, foarte important, 31.07.2014. Deci, în acest termen avem posibilitatea de a clarifica într-un fel sau altul, preferăm clar, în favoarea comunității din sectorul 6, deci, până la 31.07.2014 trebuie clarificată situația juridică și cu raportare din trei în trei luni începând cu 31.01.2014 a stadiului implementării măsurii”. Deci, de mâine 31 ianuarie se face prima raportare către Curtea de Conturi referitoare la această decizie a Curții de Conturi, în special cea care se referă la Favorit.

Pentru ultimul punct care nu am apucat să răspund, cred că vor putea să răspundă colegii din executiv, nu am eu, în momentul de față, aceste informații și voi ruga ca cei din executiv să transmită răspunsul către Grupul de Inițiativă Favorit.

Cu siguranța că am răspuns la întrebările ridicate, vă mulțumesc.

Dl Gheorghe: Mulțumesc dl consilier, o să-i rugăm și pe colegii noștri din executiv să transmită aceste răspunsuri în scris. Dacă mai există alte intervenții? D-na consilier Neacșu.

D-na Neacșu: Da. Eu în primul rând vreau să-mi exprim regretul că directorii din executiv nu au rămas la acest ultim punct al ședinței, fiindcă speram la un răspuns pe loc, așa încât, în cazul de față, o să-l aștept în scris, nu mie personal, ci comisiei de învățământ fiindcă am luat în discuție la ultima noastră întrunire aceste aspecte. Voiam și sunt în număr de două, le spun foarte succinct, către Direcția Economică dorim să știm ce demersuri se întreprind pentru deblocarea conturilor Colegiului Tehnic Airinei în urma unei popriri datorate restanțelor de plată în cadrul proiectului P.O.S.D.R.U. despre care am făcut vorbire și în urmă cu aproximativ 6 luni, aducând la cunoștința Consiliului Local, situația de acolo.

Și a doua întrebare este adresată Direcției Juridice. Am dori să știm, am auzit, dar nu avem foarte multe detalii, referitor la o decizie a unei instanțe care s-a pronunțat în favoarea acordării unei despăgubiri consistente de către Consiliul Local în urma incidentului nefericit care a avut loc anul trecut la Grădinița 195. Vrem să știm dacă într-adevăr există o decizie în acest sens a unei instanțe, dacă este definitivă și irevocabilă, iar în cazul în care răspunsul este da, ce demersuri face Direcția Juridică și Direcția Economică pentru a gestiona această situație. Mulțumesc.

Dl Gheorghe: Mulțumesc. Alte intervenții dacă mai sunt? Dacă nu, vă mulțumesc pentru prezență. O seară bună în continuare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Iulian Gheorghe


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Iscoviciu Micuța Udrea Cristina

Răduță-Neagu Valentina Alexandra

35