Dl Secretar face prezența: Neacșu Ioana Mihaela. Cunoaște cineva? Întârzie, nu vine?

Dl Moisă: Vine, doar că este pe drum.

Dl Secretar: D-na Neacșu, poftiți la semnat. Dl Tănăsuică, vă rugăm să semnați. Butacu Simona este? Știe cineva ce se întâmplă cu d-na Butacu Simona?

Din 26 de consilieri în funcție, 25 prezenți, cu excepția d-nei Butacu Simona pe care o așteptăm.

La primul punct al ordinei de zi este aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 21.10.2014. Procesul verbal a fost semnat de către președintele de ședință, dl consilier Tulugea Danil și Secretar. Cine este pentru validarea procesului verbal?

Biroul Tehnic: Dl Stan Sorin, votați?

Dl Stan S.: Da.

Biroul Tehnic: D-na Nicolescu, votați?

D-na Nicolescu: Am lipsit.

Biroul Tehnic: Deci, 24 pentru.

Dl Secretar: Deci, din 26 de consilieri în funcție, 24 de consilieri au votat pentru validare. Mulțumim.

În continuare, dau cuvântul d-lui președinte de ședință pentru continuarea lucrărilor.

Dl Tulugea: Stimați colegi, bună seara. Așa, după cum știți, în dispoziția 4947/21.11.2014 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local. În primul rând, vă fac cunoscut că, prin adresa depusă la dosar de către Biroul Relația cu Societatea Civilă, în perioada de la ședința anterioară și până în prezent nu s-au înregistrat propuneri, sugestii, recomandări din partea societății civile. De asemenea, la dosar există și procesul verbal prin care se reliefează faptul că ordinea de zi a fost prezentată la avizierul Consiliului Local, rubrica dezbateri publice, pe perioada prevăzută de lege. Vă fac cunoscut că

ordinea de zi și data desfășurării ședinței noastre de consiliu a fost publicată în ziarul Libertatea de sâmbătă, 22 noiembrie și în Evenimentul Zilei din aceeași dată. Acestea fiind spuse consider că, ședința Consiliului Local din data de astăzi este statutar constituită. Ordinea de zi, pe care cu toții am primit-o în timpul prevăzut de lege, o cunoașteți și pe marginea căreia supun discuții dvs.. Dacă sunt propuneri vis-a-vis de ordinea de zi? D-le Viceprimar.

Dl Viceprimar: Bună ziua. Dați-mi voie să felicit și eu colegii de la A.C.L. pentru victorie. O să propun să scoatem de pe ordinea de zi punctul 3,

4, 5, 6 și 7.

Dl Tulugea: Da, vă mulțumesc, dl Viceprimar. Mai sunt discuții pe marginea ordinei de zi? Dacă nu mai sunt, supun aprobării dvs. ordinea de zi, așa cum a fost ea prezentată, cu modificarea scoaterii de pe ordinea de zi, propunere făcută de către executiv, a proiectelor de la numerele 3, 4, 5, 6 și 7.

Cine este pentru scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor propuse? Voturi pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Deci, în unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a celor 5 puncte.

Ordinea de zi în ansamblu. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci, cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată. Acum, să intrăm în lucrările ordinei de zi.

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind validarea domnului Dumitrașcu Cristian în funcția de consilier local.

Avem la dosar proiectul de hotărâre, avem opțiunea d-lui Dumitrașcu Cristian: „Subsemnatul Dumitrașcu Cristian fiind ales pe lista Partidului Național Liberal, cunoscând prevederile art. 28 din Legea nr. 215/2001, art. 8993 din Legea nr. 161/2003, precum și ale art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, declar că întrunesc condițiile legale pentru ocuparea funcției de consilier și optez pentru funcția de CONSILIER în cadrul Consiliului Local al Sectorului 6”.

Avem, de asemenea, adresa nr. 372/20.11.2014 către Consiliul Local, adresă venită de la formațiunea pe listele căreia dl Dumitrașcu a fost ales ca și consilier, semnată de cei doi copreședinți U.S.L. Rareș Mănescu - Gabriel Mutu și Damian Florea de la Partidul Conservator. Avem la dosar, de asemenea, buletinul de vot care atestă locul ocupat de dl Dumitrașcu, actul de identitate, raportul comisiei juridice prin care..., comisia juridică, nu ați spus ce aviz dați, nu ați trecut aici nr. de voturi pentru, nr. împotrivă, nr. ..., cine este președintele comisiei juridice?

D-na Surulescu: Nu am avut ochelarii, d-le președinte.

Dl Tulugea: Deci, ce trecem aici, d-na Surulescu?

D-na Surulescu: Este validat.

Dl Tulugea: Da? Deci, se validează?

D-na Surulescu: Cu P, da. Pentru, da, mulțumesc.

Dl Tulugea: Rog, președintele comisiei de validare să citească procesul de validare al comisiei.

Dl Moisă: PROCES-VERBAL al ședinței Comisiei de validare a Consiliului Local Sector 6 din data de 27.11.2014

Comisia de validare a Consiliului Local Sector 6, analizând hotărârea Consiliului Local Sector 6 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel și Proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Sectorului 6 privind validarea domnului Dumitrașcu Cristian în funcția de consilier local, constată următoarele:

1.    Comisia ia act de demisia domnului Avramescu Manuel din funcția de consilier local al Sectorului 6. Demisia este înregistrată la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local Sector 6 cu nr. S.T. 311/25.09.2014.

2.    Comisia ia act de adresa înregistrată la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local Sector 6 cu nr. S.T. 372/20.11.2014 de susținere a domnului Dumitrașcu Cristian pentru a îndeplini calitatea de consilier local în Consiliul Local Sector 6.

3.    Comisia ia act de realitatea că domnul Dumitrașcu Cristian figurează în lista U.S.L. de candidați pentru Consiliul Local Sector 6, la alegerile locale din iunie 2012, la poziția 25 (prima poziție care urmează după actualii membri U.S.L.), consilieri locali Sector 6.

4.    Având în vedere cele de mai sus Comisia de validare constată vacantarea locului de consilier local Sector 6, ocupat de domnul Avramescu Manuel și validează în locul acestuia mandatul de consilier local al domnului Dumitrașcu Cristian, din partea P.N.L. (U.S.L.).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 27.11.2014

Comisia de validare

Președinte: Moisă Constantin

Secretar: Stan Robert

Membri:    Tănăsuică Ion

Anton Cristian Ioan”

Dl Tulugea: Vă mulțumesc, d-le președinte. Îl rog, pe dl Dumitrașcu să poftească să depună jurământul.

Dl Dumitrașcu: “Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 6 al Municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Dl Tulugea: Vă mulțumesc și vă urez succes.

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Dumitrașcu

Cristian candidat pe lista Uniunii Social Liberale la alegerile locale din iunie 2012, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel.

Voturi împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, art. 1 este aprobat.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, articolul a fost aprobat.

Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. În unanimitate, proiectul de hotărâre privind validarea d-lui Dumitrașcu Cristian în funcția de consilier local a fost aprobat. D-le consilier, vă felicităm pentru funcția dobândită, vă urăm succes și din acest moment, dvs. sunteți consilier local cu toate drepturile care reies din legislația României.

În momentul de față, avem, din 27 de consilieri, câți prevede legea, prezenți 26 în sală.

Cu această ocazie, vă rog să îmi permiteți să fac și eu o mică declarație, informare către Consiliul Local. Conform hotărârilor instanțelor de judecată definitive și irevocabile, în Sectorul 6, în Consiliul Sectorului 6, cele două grupuri de consilieri, P.D.-L și P.N.L., au fost fuzionate și din acest moment, în Consiliul Local, funcționează un grup P.N.L. cu 12 consilieri. Personal, sunt foarte fericit de această întâmplare. Am mai multe motive, dar pentru mine, sentimental, am avut plăcerea de a nu mai avea un trandafir la rever. Vă mulțumesc.

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotarârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2014 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București în anul școlar 2014 - 2015 cu Școala Primară ,,Blue Farry”, cu Școala Sanitară Postliceală ,,VITA” și cu Grădinița cu Program Prelungit ,,Orhideea Kids” la unități de învățământ particulare.

Vă propun ca procedură, deoarece dvs. ați citit toate proiectele de hotărâre, ați luat la cunoștință despre ele, să nu mai dau citire textului hotărârilor și să trecem direct la dezbateri, comentarii pe marginea acestora, acolo unde sunt. Cine este pentru această procedură? În unanimitate, procedura a fost aprobată. Vă rog, discuții.

Articolul 1 sau pe hotărâre, în ansamblu. Dacă sunt discuții? Nu sunt discuții. Supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Cine este împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții? Nu sunt. Supun votului dvs.. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2014 - 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului “Școală după școală” desfășurat de către Administrația Școlilor Sector 6 în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată. Bun.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unități locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6.

Discuții? Da, dl consilier.

Dl Moisă: D-le președinte, aș vrea să fac câteva amendamente la acest Regulament, o să le citesc și după aceea vă dau dvs. lista să supuneți la vot.

Dl Tulugea: Da, ca să fie modificările făcute bine.

Dl Moisă: Deci, Art. 3 se va modifica și va avea următorul cuprins: „Art. 3. În termen de cel mult 15 zile de la primirea repartiției sau de la

încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, toți locatarii/proprietarii sunt obligați să informeze administratorul cu următoarele date personale, necesare completării cărții de imobil:

a)    Nume, prenume (soț și soție, alți membri ai familiei)

b)    Acte de stare civilă

c)    Număr de telefon contact permanent pentru situații neprevăzute (soț și soție)

d)    Adresa de e-mail (soț și soție)”.

Art. 4 se va modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 4 Toți locatarii/proprietarii vor anunța din timp sau în cel mai scurt timp posibil orice modificare la telefonul de contact permanent”.

Art. 9 se va modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 9 Hotărârile privind probleme care îi vizează direct pe titularii contractelor de închiriere și proprietari se vor adopta numai cu acordul scris al majorității titularilor de contract sau a proprietarilor (50% plus 1) dintr-o scară de bloc, excepție fiind cazurile prevăzute expres de legile în vigoare”.

Art. 14 se va modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 14 Titularului de contract îi este interzis să locuiască împreună cu alte persoane, care nu fac parte din familie, în locuința repartizată (ex: prieten/ prietenă, verișori/verișoare, etc). Excepție fac însoțitorii persoanelor cu handicap grav sau permanent, care conform rapoartelor (dovezilor) medicale au nevoie de un însoțitor;

(1) Locatarii sunt obligați să permită persoanelor delegate din cadrul D.A.F.L. Sector 6 accesul în unitatea locativă în vederea efectuării de controale inopinate”;

De asemenea în Art. 14 din Regulamentul de Ordine Interioară se va introduce textul: ,,titularului de contract îi este interzis să locuiască împreună cu alte persone care nu fac parte din familie, în locuința repartizată (ex:prieten/prietenă, verișori/verișoare, etc). Excepție fac însoțitorii persoanelor

cu handicap grav sau permanent care conform rapoartelor (dovezilor) medicale

au nevoie de un însoțitor” se va modifica și va cuprinde următoarele:

„Introducerea la plata cheltuielilor de întreținere a persoanelor

(concubin/concubină) care locuiesc împreună cu titularul de contract, mai mult de 15 zile consecutive, precum și a însoțitorilor persoanelor cu handicap grav sau permanent care, conform rapoartelor (dovezilor) medicale, au nevoie de un însoțitor”.

Art. 22 se va modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 22 Proprietarii vor suporta în totalitate cheltuielile legate de

utilizarea, întreținerea și conservarea proprietății, și de asemenea, vor contribui cu cota parte indiviză la cheltuielile pentru reparațiile și întreținerea părților comune”.

Mulțumesc.

Dl Tulugea: Da, vă rog să depuneți la Biroul Tehnic.

Da, d-na Nicolescu.

D-na Nicolescu: Îmi cer scuze, chiar dacă nu fac parte din comisia socială, nu am putut veni când s-a întrunit comisia...

La punctul 11, litera b), scuzați-mă nu am ochelarii la mine...”Să folosească bunul, deci, locuința, conform destinației sale (a locui) sau altfel, dacă vor, cu acordul Direcției de Administrare”. Păi nu cred că s-ar putea nici măcar cu acordul Direcției de Administrare să-l folosească cu un alt scop decât de locuință. Se poate să îl folosească în alt scop?

Dl Viceprimar: Să își deschidă sediu de firmă, probabil.

Dl Tulugea: Da.

D-na Nicolescu: Răspunsul este da.

Încă o întrebare. La sfârșit se spune că ,,evacuarea pe cale administrativă”, nu știu dacă avem juriști aici. Nu cred că-i posibil pe cale administrativă, dacă tot trebuie executarea silită care, mă rog, în câteva zile se face executarea silită conform noului cod de procedură, dar nu se poate face pe cale administrativă evacuarea din spațiu.

Dl Tulugea: Numai dacă refuză, dar astfel se poate face.

D-na Nicolescu: Păi refuză, presupunem că refuză, așa de vorbă

bună pleacă.

Dl Tulugea: D-na consilier, este un punct de vedere. Nu știu dacă este cel mai autorizat, dar, în contractul de închiriere se spun foarte clar căile prin care se poate rezilia contractul respectiv și .

D-na Nicolescu: D-le președinte...

Dl Tulugea: În final instanța...

D-na Nicolescu: În actul adițional la contractul de închiriere se spune că prin hotărâre judecătorească noi, iarăși ne legăm de hotărârea judecătorească care poate să dureze 3 ani, 4 ani. Există procedură nouă în codul de procedură civilă, executarea silită cu executor judecătoresc, cu hotărârea instanței, dar în termen de o săptămână. Să nu ținem spațiul ocupat pentru că cineva nu vrea să elibereze, deci, aici aș veni cu modificare, cu scuzele de rigoare că nu am putut participa la comisie să o aduc în comisie modificarea.

Dl Tulugea: Unde? La ce articol este?

D-na Nicolescu: Asta din păcate, dacă îmi împrumutați ochelarii dvs.. Dacă este, după ședință spun articolul, facem modificarea, dacă sunteți de acord?

Dl Tulugea: Bun, mai sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun votului dvs. amendamentele d-lui Moisă la proiectul de hotărâre.

Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate s-au aprobat amendamentele propuse de dl Moisă.

Același lucru voi face și cu amendamentul d-nei Nicolescu. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate și amendamentul dvs. a fost aprobat.

Cu amendamentele făcute, supun votului dvs. hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost aprobată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adițional la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuși” - zona C.

Discuții? Nu sunt. Supun votului dvs.. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost aprobată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Strada Agnita nr. 48”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare locuință pe un teren în suprafață de 324 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Nu sunt discuții. Supun votului dvs.. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost aprobată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Strada Serg. Maj. Cara Anghel nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 334 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Supun votului dvs.. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost aprobată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Strada Dealul Țugulea nr. 3C”, Sector 6, pentru construire locuințe și birouri pe un teren în suprafață de 400 m.p., proprietate privată persoană juridică.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Drumul Taberei nr. 70B”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafață totală de 582,83 m.p. -suprafață teren proprietate de 182 m.p. și suprafață teren propus a fi concesionat de cca. 400,83 m.p., parțial proprietate privată persoană fizică și parțial domeniu privat al Municipiului București.

Dl Eftimie: Dar de ce citiți așa încet?

Dl Tulugea: Păi, concesionările acestea, nu prea este treaba noastră, da, dl. Arhitect Șef.

Dl Arhitect: Concesionarea nu se poate face decât în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, nu se poate duce la Primăria mare să ceară concesionarea, care oricum mă cam îndoiesc că i se dă, dar nu poate cere fără a avea aprobat un P.U.D. înainte.

Dl Tulugea: Da, ok. Comentarii? Nu sunt. Supun votului dvs.. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafață de 849 m.p., proprietate privată persoană juridică.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? 1. Abțineri? Cu un vot împotrivă și cu 25 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafață de 762 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? 1. Abțineri? Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Drumul Valea Furcii nr. 156-158”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de ansamblu rezidențial pe un teren în suprafață de 3.700 m.p., proprietate privată persoană juridică.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Strada Jarului nr. 23”, Sector 6, pentru construire cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 281 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator - “Calea Plevnei nr. 228A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafață de 350,54 m.p., proprietate privată persoană juridică.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Drumul Săbăreni nr. 101-125”, Sector 6, pentru construire centru cultural pe un teren în suprafață de 3.831 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, hotărârea a fost adoptată.

Ultimul punct de pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări.

La acest punct vă rog să-mi permiteți să vă informez, Grupul de Inițiativă Favorit a făcut o adresă către Primăria Sectorului 6 și Consiliului Local al Sectorului 6, interpelare pe care Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local a multiplicat-o și a difuzat-o la toți consilierii locali, deasemenea, am informația că această interpelare a primit-o și dl Viceprimar și dl Primar și reprezentantul Grupului de Inițiativă Favorit, pot să îi spun că răspunsul îl veți primi în scris și autorizat.

Da, doriți să mai spuneți ceva?

Reprezentantul Grupului de Inițiativă Favorit: Da, dacă îmi este permis d-le președinte.

Dl Tulugea : 2 minute.

Reprezentantul Grupului de Inițiativă Favorit: 1 minut.

Dl Tulugea : Bun, 1 minut.

Reprezentantul Grupului de Inițiativă Favorit: Au fost puse niște întrebări, cinci întrebări, pe care le-ați văzut fiecare. Pe noi, la ora actuală, ne interesează mai mult întrebarea a cincea, ultima. Comisia care lucrează bugetul, propunerile de buget consolidat pe 2015, când își va începe activitatea, Dorim să nu uite să introducă în continuare pe 2015, 1 leu sau 100 de mii, până se reglementează, da?

A doua chestiune, care nu aș vrea să trec peste ea, am avut din partea d-lui Primar, acum doi ani, dreptul de a ni se atribui un consilier în persoana d-lui Avramescu care acum este ieșit din lucrul acesta și întrebăm pe dl Primar dacă ne dă alt consilier sau de altă natură? Cine va coordona sau va răspunde?

Dl Tulugea : Da, nu e.

Reprezentantul Grupului de Inițiativă Favorit: Cine va răspunde în direct? Vrem să facem niște acțiuni comune, nu individual.

Dl Viceprimar: Să îl întrebăm pe dl Primar.

Reprezentantul Grupului de Inițiativă Favorit: Și în fine, a treia este partea generoasă a noastră, a Grupului. M-am legat de un vechi proverb englezesc, care spune: “nu mor caii când vor câinii”. Deci. Dar, făcând o paranteză la acest lucru, voiam să spunem că activitatea Grupului nu va înceta până nu se va ridica schela pe Cinematograful Favorit.

Dl Tulugea: Foarte bine faceți. Cu certitudine întrebările dvs. sunt punctuale, executivul a luat cunoștință de acestea și veți primi un răspuns.

În ceea ce privește consilierul de care vorbiți dvs. și care înțeleg că doriți să fie nominalizat altcineva în continuare, nu este atribuțiunea d-lui Primar, are destule, dar consiliul se va ocupa de această problemă și veți fi înștiințați la timpul respectiv.

Da. Alte întrebări ? Vă rog, dl consilier.

Dl Bordei: D-le președinte, am două abordări, una din ele se referă la faptul că la începutul acestui an am aprobat, noi consiliul, un proiect numit ,,sprijin pentru seniori”, conceput de Direcția Asistență Socială, care consta în aprobarea unui pachet pentru 400 de persoane, cu alimente, pentru persoanele vârstnice considerate defavorizate, pentru oameni necăjiți. Eu sunt și Președintele Organizației de Seniori a Sectorului 6 și am îndrumat, am cerut oamenilor care au o situație grea, să se adreseze Direcției de Asistență Socială.

Din toți cei care s-au adresat până acum, nici unul în viziunea Direcției Asistență Socială nu s-au încadrat să primească acest pachet.

Ultima persoană o doamnă în vârstă de 75 de ani care locuiește cu o altă soră de-a ei de 87 de ani. Doamna aceasta de 75, are 350 lei, nu s-a încadrat.

Mă gândesc că în evidența Direcției Asistență Socială sunt oameni cu situații mult mai grave, când o persoană cu 350 de lei, nu se încadrează. Noi, Organizația de Seniori a Sectorului 6, a partidului din care fac parte, avem responsabilitatea de a ne ocupa și de categoria aceasta și de aceea mă gândesc că sunt oameni și mai amărâți și mai necăjiți, noi nu-i știm, organizația, sigur direcția cred că-i știe din moment ce au aprobat și cazuri din astea, și îi rog să ne dea o listă cu nume, prenume, adresă și telefon, la cele 400 de persoane care primesc acest pachet.

O altă abordare, am de la Uniunea Europeană să primesc alimente, tot așa pentru categoriile defavorizate. Rog să mi se comunice în scris, de asemeni prin Biroul Tehnic, direcția, serviciul care se ocupă cu așa ceva pentru a lua legătura și a încerca să facem o colaborare pe această temă. Vreau ca aceste răspunsuri în scris să le primesc prin Biroul Tehnic. Mulțumesc.

Dl Tulugea: Da. Și eu vă mulțumesc. Bănuiesc că Direcția de Asistență Socială a preluat...

Dl Lăcătuș: A doua întrebare, că la prima am prins de la jumate, dar o să primesc de la Biroul Tehnic.

Dl Tulugea: La prima întrebare era vorba de persoanele cu situații materiale deosebite, deci, pensii în jur de 350 de lei. E minimă, nu ?

Dl Bordei: În proiect spune sub 700.

Dl Tulugea: Dl consilier dorește baza de date a dvs..

Dl Bordei: Lista celor 400 care primesc acum pachet, nume, prenume, adresă și telefon ca să colaborăm, nu de altceva, să colaborăm cu acești oameni, sigur că da.

Dl Tulugea: Da. Dl Director Lăcătuș, a luat.. Vreți să spuneți ceva, dl Director?

Dl Lăcătuș: Nu.

Dl Tulugea: Altcineva? Mai sunt întrebări?

Dl Viceprimar: De remarcat că în ședința asta a fost unanimitate

pe toate...

Dl Tulugea: Da, este un progres. Se pare că ziua de 16 noiembrie a fost o zi foarte importantă în istoria poporului, iacă-tă, avem unanimitate în consiliu, să vedem cât ține. Dacă s-au epuizat toate întrebările, vă mulțumesc, vă doresc o seară frumoasă și ne vedem în decembrie. Pe 9 decembrie va fi ședința consiliului local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Danil Tulugea


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Iscoviciu Micuța

Răduță-Neagu Valentina Alexandra Udrea Cristina

11