Dl Secretar face prezența: Gaspar Florentina..., știe cineva ce se întâmplă cu ea?

Dl Pușcaș: Vine imediat.

Dl Secretar: Da, este în drum spre noi.

Neacșu Ioana Mihaela mi s-a transmis că este în provincie și este în drum spre noi. Nicolescu Daniela a prezentat o hârtie că din motive medicale nu se poate prezenta la ședința de astăzi. A venit și d-na consilier Gaspar. Să semnați.

Din 26 consilieri în funcție, avem 2 absenți, d-na Neacșu Ioana Mihaela care este în drum spre noi și d-na Nicolescu Daniela care deocamdată are învoire, este bolnavă. Deci, 24 prezenți.

La primul punct al ordinei de zi al acestei ședințe avem a vă supune spre aprobarea dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25.09.2014. Procesul verbal a fost semnat de dl președinte de ședință, Constantin Moisă și Secretar. Cine este pentru validarea acestui proces verbal? Vă rugăm, Tehnicul.

Biroul Tehnic: 24.

Dl Secretar: 24 de voturi pentru validarea procesului verbal.

În continuare, dau cuvântul d-lui președinte de ședință.

Dl Tulugea: Bună seara. Așa cum ați fost informați, astăzi are loc ședința Consiliului Local, ședință ordinară, pentru luna octombrie 2014. Avem la dosar depusă informarea de la Responsabilul pentru relația cu societatea civilă, prin care ne informează că, față de proiectele propuse la ordinea de zi și puse pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6, de la societatea civilă nu au fost primite propuneri, sugestii pentru amendarea acestor proiecte. De asemenea, avem procesul verbal din care reiese că proiectele au fost expuse la avizierul instituției pentru a fi aduse la cunoștință și prin această modalitate cetățenilor Sectorului 6. Ordinea de zi, proiectele au fost...

Dl Eftimie: Dl președinte, dacă îmi permiteți, înainte de a intra pe...

Dl Tulugea: Nu, dl consilier, vă rog frumos, nu v-am uitat.

De asemenea, ordinea de zi, proiectele au fost publicate în presa locală, în

revista Bursa nr. 196 și Adevărul din 17-19.10.2014. Dvs. ați luat cunoștință de ordinea de zi. Dacă aveți discuții, amendamente la ordinea de zi? Solicit, cu acest prilej și executivul dacă are modificări sau intervenții pe marginea ordinei de zi. Vă rog.

Dl Viceprimar: Bună ziua. Există două solicitări din partea executivului. Vrem să retragem, la rugămintea unor consilieri, care mai vor niște lămuriri, două puncte de pe ordinea de zi, punctul 10 și punctul 13 și să introducem o nouă hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2014.

Dl Tulugea: Deci, 10 și 13.

Dl Viceprimar: Vă mulțumesc mult.

Dl Tulugea: Și propuneți introducerea proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2014, da?

Dl Viceprimar: Da.

Dl Tulugea: Bun, le luăm în ordine. Introducerea proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție.

Dl Buznicea: Dl președinte.

Dl Tulugea: Vă rog.

Dl Buznicea: Mulțumesc frumos. Introducerea unui nou punct pe ordinea de zi presupune o oarecare stare de urgență. Aș dori, dacă poate cineva din partea executivului, să îmi explice care este urgența acestui proiect?

Dl Tulugea: Da, vă mulțumesc. D-le director Manolache.

Dl Manolache: Conform Ordonanței nr. 273, la prima lună după ce se termină trimestrul trebuie să depunem execuția bugetară pe trimestrul trecut. Indicatorii care ne-au fost transmiși de către Trezoreria Sectorului 6, au fost pe data de 16, ordinea de zi a fost întocmită pe data de 15 ale lunii, deci, am fost în imposibilitatea de a depune proiectul de hotărâre. Aveam aprobarea de la trezorerie, indicatorii erau aprobați de către trezorerie, dar nu aveam hârtia respectivă și nu puteam să depunem la Secretariatul Tehnic proiectul respectiv.

Dl Tulugea: Da. Sunteți mulțumit d-le Buznicea?

Supun votului dvs. introducerea pe ordinea de zi a proiectului prezentat.

Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, cu unanimitate de voturi

proiectul a fost introdus.

Așa cum ați fost informați de către dl Viceprimar, executivul dorește să scoată de pe ordinea de zi, proiectele de la nr. 10 în speță Planul Urbanistic de

Detaliu - “Drumul Valea Furcii nr. 156-158” și Planul Urbanistic de Detaliu -“Splaiul Independenței nr. 313A”.

Cine este împotriva scoaterii? Cine se abține? Cu unanimitate, proiectele au fost scoase.

Înainte de a aproba ordine de zi în ansamblu, dau cuvântul d-lui Eftimie Cristinel și d-lui Orhei pentru declarații politice. Vă rog.

Dl Eftimie: D-le președinte, d-lor colegi, țin să vă informez că în baza Ordonanței nr. 55/2014, am decis ca în continuare să îmi dedic activitatea în calitate de consilier independent, fapt pentru care m-am retras din Partidul Poporului - Dan Diaconescu. Vă mulțumesc.

Dl Tulugea: Da, vă mulțumesc. Dl Orhei.

Dl Orhei: D-le președinte, stimați colegi, în baza Ordonanței nr. 55/2014, m-am declarat și eu independent.

Dl Tulugea: Da, vă mulțumesc. Rog Serviciul Tehnic să consemneze în procesul verbal declarațiile celor doi colegi.

Deci, proiectul care noi l-am introdus pe ordinea de zi, v-aș propune să îl punem la punctul nr. 10 în locul P.U.D.-lui care l-am scos de pe ordinea de zi.

De acord?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate proiectul introdus va fi dezbătut la punctul 10.

Intrăm în desfășurarea ședinței așa cum am fost obișnuiți și cum trebuie să ne obișnuim și mai tare de acum încolo cu lucrul bine făcut. Datorită faptului că dvs. ați studiat foarte bine ordinea de zi, v-aș propune ca în dezbaterea noastră să nu mai dăm citire proiectelor în integralitatea lor, ele, repet, fiind cunoscute foarte bine de dvs. și să intervenim doar dacă sunt discuții pe marginea lor.

Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate am fost de acord cu această procedură.

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel.

De obicei acest gen de proiecte, demisia fiind un act unilateral și nu se acceptă, nu se contestă, însă datorită faptului că Agenția Națională de Integritate, prin adresa nr. 38.169 intrată în Instituția noastră a solicitat în mod expres să se prezinte către domniile lor o hotărâre a Consiliului Local prin care a luat la cunoștință de încetarea mandatului.

Deci, cele trei articole, dvs. le știți.

Împotrivă? Abțineri? În unanimitate hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului

consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014.

Dezbateri? Dacă nu sunt dezbateri trec la supunerea votului proiectului. Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă rog numărați.

Biroul Tehnic: 5 abțineri.

Dl Tulugea: Hai, faceți socoteala câte voturi sunt pentru.

Dl Secretar: 25 fără 5, 20.

Biroul Tehnic: 20 pentru, 5 abțineri.

Dl Tulugea: Deci, cu 20 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost

adoptat.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Discuții? Dacă nu sunt, supun votului dvs. Împotrivă voturi? Abțineri? 5. Cu 20 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului București.

Discuții? Nu sunt. Împotrivă voturi? Abțineri? 5. Cu 20 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Dl Tulugea: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 20 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Intrarea Dușului nr. 22D. Discuții?

Dl Viceprimar: Ați sărit peste 7.

Dl Buznicea: Punctul 7 l-ați sărit.

Dl Tulugea: A, scuzați. Proiect de hotărâre privind modificarea H. C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6.

Discuții? Voturi împotrivă? Abțineri? 5. Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Intrarea Dușului nr. 22D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafață de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Drumul Valea Furcii nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea

de locuință pe un teren în suprafață de 525 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Nu sunt.Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

La punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 3 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2014.

Deoarece proiectul este nou, vă rog să îmi permiteți să-l supunem dezbaterii consiliului pe articole.

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexelor nr. 1 și 2.

Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun votului dvs. Anexele 1 și 2. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 voturi abținere. Cu 20 de voturi pentru, Art. 1 a fost aprobat.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe și interne pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexei nr. 3.

Discuții? Vă rog, dl Buznicea.

Dl Buznicea: Mulțumesc frumos, d-le președinte. Având în vedere că asupra acestui proiect nu am putut lua cunoștință, nu am votat împotriva intrării pe ordinea de zi, având în vedere că nu dorim blocarea activității executivului, dar declarăm de acum că ne vom abține de la vot pentru toate articolele având în vedere incapacitatea de a ști despre ce este vorba.

Dl Tulugea: Am înțeles, vă mulțumesc.

Deci, Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor

externe și interne pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexei nr. 3.

Sunt discuții pe tema Art. 2? Nu.

Supun votului dvs. Anexa nr. 3. Voturi împotrivă? Abțineri? 5. Cu 20 de voturi pentru, Anexa 3 a fost aprobată.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexelor nr. 4 și 5.

Discuții? Nu sunt discuții. Voturi împotrivă pentru anexele respective? Nu sunt. Abțineri? 5. Cu 20 de voturi pentru, Art. 3 este aprobat.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 3 al anului 2014, conform Anexelor nr. 6 și 7.

Discuții? Nu sunt discuții. Voturi împotrivă pentru anexele respective? Nu sunt. Abțineri? 5. Cu 20 de voturi pentru, Art. 4 este aprobat.

Art. 5. Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Voturi împotrivă? Abțineri? 5. Cu 20 de voturi pentru Art. 5 a fost aprobat. Hotărârea în ansamblu. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 5. Cu 20 de voturi, hotărârea a fost adoptată.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Prelungirea Ghencea nr. 38-40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 3.900,03 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost adoptat.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Strada Golcea Vasile nr. 18-20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafață de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate proiectul a fost adoptat.

13    a fost scos.

14    de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Strada Moinești nr. 73”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafață de 150 m.p., domeniul privat al Municipiului București.

Discuții? Nu sunt. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul a fost adoptat.

Punctul 15. Întrebări, interpelări.

La acest subiect vă aduc la cunoștință că dl Ionescu Valeriu, liderul grupului de Inițiativă Favorit, ne-a solicitat să îi permitem ca la acest punct să aibă o scurtă intervenție. În ceea ce mă privește, sunt de acord. Supun și dvs., vă cer aprobarea ca dl Ionescu să aibă o scurtă intervenție. Împotrivă cineva? Abțineri? Vă mulțumesc. Deci, dl Ionescu foarte scurt, vă rog.

Dl Ionescu: Foarte scurt. Pentru anul acesta a fost prima intervenție a grupului nostru de inițiativă de a participa la ședința ordinară pe luna octombrie, cu care vreau să vă comunic în mod direct din partea grupului că suntem foarte mulțumiți, foarte mulțumiți de reacția Primăriei și anume că se menține în continuare nivelul de investiții pe poziția cinematografului Favorit pentru anul acesta. Asta înseamnă că se vor face toate demersurile, poate dă Dumnezeu ca anul asta să ridicăm schela. Să știți că este foarte..., ne este foarte greu să mergem chiar pe stradă, ne îmbrățișează, ne felicită locuitorii, dar zic, bun, bun dar când ridicați schela.

Dl Tulugea: Ridicați-o și dvs. la noapte.

Dl Ionescu: Am câteva întrebări directe, am luat cunoștință de solicitarea d-lui consilier Avramescu Manuel de a ieși din consilierat.

Dl Tulugea: Fost.

Dl Ionescu: Am luat..., fost, da. De ce am luat cunoștință acum? Pentru că așteptam să vedem reacția consilierilor. Poate da sau nu, poate nu-i aprobă. În situația asta ne vedem văduviți de un consilier care a trebuit să aibă legătură cu grupul.

Dl Tulugea: Se naște altul..

Dl Ionescu: Să nască. Așteptam și din partea d-lui director Teleașă, care este directorul de comunicare și de coordonare a Centrului Cultural, că făcea parte și din comisia de cultură a sectorului. De ce acolo trebuie completare? Îmiamintesc că la 2 iulie, când a fost discuția la Prefectura Capitalei, acolo Primăria, delegații Primăriei noastre, au solicitat într-un fel comunicarea făcută, că se va merge în continuare cu solicitarea către R.A.D.E.F. de a demara documentele de predare a cinematografului, adică încheierea protocolului. La adresa care a plecat din partea Primăriei nu s-a...

Dl Tulugea: Dacă ați putea să comprimați mai mult intervenția...

Dl Ionescu: Da. Deci, întrebarea ar fi clară, continuă Primăria cu a doua intervenție juridică, dar legală, fie prin contencios administrativ sau prin alte forme, ca să forțăm, că nu pot să mă exprim altfel, R.A.D.E.F.-ul, să parcurgă formele de predare/primire de către Primărie?

Dl Tulugea: D-le Ionescu, deci, prin intermediul dvs. și cu ocazia acestei ședințe, dl Viceprimar, dl Dina, managerul Primăriei, au preluat problema și cred eu, din câte simt așa și după cum l-am văzut că dă din cap pe dl Dina...

Dl Ionescu: Am avut și eu în pauză o discuție cu dânsul și același lucru mi-a confirmat.

Voiam să vă informez scurt și anume, grupul nostru în continuare face interpelări, scrisori deschise către toți factorii.

Dl Tulugea: Da, bun, bun, foarte bine faceți, da, foarte bine faceți.

Dl Ionescu: Deci, să știți că va pleca o scrisoare deschisă către dl prim-ministru...

Dl Tulugea: Mai sunt întrebări, vă rog frumos, pentru consiliu?

Dl Ionescu: Da, nu, asta-i ultima. Către dl prim-ministru și respectiv ministru interimar, am făcut...

Dl Tulugea: Dar făceți-le mai repede că, nu se știe...

Dl Ionescu: E făcută, doar am vrut să vă aduc la cunoștință.

Dl Tulugea: Bine.

Dl Ionescu: Nu am vrut să plece până nu știți și dvs..

Dl Tulugea: Bine, d-le Ionescu.

Dl Ionescu: Și către R.A.D.E.F. și către dl Sorin Oprescu și către toată lumea și, în fine, voiam încă o dată, să mulțumesc întregului corp de consilieri ai sectorului nostru că au grijă ca totuși, în sfârșit..., da.

Dl Tulugea: În sfârșit am trăit și eu clipa să vă aud că ne mulțumiți.

Dl Ionescu: Păi da, că așa suntem acum, dar nu știu mâine.

Dl Tulugea: Bine. Vă mulțumesc.

Dl Ionescu: Vă mulțumesc foarte mult.

Dl Tulugea: Dl consilier, vă rog.

Dl Bordei: Mulțumesc d-le președinte. În data de 15 luna aceasta am participat la ședința consiliului de administrație al Școlii nr. 117. Printre multe alte probleme pe care le-am notat și le-am transmis executivului prin Biroul Unic, vreau să mă opresc la două lucruri în atenția executivului și în speță a Direcției Poliției Locale. Școala este foarte slab iluminată, un motiv pentru care solicităm pe această perioadă de timp, când se înserează mai repede, poliția locală să patruleze în zonă cât mai mult. Sunt acolo peste 1700 de copii, am înțeles, ca poziție, ca număr, pe locul 2 în sectorul 6. De asemeni, o altă problemă, tot către Direcția Poliției Locale, se ridică mașini și pe această stradă a Fabricii de acolo, se ridică mașini de la cadrele didactice până când se va găsi o soluție de amenajare a unui spațiu, pentru cadrele din școala respectivă, rugămintea este ca Poliția Locală să se abțină a mai ridica mașini de la cadrele didactice. Din punctul meu de vedere este incorect și dat fiind situația socială a unor cadre didactice, este chiar inuman. Vreau ca răspunsul să-l primesc în scris de la Poliția Locală prin intermediul Serviciului Tehnic al Primăriei noastre. Mulțumesc.

Dl Tulugea: Da, și eu vă mulțumesc dvs. deoarece cunosc foarte bine, locuind la aproximativ 100 de metri de școală, cel puțin problema parcărilor cred că foarte ușor se poate rezolva dacă există o colaborare cumva între Primăria Sectorului 6, în speță Viceprimarul care coordonează A.D.P.-ul și A.D.P.-ul, cred că se va rezolva.

Dacă mai sunt intepelări? Dl Eftimie.

Dl Eftimie: Dl președinte, mă bucur că ați intrat în acest mandat pe 3 luni, poate în urma demersurilor dvs. am să primesc și răspunsurile la cele trei solicitări ale mele din ședința din 25.09. pentru că au trecut 30 de zile și speram să le primesc.

Dl Tulugea: Rog Serviciul Tehnic să-mi dea întrebările respective ca să pot să-i răspund d-lui.

Dl Eftimie: Sunt în procesul-verbal, am discutat cu Serviciul Tehnic, dar probabil este undeva o jenă să mi le transmită, probabil că nu vreau să intru în

posesia respectivelor firme care au construit, dar le cunosc deja, dar vreau să am

ceva oficial ca să pot să acționez în sensul în care trebuie.

Dl Tulugea: Da. Eu am convingerea că dl Viceprimar a reluat, a reprimit întrebările.

Dl Eftimie: Deci, vreau să mă abțin aici, nu dl Viceprimar...

Dl Tulugea: Nu știu, dânsul reprezintă executivul în seara asta, aici, deci, nu greșesc cu nimic.

Dl Eftimie: Da, da.

Dl Tulugea: Dacă nu mai sunt interpelări, vă mulțumesc, vă doresc o seară frumoasă. La revedere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


Danil Tulugea


Gheorghe Floricică

Întocmit: Alexe Georgiana Daniela Bercuș Elena Iscoviciu Micuța

Ră duță-Neagu Valentina Alexandra Udrea Cristina

Page 9 of 9