Hotărârea nr. 93/2014

HCL 93 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar/persoană și a cuantumului contribuției lunare de întreținere în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile punctului 3.1. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice;

-    H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în căminele pentru persoanele vârstnice;

-    Prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Referatul înregistrat cu nr. D/9994/21.05.2014 privind stabilirea costului mediu lunar/persoană și a cuantumului contribuției lunare de întreținere în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin.

(2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în căminele pentru persoanele vârstnice, în cuantum de 2753 lei, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

lei.


Art. 2. (1) Se aprobă contribuția lunară de întreținere în cuantum de 1000

(2)    Persoanele care au venituri și sunt îngrijite în cadrul căminelor pentru persoanele vârstnice datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare.

(3)    Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere (1000 lei) se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul căminelor, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 600 lei.

Art. 3. Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Art. 4. Cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (3), (600 lei), se indexează prin Hotărâre de Guvern în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum prognozat an/an anterior.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr: 93

Data: 26.06.2014
ANEXĂ

la H.C.L. S6 Nr. ^3    / 26 0&,2M

Costul mediu lunar/persoană în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Nr.

crt.

Tipul de cheltuială

Suma

lunară/beneficiar/lei

1.

Hrană

1007

2.

Materiale sanitare

238

3.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

1133

4.

Obiecte de inventar de mică valoare

375

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

-

Total cheltuieli

2753Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6