Hotărârea nr. 92/2014

HCL 92 – Horărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile punctului 2.2. din Anexa 1 la H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul A.N.P.H. nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, precum și a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centre sau de susținătorii acestora;

-    Hotărârea de Guvern nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială;

-    Hotărârea de Guvern nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

- Referatul înregistrat cu nr. D/9993/21.05.2014 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”, în cuantum de 3827 lei, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Municipiul Bucuroș^A.    A

CONSILIUL LOCAlP heorghe Floricica

SECTOR 8

ANEXĂ

la H.C.L. S6 Nr. 92    / 26 06 2.042/

Costul mediu lunar pentru o persoană adultă cu handicap beneficiară de servicii sociale în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică „Uverturii”

Nr.

crt.

Tipul de cheltuială

Suma lunară/beneficiar

1.

Hrană

510

2.

Materiale sanitare și medicamente

417

o

5.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

200

4.

Obiecte de inventar de mică valoare și de scurtă durată

400

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

440

7.

Cheltuieli de personal

1860

Total cheltuieli

3827


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul București) CONSILIUL LOC Al I

L_ȘEC i OR 6 "I