Hotărârea nr. 90/2014

HCL 90 – Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 şi nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi Colegiul Naţional “Elena Cuza” ca ordonatori terţiari de credite, cu Grădiniţa M.A.P.N. Nr. 1 ca ordonator terţiar de credite

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 1 și nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind desemnarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kirițescu” și Colegiul

Național “Elena Cuza” ca ordonatori terțiari de credite, cu Grădinița M.A.P.N. Nr. 1 ca ordonator terțiar de credite

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (e) și art. 97 alin. (2) lit. b), art. 110 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare; a art. 20 din Legea nr. 500/11.06.2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; a art. 21, art. 22 și art. 32 alin. (7), alin. (8), alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; luând în considerare adresa Grădiniței M.A.P.N. Nr. 1 nr. 423 din 03.06.2014 precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/2012 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează Anexa nr. 1 și nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind desemnarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kirițescu” și Colegiul Național „Elena Cuza” ca ordonatori terțiari de credite, cu Grădinița M.A.P.N. Nr. 1 care se desemnează ordonator terțiar de credite.

Art. 2. în termen de 30 zile lucrătoare de la data prezentei hotărâri, directorul Grădiniței M.A.P.N. Nr. 1 va completa și depune la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6 din Bulevardul Drumul Taberei nr. 18, formularul “004” — declarația de înregistrare fiscală (în două exemplare) însoțită de actul de înființare și/sau actul de funcționare și/sau actul de spațiu în vederea obținerii certificatului de înregistrare fiscală a unității școlare.

Art. 3. în Anexa nr. 1 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013, se introduce la poziția nr. 29 - Grădinița M.A.P.N. Nr. 1 - Calea Plevnei nr. 137B, Sector 6, București ca ordonator terțiar de credite.

Art. 4. în Anexa nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013, se introduce la poziția nr. 29 - Grădinița M.A.P.N. Nr. 1 - Calea Plevnei nr. 137B, Sector 6, București - căruia i se atribuie 0.25 post administrator financiar.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, directorul Grădiniței M.A.P.N. Nr. 1 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.PREȘEDINTE DE INȚĂ,

Robert Stan

Nr: 90

Data: 26.06.2014


Municipiul București CONSILIUL LOCAl SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe^feicica-